Şahlar şahbaz oğlu şƏRİfovYüklə 6,91 Mb.

səhifə314/314
tarix11.03.2018
ölçüsü6,91 Mb.
1   ...   306   307   308   309   310   311   312   313   314

  

643 


24. 

III Əbdürrəhman və Fatimilər ........................................................ 457 

25. 

Səqalibə ordusu .............................................................................. 458 26. 

III Əbdürrəhmanın dövründə mədəniyyət və elmin inkişafı .......... 458 

27. Kordova .......................................................................................... 458 

28. 


Mədinətuz-Zəhra ............................................................................ 458 

29. 


Sənaye, kənd təsərrüfatı və ticarət ................................................. 459 

30. 


Təhsil .............................................................................................. 459 

31. 


II Həkəm ibn III Əbdürrəhman ...................................................... 459 

32. 


II Həkəm və elm ............................................................................. 460 

33. 


Kordova məscidi ............................................................................ 460 

34. 


II Hişam .......................................................................................... 461 

35. 


Dənizçilik ....................................................................................... 462 

36. 


Əndəlüs Əməvilərinin zəifləməsi ................................................... 462 

37. 


Təvaifi-muluk ................................................................................. 463 

38. 


Abbadilər ........................................................................................ 464 

39. 


Murabitlər ....................................................................................... 464 

40. 


Müvəhhidlər ................................................................................... 465 

41.  


Xristianlarla müharibələr .............................................................. 466 

42. 


Bəni-Əhmər dövləti ........................................................................ 467 

43. 


Əndəlüsdə mədəniyyət ................................................................... 471 

VII FƏSİL QARAXANLILAR DÖVLƏTİ 

1. 


Qaraxanlılar dövləti (840-1212) ....................................................... 473 

VIII FƏSİL QƏZNƏVİLƏR DÖVLƏTİ 

1. 


Qəznəvilər dövləti (963-1187) ......................................................... 477 

2. 


Sultan Mahmudun Hind səfərləri ..................................................... 479 

3. 


Sultan Mahmud və Qaraxanlılar ...................................................... 481 

4.  


Sultan Məsud ................................................................................... 482 

5. Sultan Mevdud ................................................................................. 482 

6. 

Sultan İbrahim ibn Məsud ................................................................ 482 IX FƏSİL ƏYYUBILƏR DÖVLƏTİ 

1. 


Əyyubilər dövləti (1171-1250) ........................................................ 485 

2. 


Xəttin döyüşü və Qudsün azad edilməsi .......................................... 486 

X FƏSİL SƏLCUQLULAR DÖVLƏTİ 

1. 


Böyük Səlcuqlu imperatorluğu (1038-1157) ................................... 491 

2. 


Dəndənakan döyüşü (1040).............................................................. 493 

3. 


Həsənqala döyüşü (1048) ................................................................. 494 

4. 


Səlcuqlular tərəfindən Bağdadın ələ keçirilməsi.............................. 495 

5. 


Toğrul bəyə qarşı baş verən üsyanlar ............................................... 495 

6. 


Şahzadə Kutalmışın üsyanı .............................................................. 496 

   

644 


7. 

Sultan Alp Arslan Əbu Şuca Məhəmməd ibn Davudun hakimiyyəti497 

8. 

Alp Arslanın Türkistan səfəri ........................................................... 498 9. 

Anadolu səfərlərinə Bizansın münasibəti......................................... 498 

10. 

Anadolu və Suriya səfəri ................................................................ 498 11. 

Malazgird döyüşü (1071) ............................................................... 499 

12. 

Alp Arslanın Şərq səfəri ................................................................. 500 13. 

Məlik-Şah ibn Alp Arslanın hakimiyyəti ....................................... 501 

14. 

Suriya və Anadolu səfərləri ............................................................ 501 15. 

Antakya və Xorasan səfəri ............................................................. 502 

16. 

Türkistan səfəri............................................................................... 502 17. 

Səlcuqluların durğunluq dövrü ....................................................... 503 

18. 

Sultan Məhəmməd Tapar ............................................................... 505 19. 

Əbul-Haris Sultan Səncər ............................................................... 506 

20. 

Sultan Səncərin Şərq fəaliyyəti ...................................................... 506 21. 

Xarəzmşah valisi Atsız ilə Gurlu hökmdar Əlaəddinin fəaliyyəti . 507 

22. 

Oğuzların hücumu və Səlcuqlu dövlətinin süqutu ......................... 508 23. 

İraq Səlcuqları ................................................................................ 508 

24. 

Səlcuq Atabəylikləri ....................................................................... 511 XI FƏSİL AZƏRBAYCAN SƏFƏVİLƏR DÖVLƏTİ 

1. 


Səfəvilər dövləti (1501-1736) .......................................................... 515 

2. 


İran, İraq və Şərqi Anadolunun tabe edilməsi .................................. 518 

3. 


Osmanlı-Səfəvi müharibələrinin yenidən başlanması ...................... 520 

4. 


Gürcüstanın tabe edilməsi ................................................................ 521 

5. 


Luristan və Xuzistan əmirliklərinin tabe edilməsi ........................... 522 

6. 


I Şah Təhmasibin hakimiyyətə gəlməsi və ölkədə baş verən  

    


hərc-mərclik ..................................................................................... 523 

7. 


Osmanlı-Səfəvi müharibəsinin ikinci dövrü .................................... 525 

8. 


Şirvanda Səfəvilər əleyhinə üsyanlar ............................................... 529 

9. 


Şəkinin Səfəvilərə birləşdirilməsi .................................................... 529 

10. 


I Şah Təhmasibin ölümü və hakimiyyət uğrunda mübarizə ........... 530 

11. 


Çıldır döyüşü və onun nəticələri .................................................... 531 

12. 


Krım tatarlarının Şirvana və Qarabağa basqını .............................. 534 

13. 


Qızılbaş əyanları arasında çəkişmələr ............................................ 535 

14. 


Səfəvi-Osmanlı münasibətləri və Azərbaycan uğrunda mübarizə . 536 

15. 


Fərhad paşanın başçılığı ilə türklərin Azərbaycana yürüşü ........... 539 

16. 


Türkmən və təkəli tayfalarının qiyamının başlanması ................... 540 

17. 


Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin süqutu ........................................ 545 

18. 


I Şah Abbasın islahatları ................................................................ 546 

19. 


Səfəvilərin qonşu dövlətlərlə münasibətləri ................................... 547 

20. 


Səfəvilər dövlətinin Teymurilər və Şeybanilər ilə münasibətləri .. 548 


  

645 


21. 

Səfəvilər dövlətinin Osmanlılar və Məmlüklərlə münasibətləri .... 554 

22. 

Səfəvi sülaləsinin mənşəyi haqqında ............................................. 556 23. 

Mədəniyyət ..................................................................................... 556 

24. 

Şəhərlər, sənətkarlıq və ticarət ....................................................... 557 25. 

Səfəvilər dövlətini idarə etmiş hökmdarlar və hakimiyyət illəri .... 558 

26. 

Hakimiyyət iyerarxiyası ................................................................. 560 XII FƏSİL SƏLİB YÜRÜŞLƏRİ 

1. 


Səlib yürüşləri .................................................................................. 563 

2. 


Antakyanın xaçlılar tərəfindən tutulması (1098) ............................. 565 

3. Qüdsün x

açlılar tərəfindən ələ keçirilməsi (1099) ........................... 566 

4. 


İkinci xaç yürüşü (1147-1149) ......................................................... 566 

5. 


Nurəddin Mahmudun fəaliyyəti ....................................................... 567 

6. 


Üçüncü xaç yürüşü (1187-1191) ...................................................... 567 

7. 


Dördüncü xaç yürüşü (1199-1204) .................................................. 569 

8. 


Beşinci xaç yürüşü (1216-1221) ...................................................... 569 

9. 


Altıncı xaç yürüşü (1246-1248) ....................................................... 570 

10. 


Yeddinci xaç yürüşü (1248-1254) .................................................. 570 

XIII FƏSİL OSMANLI DÖVLƏTİ (1299-1924) 

1. 


Osmanlı dövlətinin qurulması .......................................................... 571 

2. 


Orxan bəyin hakimiyyəti (1326-1361) ............................................. 572 

3. 


Sultan I Muradın hakimiyyəti (1361-1389) ..................................... 572 

4. 


Serb sındığı müharibəsi (1364) ........................................................ 573 

5. 


Karamanoğullarının məğlub edilməsi və I Kosova döyüşü (1389) . 574 

6. 


Yıldırım Bəyazidin hakimiyyəti (1389-1402) .................................. 575 

7. 


İstanbulun mühasirəsi....................................................................... 575 

8. 1396-


cı il Niğbolu müharibəsi və Bizansla müqavilə ...................... 576 

9. 


Ankara müharibəsi (1402) və Yıldırım Bəyazidin vəfatı ................. 576 

10. 


Taxt uğrunda gedən mübarizə ........................................................ 577 

11. 


Məhəmməd Çələbinin hakimiyyəti (1413-1421) ........................... 578 

12. 


Şeyx Bədrəddinin üsyanı (1419-1420)........................................... 578 

13. 


Sultan II Muradın hakimiyyəti (1421-1451) .................................. 579 

14. 


İstanbulun mühasirəsi .................................................................... 579 

15. 


Karamanoğlunun Antalya səfəri .................................................... 580 

16. 


Səlib yürüşləri və Ədirnə-Segedin müqaviləsi ............................... 580 

17. 


Varna müharibəsi (1444)................................................................ 581 

18. 


II Kosova müharibəsi (1448) ......................................................... 581 

19. 


Fateh Sultan Məhmədin hakimiyyəti (1451-1481) ........................ 581 

20. 


İstanbulun fəthi (1453) ................................................................... 582 

21. 


Sultan Fatehin Serbiya səfərləri ..................................................... 583 

22. 


Osmanlı donanmasının uğurları ..................................................... 584 

   

646 


23. 

Albaniyanın ələ keçirilməsi............................................................ 584 

24. Osman

lı-Ağqoyunlu münasibətləri və Otluqbeli müharibəsi ........ 585 

25. 

Şimali Qara dəniz və İtaliya səfərləri ............................................. 585 26. 

II Bəyazidin hakimiyyəti (1481-1512) ........................................... 586 

27. 

II Bəyazidin dövründə baş verən hadisələr və onun vəfatı ............ 587 28. 

Yavuz Sultan Səlimin hakimiyyəti (1512-1520)............................ 587 

29. 

Çaldıran döyüşü (1514) .................................................................. 587 30. 

Mərcidabıq müharibəsi (1516) ....................................................... 588 

31. 

Sultan Süleyman Qanuninin hakimiyyəti (1520-1566) ................. 588 32. 

Moxaç müharibəsi (1526) .............................................................. 589 

33. Avst

riya səfərləri ............................................................................ 589 

34. 

Preveze dəniz müharibəsi (1538) ................................................... 589 35. Osman

lı-Səfəvi münasibətləri ........................................................ 590 

36. 

II Səlimin hakimiyyət (1566-1574) ................................................ 593 37. 

Kiprin fəthi və Osmanlıların İnəbaxtı yaxınlığında məğlubiyyəti . 593 

38. 

III Muradın hakimiyyəti (1574-1595) ............................................ 594 39. 

Osmanlı dövlətinin durğunluq dövrü və III Muradın vəfatı........... 594 

40. III M

əhmədin hakimiyyəti (1595-1603) ........................................ 595 

41. 

I Əhmədin hakimiyyəti (1603-1617) ............................................. 595 42. 

II Osmanın hakimiyyəti (1618-1622)............................................. 596 

43. 

IV Muradın hakimiyyəti (1623-1640) ............................................ 596 44. 

I İbrahimin hakimiyyəti (1640-1648)............................................. 597 

45. 

IV Məhmədin hakimiyyəti (1648-1687) ........................................ 597 46. 

Qrit müharibəsinin başa çatması (1645-1669) ............................... 598 

47. 

II Süleymanın hakimiyyəti (1687-1691) ........................................ 599 48. 

II Mustafanın hakimiyyəti (1695-1703) ......................................... 600 

49. 

II Mustafanın taxtdan salınması ..................................................... 600 50. 

III Əhmədin geriləmə dövrü (1703-1730)...................................... 600 

51. 

Səfəvilərlə müharibə və III Əhmədin taxtdan salınması ................ 601 52. 

I Mahmudun hakimiyyəti (1730-1754) .......................................... 602 

53. 

III Osmanın hakimiyyəti (1754-1757) ........................................... 602 54. 

III Mustafanın hakimiyyəti (1757-1774) ....................................... 603 

55. 

I Əbdülhəmidin hakimiyyəti (1774-1789) ..................................... 603 56. 

III Səlimin hakimiyyəti (1789-1808) ............................................. 604 

57. 

IV Mustafanın hakimiyyəti (1808-1809) ....................................... 604 58. 

II Mahmudun hakimiyyəti (1809-1839)......................................... 604 

59. 

Əbdülməcidin hakimiyyəti (1839-1861) ........................................ 605 60. 

Əbdüləzizin hakimiyyəti (1861-1876) ........................................... 606 

61. 

Osmanlı dövlətinin süquta uğraması .............................................. 606 62. 

Osmanlı ordusu .............................................................................. 608 
  

647 


63. 

I Şah İsmayılın Osmanlı sultanları ilə məktublaşması ................... 608 

64. 

Osmanlı imperiyasında massonluq ................................................ 612 XIV FƏSİL HZ.PEYĞƏMBƏRİN QIZI HZ.FATİMƏ 

1. Hz.


Fatimə (s.ə) ................................................................................. 621 

2. Hz.


Zəhranın (s.ə) təvəllüdü .............................................................. 622 

3. Hz.


Fatimənin (s.ə) fəzilətləri............................................................ 622 

4. Hz.


Zəhranın (s.ə) zöhd və təqvası .................................................... 623 

5. Hz.


Peyğəmbərin  (s)  Hz.Fatimənin  (s.ə)  gələcəyi  haqqında 

söylədikləri..............................................................................................624 

9. 

Mühacir və ənsar qadınlarından Hz.Fatimənin (s.ə) görüşünə gələnlər və      

Həzrətin onlara söylədiyi xütbə ....................................................... 630 

10. Hz.

Fatimənin (s.ə) vəsiyyəti .......................................................... 632  

 

  

 

  

 

  

 

 ŞAHLAR ŞAHBAZ OĞLU ŞƏRİFOV 

 

İ S L A M    T A R İ X İ 

 

Няшриййат редактору: 

Техники редактор: 

 

Бядии редактор: Сящифяляйиъиляр

:  


 

Суьра ОСМАНОВА

 

Елнур ЯЩМЯДОВ 

Фяхри ВЯЛИЙЕВ

 

Айтян ЯЩМЯДОВА 

Пярвин ЩЯСЯНЛИ

 

 

 Йыьылмаьа верилмишдир: 

12.03.2013. 

Чапа имзаланмышдыр: 

08.04.2013. 

Няшрин

 

юлчцсц: 70

х

100 1/16.  Физики чап вяряги: 

41.  


Сифариш:

 033/13


. Сайы: 

500 


ядяд.

 

  

 

  

 

  

  

Document Outline

  • BAKI – 2013
  • НЯШРИЙЙАТ-ПОЛИГРАФИЙА МЯРКЯЗИDostları ilə paylaş:
1   ...   306   307   308   309   310   311   312   313   314


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə