S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?


) hangisi yeti şkinlerin öğrenmesine yol göstermenin ya da yardımın bilim ve sanatı anlamına gelmektedir?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə28/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   39

873) hangisi yeti şkinlerin öğrenmesine yol göstermenin ya da yardımın bilim ve sanatı anlamına gelmektedir?
A) Andragoji B)Epidomoloji C) Pedagoji D) Antropometri
CEVAP A.andragoji
874) Yetişkin eğitimlerindeki temel prensiplere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Yetişkinler öğrenmeye karşı farklı motivasyonlara sahiptirler,
B)öğrenme konusunda yetişkin tecrübesi önemli bir yer tutar.
C)Yetişkinlikle öğrenme kabiliyetinin gerilemesi arasında zorunlu bir ilişki vardır.
D)Yetişkin eğitiminde eğitmenin görevi sadece rehberlik etmektir
CEVAP C
875) Aşağıdakilerden hangisi bir konuyu öğretmek için ortak olarak çalışma anlamına gelmektedir?
A)Androgoji B)Sinergoji C)Pedegoji D) Antropometri
CEVAP B.sinergoji
876) Aşağıdakilerden hangisi yetişkinin eğitime katılımını engelleyen kişisel engellerden değildir?
A) Gülünç olma korkusu
B) Bilinmeyenden korkma
C) vardiyalı çalışma
D) Öğrenmeye karşı olumsuz tutum
CEVAP C.
Diğer etkenler:
• Güvensizlik ve sosyal açıdan yetersiz olma korkusu
• Okuldan hoşlanmama
• Eğitimin sağlayacağı yarardan emin olmama
• Zihinsel ve fiziksel eksiklikle
877) Aşağıdakilerden hangisi eğitimde kullanılan görsel ve işitsel araçların avantajlarından değildir
A) Öğrencilerin güdülenme düzeyleri artar.
B)Öğrencilerin düşünmelerini azaltabilir.
C) Öğrenmeyi somutlaştırır.
D)Öğretme ve öğrenme sürecine çeşitlilik ve değişiklik katar.
CEVAP B
İlave olarak
** Bir yaşantı ortamı sağlar.
**Laf kalabalığını önler ve zamanı daha iyi değerlendirmeyi olanaklı kılar.
** Öğrenilecek konular üzerinde daha etkili alıştırma ve pratik yapmayı sağlar.
878) Aşağıclakilerden hangisi eğitimde kullanılan görsel ve işitsel araçların dezavantajlardan değildir?
A) Öğrencilerin düşünmelerini azaltabilir.
B) Öğrenmeyi soyutlaştırır.
C) Kimi durumlarda dili daha çok kullanmayı gerektirmeyebilir.
D) Aracın temini pahalı ve sürekli taşınması zahmetli olabilir.
CEVAP B
İlave olarak:
** istenilen her aracı anında etkili bir şekilde kullanmaak için gerekli zaman ve hazırlıkyeterli olmayabilir.
** Bazı araçların kullanımında ilgi çabuk dağılabilir.
879) Aşağıda belirtilen yaş aralıklarından hangisinde öğrenme en hızlıdır?
A)20-25 B) 26-35 C)46-60 D) 61-80
CEVAP A
880) 42-45 yaşlarına kadar yıllık öğrenme hızındaki düşme yüzde kaç olarak kabul edilir?
A) %5 B) %4 C) %2 D) %1
CEVAP D
881) İşiterek, görerek ve ifade ederek yapılan eğitimde öğrenme yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)60 B) 80 C) 70 D) 90
CEVAP C
** Ses tonu yüzyüze eğitimi %38
**Beden dili yüzyüze eğitimi %55 etkiler
882) Yetişkinde öğrenim aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralamıştır? 
I- Deneme – Uygulama
II- Değerlendirme
 
II- Farkına varma
IV- İlgilenme

A)IV - III - II - I
B)I - III - IV - II
C)III - IV - II - I
D) I - II - III - IV
CEVAP C.III - IV - II – I
ÇIKMIŞ ÖRNEK SORULAR...(ETİK KONUSUNDA EKSİK KALAN SORULARIDA EKLEDİM)
883)(MAYIS 2012 A SINIFI)Öğretenin ve öğrenenin kasıtlı olduğu öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitle iletişim araçları
B) Rastgele öğrenme
C) Bireysel öğrenme
D) Örgün eğitim
CEVAP D
884)(MAYIS 2012 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin temel ve beklenen özelliklerinden değildir?
A)Öğrenme sonucunda davranış değişikliği olur.
B)Öğrenme için eğitime ilişkin bir ön şart yoktur.
C)Öğrenme yaşantı ürünüdür.
D)Öğrenme geçicidir.
CEVAP D.
885) (MAYIS 2012 B SINIFI) Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)İşe devamsızlığı azaltmak
B)İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak
C)Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek
D)İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek
CEVAP A
886) (EKİM 2012 A SINIFI) Mesleki etik prensiplerine ilişkin olarak “İş sağlığı profesyonelleri için uluslararası etik kurallar” aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından hazırlanmıştır?
A)WHO: Dünya Sağlık Örgütü
B)ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü
C)ICOH: Uluslararası İş Sağlığı Komitesi
D)EU-OSHA: Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı
CEVAP C
887) (EKİM 2012 A SINIFI) (EU-OSHA) Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansının merkezi hangi kenttedir?
A) Bilbao B) Cenevre C) Strazburg D) BrükseL
CEVAP A
ILO..........cenevre-isviçre
WHO....... cenevre-isviçre
EU-OSHA......bilbao
888) (EKİM 2012 A SINIFI) Okuma, duyma, görme ve yapma yoluyla gerçekleştirilen eğitimlerin kalıcılık düzeyinin,en düşükten en yükseğe doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)Okuma - Duyma - Görme - Yapma
B)Okuma - Görme - Duyma - Yapma
C)Duyma - Okuma - Görme - Yapma
D)Yapma - Görme - Duyma – Okuma
CEVAP A
889) (Ekim 2012 A Sınıfı) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı profesyonelleri için uluslararası etik kurallar rehberi ne göre iş sağlığı çalışanlarının görevleri ve yükümlülükleri arasında yer almaz?
A)Bilimsel bilgiye katkı
B)Sağlığın desteklenmesi
C)Sosyal destek sağlanması
D)Toplum ve çevrenin korunması
CEVAP C
890) (Ekim 2012 B Sınıfı) Aşağıdakilerden hangisi Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te verilecek eğitim programlarından değildir?
A) Ön Eğitim B) Yeni Eğitim
C) İlave Eğitim D) İleri Eğitim
CEVAP A
891)(Ekim 2012 B Sınıfı) Aşağıdakilerden hangisi geçici veya belirli süreli işlerde çalışan işçilere verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin unsurlarından biri değildir?
A) Bilgi düzeyi B) İşin niteliği
C) Tecrübe düzeyi D) En az 10 saat sürmesi
CEVAP D
892) (Ekim 2012 B Sınıfı) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin katılımları sağlanarak görüşleri alınır.
B)İlave eğitimler, çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.
C)Eğitimler, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.
D)Yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir yıllık eğitim programı hazırlanır
CEVAP B
893) (MAYIS 2013 B SINIFI)Aşağıdaki ilkelerden hangisi mesleki etik ilkeleri arasında yer almaz?
A)Tarafsız olma B)Hesap verebilirlik C)Kayıtların gizlenmesi D)Herkese eşit davranma
CEVAP C
894) (MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı profesyonelleri için uluslararası etik kurallar rehberine uygun değildir?
A)İşçiler yalnızca işverene başvurarak sağlık durumları hakkında bilgi alabilirler.
B)Sağlık izleme sistemi içinde yürütülen muayenelerin sonuçları, ilgili işçilere açıklanmalıdır.
C)Belirli bir işe uygunluğun değerlendirilmesi işin gereklilikleri ve işçinin sağlığı hakkında yeterli bilgi temel alınarak gerçekleştirilmelidir.
D)İşçilere, çıkarlarına aykırı olduğunu hissettikleri bir işe uygunlukları hakkında verilen kararlara ilişkin kuşkularını belirtme olanakları olduğu bildirilmelidir
CEVAP A
895) (MAYIS 2013 A SINIFI) Çalışma yaşamındakilerin eğitiminde, dikkate alınması gereken yetişkin öğrenme teorisi prensiplerine göre yetişkinlerin öğrenme özellikleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Yetişkinler günlük veya iş yaşamlarına anında uygulayabilecekleri bilgiler ile eğitime kendi kendilerine motive olabilirler.
B)Yetişkinler, hakkında herhangi bir fikirleri olmadıkları bilgileri daha iyi öğrenirler, böylece mevcut bilgilerle kıyaslama yapılmasının ve bilgilerin kıyaslanmasının önüne geçilmiş olunarak daha etkin bir öğrenme sağlanmış olur.
C)Yetişkinler farklı şekillerde öğrenirler ve her kişinin özel bir öğrenme tarzı vardır. En uygun eğitim, katılımcıların birçok öğrenme modelini birleştirme fırsatının olduğu eğitimlerdir.
D)Yetişkinler için “yaparak öğrenme” yöntemi en iyi yöntemlerden biridir. Aktif ve katılımcı metotlara, pasif metotlara göre daha çok uyum sağlarlar.
CEVAP B
896) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işveren aşağıdaki durumlardan hangisinde çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesini sağlamakla yükümlü değildir?
A)Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce
B)Herhangi bir sebeple dört aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce
C)Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar
D)İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce
CEVAP B
897) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) 
I- Meslek hastalıklarının sebepleri
II- İlk yardım
III- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
IV- İmalat usulleri
V- Mesleği ile ilgili bilgiler

Yukarıdakilerden hangileri Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek’inde yer alan eğitim konularındandır?
A) I, III ve V B) II, III ve IV C) II, III ve V D) I, II ve III
CEVAP D
898) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) 
I- Eğitim programlarının hazırlanmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından görüş alınır.
II- İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır.
III- İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması hâlinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim
almaları sağlanır.
IV- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına
yer verilir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikhükümlerine göre eğitim programının hazırlanmasında yukarıdaki hususlardan hangileri dikkate alınır?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IV D) II, III ve IV
CEVAP D
899) (ARALIK 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi etik bir davranış değildir?
A)Dürüstlük
B)Nezaket ve saygı
C)İş güvenliği uzmanının işyeri ile ilgili ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutması
D)İşverenin veya işyeri hekiminin çalışanların kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri bütün çalışanlarla paylaşması
CEVAP D
900) (ARALIK 2013 B SINIFI)
I- Programların hazırlanması ve uygulanmasını
II- Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini
III- Çalışanların bu programlara katılmasını,
IV- Program sonunda katılanlar için
 sınav düzenlenmesini
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini sağlamakla yükümlüdür?
A) I ve II B) I, II ve III C) I ve III D) I, II, III ve IV
CEVAP B
901) (ARALIK 2013 B SINIFI)
I- Risk değerlendirmesi çalışmaları
II- İlk yardım
III- İşyeri temizliği ve düzeni

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları HakkındaYönetmelik’e göre çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde yukarıdaki konu başlıklarından hangisi ya da hangileri bulunur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve II
CEVAP C
902) (ARALIK 2013 A SINIFI)İş etiği ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Çalışanların kişisel sağlık dosyasındaki özel bilgiler bütün çalışanlarla şeffaf bir şekilde paylaşılabilir.
B)İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenler ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlara adil davranmalıdır.
C)Çalışanların iş yaşamında edindikleri tecrübelerin, iş etiğine ilişkin algı düzeyleri üzerinde etkisi bulunmaktadır.
D)Meslek ahlakı her meslek üyesinin olabildiğince iyi olması ilkesine dayanır.
CEVAP A
903) (ARALIK 2013 A SINIFI) 
I- Yalnızca sözleşme yapılan ortak sağlık ve güvenlik biriminden eğitim alınması zorunludur.
II- İlgili mevzuatın değişmesi hâlinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır.
III- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına
yer verilir.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III
CEVAP C
BU KONUDA BİTMİŞTİR.ÖZELLİKEL SON SORULARI DAHA EVVELDE EĞİTİM KONUSUNDA VERMİŞTİM..(Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte)

ELEKTRİK KONUSU (YÖNETMELİKLERE GÖRE)
904) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir işletme aracının yada tesis bölümünün iletkenleri arasında işletme sırasında var olan gerilim yalıtkanlık gerilimidir
B) Şebekedeki açma-kapama olayları ve gerilimlerdeki ani değişmelerden ileri gelen geçici gerilimler şebeke en yüksek gerilimi kapsamına girmez.
C) Sıfır iletkeninin kesinlikle bir orta iletken olması gerekmez özel durumlarda topraklanmış bir faz iletkeni de sıfır iletkeni olarak kullanılabilir
D) Tamamı metal borulardan meydana geldiği bilinen su borusu şebekesi topraklayıcı olarak kabul edilemez.
CEVAP A
İşletme gerilimi: Bir işletme aracının yada tesis bölümünün iletkenleri arasında işletme sırasında var olan gerilimdir.
905) El ulaşma uzaklığı normal olarak girilip çıkılan yerlerde insan elinin, yardımcı bir araç kullanmadan her yönde ulaşabileceği uzaklıklardır. Bu uzaklıklar, basılan yüzeyden başlayarak yukarıya doğru .......... m. aşağıya ve 
anlara doğru .................. m. varsayılır. 
A) 2.5- 1.5 B) 2.5- 1.25 C) 2- 1.25 D) 2- 1.5
CEVAP B. Yukarı 2.5 metre,aşağı ve yanlara 1.25 metre 
906) Tehlikeli Gerilimin Etkin değeri kaç voltun üstündedir?
A)50 B)100 C)220 D)1000
CEVAP A
Alçak Gerilim : Etken değeri 1000 volt yada 1000 voltun altında olan gerilimdir.
Yüksek Gerilim : Etken değeri 1000 voltun üstünde olan gerilimdir.
Tehlikeli Gerilim : Etkin değeri 50 voltun üstünde olan gerilimdir.
907) Aygıtların gövdeleri arasında yada bu gövdelerle referans toprağı arasında hata durumunda meydana gelen gerilime ne denir?
A) Aşırı Gerilim
B) Hata Gerilimi
C) Dokunma Gerilimi
D) Topraklayıcı Gerilim
CEVAP B..tanımlarda kendisi de geçiyor. Mesela topraklayıcı geilimde topraklama geçiyor.bunda da hata geçiyor
*Adım Gerilimi : Topraklama geriliminin, insanın 1 m'lik adım açıklığı ile köprülenebilen bölümüdür
908) Küçük Gerilim , bir yalıtım hatasında yüksek dokunma gerilimi baş göstermemesi için, anma gerilimleri ............................ volta kadar olan akım devrelerinin topraklanmadan çalıştığı bir korunma tedbiridir.
A)220 B)100 C)50 D)42
CEVAP D.42 volt
909) Bir yalıtım hatasında dokunma gerilimi meydana gelmemesi için bir akım tüketim aygıtının bir ayırma transformatörü aracılığı ile besleme şebekesinden iletken olarak ayrılmasını sağlayan bir koruma düzeni hangisidir?
A) Sıfırlama
B) Koruma Topraklaması
C) Koruyucu Ayırma
D) Hata akımı Koruma Bağlaması
CEVAP C.koruyucu ayırma
Sıfırlama: Bir yalıtım hatasında (tam gövde teması) elektrik devresini aşırı akım koruma aygıtları ile açılmasına sağlamak için, gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerini sıfır iletkenine yada buna iletken olarak bağlanmış olan bir koruma iletkenin aynı biçimde bağlanmasıdır.
910)Tesiste yapılabilecek değişiklikler, yetki sınırları içinde kalmak koşulu ile kurulu gücün .........'sini geçmeyecektir. Tesiste yapılacak değişikliklerin ..........'yi geçmesi durumunda uygulama projesi yeniden hazırlanacaktır. 
A) % 50 B) % 30 C) % 20 D) % 10
CEVAP C.%20.
NOT: Tesisin yapımı tamamlandıktan sonra 30 gün içinde tesisatçı işletmeden elektrik bağlantısının yapılmasını isteyecektir
911)Anma gücüne göre motorlar hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Anma gücü 0.5 kilowatı geçmeyen bir fazlı motorlar, elektrik priz linyelerine bağlanabilir.
B) 0.5 kilovattan, 3 kilovata kadar olanlar için ayrı bir hat çekilir
C) Anma güçleri 3 kilowattan büyük olan motorların üç fazlı şebekelere bağlanabilmeleri için üç fazlı olmaları gerekir.
D) Elektrik şebekelerinde 3 kilowattan fazla gerilim dalgalanmalarına neden olan tesislerin elektriği kesilir
CEVAP D.
Elektrik şebekelerinde 0.5'den fazla gerilim dalgalanmalarına neden olan tesislerin elektriği kesilir
912)Elektrikle yapılan çalışmalarla ilgili emniyet tedbirleri için verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Kaynak tesislerinde, tavlama ve eritme ocakları ile elektroliz tesisleri gibi elektro kimyasal tesislerde çalışma sırasında üzerinde durulan yerin yalıtılması, yalıtılmış ayakkabı ve aygıtlar kullanılması gerekir. 
B) Lâk yada emaye tabakası, oksit tabakası ve özel maddeler emdirilmiş olsa da lifli maddelerden yapılan örtüler dokunmaya karşı koruyucu yalıtma sayılır.
C) 42 volta kadar olan anma gerilimlerinde el ulaşmauzaklığı içinde de gerilimli bölümlere doğrudan dokunmaya karşı koruma yapılmayabilir.
D) EI ulaşma uzaklığı içinde bulunan iletken ve kabloların koruyucu örtü ve dış kılıfları elektrik işletme
araçlarının mahfazaları içine sokulmalıdır.
CEVAP B. Koruyucu madde sayılmaz.
913)Gerilim altında bulunan bölümlere dolaylı olarak dokunmaya karşı korunmak için alınan tedbirlerde hangileridir?
I. küçük gerilim 
II. sıfırlama
III. koruyucu ayırma
IV. Koruyucu yalıtma
V. koruma topraklaması
A)I ,III ve V B)II,III ve V C)I,III,IV ve V D)HEPSİ
CEVAP D
Koruyucu yalıtma, küçük gerilim, koruma topraklaması, sıfırlama, koruma hat sistemi, hata gerilimi koruma bağlaması, hata akımı koruma bağlaması ve koruyucu ayırma
914)
Aşağıdaki emniyet tedbirlerinden hangisi yanlıştır?
A) Koruma iletkeni özenle döşenmeli ve Sıfırlama işareti ile belirtilmiş olan bağlantı noktalarına bağlanmalıdır.
B) Koruma iletkeni elektrik işletme araçlarını gövdeleri yada çelik yapı bölümlerinden meydana geliyorsa, renkli işaretleme yapılmayabilir
C) Koruma iletkeni olarak kullanılan yalıtılmış iletkenler ve kablolar bütün uzunlukları boyunca belirli renklerde işaretlenmiş olmalıdır. Sıfır iletkenleri de aynı biçimde işaretlenmelidir ve bu işaret başka hiçbir iletken için kullanılmamalıdır.
D) Topraklama kontağı olan prizler, koruma iletkenine bağlanmadan kullanılmamalıdır.
CEVAP A. Koruma iletkeni özenle döşenmeli ve toprak işareti ile belirtilmiş olan bağlantı noktalarına bağlanmalıdır.
915)Aşağıdaki emniyet tedbirlerinden hangisi yanlıştır?
A) Gerdirme telleri, askı telleri, metal tesis boruları, metal hortumlar vb. tesis bölümleri koruma iletkeni olarak kullanılmamalıdır
B) Koruyucu yalıtmalı tüketim araçlarının fiş-priz düzenlerinde topraklama kontağı olmak zorundadır.
C) Fişler, aynı tesiste daha yüksek bir gerilim için kullanılan prizlere sokulamayacak yapı ve özellikte
olmalıdır
D) Civatalar koruma iletkenini bağlantı yeri olarak kullanılamazlar
CEVAP D. Koruyucu yalıtmalı tüketim araçlarının fiş-priz düzenlerinde topraklama kontağı bulunmayabilir
916)
Küçük gerilimlerin elde edilmesi için kullanılabilecek aygıtlardan hangisi yanlış verilmiştir?

A)piller
B)jenaratörler
C) Sargıları elektriksel olarak birbirinden ayrı olan çeviriciler
D) Güvenlik transformatörleri
CEVAP B
İlave olarak: Akümülatörler var
** İşletme araçları ve hatlar en az 250 V'luk yalıtkanlık gerilimine göre yalıtılmış olmalıdır. (Oyuncak ve haberleşme aygıtları bunun dışındadır.)
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə