Şahlar şahbaz oğlu şƏRİfovYüklə 6,91 Mb.

səhifə63/314
tarix11.03.2018
ölçüsü6,91 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   314

 

128 


3. Bursui, Ruhul-

bəyan, IX cild, səh-406 

4. 

Təfsiri-Zəməxşəri, IV cild, səh-494 5. 

Məhəmməd ibn Əhməd Ənsari Qirtəbi, Əl-Cameul-əhkamil-Quran, IX 

cild, səh-6472. 

6. 


Məkarim Şirazi, İmamət haqqın dili ilə 

7. Təfsiri-Təbərsi 

26.“Vaqiə”  surəsi  10-14-cü  ayələr  və  ya  “Sabiqun”  (öndə  olanlar)  ayəsi: 

“Və  (dünyadakı  yaxşı  əməllərinə,  kamil  imanlarına,  yaxud  Peyğəmbərə 

uyduqlarına görə axirətdə də) öndə olanlar, öndə olanlar. Onlar (Allaha) 

yaxın olan kimsələrdir. Onlar Nəim cənnətlərində olacaqlar. Onların çoxu 

keçmiş  ümmətlərdən,  az  bir  qismi  də  sonrakılardandır.”  Hakim  Həsqani 

İbn Abbasın belə dediyini nəql edir: “Hz.Peyğəmbərdən (s) bu ayənin təfsirini 

so

ruşduqda Həzrət buyurdu: “Mən bu ayənin təfsirini Hz.Cəbraildən (ə) soruş-dum.  O,  dedi:  “Ayə  Əli  və  onun  tərəfdarlarına  aiddir,  onlar  hamıdan  öncə 

Cənnətə girəcəklər!”

158

 

Başqa bir hədisdə İbn Abbas belə nəql edir: “İmanda öndə  olanlar  üç  nəfərdir:  Musaya  iman  gətirən  Yuşə  ibn  Nun,  İsaya  iman 

gətirən Sahibi-Nəccar (Həbib Nəccar) və Hz.Peyğəmbərə (s) ilk iman gətirən 

Hz.

Əli (ə)!”159

 

Ömər  ibn  Xəttabın  belə  dediyi  nəql  olunur:  “Əlini  pis  adla  çağırmayın. Mən onun haqqında peyğəmbərdən bəzi fəzilətlər eşitmişəm ki, əgər onların bi-

ri Xəttab övladlarında olsaydı, mənim üçün Günəşin saçdığı hər bir şeydən se-

vim

li olardı. Əbu Bəkr, Əbu Ubeydə və bir qrup səhabə ilə Ümmü Sələmənin evi

nə  getdik.  Əlini onun evinin kandarında  görüb dedik: “Hz.Peyğəmbəri (s) 

gör

mək istəyirik!” Əli buyurdu: “İndi gələcək.” Peyğəmbər gələrkən, biz də o Həzrətə tərəf getdik. Hz.Peyğəmbər (s) Hz.Əliyə (ə) söykəndi və əli ilə onun 

çiy


ninə vurub buyurdu: “Səninlə müxalifətə qalxacaqlar. Halbuki, sən iman gə-

ti

rən  ilk  möminsən,  ruzigardan  hamıdan  çox  xəbərdarsan,  ilahi  əhd-peymana ən vəfalısan, ədalətlə bölgüdə hamıdan dəqiqsən, rəiyyətə qarşı hamıdan meh-

ri

bansan və sənin müsibətin də hamının müsibətindən böyükdür!”160

 

Bu həqi-qət qeyd edəcəyimiz islami mənbələrdə də öz təsdiqini tapmışdır: 

1. 


Siyuti, Əddurrul-mənsur, VI cild, səh-154 

2. 


Əbu Nəim, Hilyətul-övliya, I cild, səh-66 

3. 


İbn Əsakir, Tarixi-Dəməşqi, I cild, səh-244 

4. 


Şəhabəddin Hüseyni, Tövzihud-dəlail, səh-171 

5. 


Məkarim Şirazi, İmamət haqqın dili ilə 

6. 


Müsnədi-Əhməd, V cild, səh-26 

7. Təbərsi, Məcməul-bəyan 

158

Şəvahidut-tənzil, II cild, səh-215-216, hədis: 927. 159

Şəvahidut-tənzil, II cild, səh-213, hədis: 924. 

160

Müttəqi Hindi, Kənzul-ummal, XIII cild, səh-117, Müəssisətur-Risalət, Beyrut.                                                            


  

129 


27.  “

Haqqə” surəsi, 12-ci ayə və ya “Uzunun-vaiyə” (eşidib yadda saxla-

yan qulaq) ayəsi: 

“Ona görə ki, bunu (möminlərə nicat verib kafirləri məhv 

et

məyimizi) sizə bir ibrət dərsi edək və yadda saxlayan (öyüd-nəsihəti diq-

qətlə dinləyən) qulaq bunu eşidib yadda saxlasın!” Məşhur səhabə Büreyrə-

dən belə nəql olunur: Hz.Peyğəmbər (s) Hz.Əliyə (ə) belə buyurdu: “Allah mə-

nə əmr etdi ki, səni özümə yaxın bilim və özümdən uzaqlaşdırmayım, sənə tə-

lim verim və səni saxlayım. Sən buna layiqsən!” Elə bu zaman bu ayə nazil ol-

du:  “Dərk  edən  qulaq  bunu  eşidib  yadda  saxlayacaq!”

161


 

Başqa  bir  hədisdə 

Hz.

Əlidən (ə) belə nəql olunur: “Dərk edən qulaq bunu eşidib yadda saxlaya-caq!”  ayəsi  nazil olduqdan sonra Hz.Peyğəmbər  (s) mənə  buyurdu:  “Ya  Əli! 

Mən Allahdan istəmişəm ki, o qulaq sənin qulağın olsun ki, eşitdiklərini yadda 

sax

layıb, başqalarına çatdırasan.”162

 

Buna oxşar hədislər aşağıdakı mənbələrdə də qeyd olunmuşdur:  

1. 


Təfsiri-Zəməxşəri, IV cild, səh-600 

2. 


Hakim Həsqani, Şəvahidut-tənzil, II cild, səh-277, hədis: 1015; səh-280, 

hədis: 1019. 

3. 

Fəxrəddin Razi, Məfatihul-ğeyb, XXX cild, səh-107 4. Alusi, Ruhul-

məani, XXIX cild, səh-43 

5. Bursui, Ruhul-

bəyan, IX cild, səh-136 

6. 

Təfsiri-Qirtəbi, IX cild, həmin ayənin təfsirində 7. 

Təfsiri-Təbəri, XXIX cild, səh-35 

8. Təbərsi, Məcməul-bəyan 

9. Məkarim Şirazi, İmamət haqqın dili 

28. 

“Məryəm”  surəsi,  96-cı  ayə  və  ya  “Məvəddət”  ayəsi: “Həqiqətən, 

iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün Rəhman (ürəklərdə) bir sevgi yara-

da

caq. (Allah həm Özü onları dost tutacaq, həm də onların məhəbbətini 

ha

mının, o cümlədən möminlərin qəlbinə salacaqdır)” Əhli-sünnə mənbələ-

rin


də nəql olunan rəvayətlərdə bu ayənin Hz.Əli (ə) haqqında nazil olduğu bil-

dir


ilir.  Əbu  Səid  Xudridən  nəql  olunan  hədisdə  deyilir  ki,  Hz.Peyğəmbər  (s) 

Hz.


Əliyə (ə) buyurdu: “Ya Əbəl Həsən de ki: “İlahi! Yanında əhd-peymanımı 

qəbul et və məhəbbətimi möminlərin qəlbinə sal.” Bu zaman “Həqiqətən, iman 

gətirən və saleh iş görənlər üçün Allah (möminlərin ürəklərində) bir məhəbbət 

ya

radacaqdır.” ayəsi nazil oldu və Peyğəmbər buyurdu: “Buna görə də, elə bir min tapılmaz ki, onun qəlbində Əli ibn Əbu Talib məhəbbəti olmasın!”

163

 

Buna oxşar hədislər bu mənbələrdə də qeyd olunmuşdur: 

1. 


Siyuti, Əddurrul-mənsur, IV cild, səh-278 

2. 


Təfsiri-Zəməxşəri, III cild, səh-47 

3. 


Təfsiri-Qirtəbi, VI cild, həmin ayənin təfsiri 

161


Siyuti, Əddurrul-mənsur, VI cild, səh-260. 

162


Hakim Həsqani, Şəvahidut-tənzil, II cild, səh-271. 

163


Hakim Həsqani, Şəvahidut-tənzil, I cild, səh-365, hədis: 504. 

  

                                                           


Dostları ilə paylaş:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   314


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə