S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?


igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre eğitim kurumlarının görev, yetki ve sorumluluklarından hangisi yanlış verilmiştir?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə14/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39

igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre eğitim kurumlarının görev, yetki ve sorumluluklarından hangisi yanlış verilmiştir?
A) Eğitim kurumları, eğitim hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.
B) Eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilerin işten ayrılması halinde on beş işgünü içinde durum İSG-KATİP üzerinden eğitim kurumu tarafından bildirilir
C) Süresi dolan sözleşmelerin İSG-KATİP üzerinden yenilenmesi durumu yazılı bildirim olarak kabul edilir.
D) 30 gün içerisinde tam süreli görevlendirilme zorunluluğu bulunan eğiticilerin yerine aranan niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve İSG-KATİP üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.
CEVAP B 
Eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilerin işten ayrılması halinde üç işgünü içinde durum İSG-KATİP üzerinden eğitim kurumu tarafından bildirilir

464)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
 Yönetmelik’te yer alan “İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve .......... tedbirleri yerine getirir. İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa .......... talepte bulunan kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak arşivlenmesini sağlar.” ifadesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) yerine getirilmesi şart / bunlar da yerine getirilerek
B) iş müfettişlerince açıklanan / mazeretsiz bir surette
C) yazılı olarak bildirilen / gerekçesi ile birlikte
D) cerh edilmeyen / tutanaklar ilave etmeden
CEVAP C
465) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’teki iş güvenliği uzmanının yetkilerine göre iş güvenliği uzmanı, işyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi hâlinde işin durdurulması için aşağıdakilerden hangisini yapar?
A)İşverene başvurur.
B)Durumu İş Teftiş Kurumuna iletir.
C)Durumu İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun gündemine taşır.
D)Sorumlu müdür ile birlikte işyeri hekimine yazılı olarak bildirimde bulunur.
CEVAP A. İşverene başvurur.
466)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te, iş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri arasında yer alan “Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği.......... süreyle askıya alınır. Bu 
konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) iki gün B) altı hafta C) altı ay D) iki yıl
CEVAP C. 6 ay
467)
(2012 B SINIFI)İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
 Yönetmelik’e göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak zorundadır.
B) İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.
C) Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, en az bir iş güvenliği uzmanının işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.
D) İş güvenliği uzmanı, bu yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmesi için kendisine sağlanan
çalışma süresi içinde başka bir işle de görevlendirilebilir
CEVAP D
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 
Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 
467) işveren İşten ayrılma tarihinden itibaren en az kaç yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklamak zorundadır?
A)10 B)15 C)20 D)40
CEVAP B. 15 yıl
468)iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar
B) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.
C) İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde yönetmelikteki yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak
yerine getirebilir.
D) İşyerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB’de görevli işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda çalışan temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasına gerek yoktur.
CEVAP D. önceden görüşlerinin alınmasını sağlar
469) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre onaylı defter için verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük,İSGÜM veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.
B) Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır
C) Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur.
D) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır
CEVAP A
Onaylı defteri onaylayabilecek yerler:
* Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri
* Genel Müdürlük
*noter
470) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir............... istihdamı zorunludur. Boşluğa hangisi gelemez?
A) İşyeri hekimi B) İş güvenliği uzmanı
C) Diğer sağlık personeli D)müfettiş
CEVAP D
471) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre ISGB hakkında hangisi yanlıştır?
A) en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygunbelgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir.
B)İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel sayısına uygun büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve en üst katta kurulması esastır.
C) Bu birimlerde 8’er metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az olmamak üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur. Tam zamanlı görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir.
D) İSGB’nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde işaretlenir.
CEVAP B.. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve
giriş katta kurulması esastır.
472) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre OSGB hakkında hangisi yanlıştır?
A) OSGB’ler; işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik bir muayene odası, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur
B) OSGB’lerde tam süreli görevlendirilenler, başka bir OSGB’de veya işyerinde aynı unvanla veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla görev yapabilirler.
C) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları gibi yerlerde bulunan ve 50’den az çalışanı olan işverenlerin yürütecekleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için; koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek bir mekân oluşturulabilir
D) OSGB’ler yetkilendirildikleri il sınırı içerisinde izinsiz şube açamayacağı gibi herhangi bir şekilde irtibat bürosu da açamazlar
CEVAP B. Tam süreli çalışıyorsa başka yerde görev yapamaz.
473) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumluluklarından hangisi yanlıştır?
A) çalışma ortamı gözetimi konusunda rehberlik yapılması ve öneriler hazırlayarak uygulanmasının sağlanması
B) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanması
C) acil durum planının hazırlanması
D) sağlık gözetiminin uygulanması
CEVAP A. çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene
rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından

473)
iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre OSGB’lerin Yetkilerin askıya alınması ve iptali ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Belgesinin geçerliliğinin askıda olduğu süre içinde sözleşme yaptığının veya hizmet verdiğinin tespiti halinde doğrudan iptal edilir.
B) Askıya alınma işlemini gerektiren durumların aynı vize dönemi içinde tekrarı halinde altı ay süreyle askıya alınır. 
C) Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en fazla 30 günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi halinde altı ay süreyle askıya alınır. 
D) İhtarlar puanlarının toplamının 200’e ulaşması halinde altı ay süreyle askıya alınır.
CEVAP B..doğrudan iptal edilir.
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
474)
(ARALIK 2013 A SINIFI) İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) ve/veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (
OSGB) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, işyerinde değil, OSGBarşivinde tutulur.
B)OSGB’ler; sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.
C)İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının işyerinde görevlendirilmesi ile oluşturulur.
D)İSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir
CEVAP D...OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir
475)
(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıda yer alanlardan hangisi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (
OSGB) sorumlu müdürü olabilir?
A) Endüstri mühendisleri 
B) Eğitici belgesi olan hekimler
C) İş sağlığı ve güvenliği teknikerleri
D) İşyeri hekimliği belgesi olan hekimler
CEVAP D.
Ya iş yeri hekimi yada A sınıfı uzman olacak
bence bu sınavda 3 önemli kısım var.4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816/" >iş kanunu,isg kanunu ve risk...sıra risk yönetmeliğine geldi..arkadaşlar riskle alakalı gelebilecek herşeyi paylaşacağım.yaklaşık sınavın %7-10luk kısmını oluşturan risk için sadece yönetmeliğe bağlı kalmaycağım.önce yönetmeliği sonra diğer hususları irdeleyeceğim....yani bazı kavramlar yönetmelikte yok demeyin sınavda sonuçta geliyor..herkese iyi çalışmalar...
not : yönetmelikler bitince yönetmeliklerde olmayan ama sınavda soru gelen kısımlara geçeceğim.örneğin kimyasal maddler ve etkileri gibi....bu arada riske başladım bittikçe ekleyceğim.çünkü oldukça uzun olacak.
öncelikle riskle ilgili aşağıdaki bilgileri ezberleyin.tamamen benim çıkardığım hap bilgi..riskin bir kısmı
A)kontrol hiyerarşisi banko
*eliminasyon ......mühendislik kontrolleri........yöntemsel önlemler.......prosedür,talimat ve eğitim........uyarı,ikaz................KKD
B)sıklık/sonuç diyagramı kullanılr...... olası sakıncalı olaylar önceden tanımlanır daha sonra ayrı ayrı çözümlenir..................tesisin tasarımı aşamasında ya da detaylı çalışmalarda model olarak kullanılır...................ÖN TEHLİKE ANALİZİ –PHA
C)fabrika ziyaretleri veya prosedürlerin gözden geçirilmesi.....................işlemlerin herhangi bir aşamasında uygulanabilir...........az tecrübeli risk analizlerince yürütülebildiğinden informal metottur.....................OLURSA NE OLUR
D)iş görevleri üzerinde yoğunlaşır.................işler ve görevler iyi tanımlanmışsa uygulanır..........İŞ GÜVENLİĞİ ANALİZİ
E)ABD MK-STD-882-D olarak askeri standarttır............2 veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi analiz için kullanılır.................5X5 matris diyagramı (L tipi) var............RİSK DEĞERLENDİRME KARAR MATRİKSİ
F)Çok boyutlu düşünce....................5 yıllık geçmiş verilere gereksinim......................ÇOK DEĞİŞKENLİX TİPİ MATRİKS
G)olası hata türü,etkileri ve risklerin analizi................uzay,kimya ve otomobil endüstrilerinde yagın kullanılır........................risk=olasılıkXşiddetXfark edilebilirlik..........en büyük risk değeri 1000.........FMEA(Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi Metodolojisi)
H)kimya endüstrisi için geliştirildi..............multidisipliner bir tim yapar..............tehlike ve işletilebilirlik analiz tekniğidir.................anahtar kelimeler,dizayn parametreleri ve tablolar kullanır...........HAZOP ( Tehlike ve işletilebilme çalışması metodolojisi)
I)mantıksal diyagramlar........tümdengelim..........FTA(Hata Ağacı Analizi )
İ)iki metodun kombinasyonu...............fabrika ziyaretleri ve çeklist kullanımı.................GÜVENLİK DENETİMİ
J)grafiksel model..................nükleer enerji santralleri...............zincirleme olaylar arasındaki ilişkiler...........ETA(OLAY AĞACI ANALİZİ)
K)Balık kılçığı.....................hata ağacı +olay ağacı birleşimi...............NEDEN SONUÇ ANALİZİ

L)Risk=tehlikenin potansiyel etkisiXtehlikeye maruz kalma tekrarıXtehlikenin oluşma olasılığı........KINNEY METODU
M)risk değerlendirmesinin yasal dayanağı..............4857 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816/" >iş Kanunu
N) FINE KINNEY METODU
*çok yüksek riskli (tolerans gösterilemez) 400
*esaslı risk 200
*önemli risk 70
*olası risk gözetimde olmalı 20
*önemsiz risk R<20

Ş SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 
Resmi Gazete Tarihi:29.12.2012 
476) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı
B) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini
C) Ugulama: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü
D) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini
CEVAP C Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,

sınavda tanımlardan birisi gelir.
477)Hangisi risk değerlendirme ekibinde bulunmaz?
A)İşveren veya işveren vekili
B) iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri
C) ) İşyerindeki sendika temsilcileri
D) İşyerindeki destek elemanları
CEVAP C
Risk değerlendirme ekibi:
*İşveren/yada vekili * igu ve işyeri hekimi *çalışan temsilcisi *destek elemanı *kayıtlı riskler konusunda bilgili çalışanlar
478)
Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere aşama aşama yapılır. Hangisi ilk yapılması gerekendir?
A) Dokümantasyon
B) Risk kontrol adımları
C) Risklerin belirlenmesi ve analizi
D) Tehlikelerin tanımlanması
CEVAP D.
Risk değerlendirmesi aşamaları sırasıyla:
* Tehlikelerin tanımlanması 
* riskleri belirleme ve analiz etme
* risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
* dokümantasyon
* Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
479)Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki uygulananan adımların sıralması hangisidir?
I. Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.
II. Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
III. Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.
A)I,II ve III B)II,I ve III C)III,II ve I D)II,III ve I
CEVAP A.I,II VE III
480)
Risk değerlendirilmesinin yeniden yapılamasını gerektiren hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
B) Üretim yönteminde değişiklikler olması
C)Çalışanların işe giriş çıkışlarında artış olması
D) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması
CEVAP C
Risk değerlendirmesinin yenilenmesi:
**İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
** İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
** Üretim yönteminde değişiklikler olması.
** İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
** Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
** Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
**İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.
481)
Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Alt işveren asıl işverence yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarına tabi olur.
B) Asıl işveren; alt işverence yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
C) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır
D) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir.
CEVAP A.
482)
Risk değerlendirme işleminin birey tarafından yapılması yaklaşımı işyerinin küçük olması ve İSG risklerinin düşük olması durumlarında kabul edilebilir bir seçenektir. Bu yaklaşımın başlıca yararlarında hangisi yoktur?
A) Çabuk netice alınmasını sağlar
B) Kişinin meslektaşları tarafından yönlendirilmesini engeller
C) Teknik uzmanlık gerektirir
D) Maliyeti düşüktür
CEVAP C. Diğerlerine ilaveten bireyin kendisine olan özgüveni artar.
birey yaklaşımının bazı mahzurları:
* Teknik uzmanlık gerektirir
* Yönetim anlayışı
* Tek boyutluluk.
* Katılım sağlanmadığından insanlar tehlikelerin kendi bölümlerde olmadığını düşünürler
* Bireyin farklı kavrama seviyeleri değerlendirmeyi etkileyebilir
* Koruma faaliyetlerinin bireyleri etkilemesi değerlendirmeyi etkileyebilir.
483) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kantitatif risk analizi yöntemleri, riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvurur.
B) Kantitatif risk analizinde tehditin olma ihtimali, tehditin etkisi gibi değerlere sayısal değerler verilir ve bu değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile proses edilip risk değeri bulunur.
C) Kalitatif risk analizi riski hesaplarken ve ifade ederken numerik değerler yerine yüksek, çok yüksek gibi tanımlayıcı değerler kullanır.
D) Risk = Tehditin Olma ihtimali * Tehditin Etkisi formülü kalitatif risk analizinin temel formülüdür. 
CEVAP D...Kantitatif risk analizinin formülüdür
484)Risk değerlendirilmede takım yaklaşımının fayadalarından olmayan hangisidir?
A) Herkesi tatmin edecek sonuçlar elde edilebilir
B) Katılanlara aidiyet ve işbirliği ruhu kazandırır.
C) Gerekli bilgi tüm çalışanlar tarafından sağlanabilir
D) Kişinin meslektaşları tarafından yönlendirilmesini engeller
CEVAP D
TAKIM YAKLAŞIMININ YARARLARI
Gerekli bilgi tüm çalışanlar tarafından sağlanabilir.
Herkesi tatmin edecek sonuçlar elde edilebilir.
Katılanlara aidiyet ve işbirliği ruhu kazandırır.
Yöneticilerin katilimi sonuçlara çalışanın da sahip çıkmasını sağlar.
TAKIM YAKLAŞIMININ MAHZURLARI
Takim çalışmalarından netice daha geç alınabilir.
Takım içi etkileşim sonucu etkileyebilir
Çalışılması gereken zaman ve maliyet yüksek olur.

485)Risk değerlendirmesinin çalışanlar açısından yararlarından hangisi yanlış verilmiştir?
A) Katılım hakkı
B) Haberdar olma
C)kuralların önceden belirlenmesi
D) Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini
CEVAP D
Çalışanlar Açısından Yararlar
* Katılım hakkı
* Haberdar olma,
* Sorumlulukların belirlenmesi,
* Kayıtlara ulaşabilme,
* Bütün çalışanları kapsama,
* Kuralların önceden belirlenmesi
* Proaktif yaklaşım-Sürekli gelişim,
* Acil Durum Hazırlığı

486)Risk değerlendirmesinin işveren açısından yararlarından hangisi yanlış verilmiştir?
A) Tehlike ve risklerini önceden görebilme
B) Uluslararası saygınlık ve geçerlilik
C)meslek hastalıklarını önleme
D) Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma
CEVAP C
İşveren Açısından Yararlar
*Tehlike ve risklerini önceden görebilme
*Uluslararası saygınlık ve geçerlilik
*Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma
*İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların azaltılması
*Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı
*Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini


487)Risk değerlendirmesinin devlet açısından yararlarından hangisi yanlış verilmiştir?

A) Risk Kültüründe Gelişme


B) Düzenli Veri Akışının Sağlanması
C) Tehlike ve risklerini önceden görebilme
D) Sürekli Gelişme
CEVAP C
Devlet Açısından Yararlar
*Tarafların Katılımı İle Yükün Azalması
*Denetim Kolaylığı
*Sürekli Gelişme
*Uluslararası SG Yönetim Sistemine Hazırlık
*Düzenli Veri Akışının Sağlanması
*Çalışma Barışına Katkı
*Kayıpların Azalması
*Risk Kültüründe Gelişme
488)Hangisi tehlikenin tanımlanması aşamasında yer almaz?

A) İmalatçı verilerinin değerlendirilmesi


B) Benzeri diğer iş yerlerinden elde edilen veriler
C) Eğitim ve öğretimin sağlanması
D) Ortam ölçüm raporlarının incelenmesi
CEVAP C
Tehlikelerin belirlenmesi
*Kimyevi, fiziki ve biyolojik ajanlar listesi
*İşaktivitelerinin gözden geçirilmesi
*Ortam ölçüm raporlarının incelenmesi
*İş kazasıve hadise (olay) raporlarının incelenmesi
*Literatür taraması(standart vb.)
*İmalatçıverilerinin değerlendirilmesi
*Uzman görüşlerinden yararlanılması
*Teknik periyodik kontrol raporlarının incelenmesi
*İSİG Kurulu yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi,
*Benzeri diğer işyerlerinden elde edilen veriler
489)Risk düzeyi veya skoruna göre 12-8 arası hangi anlama gelmektedir?
A) Mümkün Olduğu Kadar Çabuk Müdahale Edilmeli
B) İşi Durdur ve Derhal Çalışma Başlat
C) Acil Tedbir Gerekmeyebilir Çalışmayı Planla
D)kabuledilemez yüksek risk
CEVAP A
15-25: kabul edilemez yüksek risk- İşi Durdur ve Derhal Çalışma Başlat
8-12
:dikkate değer risk- Mümkün Olduğu Kadar Çabuk Müdahale Edilmeli
1-6:kabul edilebilir risk- Acil Tedbir Gerekmeyebilir Çalışmayı Planla
490)Hangisi Kontrol Tedbirlerinin Uygulanması aşamasında yer almaz?
A) çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi
B) Denetim
C) Kayıpların Azalması
D) Bakım
CEVAP C
*çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi
*İletişim
*Eğitim ve öğretimin sağlanması
*Denetim
*Bakım
491)
Ön tehlike analizi(Preliminary Hazard Analysis-PHA) için hangisi yanlıştır?

A) Tasarım öncesi aşamada, yalnızca temel tesis elemanlarının ve malzemelerinin bilindiği aşamalarda kuııanılır.
B) Kantitatif listeleme olup öncelik sıralaması içermez.
C) iş güvenliği deneyimi olan bir veya iki mühendisle bu çalışmalar gerçekleştirilebilir. 
D) Sonuçlar tesisin tasarlanması aşamasında tehlikeleri ortadan kaldıracak veya minimize edecek tavsiyeleri içermelidir
CEVAPB.Kalitatif listeleme olup öncelik sıralaması içermez
492)
Fabrika ziyaretleri ve prosedürlerinin gözden geçirilmesi esnasında yararlıdır. Hali hazırda var olan kaçınılmaz potansiyel tehlikelerin tespit edilme oranı yüksektir. Bu metod mevcut tesisler için proses geliştirme sürecinde ve/veya operasyonlara başlama öncesinde kullanılabilir. En yaygın kullanımı mevcutt tesiste bir takım değişiklikler düşünüldüğü aşamadır. Tanımlanan metod hangisidir?
A)ön tehlike analizi B)olursa ne olur
C)iş güvenlik analizi D)olası hata türleri ve etkileri analizi
Cevap B
493)
kişi ve gruplar tarafından gerçekleştirilen iş görevleri üzerinde yoğunlaşır.bir işletme veya fabrikada işler ve görevler iyi tanınlanmışsa bu metod uygulanır. Bahsedilen metod hangisidir?
A)ön tehlike analizi
B)olursa ne olur
C)iş güvenlik analizi
D)olası hata türleri ve etkileri analizi
Cevap C
494) Kabul edilebilir risk için aşağıdakiterden hangisi doğrudur?
A)Tehlikeli ortamda çalışmaya razı olmak kaçınılmaz bir durum olarak görülür ve riskle birlikte çalışma anlamına gelir.
B)İşletme şartlarının gerektirdiği bir olgu olarak kabul edilen bir durum olup, çalışmada zorunluluk olan bir durumu ifade eder.
C)Risk değerlendirmesi yaparken koyulan subjektif ölçülerin bir sonucudur ve doğruluğu veya yanlışlığı da işletmenin değerlendirmesine bağlıdır.
D)Yasal zorunluluklara ve işlet
CEVAP D
495) Risk değerlendirme süreci için uygun sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tehlikelerin belirlenmesi - risklerin belirlenmesi - risklerin değerlendirilmesi- - risklerin derecelendirilmesi
B)Tehlikelerin belirlenmesi - tehlikelerin değerlendirilmesi - risklerin derecelendirilmesi – kontrol önlemlerinin uygulanması
C)Tehlikelerin belirlenmesi - risklerin derecelendirilmesi - tehlikelerin değerlendirilmesi – kontrol önlemlerinin uygulanması
D)Risklerin belirlenmesi - tehlikelerin değerlendirilmesi - tehlikelerin ortadan kaldırılması – kontrol önlemlerinin uygulanması
CEVAP B
496)
Risk kontrol önlemlerinin hiyerarşik düzeninde en son uygulanması gereken hangisidir?

A) Mühendislik önlemlerini uygulamak


B) Kişisel koruyucu donanım kullanmak
C) Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek
D) Tehlikeleri ortadan kaldırılmak
Risk kontrol önlemlerinin hiyerarşik düzeni:
1. Tehlikeleri ortadan kaldırılmak (eliminasyon}
2. Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek(ikame)
3. Mühendislik önlemlerini uygulamak (otomasyon, tecrit / izolasyon, uzaklaştırma, havalandırma, ergonomik yaklaşımlardan yararlanma)
4. İdari önlemler/işaretler/uyarılar (çalışma süreleri, işyeri düzeni, eğitim ve öğretim, planlı bakım-onarım, mental riskler,monotonluk, iletişim, denetim-disiplin)
5. Kişisel koruyucu donanım kullanmak

cevap B
497)
hangisi risk yanıtlama planlarından birisi değildir?

A) basitleştirme B) Kaçınma C) Kabullenme D) Azaltma


CEVAP A
hangisi risk yanıtlama planları:
**Kaçınma
**Transfer etme
**Azaltma
** Kabullenme
498)
Kimya endüstrisinde proses dizaynı ve proses işletme esnasında belirli anahtar ve kılavuz kelimeler kullanarak tehlikelerin tanımlanmasına yardımcı olması amacıyla yaygın oîarak kullamlan risk değerlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) HAZOP B) FMEA C) ETA D) FTA
Hata Ağacı Analizi (FaultTree Analysis-FTA)
Olay ağacı analizi(event tree Analysis-ETA)
Hata Türleri ve Etkileri Analizi (Failure Modes and EffectsAnalysis – FMEA)
CEVAP A
Tehlike ve İşletilebilme Çalışması (Hazard and Operability Studies-HAZOP): kimya endüstrisi tarafından, bu sanayinin özel tehlike potansiyelleri dikkate alınarak geliştirilmiştir.Multi disipliner bir ekip tarafından, kaza odaklarının saptanması, analizleri ve ortadan kaldırılmaları için uygulanır. Belirli anahtar ve kılavuz kelimeler kullanarak yapılan sistemli bir beyin fırtınası çalışmasıdır
499)
Grafik olarak insan ya da malzeme kaynaklı hasarların muhtemel kombinasyonlarını oluşturan,ihtimallerini ortaya çıkarabileceği önceden tahmin edilebilen istenmeyen hata olayını grafik olarak gösteren risk değerlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neden-Sonuç Analizi
B) Olay Ağacı Analizi
C) Hata Türleri ve Etkileri Analizi
D) Hata Ağacı Analizi
CEVAP D. Tanım hata ağacı analizine aittir
500)Hata ağacı analizi aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
A) Bilglerin toplanması B)Tepe olayı seçimi
C)Balık kılçığın oluşturulması D)Ağacın planlanması
CEVAP B
501)hangisi tesisin son tasarım aşamasında yada daha detaylı çalışmalara model olarak kullanılabilecek olan hızla hazırlanabilen kalitatif bir risk değerlendirme metodolojisidir?
A)Ön Tehlike Analizi B) Hata Türleri ve Etkileri Analizi
C) Olay Ağacı Analizi D) Neden-Sonuç Analizi
CEVAP A
502)Hata ağacı analizi ile olay ağacı analizinin birleşimi olan ve nükleer enerji santrallerinin risk analizinde kullanılmak üzere Danimarka'da bulunmuş olup, diğer endüstrilerin sistemlerinin güvenlik düzeyinin belirlenmesi için de adapte edilmiştir. hangi metoddur?
A) Neden-Sonuç Analizi
B) Olay Ağacı Analizi
C) Hata Türleri ve Etkileri Analizi
D) Hata Ağacı Analizi
CEVAP A.
Neden-Sonuç Analizi: Balık kılçığı diyagramı kullanılır

503)
Hata türleri ve etkileri analizinde zararların etkileri ve sonuçlarının belirlenmesinde kullanılan parametreler aşağıdakilerden hangileridir?
A)OlasılıkXşiddet B)OlasılıkXfark edilebilirlik
C)ŞiddetXfark edilebilirlik D)OlasılıkXşiddetXfark edilebilirlik
CEVAP D
504)
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde kullanılan fine-kinney metodunun parametrelerinden birisi değildir?
A) Olayın meydana gelme ihtimali
B) Fark edilebilirlik
C) Zarar ya da hasarın şiddeti
D) Tehlike maruz kalma sıklığı
Fine-kinney metodunda risk değeri :
Risk değeri = Olayın meydana gelme ihtimali x Tehlike maruz kalma sıklığı xZararya da hasarın şiddeti
505)Fine-kinney metoduna göre yapılan risk değerlendirmesi nde risk değeri sonucu 450 bulunmuştur.Buna göre karar ve eylem aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A)Esaslı risk- Kısa dönemde iyileştirilmelidir.
B)Önemli risk- Uzun dönemde iyileştirilmelidir.
C)Olası risk - Gözetim altında uygulanmalıdır.
D)Tolerans gösterilemez ri sk - Hemen gerekli önlemler alınmalı ve/ veya tesis, bina, çevrenin
kapatılması düşünülmelidir.
506)
Fine-kinney metoduna göre yapılan risk değerlendirmesinde risk değeri sonucu 450 bulunmuştur.Buna göre karar ve eylem aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A)Esaslı risk- Kısa dönemde iyileştirilmelidir.
B)Önemli risk- Uzun dönemde iyileştirilmelidir.
C)Olası risk - Gözetim altında uygulanmalıdır.
D)Tolerans gösterilemez risk - Hemen gerekli önlemler alınmalı ve/ veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir
CEVAP D
400 < R: Tolerans gösterilemez risk - Hemen gerekli önlemler alınmalı ve/ veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir
200 < R < 400: Esaslı risk- Kısa dönemde iyileştirilmelidir.
70 < R < 200: Önemli risk- Uzun dönemde iyileştirilmelidir.
20 < R < 70: Olası risk - Gözetim altında uygulanmalıdır.
R < 20: Önlem öncelikli değildir.
507)
Öncelikle bir işletme içerisinde bir bölüm/parça veya bir olay seçilip, seçilen konu ile ilgili olarak 5 yıllık geçmiş kaza araştırması yapılan veya arşivlerin incelenmesi ile geçmiş kazaların meydana gelme nedenlerini belirlenmeye çalışılan ve tekrarlama şanslarının araştırıldığı uygulama yönteminin kullanıldığı risk değerlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neden-Sonuç Analizi
B) Olay Ağacı Analizi
C) LT İpi Matris Yöntemi
D) X Tipi Matris Yöntemi
CEVAP D
508)
Kimyasal maddelerle çalışma yapılması halinde risk değerlendirilmesi kaç yılda bir yenilenir?
A) 1 B)2 C)3 D)5
CEVAP D. 5 yılda bir 
ÇOK FAZLA SORU GELDĞİĞİNDEN ŞİMDİ ÇIKMIŞ SORULARA BAKALIM
509)(ARALIK 2013 A SINIFI) 
I- İşyeri taşındığında veya binalarda değişiklik yapıldığında
II- İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklik meydana geldiğinde
III- İşyerine yeni bir proje mühendisi alındığında
IV- İşyerinde iş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana geldiğinde
 
Yukarıdaki hangi durum veya durumlarda risk değerlendirmesinin yenilenmesine gerek yoktur?
A) II ve IV B) I ve IV C) Yalnız III D) Yalnız IV
CEVAP C
510)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Gürültü kaynaklı bir tehlikenin risk analizi sonucunda alınması gereken önlemlerin sıralaması yapıldığında en son alınması gereken önlem aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gürültü düzeyi yüksek ekipmanın çalışma ortamı dışına taşınması
B)Çalışanların bir kabin içerisine alınarak yüksek gürültü düzeyinden korunması
C)Gürültü düzeyi yüksek ekipmanın gürültü düzeyi düşük ekipmanla değiştirilmesi
D)Gürültü düzeyi yüksek ekipmanla aynı ortamda çalışanlara kişisel koruyucu donanım verilmesi
En son kkd idi. Dolaysıyla CEVAP D
511)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisinde risk değerlendirmesi yapılmaması durumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işin durdurulması yaptırımı uygulanmaz?
A)Çağrı merkezi
B)Baraj yapımı inşaatı
C)Yer altı kömür madeni
D)Metal döküm ve şekillendirme fabrikası
CEVAP A. Diğerleri çok tehlikeli işler
512)
(ARALIK 2013 A SINIFI) 
I- Çalışanlara kişisel koruyucu donanım kullandırmak
II- Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek
III- Risklerden kaçınmak
 
Risklerden korunma ilkeleri çerçevesinde işveren yukarıdaki ilkeleri öncelikli olarak hangi sıralama ile göz önünde bulundurmalıdır?
A) III - I – II B) I - III - II C) III - II – I D) II - I - II
CEVAP C
513)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Risk değerlendirmesinde, tehlikeler tanımlanırken asgari olarak toplanması gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Daha önce meydana gelmiş olan kaza veya meslek hastalıkları
B)Çalışanların muhasebe kayıtları ve ek ödenekleri
C)Çalışanların tecrübe ve düşünceleri
D)Malzeme güvenlik bilgi formlar
CEVAP B
514)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde bulunan işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
A)Yönetim
B)İş Güvenliği Birimi
C)Sevk ve Koordinasyon Birimi
D)İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri
CEVAP A
515)
(ARALIK 2013 A SINIFI) 
Risk değerlendirmesinde; risk kontrol adımları uygulanırken, kişisel korunma önlemlerine göre aşağıdakilerden hangisine Öncelik verilmesi sağlanır?

A)Dokümantasyona
B)Toplu korunma önlemlerine
C)Kişisel koruyucu donanımlara
D)Kişisel maruziyet seviyelerinin belirlenmesine
CEVAP B
516)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Risk değerlendirmesinin dokümantasyon aşamasında asgarî olarak aşağıdakilerden hangisinin yer Alması gerekmez?
A)Maliyet analizi
B)Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi
C)Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler
D)Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler
CEVAP A
517)
ARALIK 2013 B SINIFI)
 
I- Tehlikeleri tanımlama
II- Yapılan çalışmaların güncellenmesi vegerektiğinde yenileme aşamaları
III- Riskleri belirleme ve analiz etme
IV- Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması

Yukarıda verilen risk değerlendirmesi aşamalarının hiyerarşik (öncelikli) sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) I - II - III – IV B) I - III - IV - II C) I - IV - III – II D) I - II - IV – III
CEVAP B
518)
(ARALIK 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre işveren risk değerlendirmesi yaparken veya yaptırırken aşağıdaki hususlardan hangisini dikkate almayabilir?
A) İşyerinin tertip ve düzeni
B) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu
C) Üretimi kaliteli yapmak ve hatalı ürün riskiniazaltma
D) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçim
CEVAP C
519)
(ARALIK 2013 B SINIFI) “Bir tehlikeden kaynaklanan olayın ortaya çıkma olasılığı ile bu olayın sebep olacağı sonucun şiddetinin matematiksel olarak sayısal değerlerle analiz edilmesi” şeklinde tanımlanan risk analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nicel (kantitatif) yöntem
B)Kontrol listesi yöntemi
C)Nitel (kalitatif) yöntem
D)Karma yöntem
CEVAP A
520)
ARALIK 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre; “Risk Kontrol Adımları”arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Planlama
B)Dokümantasyon
C)Uygulamaların izlenmesi
D)Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması
CEVAP B.
Risk kontrol adımları
** Planlama
** Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
** Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması
** Uygulamaların izlenmesi
Dokumantasyon risk değerlendirmesinin adımlarındandır
521)
ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynağında önlenmesine yönelik alınacak önlemlerden birisi değildir?
A)Gürültü kaynağına yakın çalışanlara kulak koruyucu kullandırılması
B)Gürültülü işlemin daha az gürültülü işlemle değiştirilmesi
C)Gürültü kaynağının çalışma ortamı dışına taşınması
D)Kullanılan makinelerin gürültü düzeyi düşük makineler ile değiştirilmesi
CEVAP A
522)
ARALIK 2013 B SINIFI) 
I- Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlandırılması
II- Titreşimli ekipmanın daha az titreşimli bir ekipmanla değiştirilmesi
III- Titreşimli iş ekipmanının titreşim azaltıcı aparatlarla iyileştirilmesi
IV- Kişisel koruyucu donanım kullanılması

Yukarıda verilen titreşimden korunma önlemleri önceliğine göre sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) IV, I, II, III B) IV, II, III, I C) I, III, IV, II D) II, III, I, IV
CEVAP D.çok basit en son kkd.tek şık var
523)
ARALIK 2013 B SINIFI) Risk değerlendirmede, tehlikeler tanımlanırken asgari olarak toplanması gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Ramak kala olay kayıtları
B)Çalışanların prim gün sayıları
C)Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları
D)Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu
CEVAP B

524) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
I- Çalışanlara kişisel koruyucu donanım verilmesi
II- Çalışanların tehlike kaynağına göre rotasyona tabi tutulması
III- Tehlike kaynağının ortadan kaldırılması
IV- Tehlikeli kaynak yerine daha az tehlikeli kaynağın ikamesi

Bir risk analizi sonucuna göre planlanan yukarıdaki önlemlerin öncelik sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) I, III, II, IV B) I, II, III, IV C) III, IV, II, I D) III, IV, I, I
CEVAP C
525) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
İşSağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre “Risk değerlendirmesi;tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere .......... tanımlama,
riskleri belirleme ve analiz etme, .......... kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon,yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.” cümlesindeki boşluğa gelecek ifadeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) riskleri / tehlike B) tehlikeleri / risk C) olasılıkları / kaza D) iş kazalarını / süreç
CEVAP B
526) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yer alan; “Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile .......... da değerlendirilebilir.”cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları
B)kaza üreten sistem bilgilerinin yer aldığı SGK kayıtları
C)“Tehlike Değerlendirme Teknikleri”nin kullanıldığı çalışmaların sonuç raporları
D)Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği kurum ve kuruluşlarından derlenmiş yıllık iş kazası kayıtları
CEVAP A
527) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre; “Risk Kontrol Adımları”arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Risk analizi sonuçlarının değerlendirilmesi
B)Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
C)Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması
D)Uygulamaların izlenmesi
CEVAP A
528) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yer alan; “Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve..........” ve “Risk değerlendirmesi dokümanı.......... arşivlenebilir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirilir / İş Güvenliği Uzmanlığı Katip Sisteminde
B)İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna teslim edilir /notere tasdik ettirildikten sonra özel dosyalarda
C)işyerinde saklanır / elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp
D)üç işgünü içinde İş Teftiş Kuruluna iadeli taahhütlü mektupla gönderilir / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne teslim edilerek
CEVAP C
529) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre; Risk kontrolünde,belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra tespit edilen yeni risk seviyesi aşağıdakilerden hangisinin üzerinde ise risk kontrol adımları tekrar edilir?
A)Yüksek risk seviyesinin
B)Kabul edilemez risk seviyesinin
C)İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike Sınıfları Tebliği’nde yer alan risk seviyesinin
D)Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesinin
CEVAP D
530) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yer alan; “İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile .......... hakkında bilgilendirilir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Aksayan yönler ve yasal tedbirler
B)Düzeltici ve önleyici tedbirler
C)Kabul edilebilir risk seviyesi
D)Belirlenen tehlikeler
CEVAP B
531(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre risk değerlendirmesi;tüm işyerleri için ............... başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)giriş kısmından
B)her ünite aşamasından
C)üretim ve işletme prosesinden
D)tasarım veya kuruluş aşamasından
CEVAP D
532)AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İşveren işyerinde yapılan risk değerlendirmesineticesinde, mühendislik yöntemleri, ortam vetoplu korunma önlemleriyle risklerin giderilemediği veya kabul edilebilir düzeye indirilemeyen durumlarda, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A)Acil eylem planı hazırlamak
B)Kişisel koruyucu donanımlarını kullanmak
C)Güvenlik ve sağlık işaretlerini tedarik etmek
D)Yönerge ve MSDS formlarını derleyip yayınlamak
CEVAP B
533(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Risk kontrol tedbirleri kararlaştırılırken, öncelikle tehlikeler ve tehlike kaynakları ortadan kaldırılır, bu yapılamıyor ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar izlenir;
I- Tehlikeliyi, tehlikeli olmayan veya daha aztehlikelilerle ikame
II- Riskler ile kaynağında mücadele
III- Kişisel korunma önlemlerine, toplu korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi
IV- Yeni bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.
Yukarıda belirtilenlerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV
CEVAP C
534)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Risk, bir tehlikeden kaynaklanan olayın ortaya çıkma olasılığı ile bu olayın sebep olacağı sonucun şiddetinin .............
Yukarıdaki cümleyi tamamlayan uygun seçenek hangisidir?
A)toplamıdır.
B)çarpımıdır.
C)biLeşkesidir.
D)matematiksel olarak hesaplanmasıdır
CEVAP C
535) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`nde yer alan “İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olay” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?
A)Anlık kaza olayı
B)Ramak kala olay
C)Potansiyel zararlı olay
D)Potansiyel zararsız olay
CEVAP B
536(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`ne göre; “Risk Kontrol Adımları”arasında yer alan “Risk kontrol tedbirlerininuygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileriiçeren planlar hazırlanır. Bu planlar .............uygulamaya konulur.” cümlesindeki boşluğa,aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)işverence 
B)çalışan temsilcilerince
C)İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunca
D)işverence uygun görülmesi sonrasında iş güvenliği uzmanlarınca
CEVAP A
537)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) 
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`nde yer alan; “Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç ............., ............. ve ............. yılda bir yenilenir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) üç / beş / yedi B) bir / üç / beş C) iki / dört / altı D) bir / iki / üç
CEVAP C
Az tehlikeli 6 yıl
Tehlikeli 4 yıl
Çok tehlikeli 2 yıl
kimaysallar 5 yıl

538)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`ne göre; “Risk Kontrol Adımları”arasında yer alan “risk kontrol tedbirlerinin
kararlaştırılması”nda aşağıdaki adımlardan hangisi yer almaz?

A)Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi
B)Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadankaldırılması
C)Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi
D)Risk dokümantasyonunun analizi ve çalışanlara gerekli uyarıların yapılması
Cevap D
risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
**Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.
** Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
** Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.

539)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Kuruluşun, yasal zorunluluk ve kendi İSG politikası çerçevesinde dayanamayacağı düzeye indirilmiş risk hangisidir?

B)ZararA)Kaza C)Kabul edilebilir risk D)Kabul edilemez risk
CEVAP D
540)
(MAYIS 2013 A SINIFI) İlgili tarafları kabul etme ve dahil olmasını sağlama, dikkatli bir şekilde plan yapma, çalışmaları değerlendirme, kamuoyunun özel kaygıları
na kulak verme ve dürüst, samimi ve açık olma aşağıdakilerden hangisinde geçerlidir?
B) Risk algılamaA) Risk iletişimi C)Risk yönetimi D) Risk analizi
CEVAP A
541(MAYIS 2013 A SINIFI) Gürültü kontrolünde uygulanan “tavanın ve duvarın ses yutucu malzeme ile kaplanması” ne tür bir risk kontrolüdür?
A)Gürültünün alıcıda kontrolü
B)Planlama ile gürültü kontrolü
C)Gürültünün kaynağında kontrolü
D)Gürültünün kaynak ile alıcı arasında kontrolü
CEVAP D
542(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıda verilen risk tanımlarından hangisi yanlıştır?
A)İnsan sağlığına zararlı olma olasılığının ölçüsü
B)Bir olayın sonuçlarının ve karşılık gelen olma ihtimalinin bir birleşimi
C)Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum
D)Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi
CEVAP C
543(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıda verilen risk kontrol önlemlerinden hangisinin önceliği diğerlerine göre en düşüktür?
A)Yerine koyma B)Kontrol ve izolasyon C)Mühendislik kontrolü D)Riskin ortadan kaldırılması
CEVAP C
544(EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi yönetimle ilgili risk kontrol planlarından birisi değildir?

A) İş akış şemalarının oluşturulması
B) Eğitim prosedürlerinin oluşturulması
C) Sorumluluk atamalarının yapılması
D) Operasyon noktası koruyucularının oluşturulması
CEVAPD
545)(EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği risk yönetiminin genel prensiplerinden değildir?
A) İş sağlığı ve güvenliği risklerinin kabul edilebilirliği hakkındaki değer yargıları algılamaya dayanır. Değişik menfaat gruplarının bu algılamalarını mantıklı kılmak için iletişim ve danışma iki önemli faktördür.
B) İş sağlığı ve güvenliği risklerinin yönetimi ve bunlar hakkında karar verilmesi, verilerin mantıksal analizine dayanır.
C) İş sağlığı ve güvenliği risklerinin en etkin kontrolü, insanları değiştirmektense güvenli bir
çalışma yeri sağlamaktır.
D) İşyerinin ürettiği ürünlerin müşterilere verebileceği zararlar nicel yöntemlerle analiz edilir
CEVAP D
546)
(EKİM 2012 A SINIFI) Risk değerlendirme yöntemlerinden Hata Türleri ve Etkileri Analizinde (FMEA)Azami riskpuanı kaçtır?
A) 10 B) 25 C) 1000 D) 10000
Cevap C 
RİSK=olasilikXfarkedilebilirlikXsiddet=10X10X10=1000
547) (EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi proses tehlike analizi için gerekli dokümanlardan birideğildir?

A)İşletmenin insan kaynakları politika dokümanı
B)İşletmenin tesis ve ekipman yerleşim planları
C)İşletmenin proses akış diyagramları
D)İşletmenin iş kazası kayıtları
HAZOP Ön Bilgi Gereksinimi: 
** Çizimler, prosedürler ve akış şemaiarı gibi tesise, ekipmanlara ve operasyonlara ait detaylı dokümanlara ve bu konuları bilen kişilerden alınacak detaylı bilgilere gereksinim vardır.
CEVAP A
Şimdi diğerlerinin ön bilgi gereksinimlerine bakalım:
OLURSA NE OLUR ANALİZİ:
Ön Bilgi Gereksinimi: Tesise, ekipmanlara ve operasyonlara ait detaylı çizim, prosedür, vb.dökümanlar
HATA MODLARI, ETKİLERİ VE KRİTİKLİK ANALİZİ (FMEA)
Ön Bilgi Gereksinimi: 
** Sistem/teSis ekipman listesi
**Ekipmanların fonksiyonlarının bilinmesi 
* *Sistem/tesis fonksiyonlarının bilinmesi
HATA AĞACI ANALİZİ
Ön Bilgi Gereksinimi: 
**Tesisisin/sistemin nasıl çalıştığının bütünüyle anlaşılmış olması 
** Tesis/sistem ekipman hata/kusurlarının ve bunların tesis/ekipman üzerine etkilerinin çok iyi bilinmiş ve anlaşılmış olması. Bu bilgileri FMECA metoduyla daha önceden elde edilebilir.
OLAY AĞACI ANALİZİ 
Ön Bilgi Gereksinimi: 
**Kazaya potansiyel olarak neden olabilecek, ekipman kusuru, sistem hataları vs.başlatıcı olayların tahmini, 
**Başlatıcı olayların etkisini yumuşatacak olan iş güvenliği sistemlerinin ve acil durum prosedürlerinin fonksiyonlarının bilinmesi gerekir.

548)
(EKİM 2012 B SINIFI) Bir işyerinde yapılacak risk analiziyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Her risk için olasılık ve sonucun şiddeti ayrı ayrı puanlanıp çarpılarak bir risk skoru hesaplanmalıdır.
B)Risk skoru hesabında olasılıklara değer verebilmek için geçmiş kaza istatistiklerinin kullanılması gereklidir.
C)Belli bir riskin azaltılması için hem ilişkili olasılık değerinin hem de sonucun şiddetinin birlikte azaltılması gerekir.
D)İşyeri ortamındaki tezgâh eklenmesi, taşınma,işyeri yerleşiminin yeniden düzenlenmesi gibi
değişiklikler ilişkili risklerin skorlarının değişmesine yol açabilir.
CEVAP D
549)(EKİM 2012 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi risk konusundaki bilgilerin ilgili taraflar arasında paylaşımı anlamına gelmektedir?
A) Risk iletişimi
B) Risklerin kontrolü
C) Risk değerlendirmesi
D) Risklerin karakterizasyonu
CEVAP A
550) (EKİM 2012 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde tehlikelerin belirlenmesi için tavsiye edilen yöntemlerden değildir?
A)İşyerinde gözlem amaçlı gezinti
B)İş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturulması
C)İşyerinde kullanılan makine, tezgâh ve el aletlerinin incelenmesi
D)İşyerinde kullanılan kimyasal maddelerin sağlığa zararlı özelliklerinin belirlenmesi
CEVAP B
551)(MAYIS 2012 A SINIFI) Bir iş kazası bağımsız A ve B olaylarının birlikte meydana gelmesiyle gerçekleşiyorsa, bir aylık bir dönem için A ve B olaylarının gözlenme olasılıkları sırasıyla 0,10 ve 0,20 ise iş kazasının olasılığı ne olur?
A) 0,02 B) 0,10 C) 0,20 D) 0,30
İki bağımsız olayın ihtimali:(1/10)X(1/20)=1/200=0.02 
CEVAP A
552)
(MAYIS 2012 A SINIFI)
 Risk değerlendirme yöntemlerinden Fine-Kinney Yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Azami şiddet puanı 10’dur.
B)Riskin sıklık-seyreklik boyutu, frekans ve olasılık olmak üzere iki kısımda incelenir.
C)Risk puanı; tehlikeye maruziyet sıklığı, olasılık ve şiddet puanları çarpılarak hesaplanır.
D)En yüksek tehlikeye maruziyet sıklığı skoru, hemen hemen sürekli maruz kalınan tehlikeli olaylara atanır
CEVAP A
553)
(MAYIS 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi X-tipi matriste risk skoru hesaplanırken kullanılan faktörlerden biri değildir?
A)Şiddet B)Frekans C)Kontrol derecesi D)Önceki kazaların sonucu
CEVAP B
554)(MAYIS 2012 A SINIFI)Tehlike ve işletilebilirlik Çalışması (HAZOP) ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)Kimya sektörü esas alınarak geliştirilmiştir.
B)Proseslerdeki sapmaları belirlemek için “fazla”,“az” gibi anahtar kelimeler kullanılır.
C)HAZOP takımı prosesteki sapmaların nedenleri ve sonuçlarını belirlemeye çalışır.
D)Proseslerdeki sapmaların risk skoru en fazla 10000 olabilir
CEVAP D
555)(MAYIS 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi üretim veya montaj işlerindeki eksikliklerden doğabilecek hata türlerini ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi)yöntemidir?
A) Sistem FMEA B) Tasarım FMEA C) Proses FMEA D) Servis FMEA
CEVAP C
*Sistem FMEA: Sistem ve bileşenlerinin tasarım aşamalarında analizi için kullanılır. Tasarımdan kaynaklanan sistemin fonksiyonları ile ilgili potansiyel hata türleri üzerine odaklanır.
* Tasarım FMEA: Üretime geçilmeden önce ürünlerin analizinde kullanılır.
*proses FMEA: üretim veya montaj işlerindeki eksikliklerden doğabilecek hata türlerini ortadan kaldırmak amacıyla kullanılır.
* Servis FMEA: Servisin müşteriye ulaşmadan analiz edilmesi için kullanılır. Servis FMEA, sistem veya süreç eksikliklerininsebep olduğu hata türleri üzerine odaklanır

RİSK YÖNETİMİDE BİTMİŞTİR.LÜTFEN DİĞER ÇIKMIŞ SORULARADA BAKMAYI UNUTMAYINIZ.
UYARI 1: SON DÖNEMLERDE RİSKTEN 10 CİVARI SORU GELMEKTEDİR.
UYARI2:HATA AĞACI SEMBOLLERİ VE HAZOP SEMBOLLERİNEDE BAKINIZ

hata ağacında ve sembolü,
hazopta ise operasyon (faaliyet) sorulmuş

hata ağacı sembolleri ..http://okul.selyam.net/docs/index-93286.html
Hazop sembolleri:http://notoku.com/verimlilik-artirma-teknikleri/

: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə