S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?


A) riskin derecesi B) kullanım saatleri C) maruziyet şiddeti D) koruyucu donanımın malzemesiYüklə 3,2 Mb.
səhifə9/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   39

A) riskin derecesi B) kullanım saatleri C) maruziyet şiddeti D) koruyucu donanımın malzemesi

CEVAP A

283)

AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şekilde .......... ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurur.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) CE işareti B) Garanti belgesi C) Tip onayı belgesi D) TSEK belgesi

CEVAP A.

284)

(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar işyerinde var olan ............. uygun olur” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A )kalite yönetim sistemine B)KAİZEN sistemine C)OHSAS 18001’e D)koşullara

CEVAP D

285)

(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “Kişisel koruyucu donanımlar, ................... ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılır.” cümlesinde boş bırakılanyere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)istisnai

B)kişisel durumlar

C)bu yönetmelikte belirtilen şartlar

D)alternatifleri bulunmaması durumu

286)

MAYIS 2013 A)Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım olarak kabul edilebilir?

A) Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman

B) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular

C) Riskleri ve istenmeyen durumları ikaz eden, taşınabilir cihazlar

D)Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalar

287)

(MAYIS 2013 A) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne göre, onaylanmış kuruluşun kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesindeki rolü nedir?

A)Üreticinin başvurması durumunda, AT Tip inceleme belgesi düzenleyerek ürünün belirtilen kategoride gereken sağlık ve güvenlik şartlarını karşıladığını ve teknik düzenlemesine uygun olduğunu onaylar.

B)Faaliyet gösterdiği ülkedeki kişisel koruyucu donanım imal eden üreticiler ile görüşerek ürünlerin temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun üretilmesini sağlar, güvenli ürün üretiminin devamlılığını kontrol eder.

C)Ürüne ilişkin gerekli tüm testleri yaparak ürünün güvenli ve mevzuata uygun üretildiğini belgelendirir ve CE belgesi verir.

D)Kişisel koruyucu donanıma ilişkin uygunluk beyanı düzenler ve ürünün güvenli olduğuna dair tüm sorumluluğu üstlenir.

CEVAP A

288)

(MAYIS 2013 B)Aşağıdakilerden hangisi karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardan değildir?

A)Hava basıncı, 1 atm açık hava basıncı veya daha yüksek hava basıncı ile kıyaslanabilen yüksek basınçlı ortamlarda kullanılacak acil durum ekipmanları

B)Katı partikül ve sıvı aerosollerden veya tahriş edici, tehlikeli, zehirli ya da radyotoksik gazlardan korunmak için kullanılan filtreli solunum sistemi koruyucuları

C)Kimyasal maddelere veya iyonlaştırıcı radyasyona karşı sınırlı bir koruma sağlayan araçlar

D)Yüksekten düşmelere karşı kullanılan donanımlar

CEVAP A

289)
(EKİM 2012 A ) AT Uygunluk Beyanı ile AT Tip inceleme belgesini düzenleyen kişi ya da kurumlar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?
A) Üretici, Onaylanmış kuruluş
B) Üretici, Uygunluk değerlendirme kuruluşu
C) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Onaylanmış kuruluş
D) Onaylanmış kuruluş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
CEVAP A
290) (EKİM 2012 A ) Ortamda bulunan gazın izin verilen sınır değerlerin üstünde olması ve ortamdaki oksijen miktarının yetersiz olması durumunda aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangisinin kullanılması uygundur?
A) Tam yüz toz maskesi
B) Yarım yüz gaz maskesi
C) Aktif karbonlu toz maskesi
D) Temiz hava beslemeli maske
CEVAP C

291)(EKİM 2012 B ) Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) İşyerinde var olan koşullara uygun olacaktır.
B) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.
C) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır.
D) Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda, kişisel koruyucu donanımın seçiminde daha
tehlikeli görülen risk dikkate alınacaktır.
CEVAP
292)
(EKİM 2012 B ) Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) İşyerinde var olan koşullara uygun olacaktır.
B) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeyeuygun olacaktır.
C) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır.
D) Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda, kişisel koruyucu donanımın seçiminde daha tehlikeli görülen risk dikkate alınacaktır.
CEVAP D

İŞ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

293) İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylara ne denir?
A)İş kazası B)doğal afet C)acil durum D)olağanüstü durum
CEVAP C
294)Acil durumlar hakkındaki yönetmeliğe göre işverenin sorumluluklarından hangisi yanlış verilmiştir?

A) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, iş sağılığı ve güvenliği uzmanının işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlamasını ve gerekli düzenlemeleri yapmasını sağlar.
B) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır
C) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üz ere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
D) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
Cevap A kendi sorumluluğu. igu sorumluluğu değil.
295)
İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar ile ilgili dikkate alınacak hususlardan hangisi yanlış verilmiştir? 
A) Risk değerlendirmesi sonuçları
B) Çalışanların psiko-sosyal durumları
C) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
D) Sabotaj ihtimali.
CEVAP B.
DİĞER 4üne ilave olarak,
İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar da var.

296)
Acil durumlar hakkındaki yönetmeliğe göre işverence Arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele de görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili hangisi yanlıştır? ÖNEMLİ

A) çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 30 çalışana kadar en az birer çalışanı destek elemanıolarak görevlendirir.
B) tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana kadar en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.
C) az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 50 çalışana kadar en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.
D) yönetmeliğe göre tanımlanan sayıları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için ikişer destek elemanı daha görevlendirir.
CEVAP D
Yönetmeliğe göre tanımlanan sayıları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
**10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.
297)
Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için iş yerlerinde hangi sıklıkla tatbikat yapılır?

A)6 ayda bir B)yılda bir C)2 yılda bir D)gerektiğinde
Cevap B tatbikatlar yılda bir yapılır 
298)
Acil durum planında hangisi bulunmaz?

A)çalışanların adı, soyadı adresleri
B) Belirlenen acil durumlar
C) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
D) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
CEVAP A
Acil durum planlarında;
-İşyernin unvanı, adresi ve iş verenin adı.
- Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
- Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.
- Belirlenen acil durumlar.
- Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.
- Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.
- Kroki
299)
Acil durum planlarında bulunması zorunlu olan krokide hangisi bulunmaz?

A) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
B) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.
C)Toplanma bölgesindeki yerleşim planı
D) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları
cevap C
diğer4 üne ilave olarak
-Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.
300)
Acil durum planının yenilenmesi ile ilgili hangisi yanlıştır?

A)Çok tehlikeli sınıflarda 6 yılda bir yenilenir.
B)tehlikeli sınıflarda 3 yılda bir yenilenir.
C)az tehlikeli sınıflarda 2 yılda bir yenilenir.
D) İş yerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.
CEVAP B 4 yılda bir yenilenir

çok tehlikeli...............2 yıl
tehlikeli....................4 yıl
az tehlikeli................6 yıl

ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
301)
(ARALIK 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisinin İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik`e göre hazırlanan tatbikat raporunun içeriğinde yer almasına gerek yoktur?
A)Tatbikat planı
B)Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi
C)Tatbikatta görülen eksiklikler
D)Görülen eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeler
CEVAP A. 
302)
(ARALIK 2013 A SINIFI)İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ile yangınla mücadele için toplamda en az kaç çalışanın görevlendirilmesi yeterlidir?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1
CEVAP D
Aynı soruyu bende hazırlamıştım.demek ki isabetli seçimler yapıyorum...benim hazırladığım bu sorulardan hazırlanıpta 70i geçemeyen olamaz diye düşünüyorum.
303)
(ARALIK 2013 B SINIFI)İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre az tehlikeli sınıfta yer alan ve 60 çalışanı bulunan bir işyerinde;
•arama, kurtarma ve tahliye

yangınla mücadele
konularında sırasıyla uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az kaç çalışan görevlendirilmelidir?
A) 1/3 B) 2/1 C) 5/3 D) 2/2
az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 50 çalışana kadar en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.
dolaysıyla 60:50=1.2 yani 2 kişi....CEVAP D 2 şer kişi
304)
(ARALIK 2013 B SINIFI) işyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre acil durum planlarının yenilenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç beş yılda bir yenilenir.
B)Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.
C)İşyerinde belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek değişikliklerin meydana gelmesi hâlinde yenilenir.
D)İşyerinde yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi hâlinde yenilenir
CEVAP A. Açıklamasını yaptım
305)
(AĞUTOS 2013 A SINIFI)İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
 Yönetmelik’te yer alan “İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğ’de belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ............ çalışana, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ............ çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ............ çalışana kadar;
a) Arama, kurtarma ve tahliye
b) Yangınla mücadele

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir” cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 50 / 50 / 50
B) 50 / 40 / 30
C) 30 / 40 / 50
D) 35 / 50 / 100
CEVAP C

306)
(AĞUTOS 2013 B SINIFI) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde ne kadar sıklıkla tatbikat yapılması gerekir?
A) 6 yılda 1 kez B) 3 yılda 1 kez C) 2 yılda 1 kez D) Yılda 1 kez
CEVAP D
307) 
(AĞUTOS 2013 B SINIFI) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
 Yönetmelik’te yer alan acil durum müdahale ve tahliyesi yöntemleri arasında, aşağıdakilerden hangisi
bulunmamaktadır?

A)Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır.
B)İşverence acil durumların meydana gelmesi hâlinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hâle getirilir.
C)İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliği için alınacak tedbirler hakkında, risklerden korunma ilkelerine uygun bireysel korumayı esas alır ve mevcut teknik donanımlar çerçevesinde müdahale edebilme imkânı sağlar.
D)İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi hâlinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.
CEVAP C
BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
308)
İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangisidir?
A)Grup 1 B)Grup 2 C)Grup 3 D)Grup 4
CEVAP D.
Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler.
Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler.
Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma
riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler.
Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma
riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler.
309)Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesine dair yönetmeliğe göre risk değerlendirmesinde dikkate alınması gereken huşulardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması
B) Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler
C) Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıklar ile ilgili bilgiler
D)Çalışanların iş dışında yakalandığı hastalıklarla ilgili bilgiler
CEVAP D
Doğru şıklara ilaveten.
-yetkili makamların, çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri
-Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler.
310)
Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesine dair yönetmeliğe göre riskin azaltılması için yapılacaklardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Öncelikle kişisel korunma yöntemleri uygulanır
B) Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir
C) Biyolojik etkenleri içeren kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanır
D) Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur
cevap A Öncelikle toplu koruma önlemleri alınır veya maruziyetin başka yollarla önlenemediği durumlarda kişisel korunma yöntemleri uygulanır
311)
İşveren; biyolojik etkenlerle çalışma sırasında oluşan ciddi bir kaza veya olay durumunda veya …………… biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda, işyerinde asgari takip edilecek prosedürleri içeren yazılı talimatları sağlar ve mümkün olduğu yerlerde uyarıları görünür şekilde asar.
A)Grup 1 B)Grup 2 C)Grup 3 D)Grup 4
CEVAP D.
312) İşveren, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere Maruz kalan çalışanların listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetleri, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları maruziyet sona erdikten sonra kaç yıl saklar?
A)10 B)15 C)20 D)40
CEVAP B 15 yıl.
313)
Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyet, Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet, Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet, Tedaviye rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan biyolojik etkenlere maruziyet ve uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette kayıtlar kaç yıl saklanır?
A)10 B)15 C)20 D)40
CEVAP D 40 yıl.
314)
İşverenler, biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne en az otuz gün önce bildirimde bulunur. Hangisi bildirilmez?
A)Grup 1 B)Grup 2 C)Grup 3 D)Grup 4
CEVAP A. Grup 1 bildirilmez
315)
Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az kaç yıl süre ile saklanır? 
A)10 B)15 C)20 D)40
CEVAP B 15 yıl.
316)
Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesine dair yönetmeliğe göre biyolojik etkenlerle çalışmalarda çalışma alanları için hangisi yanlış verilmiştir?
A) Grup 1 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 1 olan çalışma alanı
B) Grup 2 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 2 olan çalışma alanı
C) Grup 3 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 3 olan çalışma alanı
D) Grup 4 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 4 olan çalışma alanı
CEVAP A. Grup 1 için özel çalışma alanı gerekmez.
317)
İnsanda hastalığa yol açabilecek fakat asıl amaçları kültür veya onların konsantre halinde bulunmaları gibi biyolojik etkenlerle çalışmak olmayan, biyolojik etkenleri içerip içermediği belirsiz olan maddelerle yapılan laboratuvar çalışmalarında koruma düzeyi en az kaç olan önlemler uygulanır?
A)1 B)2 C)3 D)4
318)Çalışanlar için ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancakkesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm iş yerlerinde koruma düzeyien az kaç olan önlemler alınır ? 
A)1 B)2 C)3 D)4
CEVAP C. 3. Seviye

: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə