S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?


) 1986 yılından bu yana “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası “ olarak kabul edilen tarih hangisidir?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə23/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   39

666) 1986 yılından bu yana “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası “ olarak kabul edilen tarih hangisidir?
A) 4-10 Mayıs B) 7-13 Haziran C) 3-9 Ocak D) 17-23 Kasım
CEVAP A
667) Aşağıdakilerden hangisi güvenliğin ana kurallarından biri değildir?
A)Güvenliği ve sağlığı tehdit eden durumların ortadan kaldırılması
B) Önlenemeyen durumların kabul edilebilir risk olarak belirlenmesi
C)Güvenliği tehdit eden gelişmelerin zamanında saptanması
D)Önlenemeyen durumların kötü sonuçlarının asgariye indirilmesi
CEVAP B
668) Çalışma hayatında güvenlik kültürünün oluşmasında aşag ıdakilerden hangisi/hangileri sorumludur?
A)işverenler
B)İşsağlığıvegüvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi
C))Devlet, sendikalar, işverenler ve çalışanlar
D)Çalışanlar
CEVAP c
669)Hangisi İş Güvenliğinin Çalışma Alanları ile ilgili yanlış verilmiştir?
A)Sanayi ve hizmet sektörlerini kapsar.
B)Etüd çalışmaların sonunda etkili olarak bir mesleki ve teknik çalışmaya dönüşmektedir.
C)İş güvenliği teknik bilimlerle sosyoloji, iktisat,hukukla ilişkili çok yönlü bir bilim dalıdır.
D)İş sağlığı ve güvenliği kavramı sadece meslek hastalıklarını önleme amaçlıdır.
CEVAP D.
Diğer 3 şıkka ilaveten. İş güvenliği konusunu incelerken fizik, kimya, mühendislik, iktisat, sosyoloji, psikoloji,ekonomi gibi bilim dallarından yararlanılır.
670)(MAYIS A SINIFI) Aşağıdakilerin hangisi “güvenlik” kavramını tanımlar?
A) Riskin oluşma olasılığının çok küçük olması
B) Riskin oluşma olasılığı ile kişi üzerinde oluşturduğu etkinin birleşimi
C) Riskin oluşması sonucunda insan üzerinde oluşan etkinin olması
D) Risklerin tanımlanmış bir zaman aralığı içinde kabul edilebilir düzey içinde kalması
CEVAP D
671)(2011 B SINIFI) şletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Güvenlik kültürü oluşumunda çalışanların değerleri ve inançları temel alınır.
B) İşletmenin taahhüdü, işyerinde güvenlik kültürünün oluşmasında etkendir.
C) Çalışanların tutum ve davranışları işletmelerde oluşan güvenlik kültürünün önemli bir belirleyicisidir.
D) İşletmede iyi bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi için; konuya öncelik verilmesi, risklerin değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirme gereklidir
CEVAP A

672)(2011 B sınıfı) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kavramı ile kuralların tarihsel gelişimi sürecine ilişkin olarak aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?
A) Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki ilk iş sağlı ve güvenliği kuralları dizisi Polis Nizamnamesi ile hazırlanmış ve uygulanmıştır.
B) İtalyan Ramazzini 17. yüzyıldaki sayısız çalışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği ilkelerinin
kurucusu sayılmaktadır.
C) İş sağlığına yönelik sistematik çalışmalar esas olarak Sanayi Devrimi ile İngiltere’de başlamış ve günlük çalışma saati 19. yüzyılda 12 saate indirilmiştir.
D) İSG; işyeri çalışma ortamı ve koşullarından kaynaklanan tehlikelere, iş kazalarına, mesleki ve diğer tür hastalıklara karşı işçilerin teknik ve yasal önlemlerle korunması olarak tanımlanabilir
CEVAP A

TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
673) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Çalışma Bakanlığı, 1939 yılında kurulmuştur.
B)Türkiye'de iş sağlığı ile ilgili ilk yasal mevzuat Dilaver Paşa Nizamnamesidir.
C) kömür madenleri ile ilgili ilk yasa- 114 sayılı Zonguldak ve Ereğli Havza-i Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafii Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Kanun
D) Cumhuriyetin ilk 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816/" >iş kanunu olan 3008 sayılı 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816/" >iş Kanunu 8 Haziran 1936 tarihinde kabul edilmiştir
CEVAP A
Çalışma Bakanlığı, 1945 yılında kurulmuştur.
674)2009 SGK istatistiklerine göre ölümcül iş kazaları en fazla hangi sektörde olmuştur?
A)İnşaat B)maden C)metal D) Kara ve boru hattı taşımacılığı
En fazla ölümcül kaza inşaat. CEVAP A
En fazla iş kazasıda metal işleri
675) (ağustos 2013 b sınıfı)18, 19 ve 20. İş Sağlığı ve Güvenliği Dünya Kongrelerinin ev sahibi ülkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
A)ABD - Almanya - G.Kore
B)İngiltere - Türkiye - Singapur
C)G.Kore - Türkiye - Almanya
D)Hindistan -Türkiye – Avusturya
CEVAP C
676) (MAYIS 2013 A SINIFI)SGK 2011 İstatistik Yıllığına göre, Türkiye’de Meslek Hastalıklarıen fazlahangi yaş grubunda 
ortaya çıkmıştır?
A) 25-29 B) 30-34 C) 40-44 D) 45-49
CEVAP C
677) (MAYIS 2013 B SINIFI)Türkiye’de SGK 2011 İstatistik Yıllığına göre, iş kazaları en fazla hangi yaş grubunda ortaya çıkmıştır?
A) 25-29 B) 35-39 C) 40-44 D) 45-49
CEVAP A
678) İş Kazalarının Kaza Sebeplerine Göre Dağılımına göre en fazla iş kazası hangisindedir?
A) Düşen cisimlerin çarpıp devirmesi
B) Makinaların sebep olduğu kazalar
C) Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi
D)Kişilerin düşmesi
CEVAP C..2. sebepte A şıkkı.
679) SGK verilerine göre Meslek Hastalıkları Sonucu Teşhis Olunan Hastalıklara göre en fazla meslek hastalağı hangi gruptadır?
A) Fosfor ve Anorganik Fosfor Bileşikleri
B) Kurşun ve Kurşun Tozları
C) Nitroz Gazları
D) Slikoz ve Slikotuberküloz
CEVAP D
680. İş kazaları en fazla iş başladıktan sonra kaçıncı saatte olmaktadır?
A)1 B)2 C)3 D)8
CEVAP A.

TEMEL HUKUK
681)Hukukta yaptırım türlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A)Ceza B) Zorla (Cebri) İcra C) Zararın Tazmini D)iş akdi feshi
CEVAP D
Doğru şıklara ilaveten:
** Yapılan İşlemlerin Geçersizliği (Hükümsüzlük-Butlan)
682) Bakanlar kurulu tarafından çıkarılan tüzük hangi kurumun incelemesinden geçtikten sonra Cumhurbaşkanının onayına sunulur?
A) Sayıştay B) Yargıtay C) Danıştay D) TBMM
CEVAP C
683) Geçerli bir hukuki işlemle üzerine aldığı borcunu ödemeyen kişiye hangi tür müeyyide uygulanır?
A) Cebri icra B) Ceza C) Tazminat D) Hükümsüzlük
CEVAP A
684) Aşağıda tüzükler için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere çıkarılır.
B) Kanunlara aykırı olamazlar.
C) Kanunların boşluğunu doldururlar.
D) Danıştay'ın incelenmesinden geçerler.
CEVAP C
685) Pozitif hukukun tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Pozitif hukuk, yürürlükte olan hukuktur.
B) Pozitif hukuk, olması amaçlanan hukuktur.
C) Pozitif hukuk, günümüzde uygulanmayan tarihi hukuktur.
D) Pozitif hukuk, gelecekte istenen hukuktur.
CEVAP A
686) Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar, hangi mahkemede açılır?
A) Anayasa Mahkemesine B) Sayıştaya C) Yargıtaya D) Danıştaya
CEVAP D
687) Sözleşmeden dönme halinde hangi zarar istenir?
A) Müspet zarar B) Olumlu zarar C) Menfi zarar D) Gecikmiş zarar
CEVAP C
688) Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak için yaptığı düzenleyici (kural koyucu) işlemin Anayasadaki adıdır?
A) Tüzük B) Yönetmelik C) Kanun D)Genelge
CEVAP B
689) Aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine sahiptir?
A)Sayıştay B)Danıştay C) Bakanlar kurulu D)TBMM
CEVAP C
690) Kusur oranları hangi kanuna tabidir?
A)İş kanunu B)SGK Kanunu C) Borçlar kanunu D)Ticaret kanunu
CEVAP C
691)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kişinin maddi ve manevi tüm varlığının serbestçe geliştirilmesi amacını güden hak ve hürriyetler-Kişisel Haklar
B) Şahıslarla devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklar-Kamu Hakları
C) Çalışma hakkı -Sosyal ve ekonomik haklar
D) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklar-Temel Haklar
CEVAP D
Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara
Ayni hak denir.
692) Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından biri değildir?
A) Borçlar Hukuku B) Ticaret Hukuku C) idare Hukuku D) Icra ve iflas Hukuku
CEVAP C
Özel hukukun dalları şunlardır;
• Medeni Hukuk
• Borçlar Hukuku
• Ticaret Hukuku
Devletler Özel Hukuku
• Medeni Usul Hukuku
• İcra ve iflas Hukuku
693) Aşağıdakilerden hangisi kanunların özelliklerinden biri değildir?
A) Yazılı olması B) Genel olması C) Sürekli olması D)Özel olması
Kanunlar; yazılı, genel ve sürekli olmalıdır.CEVAP D
694) (ARALIK 2013 A SINIFI)
-Kanun
-
Kanun Hükmünde Kararname
-
Tüzük
Yukarıda yer alan düzenlemeler hangi hukuk çeşidinin kapsamına girer?
A) Tabii Hukuk B) Örfi Hukuk C) Tarihi Hukuk D) Mevzu Hukuk
CEVAP D
695)(ARALIK 2013 B SINIFI) “Tüzük” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tüzükler yönetmeliklerle yürürlükten kaldırılabilir.
B) Tüzükler birer hukuk kuralıdır ama kanun değildir.
C) Tüzükler mutlaka bir kanuna dayanmak zorundadır.
D) Tüzükler sadece Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir.
CEVAP A
696)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Kanun metninde “aksi yönde hüküm yoksa”, “sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça” şeklinde hüküm varsa hükmün niteliği hangisidir?
A) Emredici hukuk kuralı
B) Tanımlayıcı hukuk kuralı
C) Yorumlayıcı hukuk kuralı
D) Tamamlayıcı hukuk kural
CEVAP D
697) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Hâkim, önüne gelen uyuşmazlıkta yazılı ve yazısız hukuk kuralı bulamaz ise hangisi söz konusudur?
A)Kanun boşluğu B)Hukuk boşluğu C)Kural içi boşluk D)Hâkimin takdir yetkisi
CEVAP B
698)(2012 A SINIFI) Kanunlar hiyerarşisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Cumhurbaşkanı Kanun teklif edebilir.
B) Kanun yapma yetkisi TBMM’nindir.
C) Kanunlar Anayasa’ya aykırı olamaz.
D) Bakanlar Kurulu, Kanun Hükmünde Kararname çıkarabilir
CEVAP A
699) (2012 B SINIFI) Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan bir tüzük hangi kurumun incelemesinden geçtikten sonra Cumhurbaşkanının onayına sunulur?
A) Danıştay B) TBMM C) Yargıtay D) Sayıştay
CEVAP A
700) (2012 A SINIFI) Çalışma hakkı, Anayasa’nın aşağıda sayılan bölümlerinden hangisinde düzenlenmiştir?
A)Siyasi Haklar ve Ödevler
B)Sosyal Haklar ve Ödevler
C)Kişinin Hakları ve Ödevleri
D)Ekonomik Haklar ve Ödevle
CEVAP B
701) (2012 B SINIFI) Sosyal güvenlik hakkı, Anayasa’nın aşağıda sayılan bölümlerinden hangisinde düzenlenmiştir?
A)Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
B)Kişinin Hakları ve Ödevleri
C)Genel Haklar ve Ödevler
D)Siyasi Haklar ve Ödevler
CEVAP A
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
702)ILO sözleşmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) 81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi
B) 127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
C) 155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
D) 161 No'lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi
CEVAP D
161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi
703) Uluslararası kuruluşların açık şekilde yazılışları ile ilgili hangileri doğrudur?
I. EU-OSHA: Avrupa İş Güvenliği Merkezi
II.ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü
III.WHO: Dünya Sağlık Örgütü
A)Yalnız II B)Yalnız III C)II ve III D)I,II ve III
CEVAP C
EU-OSHA: Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı
704)ILO ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) ILO 1919'da kurulmuş ve 1946 yılında BM'nin uzmanlık kuruluşu olmuştur.
B) ILO eşit katılımlı işçi ve işveren örgütleri ve de hükümetin yönetim organları ile birlikte üçlü bir yapı oluşturmaktadır.
C) Türkiye 1932 yılında ILO üyesi olmuştur.
D)Türkiye ILO’nun tüm sözleşmelerini kabul etmiştir.
CEVAP D
705)Hangisi ILO'nun hedefleri arasında değildir?
A) AB kapsamında iş sağlığı ve güvenliği normlarını belirlemek
B)Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek
C)Kadın ve erkeklerin insanayakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak
D)Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak
CEVAP A
İlave olarak
** Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek
706)Türkiye aşağıda verilen ILO sözleşmelerinden hangisini onaylamamıştır?
A) 127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
B) 170 No’lu kimyasallar ile ilgili sözleşmesi
C) 111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
D) 100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi
CEVAP B.
707) Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kapsamında aşağıda belirtilenlerden hangileri çocuk sayılır?
A)14 yaşına kadarherkes
B)16 yaşına kadar herkes
C)18 yaşına kadarherkes
D)20 yaşına kadar herkes
CEVAP C
708)(ARALIK2013 A SINIFI) vrupa Birliğine üye ülkelerde iş sağlığı ve güvenliğinin güncel durumu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İş kazalarının sayısı artmakta, işle ilgili sağlık sorunları ve hastalıklar sabit kalmaktadır.
B) 89/391/EEC sayılı Konsey Direktifi tüm riskler (özellikle
psikososyal riskleri) ve önleme tedbirlerini detaylı olarak içermektedir.
C) Kas-iskelet sistemi hastalıkları hâlen işle ilgili olarakbildirilen en yaygın meslek hastalıklarındandır.
D) Elektromanyetik alanlardan kaynaklanan risk lere maruz kalan çalışanlar için asgari sağlık ve güvenlik şartları ile ilgili bir Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi bulunmamaktadır
CEVAP C
AB istatistiklerine göre %60-90 oranında Kas-iskelet sistemi hastalıklarından çalışanlar rahatsız
709)(MAYIS 2013 B SINIFI) Avrupa Birliği’nde iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni ortaya çıkan ve acil önlem gerektiren riskler kapsamında aşağıdakilerden hangisi yeni ortaya çıkmış, güncel konulardan biri değildir?
A)Psikososyal konular
B)Yaşlanmakta olan iş gücü
C)Nano-teknolojinin kullanımı
D)İnşaat ve maden iş kazalar
CEVAP D
710) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarafından da kabul edilerek imzalanmış olan ILO sözleşmelerinden biri değildir?
A)73 sayılı Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
B)167 sayılı İnşaatlarda Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
C)161 sayılı Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
D)81 sayılı İş Teftişi Sözleşmesi
CEVAP B
711) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Türkiye ILO’ya 1932 yılında üye olmuştur.
B)Türkiye, 187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi’ni kabul etmemiştir.
C)Türkiye, 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi’ni kabul etmiştir.
D)Türkiye’de ILO’nun politika ve programlarını ve uluslararası çalışma standartlarını tanıtmak ve uygulanmasını sağlamak ILO Ankara ofisinin görevleri arasında yer alır
CEVAP B.
712)(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıda yer alanlardan hangisi Türkiye’nin de onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’nin kapsamı dışındadır?
A) Çocuklara çıraklık yaptırma
B) Çocukları yasa dışı işlerde kullanma
C) Çocukları kölelik ve benzeri koşullarda çalıştırma
D) Çocukları silahlı çatışmalarda kullanmak için zorla askere alma
CEVAP A
713) (MAYIS 2013 A SINIFI) Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 161 sayılı İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi’ne göre,iş sağlığı hizmetleri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)İşin işçiye uygunluğunun geliştirilmesini kapsamalıdır.
B)İşyerinde ve mümkün olduğu durumlarda tek bir işletmeye hizmet verecek şekilde örgütlenmelidir.
C)İş sağlığı hizmetleri, işyerinde sağlığa zararlı risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesini kapsamalıdır.
D)İlk yardım ve acil durum tedavi hizmetlerinin örgütlenmesine, mesleki rehabilitasyon önlemlerinin uygulanmasına katkı sağlamalıdır.
CEVAP B
(çok madde var.mantıken çıkarılacak)
714) (MAYIS 2013 B SINIFI)
I- 89/391/EEC, Avrupa Birliğinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel çerçeve direktifidir.
II- İş sağlığı hizmetlerine ilişkin ILO sözleşmesinin numarası 155’tir.
IIII- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi’nin numarası161’dir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) Yalnız I C) II ve III D) I, II ve III
CEVAP B
715) ( EKİM 2012 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin imzaladığı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmelerinden biri değildir?
A) 2 sayılı İşsizlik Sözleşmesi
B) 81 sayılı İş Teftişi Sözleşmesi
C) 170 sayılı Kimyasallar Sözleşmesi
D) 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
CEVAP C
716) ( EKİM 2012 B SINIFI)1919 yılında kurulmuş olan, Türkiye’nin 1932 yılında üye olduğu, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A)WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
B)ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)
C)UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara YardımFonu)
D)EU-OSHA (Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği
CEVAP B

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Kanun No. 6331 30 Haziran 2012 CUMARTESİ
717)6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanunu aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?
A) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
B) Ev hizmetleri
C) sporculara
D) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
CEVAP C
Diğer 3 şıkka ilaveten uygulanmayan yerler.
**Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
** Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə