S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?Yüklə 3.2 Mb.
səhifə24/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3.2 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   39

718)6331 nolu kanuna göre genç çalışan hangisidir?
A) 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış çalışan
B) 14 yaşını bitirmiş ancak 15 yaşını doldurmamış çalışan
C) 15 yaşını bitirmiş ancak 16 yaşını doldurmamış çalışan
D) 15 yaşını bitirmiş ancak 20 yaşını doldurmamış çalışan
CEVAP A
Genç çalışan: Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış çalışan
719) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre hangisi yanlıştır?
A) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli
B) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali
C) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay
D) Planlama: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü
CEVAP D
Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü
720)
6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işverenin yükümlülükleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar
B) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
C) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetininin bir kısmını çalışanlardan talep edebilir
D) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır
CEVAP C.talep edemez
721) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde göz önünde bulundurması gereken ilkelerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) kişisel korunma tedbirlerine, toplu korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.
B) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek
C) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek
D) Risklerden kaçınmak.
CEVAP A

722)
6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre hangisi yanlıştır?
A) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.
B) Kamu kurum ve kuruluşları hariç 50 den az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri bakanlık desteğinden faydalanabilir.
C) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.
D) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanlarının günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeleri dikkate alınmaz
CEVAP B
Kamu kurum ve kuruluşları hariç 10 dan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir.
723) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre Risk değerlendirmesi yapılırken dikkate alınacak hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu
B) İşyerinin tertip ve düzeni
C) Kullanılacak iş ekipmanı ile biyoloyik madde ve müstahzarların seçimi
D) kadın çalışanların durumu
CEVAP C
Dikkate alınacak hususlar.doğrulara ilaveten
**Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
** Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi
724) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işverenin acil durum planları hazırlanırken dikkat edeceği hususlarda hangisi yoktur?
A) işyerinin büyüklüğü
B) yapılan işin niteliği
C) çalışan sayısı
D) çalışanların cinsiyetleri
CEVAP D
İşveren Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığıözel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir
725)6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışmaktan kaçınma hakkı için hangisi yanlıştır?
A) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir.
B) Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti çalışmaktan kaçındığı sürece verilmez.
C) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.
D) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.
CEVAP B
Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.
726) İş kazası ve meslek hastalıklarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on beş gün içinde
B) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.
C) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.
D) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde
CEVAP A
Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde
727) İşverenin çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorunda olunduğu hallerden hangisi yanlıştır?
A) İşe girişlerinde
B) Yıllık izin dönüşlerinde
C) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
D) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde
CEVAP B
Diğer doğru şıklara ilaveten.
** İş değişikliğinde
728) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre sağlık gözetimi için hangisi yanlıştır?
A) çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
B) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
C) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başatılabilirler.
D) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.
CEVAP C.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
729) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışanların bilgilendirilmesinde hangisi yoktur?
A) işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri
B) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar
C) koruyucu ve önleyici tedbirler
D) üretim kalitesi ve verimliliği
CEVAP D
Doğru şıkka ilaveten İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler.
730) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışanların eğitimi için hangisi doğrudur?
A) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar
B) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitim verilmez.
C) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
D) eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.
CEVAP B. Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.
Doğru şıklara ilaveten.
**İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
**herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
731)485 çalışanın olduğu bir fabrikada çalışan temsilcileri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.
B) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.
C)Dört çalışan temsilcisi bulunur.
D) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.
CEVAP C
Çalışan temsilcisi sayısı:
2-50 arası........................1 kişi
51-100 arası........................2 kişi
101-500 arası........................3 kişi
501-1000 arası.......................4 kişi
1001-2000 arası.......................5 kişi
2001 ve üzeri arası.......................6 kişi
732) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulmuştur.
B) Konseyin sekretaryası, İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülür.
C) Konsey yılda iki defa olağan toplanır.
D) Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.
CEVAP B
Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür.
733)Hangisi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyesi değildir?
A) İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür.
B) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ilgili bir genel müdür.
C) İçileri Bakanlığından ilgili bir genel müdür.
D) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi.
CEVAP C
Bakanlık Müsteşarının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:
a) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür.
b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, Millî Eğitim ile Sağlık bakanlıklarından ilgili birer genel müdür.
c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel Başkanlığından bir bakan yardımcısı.
ç) İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan, Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi.
d) İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki temsilci.
734) İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili verilenlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 1 yıldan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.
B) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
C) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.
D) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
CEVAP A
50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin
735) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon ...............sağlanır.
A)En fazla çalışanı olan iş yeri tarafından
B)Çok tehlike işyeri tarafından
C) ortak kurulan kurul tarafından
D) yönetim tarafından
Cevap D
736) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işin durdurulması ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir.
B) çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.
C) Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve onbeş iş günü içinde karara bağlar. Mahkeme kararı kesindir.
D) İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir.
CEVAP C
Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar
737) İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu ............... tarafından hazırlanır.
A)işveren B)iş sağlığı ve güvenliği uzmanı C)OSGB D)Bakanlık
CEVAP A.İşveren

738) (ARALIK 2013 B SINIFI)6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisinin uygulamasında az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri ile çok
tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri arasında fark yoktur?

A)Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
B)İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimi
C)Acil durum planında görevlendirilecek kişi sayısı
D)Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yenilenmesi
CEVAP B
739)(ARALIK 2013 B SINIFI)İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi “asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi”ifade etmektedir?
A)Destek elemanı B)Mutemet yetkilisi C)Acil eylem personeli D)İnsan kaynakları eğiticisi
CEVAP A

740)(ARALIK 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenlerin yapması gerekenler arasında yer almaz?
A)Birbirlerini ve çalışan temsilcilerini riskler konusunda bilgilendirmek
B)Tüm işyerleri için ortak bir İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi kurmak
C)İş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapmak
D)Yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde yapmak
CEVAP B

741) 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, asıl işveren-alt işveren ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Asıl işverenin İşçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz.
B)Asıl işveren alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.
C)Asıl işverene ait yardımcı bir işin alt işverene verilebilmesi için bu işin teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olması gerekir.
D)Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.
CEVAP C
742) Bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini kaç ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?
A)1 B)2 C)3 D)6
CEVAP A. 1 ay
743) Aşağıda belirtilen işlerden hangisinde 4857 sayılı 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816/" >iş Kanunu hükümleri uygulanır?
A) Deniz ve hava taşıma işlerinde
B) Ev hizmetlerinde
C) 50'den fazla işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde
D) Sporcular hakkında
CEVAP C
4857 iş kanunun uygulanmadığı işler
a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,
b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde
c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
e) Ev hizmetlerinde,
h) Sporcular hakkında,
ı) Rehabilite edilenler hakkında,
i) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.
4857 iş kanunun uygulandığı yerler (yukarıdakilerle karıştırmamak için kanunda yazılmış)
a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri,
b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler,
c) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalardaki işler
d) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri,
e) Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri,
f) Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işler
744) İş ilişkisinde veya sona ermesinde eşit davranma ilişkisi hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, ........................... aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.
A)1 B)2 C)3 D)4
CEVAP D. 4 ay
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə