S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə20/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   39

İş Tasarımı


İş tasarımı, işin içeriğinin/ kapsamının ve iş alanının değiştirilmesini gerektiren bir dizi faaliyeti içerir. Bu amaçla çok sayıda teknik geliştirilmiştir.İş tasarımı tekniklerinin geliştirilmesinde endüstri mühendisleriyle davranış bilimleri uzmanlarının çabaları önemli bir yer tutar. İş tasarımında endüstri mühendisleri verimliliği artırmak için kendi bakış açıları doğrultusunda zorunlu gördükleri bazı teknik/mekanik mühendislik ilkelerine bağlı kalırlarken, davranış bilimciler işin daha çok insanı tatmin eden psikolojik özellikleriyle, zihinsel boyutlarıyla ve bunların doğurdukları sonuçlarla ilgilenmişlerdir. Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan tekniklerden bazıları iş basitleştirme, iş rotasyonu, iş genişletme, iş zenginleştirme, bağımsız çalışma grupları, zenginleştirilmiş sosyo-teknik iş sistemleridir. Bu teknikleri kısaca inceleyelim.

- İş basitleştirme: Daha önceden de söz edildiği gibi iş basitleştirme, zaman ve hareket etütleri ile insan-makine etkileşimlerini esas alarak, verimliliği artırmaya yönelik bir tekniktir. Bunu gerçekleştirmek için tam bir iş bölümü, katı bir hiyerarşi ve işgücünün standartlaştırılması gibi araçlar kullanılır. İnsan faktörüne pek önem vermeyen bu yaklaşımın amacı, işi en küçük parçalarına ayırarak uzmanlaşmayı sağlamak, kolayca eğitilebilir vasıfsız işgücü kullanmak ve bu şekilde maliyetleri düşürmektir.

- İş rotasyonu: Bu, çalışanların planlı bir biçimde periyodik olarak iş değişimi yapmalarını amaçlayan bir tekniktir. Bu tekniğin temel amaçları, çalışanların tek tip ve monoton bir işte sürekli çalışmalarını önlemek, iş tatminlerini artırmak ve aynı zamanda da farklı işleri öğrenmelerini sağlayarak onları eğitmektir. Böylece işgücünün daha esnek bir şekilde kullanılması mümkün olabilecektir. Örneğin, bir personelin işe gelmemesi ya da iş yükünün önceden planlanmayan bir şekilde artması gibi durumlarda aynı işleri yapma yeterliliğine sahip başka personelin, iş yükünü paylaşması sağlanabilir.

- İş genişletme: Bu teknik, bir işin beceri ve sorumluluk düzeyini değiştirmeden iş kapsamının genişletilmesini sağlayan bir tekniktir. Yatay iş zenginleştirme olarak da adlandırılan bu teknik, hem işin bitirilme süresinin uzamasına ve hem de teknolojik yapı ve yerleşme düzeyinde önemli değişiklikler olmasına yol açar. Temel amaç, yorgunluğu ve monotonluğu ortadan kaldırmak ve motivasyon sağlamaktır. Örneğin, işi sadece bilgisayara veri girmek olan bir memura, telefonlara cevap verme görevinin de verilmesi durumunda söz konusu olur.

- İş zenginleştirme: İş zenginleştirme, faaliyet alanının dikey yönde genişlemesini sağlayan bir tekniktir. Bu teknikle farklı nitelikteki fonksiyonel iş grupları bir bütün haline getirilir. Böylece faaliyet alanı dikey alarak genişletilmiş ve farklı hiyerarşik düzeydeki faaliyetler (genellikle de iş planları yapma, problem çözme ve amaç belirleme) bir kişide toplanmış olur. Temel amaç, çalışanların kendilerini denemeleri için daha fazla olanak, gelişmiş becerilerini kullanmaları için daha çok fırsat, fikirleriyle katkıda bulunmak için daha çok şans vererek onlar için işlerini çekici hale getirmek ve motive etmektir. Örneğin, işi sadece içerik ve şekil olarak başkaları tarafından tasarlanmış yazıları bilgisayarda yazmak olan bir memura bu yazıların planlanmasından yazılıp bitirilmesine kadar tüm aşamalarını yerine getirmesi istendiğinde söz konusu olur. İş genişletme ve iş zenginleştirme şematik olarak Şekil 9.8’deki gibi gösterilebilir.

iş genişletme ve iş zenginleştirme uygulamaları

Bağımsız çalışma grupları: Bu teknik, işlerinin özellikleri nedeniyle birlikte çalışmaları gereken kişilerin bir ekip oluşturmalarını sağlar. Bir arada çalışanlar birbirlerinin ihtiyaçlarını daha iyi anlayacakları için işlerin ve görev ilişkilerinin ekipler tarafından belirlenmesi mümkün olmaktadır. Ekipler tamamen bağımsız olabilecekleri gibi yarı bağımsız ya da nisbi bağımsız yapıda olabilirler.

- Zenginleştirilmiş sosyo-teknik iş sistemleri: Bu teknik, tüm örgütü ya da büyük bir bölümünü dengeli bir davranışsal teknik sistem haline getirmeyi amaçlayan bir tekniktir. Burada amaç, iş gereklerine olduğu kadar insanların ihtiyaçlarına da hizmet eden bir yerleşme düzeni ve üretim süreci oluşturmaktır.

İş tasarımı, gerçekte çalışanların, yapılan işlerin, teknolojinin ve ortamın bir fonksiyonudur. Bu faktörler arasında uyum sağlamak, iş tasarımı için yararlı sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle iş tasarımı, örgütten örgüte, işten işe, örgüt ve iş özelliklerinin farklı bileşimlerine uyacak şekilde değişiklik gösterir. Öte yandan iş tasarımının dinamik bir süreç olduğu düşünülmelidir. Belirli bir duruma uygun düzenleme sonuna kadar aynı kalmaz, koşullarda meydana gelen değişiklikler doğrultusunda yeniden belirlenmelidir.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ 
556) Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartlarından hangisi yanlıştır?
A) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olabilir. Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.
B) Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır.
C) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır
D) Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır.
CEVAP A. Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır
557)Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin ............ veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile ..............nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara alt işveren denir.
A)asıl işlerde –zorlukları
B) yardımcı işlerde -teknolojik
C)yardımcı işlerde-uzmanlık gerektirmesi
D)asıl işlerde-teknolojik
CEVAP B
558)Aşağıdakilerden hangisi döküm fabrikasında alt işveren işi olabilir?
A)Yemekhane işleri B)Boyahane işleri C)Dokumhane işleri D)Kumlama işleri
CEVAP A
559)Asıl işveren-alt işveren ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?559)
A)Asıl işverenin İşçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz.
B)Asıl işveren alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.
C)Asıl işverene ait yardımcı bir işin alt işverene verilebilmesi için bu işin teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olması gerekir.
D)Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.
CEVAP C
asıl işveren, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerini alt işverene verebilir, ancak işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.
560)mayıs 2013 B SINFIFI) Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisinin alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gerekmez?
A) İşyerinde yürütülen asıl işin ne olduğu
B) Taraflarca öngörülmüş ise işin başlama ve bitiş tarihleri
C) Asıl işverenin sigorta prim borcunun olmaması gerektiği
D) Alt işverenlik sözleşmesinin yapılmasından
önce asıl işveren tarafından çalıştırılan işçilerin alt işveren tarafından işe alınması hâlinde, bu işçilerin haklarının kısıtlanamayacağı
CEVAP C
561) (MAYIS 2012 A SINIFI) asıl işveren-alt işveren ilişkisine ilişkin yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)Asıl iş alt işverene hiçbir koşulda verilemez.
B)Yardımcı işler alt işverene verilebilir.
C)Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz.
D)Asıl işveren, alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur
CEVAP A
562)
(MAYIS 2012 B SINIFI) Plastik boru üretimi yapan bir fabrika açısından aşağıdaki işlerden hangisi alt işverenlik olarak değerlendirilemez?
A)Fabrikanın temizlik işi
B)Fabrikanın güvenlik ve koruma işi
C)Fabrikanın yemekhanesini işletme işi
D)Üretilen malzemenin fabrikanın depolarında istifleme işi
CEVAP D
563)
(2011 A SINIFI) Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre, alt işveren ilişkisinde muvazaanın incelenmesinde, aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
A) Yapılan alt işverenlik sözleşmesinin işçilerin iş sözleşmesi,toplu iş sözleşmesi yahut mevzuattan kaynaklanan bireysel veya kolektif haklarını kısıtlamaya ya da ortadan kaldırmaya yönelik yapılıp yapılmadığı
B) Alt işverene verilen işin, işyerinde asıl işveren tarafındanyürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin yardımcı işlerinden olup olmadığı
C) Alt işverene verilen işin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olup olmadığı
D) Alt işverenin işçilerinin kısmi süreli çalışıp çalışmadıkları
CEVAP D
564)(2011 B SINIFI) Alt İşverenlik Yönetmenliği’ne göre, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu bölge müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren en çok kaç işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir?
A) Otuz B) On beş C) Altı D) Üç
CEVAP C...6 iş günü.. 
565)(2011 B SINIFI) alt işverenlikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisiyanlıştır?
)Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile altişveren ilişkisi kurulamaz.
B)Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz.
C)Asıl işverene ait yardımcı işin alt işverene verilebilmesi için bu işin teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olması gerekir.
D)Asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edildiğinde, alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler.
CEVAP C

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (97/23/AT) Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2007
566) 0,5 bar'dan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya sıvı akışkanları üzerine tasarlanan ya da geliştirilen sabit ya da hareketli kaplara veya depolara bas ınçlı kaplar denir. Buna göre asağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir?
A) Otoklavlar B) Kriojenik tanklar C) Buhar kazanları D) su depoları
CEVAP D
Açıklama: Basınçlı kap çeşitleri şunlardır; kazanlar, kompresörleri, gaz tüpleri, hava tankları, LPG tanktan, sanayi gaz tankları,kriojenik tanklar, otoklavlar, hidroforlar.
567)Hangisi basınçlı kaplardaki emniyet aksesuarlarında değildir?
A) Emniyet vanası B)flanş körlemeleri
C) patlama diski D) bel verme çubukları
CEVAP B
568)Basınçlı kaplar yönetmeliğine göre çeşitli kategoriler için uygulanacak uygunluk değerlendirme işlemlerinde kategori I için hangi modüldür?
A) Modül A B) Modül A1 C) Modül H D) Modül G
Kategori I.....modül A
Kategori II.... Modül A1... Modül D1....... Modül E1
Diğerleri ezbere gerek yok
569) Kompresör dairelerindeki elektrik tesisatlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)İmalatçılarmtaümatlarma uygun panolar ve koruma tesisatları hazırlanmalıdır.
B)Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir.
C) Nötr hatları dışında gövde koruma bağlantılı topraklama hattı kullanılmalıdır.
D)Kompresörler uygun elektrik tesisatına bağlandıktan sonra topraklama bağlantısı yapılmalıdır.
CEVAP D
** İmalatçıların talimatlarına uygun panolar ve koruma tesisatları hazırlanmalıdır.
** Kompresör dairelerinin enerji besleme hatlan, yetkili elektrikçiler tarafından yapılmalı ve test ve kontrol edilerek devreye alınmalıdır.
** Kompresör uygun topraklama bağlantısı yapıldıktan sonra elektrik tesisatına bağlanmalıdır
**Nötr hatları dışında gövde koruma bağlantılı topraklama hattı kullanılmalıdır.
**Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir.
570) Kriyojenik tanklarla ilgili hangisi yanlıştır?
A) Kriyojenik sıcaklıklar -150°C ile mutlak sıfır (-273°C)arasındaki sıcaklıklar olarak tanımlanır
B) Her bir tank, iç içe geçirilmiş iki adet tanktan oluşmaktadır
C) Kriyojenik tanklar, içlerinde -100 °C'nin altında sıvı fazda bulunan gazları taşımak ve depolamakamacı ile üretilmektedir
D) Kriyojenik tanklar, çok düşük sıcaklıklardaki sıvıları, yüksek sıcaklıklarda ve basınçta depolamak için kullanılan tanklardır.
CEVAP D.
571)
Basit basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme alüminyum veya alaşımlı alüminyum ise minimum et kalınlığı nedir?

A)4 mm B) 3 mm C) 2 mm D) 1 mm 
CEVAP B.3 mm

572) Basit basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme çelik ise minimum et kalınlığı nedir?
A)4 mm B) 3 mm C) 2 mm D) 1 mm 
CEVAP C.2mm
573)Basıncı düşük bir akışkanı belli bir rezervuardan veya direkt su şebekesinden alarak kullanım yerlerine basınçlı bir şekilde ileten ve işletimini kullanım şartlarına göre tamamen otomatik olarak gerçekleştiren pompa sistemlerine ne denir?
A) Kompresörler B)Boiler C)Hidrofor D)otoklav
CEVAP C
574)CE uygunluk işareti için hangisi yanlıştır?
A) CE İşareti, "Avrupa Normlarına Uygunluk" anlamına gelen "Conformité Européenne"sözcüklerinin başharflerinden oluşur.
B) CE Uygunluk işaretlerinin çeşitli bileşenleri, 10 mm'den az olmamak şartı ile, aynı düşey boyutlara sahip olmalıdır.
C) CE İşareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir
D) CE işareti kalite ile ilgili değildir, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün,asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir.
CEVAP B.. CE Uygunluk işaretlerinin çeşitli bileşenleri, 5 mm'den az olmamak şartı ile, aynı düşey boyutlara sahip olmalıdır.
575)Aşağıdaki test tekniklerinden hangisi basınçlı kaplara uygulanan zorlayıcı test tekniklerindendir?
A) Gözle muayene testi B) Hidrolik test C) Manyetik partikül testi D) Ultrasonik test
CEVAP B
Zorlayıcı test teknikleri:
• Hidrolik test: Basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının uygun şartlarda bir sıvı ile doldurulup basınçlandırılması, izlenmesi ve boşaltılarak sonuçlarının irdelenmesi tekniğidir.
• Pnömatik test: Basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının uygun şartlarda bir gaz ile doldurulup sıkıştırılması, izlenmesi ve boşaltılarak son uçlarının irdelenmesi tekniğidir.
Zorlayıcı olmayan test teknikleri:
Gözle muayene testi
• Sıvı sızdırma(penetrasyon)testi
• Manyetik partikül testi
• Radyografiktest(gamma ve x-ray)
• Ultrasonik test

576) Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafıdan konulan yazılı bir plakada aşağıdaki bilgilerden hangisinin olması gerekmez?
A)İmalatçı firmanın adı B) Kazanın numarası C) en düşük çalışma sıcaklığı D) En yüksek çalışma basıncı
CEVAP C
Plaka üzerinde:
**imalatçı firmanın adı
** Kazanın numarası
** imal edildiği sene
** En yüksek çalışma basıncı
577) Kazanlarda bulunacak göstergelere ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Manometrenin işaretleri, kazan boyunun 1.5 katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.
B) Kazanın en yüksek çalışma basıncının 2 katını gösterecek şekil de taksimatlı manometresi olacaktır.
C) Kazanlarda bir adet su seviye göstergesi bulunacaktır.
D) Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunacaktır.
CEVAP C
Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi bulunacaktır
578) Buhar kazanlarındaki emniyet supapları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ağırlıklı emniyet supaplarına gelen buharbasıncı, 600 kilogram/santimetre kareyi geçmeyecektir.
B) Emniyet supapları,kazanın çalışma basıncına göre ayarlanacak ve hiç bir zaman tutukluk yapmayacak şekilde paslanmaz malzemeden yapılmış olacaktır.
C) Doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacaktır.
D) Buhar kazanlarında en az bir adet emniyet subabı bulunacaktır
CEVAP D
Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet subabı bulunacaktır
579) Bir basınçlı kaba etkiyen ve tasarım sırasında göz önünde bulundurulması gereken yükleme şekillerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A)içsel ve dışsal basınç B)rüzgar C)sıcaklık D)hacim
CEVAP D
İlk 3üne ilaveten
**Statik ve Dinamik yükleme
**Ağırlık (ölü yükler)
580) Kazanların periyodik kontrolleri hangi sürelerde yapılmalıdır?
A)2 yıl B) 1 yıl C)6 ay D)3 ay
CEVAP B..1 yıl
Kompresörlerde 1 yıl oldu
581) Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok kaç katı ile yapılmalıdır?
A)1.1 B)1.25 C)1.5 D)2
CEVAP C. 1.5 katı
582)Basınçlı ekipmanlar yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A) Alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında, basınç 0,5 atü ve sıcaklık ise 110°C geçmeyecektir.
B) Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 150°C nin üstüne çıkmasını önleyecekbir termostat bulunacaktır.
C) Her alçak basınçlı buhar kazanı ile sıcak su kazanının besleme suyu boruları üzerine, en az birer adet stop valfı ve geri tepme klepesi konacaktır
D) Kazanın içindeyapılacak temizlik, bakım ve onarını için, işçinin kazan içine girmesinden önce blöf, besleme suyu, buhar ve sıcaksu çıkış stop valfları ile diğerbütün vanalar kapatılacak ve üzerlerine uyarma levhaları konacaktır
CEVAP B.
Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 120°C nin üstüne çıkmasını önleyecekbir termostat bulunacaktır.
583) Basınçlı ekipmanlar yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A) emniyet subapları basınçlı kapların en çok kullanma basıncına göre ayarlanacak ve bu basıncın 1.5 katı bir basınç artışında açılacak özellikte olacaktır
B) basınçlı hava tanklarında bulunması gereken güvenlik cihazları Manometre, Emniyet subabı, ) Basınç düşürme vanasıdır
C) Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreyi ve boru çapı 15 santimetreyi geçtiği hallerde,soğutma tanklarında en az iki adet basınç ayar vanası bulunacaktır,bunlardan bir tanesi kırılabilir cinsten olacaktır
D) Soğutma tankiarındaki basınç ayar araçları, tankın üzerine ve soğutucu sıvının en yüksek seviyesinin üstünde uygun bir yere yerleştirilecektir.
CEVAP A. 1.1 katında olacak
584) İmalatçı firmalar kompresör üzerine aşağıdaki bilgilerden hangisini yazmak zorunda değildirler?
A)İmalatçı firmanın adı B) Yapıldığı yıl C) En yüksek çalışma basıncı D) çalışma sıcaklığı
CEVAP D
kompresörler üzerindeki bilgiler :
** İmalatçı firmanın adı
** Yapıldığı yıl
** En yüksek çalışma basıncı
** Kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı
585) Seyyar kompresörler, çalışanlardan en az ............. metre uzaklıkta veya patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede bulunacaktır.
A) 5 m B) 10 m C) 25 m D)50 m
CEVAP B. 10 metre
586) Asgari çalışma sıcaklığı -50 °C'den düşük; azami çalışma sıcaklığı ise çelik için ............ "C'den, alüminyum veya alüminyum alaşımlı kaplar için ............. °C'den fazla olmayan kapları kapsar.
A) 300-100 B)200-100 C)100-200 D)100-300
Alüminyum....100 derece
Çelik kaplar......300 derece

587)
(ARALIK2013 B SINIFI) Basınçlı ekipmanların periyodik kontrolleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Basınçlı kaplarda tahribatsız muayene yapılması yeterlidir.
B)Herkes tahribatsız muayene yöntemleri ile periyodik kontrol yapabilir.
C)Basınçlı ekipmanların periyodik kontrollerini makine mühendisleri yapabilir.
D)Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depoların periyodik kontrolü asgari otuz yılda bir yapılmalıdır.
CEVAP C
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə