S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?


ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİKYüklə 3,2 Mb.
səhifə13/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   39

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK  ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Sayı : 28539
bazı soruları toz yönetmeliğinde paylaştık.mümkün olduğunca aynı olmamasına özen gösterdim.
426)
Hangisi asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliği kapsamına girmez?
A) asbest söküm çalışmaları
B) asbest yıkım çalışmaları
C) asbest uzaklaştırma çalışmaları
D) asbest üretim çalışmaları
CEVAP D . Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri
427) İşveren, asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliği kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce iş planı hazırlamak ve işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iş planı ile birlikte bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirimde hangisi bulunmaz?
A) Asbest söküm çalışanı belgesi
B) Asbest söküm uzmanı belgesi
C) Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı
D)Çalışanların yaşı
CEVAP D.
Bildirimde aşağıdaki hususlar yer alır;
* İşyerinin ticari unvanı ve adresi,
* Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı,
* Yapılacak işler ve işlemler,
* Çalışan sayısı,
* İşe başlama tarihi ve işin tahmini süresi,
* Asbest söküm uzmanı belgesi,
* Asbest söküm çalışanı belgesi.
428) Asbest ölçme ve numune alma işlemleri akredite olmuş ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılır. Hangisi yanlıştır?
A) Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu kullanılarak Dünya Sağlık Örgütünün 1997 yılında tavsiye ettiği metotla veya eşdeğer sonuçları veren başka bir metotla yapılır.
B) Numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile yedi buçuk saatlik çalışma süresinde (bir vardiya) çalışanın maruziyetini belirleyecek şekilde düzenlenir.
C) Numune alma yerleri belirlenirken çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin de görüşleri alınır.
D) Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan lifler hesaba katılır.
CEVAP B. 8 saatlik çalışma süresi baz alınır
429) İşyeri hekimi, risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını dikkate alarak çalışanların sağlık durumlarını değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre akciğer 
radyografilerini uygun sürelerle tekrarlar, bu süre ........ yılı aşamaz.

A)1 B)2 C)3 D)5
2 yılı aşamaz CEVAP B
430)Hangisi asbest çeşidi değildir?
A)Aktinolit Asbest B) Antofilit Asbest C) Grünerit Asbest (Amosit) D)Amonit asbest 

CEVAP D
Diğer asbest çeşitleri : Krizotil, Krosidolit ve Tremolit Asbest
431) Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az kaç yıl süreyle saklanır?
A)10 B)15 C)20 D)40
CEVAP D. 40 yıl saklanır
432) Asbest söküm uzmanlarının eğitimi hangisi tarafından yürütülür?
A)Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
B)İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü
C)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma merkezi
D)Sağlık Bakanlığı
CEVAP B. Asbest söküm uzmanlarının eğitimi İSGÜM tarafından yürütülür
433) Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyetin neden olduğu hastalıklardan hangisi yanlıştır?
A)Asbestoz B) Mezotelyoma C) Akciğer kanseri (bronşiyal karsinom) D)Pankreas kanseri
CEVAP D. Diğer doğru şıklara ilaveten* Mide-bağırsak kanseride var
434) İşveren, bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama 
değerinin (ZAOD-TWA) ............’ü geçmemesini sağlar.
A) 0,1 lif/cm3 B) 0,2 lif/cm3
C) 0,15 lif/cm3 D) 0,01 lif/cm3
CEVAP A
435)(2012 A SINAVI) Serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hangi meslek hastalıklarına neden olmaz?
A) Asbestosis
B) Mezotelyoma
C) Mide-bağırsak kanseri
D) Kas krampları, paralizer, Jackson tipi epileps
CEVAP D
436) (2012 B SINAVI) Gemi sanayi ve balata üretiminde kullanılan aşağıda yer alan hangi maddenin maruziyeti hem akciğer kanserine neden olup hem de plevral plak yapabilmektedir?
A) Benzen B) Silika C) Asbest D) Kömür
CEVAP C
437)(BİR KAÇ KEZ SORULMUŞ) Aşağıdakilerden hangisi işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun TWA değerinin üst sınırıdır?
A) 0.05 lif/cm3 B) 0.10 lif/cm3 C) 0.20 lif/cm3 D) 0.30 lif/cm3
CEVAP B
438) asbestle çalışmalarda işçilerin periyodik muayene süresi nedir?
A)1 B)2 C)3 D)5
2 yıl. CEVAP B
439) asbestli çalışmalarda yükümlülük süresi nedir?
A)1 yı B)2 yıl C)5 yıl D)10 yıl
CEVAP D . 10 yıl
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi GazeteTarihi: 18.01.2013 
440) ............ ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve .............aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. 

A)30-2 ay B)30-6 ay C)50-2 ay D) 50-6 ay
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.
441)İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?
A)Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar
B) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur.
C) İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerinde tek kurul kurulur.
D) Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
Cevap
her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur.
442) İşveren, birden çok işyerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların, en az .............. ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar.
A)1 B)2 C)3 D)6 
CEVAP C....3 ayda bir
443) İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre oluşturulan kurulda hangisi yoktur?
A) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı
B) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta
C) İşyeri hekimi
D)Destek elemanı
CEVAP D.kurul üyeleri:
*İşveren veya işveren vekili,
* İş güvenliği uzmanı,
* İşyeri hekimi,
* İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
* Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
* Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
* Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci
444) İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre oluşturulan kurulla ilgili hangisi yanlıştır?
A) İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası iş yeri hekimidir.
B) formen, ustabaşı veya usta seçimle belirlenememesi halinde işveren tarafından atanır.
C) kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır.
D) Kurulun başkanı işveren veya işveren vekilidir.
CEVAP A.
İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel,sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.
445) İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Hangisi eğitim konularından değildir?
A) Acil durum önlemleri
B) Meslek hastalıkları
C) Risk değerlendirmesi
D)Çalışanların izinleri
CEVAP D
Eğitim konuları:
-Kurulun görev ve yetkileri,
- İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
- Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
- İş hijyeninin temel ilkeleri,
- İletişim teknikleri,
- Acil durum önlemleri,
- Meslek hastalıkları,
- İşyerlerine ait özel riskler,
- Risk değerlendirmesi
446) İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre Kurulun çalışma usullerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Kurullar ayda en az bir kere toplanır.
B) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir
C) Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılmaz.
D) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
CEVAP C.
Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.
447 İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin ..... ay, az tehlikeli işyerlerinde ise ...... ay olarak belirlenmesine karar verebilir
A)2-3 B)2-4 C)3-6 D)1-2
Çok tehlikeli.........1 ay
Tehlikeli.............2 ay
Az tehlikeli.........3 ay
CEVAP A
448)(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine işveren tarafından verilmesi sağlanan asgari eğitim konuları kapsamında değildir?
A) Uluslararası kuruluşlar ve mevzuatları
B) İş hijyeninin temel ilkeleri
C) Risk değerlendirmesi
D) Meslek hastalıklar
CEVAP A
449(AĞUSROS 2013 A SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelikhükümlerince, aşağıdakilerden hangisi hakkında çalışanların yükümlülüğü bulunmamaktadır?
A)Çalışanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar.
B)İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda çalışanlar kurullarla iş birliği yaparlar.
C)Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında çalışanlar çalışan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi verirler.
D)İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparlar
CEVAP D
450)(AĞUSTOS B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının çalışma usulleri arasında yer almaz?
A)Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresindensayılır.
B)Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası hâlleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hâllerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterineyapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.
C)Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerinönem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.
D)Kurullar ayda en az iki kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, çok tehlikeli işlerde bu sürenin bir hafta, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki hafta, az tehlikeli işyerlerinde ise bu sürenin üç hafta olarak belirlenmesine karar verebilir
CEVAP D
451) (MAYIS A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu gereği işyerlerinde kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurulunun üyelerine verilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin içerdiği asgari konulardan biri değildir?
A)Acil durum önlemleri
B)Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri
C)İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
D)İş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası kuruluşlar
CEVAP D
452) (MAYIS B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin ve yedeklerinin asgari eğitim konuları kapsamında değildir?
A)Personel yönetimi
B)Kurulun görev ve yetkileri
C)Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
D)İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
CEVAP A

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
Resmi Gazete Tarihi:29.12.2012 
453) ) Eğiticilerin eğitimi en az ................ saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilir.
A)220 B)80 C)40 D)24
CEVAP C. En az 40 saat.
454)igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?

A) İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.
B) Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, sadece tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterli değildir.
C)İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar
D) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili maliyeti çalışanlara yansıtamaz
CEVAP B....yeterlidir olacak
455) igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre hangisi İş güvenliği uzmanlarının görevlerinden değildir?
A) Rehberlik B) Risk değerlendirmesi C) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt D)Kalitenin artırılması
CEVAP D.
Diğer 3 şıkka ilaveten,* İlgili birimlerle işbirliği
456) igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre hangisi İş güvenliği uzmanlarının yetkileri arasında yoktur?
A) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işi durdurmak
B) İşverene yazılı olarak bildirilen hayati tehlike arz eden hususları yerine getirilmemesi hâlinde çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek
C) iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek
D) ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak
CEVAP A.. acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.
457) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği .................... süreyle askıya alınır.
A)3 ay B)6 ay C)1 yıl D)2 yıl
Cevap B 6 ay
458)
igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ile hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 30 dakika.
B) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
C) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
D) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika
CEVAP A
10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.
458)
igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ile hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
*10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.
* Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
* Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
* Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika
şimdi ben herbirine ayrı ayrı soru yazarsam 4 soru eder.ama tek soruda mutlaka bilinmesi gerekli değerleri en güncel yönetmeliğe göre veriyorum
459) Az tehlikeli sınıfta yer alan .................. ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her .................. çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.
A)2000 B)1500 C)1000 D)750
En son değişikliğe göre:
Az tehlikeli 2000
Tehlikeli 1500
Çok tehlikeli 1000

460)
igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre derslik ve diğer bölümlerde aranan şartlardan yanlış verilmiştir?

A) Dersliklerde 25’ten fazla kursiyer bulunamaz
B) Dersliklerde kursiyer başına en az 10 metreküp hava hacmi bulunur ve derslikler ile diğer bölümlerin tavan yükseklikleri 2,40 metreden az olamaz
C) 3 metre üzerinde olan yükseklikler hacim hesabında dikkate alınmaz.
D)Pencere alanının bulunduğu bölümün taban alanının %10’undan az olmaması ve yerden yüksekliğinin 90 cmden fazla olmaması gerekir.
CEVAP C. 4 metre üzerinde olan yükseklikler hacim hesabında dikkate alınmaz.

461)
igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre eğitim kurumlarının eğitici kadrosu için hangisi yanlıştır?

A) İş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için eğitici belgesine sahip olan en az üç eğiticiyle tam süreli iş sözleşmesi yapılır.
B) İş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için eğiticilerden en az biri mühendis olmak zorunda olup en fazla ikisi aynı meslek dalından olabilir
C) İşyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için eğitici belgesine sahip olan biri işyeri hekimi olmak üzere ikisi hekim, ikisi mühendis ve kalan ikisi farklı meslek dalından olmak üzere en az altı eğiticiyle tam süreli iş sözleşmesi yapılır.
D) Bakanlık ve Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları; İş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için belirtilen eğitici belgesine sahip olan en az iki eğiticiyi tam süreli ve en az iki eğiticiyi de kısmi süreli görevlendirir.
CEVAP A.
İş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için eğitici belgesine sahip olan en az dört eğiticiyle tam süreli iş sözleşmesi yapılır.
462)
igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?

A) Eğitim kurumları, herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde otuz gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler.
B) Eğitim Kurumu yetki belgeleri en geç beş yılda bir defa Bakanlığa vize ettirilir.
C) Belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ve vize süresi sona erdikten sonra vize işlemlerini tamamlamamış olanların yetki belgelerinin geçerliliği 1 yıl süreyle askıya alınır
D) Yetkilendirilen kurumlar beş yılın tamamlanmasına en fazla altmış, en az kırk beş gün kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder.
CEVAP C..6 ay askıya alınır.
463)
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə