Şahlar şahbaz oğlu şƏRİfov


  İmam Qəzzali, Ehyaul-Ulum.  61Yüklə 6,91 Mb.

səhifə306/314
tarix11.03.2018
ölçüsü6,91 Mb.
1   ...   302   303   304   305   306   307   308   309   ...   314

  

627 


60. 

İmam Qəzzali, Ehyaul-Ulum. 61. 

Muhammed Rıza, el-Faruk Ömer b. Hattab, Beyrut, 1407/1987. 62. 

Yaqut əl-Həməvi, Mucəmul-Buldan, cild I-V, Beyrut-1955-1957. 63. 

İzzəddin Hənbəli, Kəşful-Ğummə. 64. 

Muntəxəbut-təvarix. 65. 

İbn Hacər Əsqəlani, Fəthul-bari. 66. 

Carullah Zəməxşəri, Rəbiul-əbrar. 67. 

Carullah Zəməxşəri, əl-Kəşşaf, Beyrut-1995. 68. 

Əbu Həyyan Əndəlusi, əl-Bədrul-muhit. 69. 

Məhəmməd ibn Əhməd əl-Qirtəbi, Təfsiri-Qirtəbi, Beyrut-1996. 70. 

Qazi Nəsruddin Beyzavi, Ənvarut-tənzil. 71. 

Fəzl ibn Həsən ət-Təbərsi, Məcməul-Bəyan, Beyrut-1997. 72. 

Cəlaluddin Siyuti, əl-İtqan. 73. 

Əbu Nəim İsfəhani, Hilyətul-övliya. 74. 

Əbul-Fida  İsmail  ibn  Ömər  ibn  Kəsir,  Təfsirul-Quranil-Əzim,  Beyrut-

1989. 

75. 

Həbib Əbu Bəkr ibn Şəhabəddin, Rəşfəzus-Sadi, Misir çapı. 76. 

Sələbi, Mənaqib. 77. 

Cəlaluddin Siyuti, Tarixul-Xüləfa, Qahirə-1969. 78. 

Hafiz Təbarani, Mucəmul-Kəbir, Dehli çapı. 79. 

Zəhəbi, Təzkirətul-huffaz. 80. 

Fəzl ibn Həsən ət-Təbərsi, Ehticac. 81. 

İbn Məğazəli, Mənaqib. 82. 

Mirseyid Əli Həmədani Şafii, Məvəddətul-qurba. 83. 

Şeyx Tusi, Təhzibul-Əhkam, Beyrut-2008. 84. 

Məhəmməd ibn İsa ət-Tirmizi, Mənaqib. 85. 

Nuri Ünlü, İslam Tarihi, İstanbul-1997. 86. 

İbn Cavad Əfdaluddin, İslam Tarixi, İtanbul-1326/1328. 87. 

Şəhristani, əl-Miləl vən-Nihəl, Misir-1961. 88. 

Xudari, Dövləti-Əməviyyə, Darul-Fiker, tarixsiz. 89. 

İbn Şəhr Aşub, Mənaqibu Ali ibn Əbu Talib, Beyrut-1985. 90. 

Əllamə Hairi, Dairətul-Məarif, Beyrut-1993. 91. 

Şeyx Səduq, Kəmaluddin və Təmamun-Nimət. 92. 

Əl-Qumi, Nəfsul-Məhmum. 93. 

Şeyx Abbas Qummi, İmam Hüseynin həyatı. 94. 

Əllamə Məclisi, Cəlalul-uyun. 95. 

Şeyx Küleyni, Rəsail. 96. 

Əbulqasim Cəfər ibn Məhəmməd ibn Qəvləviyyə, Kamiluz-ziyarət, Qum-

1424 h. 

97. Safiyud-

Din Məhəmməd ibn Təqtəqa, əl-Fəxri fil-Adabis-Sultaniyyə vəl-

Duvəlil-İslamiyyə, Qahirə, 1927. 

98. 

Yusif Hikmət Bayur, Hindistan tarixi, Ankara-1946. 

   

628 


99. 

Ziya Paşa, Tarixi-Əndəlus, c. I-III, İstanbul-1276. 100. Qamusur-Rical. 

101. 

İxtiyari-mərifətir-rical. 102. 

Təbsirətul-əvam. 103. 

Böyük İslam Tarihi, Çağ yayınlar. 104. 

Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, çevirən: Fikret Işıltan, Ankara-1991. 105. 

Şeyx Abbas Qummi, Müntəhal-Amal. 106. Seyid 

ibn Tavus, Təraif. 107. 

Hitti, İslam Tarixi, tər. S. Tuğ, İstanbul-1980-1981. 108. 

Bartold, Bərməkilər. 109. Seyid 

ibn Tavus, Əl-ənvarul-bəhiyyə. 110. 

Natiq Rəhimov, İslam Tarixi, Bakı-2005. 111. 

Şeyx Səduq, Məaniyyul-əxbar. 112. 

Əmini, əl-Qədir. 113. 

Şəhid Məhəmməd Baqir Sədir, Fədək fit-tarix. 114. 

Mühəqqiq seyid Əli, İmam Rzanın həyatı. 115. seyid 

Mustafa Hüseyn Dəşti, Məarif-məariyf. 116. 

Şeyx Abbas Qummi, Tətimmətul-müntəha. 117. 

Əbul Fərəc İsfəhani, Məqatilut-talibiyyin, Beyrut-1987. 118. 

Ayətullah  Feyzul-İslam,  Nəhcül-bəlağə,  III  nəşr,  İİR,  Mədəniyyət 

Mərkəzi-2009. 

119. Seyid 

Məhəmməd Nəcəfi Yəzdi, Əmirul-mömininin öngörmələri. 120. 

Süleyman ibn Əşas Əbu Davud əs-Sicistani, əs-Sünən, Misir-1952. 121. 

Məhəmməd ibn Yəzid ibn Macə, Sünəni ibn Macə, I nəşr, 2004. 122. 

Əllamə Hilli, Nəhcül-həqq və kəşg-üs-sidq. 123. 

Xudari, Devlətul-Abbasiyyə, Darul-Fiker, tarixsiz. 124. 

Şeyx Abbas Qummi, Səfinətul-bihar. 125. 

Müqəddəs Ərdəbili, Hədiqət-uş-şiə. 126. 

Yılmaz Öztuna, İslam Devletleri, Ankara-1989. 127. 

Mahmud Şakir, Hz.Ademden bugüne İslam Tarihi, Kahraman Yayınları. 128. 

Həsən İbrahim Həsən, Tarixul-İslam, Qahirə-1964. 129. 

İdris ibn Həsən, Uyunul-əxbar, Beyrut-1986. 130. 

Diyanet İslam Ansiklopedisi. 131. 

Əli Əsgər Fəqihi, Ali-Buyə və Əvzauz-Zamani-İşan, Tehran-1978. 132. 

Yevgeni Belyayev, Müsəlman-təriqətləri, Bakı-1991. 133. 

Nasir Xosrov, Səfərnamə, nəşr: M. Qənizadə, Berlin-1340 və Moskva-

1933. 

134. 

Yiğit İ, İslam tarihi, Memlükler, İstanbul-1991. 135. 

İbn Xəldun, Kitabul-İber, Liviya-1958. 136. 

İmaduddin, Əndəlusun siyasi tarixi, tərcümə: Yusif Yazar, Ankara-1990. 137. 

İbrahim Həsən, Tarixi-İslam, Misir-1967. 138. 

İslam Ansiklopedisi. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   302   303   304   305   306   307   308   309   ...   314


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə