Saatlı və Sabirabad sakinləri pulsuz müayinə olundu 3 atu rəhbərliyi imtahanlara nəzarət edəcək heyət üzvləri ilə görüşüb Akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasınınYüklə 280,78 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/6
tarix10.11.2017
ölçüsü280,78 Kb.
#9576
1   2   3   4   5   6

http://www.amu.edu.az

30 aprel  2015-ci il

6Pediatriya  fakültəsinin  Tələbə  Elmi 

Cəmiyyətinin  41-ci  elmi  konfransı  olub. 

Pediatriya  bölməsi  üzrə  konfrans  ATU-nin 

Tədris  Terapevtik  Klinikasında,  nəzəri  təbabət 

bölməsi  üzrə    konfrans  isə  patoloji  fiziologiya 

kafedrasında keçirilib.  

Pediatriya 

bölməsi 

üzrə  konfransı  fakültənin 

dekanı, 

dosent 


Nəriman 

Nağıyev  açaraq  Tələbə  Elmi 

Cəmiyyətinin 

tələbələrin 

karyeranızda  mühüm  rol 

oynadığını  deyib:  “Siz  hələ 

gənc  ikən  tədrislə  yanaşı, 

elmi 


tədqiqat 

işlərinə 

maraq  göstərir,  Tələbə  Elmi 

Cəmiyyətinin  işində  aktiv 

iştirak  edirsiniz.  Müəllimlərinizin,  müasir 

alimlərin  böyük  əksəriyyətinin  keçdiyi  bu 

yolu  gələcəkdə  uğurla  davam  etdirəcəyinizə 

inanırıq”. 

Universitetimizdə  1932-ci  ildən  fəaliyyət 

göstərən  Tələbə  Elmi  Cəmiyyətinin  işinə 

hörmətli  rektorumuz  akademik  Əhliman 

Əmiraslanovun    xüsusi  diqqət  ayırdığını 

bildirən  fakültə  dekanı    tələbələrimizin  uzun 

illərdir  ki,  beynəlxalq  konfranslara  qatıldığını, 

eyni  zamanda  rektorun  qayğısı  sayəsində 

universitetimizin  beynəlxalq  konfranslara  da 

ev  sahibliyi  etdiyini  vurğulayıb.  Qeyd  edib 

ki,  keçən  il  ilk  dəfə  olaraq  universitetimizdə 

beynəlxalq tələbə elmi cəmiyyətinin konfransı 

keçirilib və bu il də keçirilməsi nəzərdə tutulub. 

O,  çıxışında  uzun  illərdir  ki,  ATU-da  Tələbə 

Elmi  Cəmiyyətinə  rəhbərlik  edən  professor 

Amalya  xanım  Əyyubovanın  bu  sahədəki 

xidmətlərini  də  yüksək  qiymətləndirib  və 

konfransın işinə uğurlar arzulayıb. 

Sonra  konfransın  işini  fakültə  üzrə  Tələbə 

Elmi  Cəmiyyətinin  sədri,  VI  kurs  tələbəsi 

Könül  Novruzova  davam  etdirərək  pediatriya 

bölməsi  üzrə  9  məruzənin  dinləniləcəyini, 

həmin 


məruzələrdən 

3-nün 


diplomla, 

qalanlarının  sertifikatla 

təltif  olunacağını  bil-

dirib. 


Münsiflər 

heyətinin 

rəyinə  əsasən  Fatma 

Həsə nova,  Adilə  Nəbi-

yeva,  Aytən  Hacıyeva, 

Nərmin  Zeynalova,  Na-

ilə  Musayeva  və  Rza 

Xavər  dolğun  çıxışları 

ilə fərqlənərək diplomla 

təltif olunublar. 

Nəzəri  təbabət  bölməsinin  konfransını  isə 

Fakültə  Tələbə  Elmi  Cəmiy yətinin  rəhbəri, 

professor Məmməd Əliyev açıb. 

Nəzəri  təbabətin  aktual  problemlərinə 

aid  maraqlı  məruzələr  dinlənilib.  Məruzəçi 

tələbələrdən  Aygül  Məmmədova,  Turanə 

Məmmədova, 

Fərrux 


Sadıxov, 

Şəlalə 


Osmanlı,  Səmra  Bağırova,  Nərmin  İbadlı, 

Gözəl Mirzəyeva, Sevinc Əzimova və Esmira 

Paşayeva diploma layiq görülüblər. 

A.KAMRANOĞLUTibbi-profilaktika  və tibbi-biologiya 

fakültəsi 

Tələbə  Elmi  Cəmiyyətinin 

39-cu  konfransı  keçiri-

lib.  Konfrans  öz  işini  3 

bölmədə davam etdirib.

Gigiyena 

bölməsində 

məruzə dinlənilib. 

Münsiflər  heyətində  2 

professor,  3  dosent  iş-

tirak  edib.  Daha  çox 

bal  toplayan  məruzəçi 

tələbələrdən 

Əzizə 

Quluzadə,  Hacı  Mustafazadə, Fərdi Dadaşov, Mehriban İsrafi-

lova,  Vüqar  Əlizadə  və  Ülviyyə 

Abdullayeva 

diploma 


layiq 

görülüblər.  

Mikrobiologiya,  immuniogiya 

və epidemiologiya bölməsi üzrə 

5  məruzə  dinlənilib.  Məruzəçi 

tələbələrdən 

Aytən 

Məm-


mə dova,  Fariz  Mahmudlu  və 

Həmzalı Nərminə diplomla təltif 

olunublar.

Bu bölmənin münsiflər heyə tində 

AMEA-nın  müxbir  üzvü,  profes-

sor  Z.Qarayev,  ə.e.x.,  professor 

İ.Ağayev,  digər  3  professor  və  1 

dosent fəaliyyət göstərib.

Tibbi-biologiya bölməsi üzrə isə 4 

məruzə  dinlənilib.  Məruzəçilərdən 

Lalə 

Şabanova, V.Qurbanov 

və  A.İsmayılova  diploma  layiq 

görülüblər. 

Münsiflər heyətini 3 professor, 1 

do sent təmsil edib. 

Konfransın  açılışını  və  bağlanı-

şını fakültə dekanı A.Məmmədov 

aparıb.  Konfransın  bütün  böl-

mələrində  tələbələr  sədr  kimi 

fəaliyyət  göstəriblər.  Yekunda 

müzakirələr  zamanı  konfran-

sda 


dinlənilmiş 

mövzu la rın 

elmi  aktuallığı,  təcrübi  əhəmiy-

yəti,  tələbələrin  sərbəst  məruzə 

etmələri, 

müasir 


illüstrasiya 

təminatı  və  diskussiyalarda  mü əl-

lim və tələbələrin aktiv iştirakı qeyd 

edilib. 


Hər üç bölmədə digər məruzəçilə-

rə sertifikatlar təqdim edilib.Q.ABDULLAYEVII  müalicə-profilaktika fa kül təsinin  Tələbə  Elmi 

Cəmiyyətinin  konfransı  ke-

çirildi. 

TEC-ə  olan  marağı  və 

elmi  işlərin  sayını  nəzərə 

alaraq  fakültə  elmi  konf-

ransı “Terapiya bölməsi” və 

“Terapiya  və  nəzəri  biliklər 

bölməsi”  olmaqla  2  ayrı 

tədbir    şəklində  təşkil  edil-

di.  Terapiya  bölməsi  üzrə 

fakültə  elmi  konfransı  psi-

xiatriya  kafedrasında  keçi-

rildi.  Konfransı  fakültənin 

dekanı, dosent Taryel İsma-

yılov  açdı.  Konfransda  10 

elmi iş dinlənildi. Hər elmi iş 

münsiflər  heyəti  tərəfindən 

qiymətləndirildi.  Münsiflərin 

qiymətləndirilməsinə  əsa-

sən  I  yerə  II  MPF-nin  339

b

 qrup  tələbəsi  Sadəddinli 

Nuran,  I  MPF-nin  141

a

 

qrup  tələbələri  İsmayılova Nərmin  və  Şirinova  Nigar 

layiq  görüldülər.  Onların 

hazırladıqları 

“Energetik 

içkilərin  insan  psixologiya-

sına təsiri” adlı elmi məruzə 

hamı  tərəfindən  maraqla 

dinlənildi.  İkinci  yerə  341

b

 

qrup  tələbəsi  Babayeva Dinarə,  üçüncü  yerə  150

a

 qrup  tələbəsi  Mustafaye-

va 


Şəbnəm 

layiq 


görül-

dü.  Dərəcəyə 

girən  tələbələr 

diplom 


və 

k o n f  r a n  s ı n 

təş  kilinə  dəs -

tək  göstərən Elit  Akademiya 

kursu

  tə rə fin-

dən  müx  təlif 

endirim  və  ki-

tablarla 

təltif 


olundular.

Terapiya  və 

nəzəri  biliklər 

bölməsi  üzrə 

elmi  konf ransı 

ailə 


təbabəti 

k a f e d r a s ı n -

da 

ke   çirildi. Bu 

konfran-


sı  da  fakültə 

de kanı 


Tar-

yel  İsmayılov 

açdı.  Konfransda  10  elmi 

iş 


dinlənildikdən 

son-


ra 

münsiflərin 

qiymət-

ləndirməsinə  əsasən  də-rə cəyə 

girən 


tələbələr 

müəyyənləşdi. Birinci yerə II 

MPF-nin 274

a

 qrup tələbəsi Mahmudov  Əli  layiq  görül-

dü. İkinci və üçüncü yerləri 

müvafiq  olaraq  II  MPF-nin 

350


c

  qrup  tələbəsi  Hüsey-

nova  Leyla  və  305

a

  qrup tələbəsi  Hacızadə  Ülvi  tut-

du. Hər üç tələbə diplom və 

konfransın  təşkilinə  dəstək 

gös tərən Edulandiya  kursu 

tərəfindən  müxtəlif  endirim 

və  kitablarla  təltif  olundu. 

Hər  iki  konfransda  iştirak 

edən bütün tələbələr sertifi-

katla mükafatlandırıldı.Ramil HÜSEYNZADƏ

Fotolar Cənnətalı Çingizindir

u

Aprelin  16-da  “Tibbi  biologiya  və  genetika”  kafedrasında  I  müalicə-profilaktika  fakültəsinin  (I  MPF-nin)  nəzəri  təbabət  bölmə si  üzrə  Tələbə 

Elmi Cəmiyyətinin (TEC) konfransı keçirilib. 

Fakültənin  dekanı,  professor  Abuzər  Qazıyev  tədbiri  açıq  elan 

edərək,  bu  konfransın  keçirilməsində  əsas  məqsədin  gələcək 

həkimlərdə  elmi  tədqiqatlara  ma rağın  artırılması  olduğunu  bil dirdi: 

“Məhz bu konf ranslar zamanı bacarıqlı tələbələr üçün şərait yaradılır 

və onlar bu şəra itdən səmərəli istifadə edərək öz bacarıq və şəriş-

tələrini nümayiş etdirirlər. Nəzərə alsaq ki, günümüzün bir çox alimləri 

elm sahəsində ilk addımlarını TEC-də atmışdır, onda böyük inamla 

demək  olar  ki,  bu  gün  TEC-də  iştirakçı  qismində  səriştə  nümayiş 

etdirən  tələbələr  gələcəyin  uzaqğörən  alimləri  siyahısına  öz  adları-

nı yazdıra biləcəklər. Hələlik isə, bu ğün onlar öz uğurlu çıxışlarına 

ğörə  diplom  və  sertifikatlarla  təltif  olunacaqlar.”  Çıxışının  sonunda 

dekan A.Qazıyev konfransın işinə uğurlar arzuladı və söz məruzəçi 

tələbələrə verildi.Nəzəri  təbabət  bölməsi  üzrə  I  MPF-nin  I  kurs,  45

b

  qrup  tələbəsi 

Rəna Mikayılzadə və II MPF-nin I kurs, 256

a

 qrup tələbəsi Mədinə 

Mursaqulova I, I MPF-nin I kurs 46

a

 qrup tələbəsi İlahə Çərkəzli və II 

MPF-nin I kurs  256

a

 qrup tələbəsi Fidan Dostuyeva II və I MPF-nin I 

kurs, 45

b

 qrup tələbəsi Nəzrin Musayeva isə III yerə layiq ğörüldülər.

Konfransın yüksək səviyyədə  təşkilinə ğörə I MPF üzrə TEC-in sədri 

Ümid Rüstəmliyə tədbir iştirakçıları adından təşəkkürümüzü bildiririk.

L.SÜLEYMANOVA,

“Tibbi biologiya və genetika” kafedrası üzrə TEC-in sədri

FAKÜLTƏ TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTLƏRİNİN KONFRANSLARINDA
Yüklə 280,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə