Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidəYüklə 53,72 Kb.

tarix08.07.2018
ölçüsü53,72 Kb.


1

Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə: 

A) Kənd təpə B) Nəqşinərqiz C)Fərhad evi D) Maral bulaq E) Batankənd

2

Çoxcilidli Naxçıvan tarixinin I cildi nə vaxt nəşr edilmişdir?A) 1996-cı ildə B) 2001-ci ildə) C) 2010-cu ildə D)2013-cü ildə E) 2015-ci ildə

3

Əmir Teymurun hücumlarına 14 il müqavimət göstərmiş qala.A) Qız qalası B) Dərbənd qalası C) Əlincəqala D) Çalxanqala E) Oğlanqala

4

Naxçıvan MR Ali Məclisi Sədrinin hansı Sərəncamları tarixi abidələrimizin öyrənilməsi ilə bağlıdır?

1. Şərur rayonundakı Cəlilkənd orta məktəbinin 120 illik yubileyinin keçirilməsi 

haqqında                                                                                                              2. 

Bəhruz Kəngərlinin adınn əbədiləşdirilməsi haqqında                                          3. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin 

qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında

4.«Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan» mövzusunda simpoziumun keçirilməsi

haqqında


5. Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin tədqiq edilməsi haqqında

A) 1, 5  B) 2,4 C) 1,4  D) 3,5 E) 2,3

5

Eneolit dövrünə aid yaşayış məskənidir?                                                                      A) Qaratəpə     B)  Xalac C)  Ölən şəhər  D)Xaraba Gilan E)Şahtaxtı                                                                                                                                                                                                                                    


6

Naxçıvanda Boyalı qablar mədəniyyətinə aid arxeoloji abidələri göstərin:

1. I Kültəpə  2. Babadərviş   3. II Kültəpə  4. Şortəpə  5.Qoşatəpə

A) 1,3,5


B) 1,2,4  

C) 2,3,4  

D) 3,4,5  

E) 1,3,4


7

Naxçıvan abidələri ensiklopediyası hansı dillərdə nəşr edilmişdir?

A)Azərbaycan-rus B) Azərbaycan-ingilis C) Azərbaycan-rus ingilis D)Rus-Türk 

E)Azərbaycan                                                                                                 

8

Kitabi Dədə Qorqudda adı cəkilən qala:A) Oğlanqala                                                                                                       B) 

Babək qalası                                                                                                   C) 

Əlincə qalası                                                                                      D)Dərbənd 

qalası                                                                                                E) Köhnəqala

9

“Nuh peyğəmbər: dünya tufanı və Naxçıvan”mövzusunda beynəlxalq simpoziumunkeçirilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikasi Ali Məclisi Sədrinin

Sərəncamı nə vaxt imzalanmışdır?

A) 24 mart 1996-cı il 

B) 28 iyun 2006-cı il 

C) 7 iyun 20011-ci il

D) 10 fevral 2009-cu il  

E) 17 fevral 2011-ci il

10

Klavdi Ptolomeyin "Coğrafiya" əsərində xatırlanan, Azərbaycan Respublikası ilə hazırda quru sərhəddi olmayan qədim Azərbaycan şəhəri.

A) Bakı  

B) Naxçıvan 

C) Qax  


D) Qutqaşen  

E) Gəncə


11

Naxçıvanda Kür-Araz mədəniyyətinə aid olan abidələri göstərin:

1. Maxta Kültəpəsi  2. Anazağa  3. Şortəpə  4. Firuz-1  5. II Kültəpə

A) 1,2,5  

B) 2,3,5

C) 2,3,4


D) 1,4,5 

E) 1,3,512

Mixi yazılar Naxçıvanın hansı rayonlarının ərazisindən tapılmışdır?

  1.Şahbuz 2.Sədərək 3.Culfa 4.Ordubad 5.Şərur 6.Kəngərli                                                                                                                         

A) 2,4,6                                                                                                              B) 

2,3,6  

C) 2,5,6 D) 1,2,6 

E) 1,3,5


13

Nuh peyğəmbərin adı ilə bağlı olan abidə:       

A) Plovtəpə B) Qaradağ C) Gəmiqaya D) Himalay E) Qurd dərəsi

14

Babək rayonunda pir:A) Qırxlar B)  Əshabi Kəhf C)  Dəmirli D)Tək qarağac E)  Asnı

15

                                                                                                                       Orta Tunc dövrünə aid şəhər tipli yaşayış yeri harada aşkar olunmuşdur?

A) Xaraba Gilanda 

B) I Kültəpədə

C) Oğlanqalada

D) Ərəbyengicədə  

E) II Kültəpədə

16

Naxçıvanda Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinə aid abidələri göstərin:1. Sarıdərə nekropolu  2. Maxta Kültəpəsi  3.Kolanı nekropolu 4. Şortəpə              5. 

Qumluq nekropolu

A) 1,2,5

B) 2,4,5  

C)1,2,5  

D) 1,3,5


E) 2,4,5

17

Ərəb mənbələrində “Nəqşicahan” adlandırılan Orta əsr Azərbaycan şəhəri hansıdır?A) Qarabağlar 

B) Ordubad  

C) Culfa  

D) Naxçıvan 

E) Əlincəqala18

Tarixi abidələrin yerləşdiyi rayonları uyğun olaraq göstərin:

1.Əlincəqala           I. Şərur

2.Oğlanqala           II. Culfa

3. Gəmiqaya          III. Ordubad

A) 1-I, 2-II, 3-III

B) 1-II, 2-I, 3-III

C) 1-III, 2-II, 3-II

D) 1-II, 2-III, 3-I

E) 1-I, 2-III, 3-I

19

Kəngərli rayonunda arxeoloji abidə.A) Vayxırqala B)I Kültəpə C) II Kültəpə D) Babək qalası E) Şahtaxtı

20

Ordubadda yerləşən Xaraba-Gilan abidəsini uzun müddət araşdıran tədqiqatçıları göstərin?

1. Qardaşxan Aslanov  2. Abbas Seyidov  3. Əkbər Bədəlov. 4. Osman 

Həbibullayev 5. Solmaz Qaşqay 6. Bəhlul İbrahimli 7. Səfər Aşurov

A) 2,3,7 

B) 3,4,7  

C) 1,5,6  

D) 2,4,7 

E) 1,3,4


21

Aşağıdakı abidələr hansı arxeoloji mədəniyyətə aiddir.

1. Qızılburunyaşayış yeri  2. Kərki nekropolu 3. Kükü kurqanları

4. Şortəpə yaşayış yeri 5. Nəhəcir kurqanı

A) Qarabağ mədəniyyəti  

B) Boyalı qablar mədəniyyəti 

C) Aşel mədəniyyəti

D) Kür-Araz mədəniyyəti 

E) Leylatəpə mədəniyyəti

22

İnkişaf etmiş Dəmir dövründə şəhər-dövlətin mərkəzi olmuşdu?A) I Kültəpə  

B) Uzuntəpə  

C) Sarıtəpə  

D) II Kültəpə  

E) Oğlanqala23

Azərbaycanda şəhər-dövlətlərin yaranması ilk dəfə hansı abidə əsasında 

öyrənilmişdir?

A) II Kültəpə   

B) I Kültəpə   

C) Qızılburun 

D) Şortəpə  

E)Meydantəpə

24

Naxçıvanda qayaüstü təsvirlərin aşkar olunduğu abidələri göstərin:1.Camışölən  2. Gəlinqaya  3.Qaranquş yaylağı 4.Şortəpə 5. Nəbi yurdu

6.Qapıcıq  7.Qalacıq

A) 2, 4, 6, 7

B) 1, 2, 4, 5

C) 1, 3, 5, 6

D) 2, 3, 4, 7

E)  2, 4, 6, 7

25

Naxçıvanda Paleolit abidələrinin varlığını müəyyən edən tədqiqatçılar hansıdır?1.Məmmədəli Hüseynov  2. Ələsgər Ələkbərov  3.Əsədulla Cəfərov 4. Qadaşxan 

Aslanov 5. Bəhlul İbrahimli

A) 1,5

B) 2,4  


C) 3,4  

D) 1,3


E) 2,5

26

Naxçıvanda Orta Tunc dövründə şəhər mədəniyyətinin mövcud olduğunu elmi əsaslarla irəli sürən tədqiqatçı-alim kimdir?

A) Vəli Baxşəliyev

B) Əkbər Bədəlov  

C) Vəli Əliyev  

D) Qəhrəman Ağayev 

E) Osman Həbibullayev

27

Naxçıvanda Orta Tunc dövrünə aid şəhər tipli yaşayış yerlərini göstərin:1. II Kültəpə  2. Naxçıvan 3.Oğlanqala 4.Sumbatan-Dizə 5.Xaraba-Gilan                                                                                                                         

A) 3,4


B) 1,2

C) 4,5


D) 3,5   

E) 1,528

 "Nuh peyğəmbərin məzarı "tablosunun müəllifi:

A) Mikayıl Hüseynov B) Bəhruz Kəngərli  C) Mikayıl Abdullayev D) Ərtoğrul 

Cavid E) Tahir Salahov

29

Gəmiqaya abidələri hansı dünya hadisəsi ilə bağlıdır:A)Makadoniyalı İskəndərin yürüşləri B) Dünya müharibəsi C) Ocmanlı-İran 

müharibələri D)Dünya tüfanı E) Özgə planetdə gələnlərlə

30

Naxçıvanın Erkən Orta əsrlərə aid müdafiə tikintiləri idi?1. Sücüt   2. Qız qalası  3.Dəlmə qalası

4.Piləpan  qalası  5. Oğlanqala 

A) 1,3,5 

B) 2,4,5 

C) 1,2,4 

D) 1,3,4 

E) 1,3,5

31

Aşağıdakılar hansı abidəyə aiddir?1.Mənbələrdə VI əsrdən başlayaraq xatırlanmışdır.2.Əmir Teymurun hücumlarına 

14 il müqavimət göstərmişdir.

A)Əlincəqala

B)Oğlanqala

C)Qazançı qalası

D)Piləpan qalası

E)Qızqalası

32

Aşağıdakılar hansı abidəyə  aiddir?1.XII əsrdə inşa olunmuşdur.

2.Eldənizlər dövlətinin paytaxt şəhərində yerləşirdi. 3. Şəmsəddin Eldənizin əmri 

ilə tikilmişdi.

A) Əlincəqala

B) Möminə xatın türbəsi

C) Yusif Küseyir oğlu türbəsi

D) Gülüstan türbəsi

E) Göy günbəd türbəsi
33

Əhalinin şəfa məqsəd ilə ziyarət etdiyi abidə

A) Qşz qalası

B) Pəzməri şəlalaəsi

C) Sancı daşı

D) Cin dərə

E) Qurd dərəsi

34

Aşağıdakıların hansı tarix memarlıq abidəsinə aid olduğunu göstərin:1.Naxçıvan şəhərində yerləşir 2. Sufi şeyxlərindən birinin məzarı üzərində 

tikilmişdir.

3.Orta əsrlərə aiddir

A) Mömünə xatın türbəsi

B) Yusif Küseyiroğlu türbəsi

C) Şeyx Xorasan xanəgahı

D) Pir xamuş xanəgahı

E) Pir Mərdəkan xanəgahı

35

Naxçıvanda olan tarix memarlıq abidələrinin tikilmə ardıcıllığını göstərin:1.Əlincəçay xanəgahı  2. Oğlanqala. 3. İsmayıl xan hamamı

A)1, 2, 3

B)3, 2, 1

C)3, 1, 2

D)1, 3, 2

E) 2, 1, 3

36

Naxçıvanın Orta əsr tarix memarlıq abidələri ilə bağlı araşdırmalar aparmışlar:1.Kamil Məmmədzadə  2. Əbdülvahab Salamzadə  3. İsaq Cəfərzadə

4.Cəfər Qiyasi  5. Məmmədəli Hüseynov

A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 5

C) 2, 3, 4

D) 3,4, 5

E) 1, 3, 4 

37

XII əsrdə inşa olunmuş tarix memarılıq abidələrini göstərin:1.Mömünə xatın türbəsi 2. Dər türbəsi  3. Yusif Küseyir oğlu türbəsi                     4. 

Qarabağlarda qoşa minarə 5. Kırna türbəsi 6.Ordubadda Came məscidi

A) 1, 5, 6

B) 1, 3, 4

C) 1, 2, 5

D) 2, 4, 6

E) 1, 3, 538

E.ə.VI-IV minilliklərdə Naxçıvan hansı ölkələrlə əlaqə saxlayırdı?                          

1. Mesopotamiya  2. Çin 3. Urmiya hövzəsi 4.Mərkəzi Amerika 5.Şərqi Anadolu

A) 1,2,4


B) 2,4,5

C) 2,3,4


D) 1,3,5

E) 3,4,5


39

Nuh


peyğəmbərin

məzarı


tablosunda

hansı


abidə

təsvir


olunmuşdur

A)

Möminə xatunB)

Nuh


türbəsi

C)

YusifKüseyir oğlu türbəsi

D) Dər türbəsi E) Gilan türbəsi

40

Üzərində su hovuzları olan abidə:A)Vayxır qala   B) Babək qalası C)  Sum qalası D) Əlincə qalası       E) Oğlanqala 

41

Dünya tufanı ilə əlaqəli olan təbiət abidəsi:A) Göyçə  B) Urmiya  C) Göygöl  D)Van  E) Aral

42

XX əsrin 20-ci illərində Naxçıvan abidələrini tədqiq edən alimlər hansı cavabda düzgün göstərilmişdir :                                                                                          1. 

İ.İ.Meşşaninov  2. V.H.Əliyev  3. A.A.Miller   4. V.M.Sısoyev

5. O.H.Həbibullayev  6.İ.P.Şeblıkin 7. Q.M.Aslanov  8. Ə.K.Ələkbərov

A) 1, 2, 5, 6, 7

B) 2, 5, 6, 7, 8

C) 1, 3, 4, 6, 8

D) 2, 3, 6, 7, 8

E) 2, 4, 5, 6, 7
43

XI-XII əsrlərdə Azərbaycanda formalaşan memarlıq məktəbləri hansdır?

1.Şəki memarlıq məktəbi  2. Dərbənd memarlıq məktəbi

3.Naxçıvan-Marağa memarlıq məktəbi 4. Şirvan-Abşeron memarlıq məktəbi 5. 

Səmərqənd memarlıq məktəbi

A) 1, 5


B) 2, 5

C) 1, 2


D) 3, 4

E) 3, 5


44

Naxçıvan memarlıq məktəbinə aid olan abidələri müəyyənləşdirin:

1.Qız qalası   2. Mömünə xatın  3. Sınıqqala

4. Yusif Küseyir oğlu türbəsi  5. Qarabağlar türbəsi 6. Diri baba türbəsi

A) 1, 2, 6

B) 3, 4, 6

C) 1, 3, 6

D) 1, 3, 5

E) 2, 4, 5

45

Şah Abbas məscədi Opdubad rayonunun hansı kəndindədir?A) Dəstə kəndi   B) Bist   C) Qopuqlar D) Əndəmic E) Yuxarı Əylis 

46

Ərməmməd piri  hansı rayonda yerləşir?A) Culfa rayonunda

B) Babək rayonunda

C) Qubadlı rayonunda

D) Oğuz rayonunda

E) Şəmkir rayonunda

47

 Gülüstan türbəsi hansı rayonun ərazisindədir A) Babək rayonu

B) Culfa rayonunun

C) Ordubad şəhəri

D) Şahbuz şəhəri

E) Yaycı kəndi48

Aşağıdakı məscidlər hansı ərazidə yerləşir?

1.Şah Abbas məscidi   2. Dilbər məscidi  3. Ambaras məscidi

4.Sərşəhər məscidi  5. Mingis məscidi

A)Naxçıvan

B)Culfa


C)Babək

D)Ordubad

E)Şahbuz

49

Orta əsrlərdə Azərbaycanda yaşayış məntəqələrini içməli su ilə təchiz edən hidrotexniki qurğuları müəyyən edin:

1.Kəhrizlər  2.Su kəmərləri 3. Ovdanlar

4.Kanallar  5.Çaylar  6. Dəyirmanlar

A) 1, 5, 6

B) 2, 4, 6

C) 2, 5, 6

D) 4, 5, 6

E) 1, 2, 3

50

Aşağıdakı monoqrafiyaların müəlliflərini uyğun olaraq göstərin:1.Naxçıvanda sufiliklə bağlı mərkəzlər             I. Hacı Qadir Qədirzadə                       

2. Nuh peyğəmbər: Dünya tufanı və Naxçıvan II. Hacıfəxrəddin Səfərli             

3.Naxçıvan Eneolit və Tunc dövründə             III. Osman Həbibullayev                                                                                                                                                                    

A) 3-I, 2-III, 1-II

B) 1-II, 2-I, 3-III

C) 1-III, 2-II, 3-I

D) 2-III, 3-II, 1-I

E) 2-I, 3-II, 1-III: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tarix
Tarix -> Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında
Tarix -> Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası yüngül atletika fənni üçün nəzərdə tutulmuşdur
Tarix -> İ.Şıxlının 1984-cü ildə çap olunmuş kitabı necə adlanır? A ayrılan
Tarix -> Xvi əsrin əvvəllərində Fransanın: a şimal torpaqları ingilislər
Tarix -> Avropada romantizm ədəbi cərəyani nə vaxt yaranmişdır?
Tarix -> Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
Tarix -> Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
Tarix -> Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid
Tarix -> "Biblioqrafiya" sözünün hərfi mənası nədir: a "biblion" kitab


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə