Şahlar şahbaz oğlu şƏRİfovYüklə 6,91 Mb.

səhifə65/314
tarix11.03.2018
ölçüsü6,91 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   314

 

132 


və Hz.Peyğəmbərin (s) buyurduğu bu kəlamdır: “Sabah bayrağı elə bir kəsə ve-

rəcəyəm ki, həm o, Allahı və Peyğəmbərini, həm də Allah və Peyğəmbəri onu 

se

vir. Allah onun vasitəsilə Xeybər qalalarını fəth edəcək.” Sonra Əlini (ə) ça-ğırdı  və  öz  ağız  suyunu  onun  gözlərinə  sürtdü.  Əlinin  (ə)  göz  ağrısı  kəsildi. 

Bun


dan sonra bayrağı ona verdi. Bu üç fəzilətə görə Əlini (ə) söyə bilmirəm. 

Bu zaman M

üaviyə  susub,  bir  söz  demədi”

169


 

Aşağıda  qeyd  edəcəyimiz 

mənbələr də bu ayənin Hz.Əli (ə) haqqında nazil olduğunu qeyd edirlər: 

1. 


Müstədrəki-Hakim, III cild, səh-132 

2. 


Sələbi, Mənaqib, səh-60 

3. 


Əhməd ibn Müvəffəq, Mənaqib, səh-67 

4. 


Sünəni-Tirmizi, XIII cild, səh-170 

5. 


Yusif Gənci Şafii, Kifayətut-Talib,səh-59 

6. 


Nəsai, Xəsais, səh-5 

7. 


İbn Əsir, Usdul-ğabə, IV cild, səh-30 

8. Təbərsi, Məcməul-bəyan 

9. Şeyx Müfid, əl-İrşad 

10. Əllamə Əmini, əl-Qədir 

11. Şərəfuddin Amuli, əl-Müraciıt 

32. 


“Saffat”  surəsi,  24-cü  ayə  və  ya  “Məsulun”  (sorğu-suala tutulanlar) 

ayəsi: 


“Onları  (zülmkarları)  tutub  saxlayın,  çünki  sorğu-sual olunacaq-

lar!” Hz.

Peyğəmbər (s) belə buyurdu: “Qiyamət günü mən və Əli Sirat körpü-

nün üstündə duracağıq və bizim yanımızdan keçən hər kəsdən Əlinin vilayəti haq

qında soruşacağıq. Kim bəraət alsa, Siratdan keçəcək, bəraət almayanı Cə-

hənnəmə atacağıq! “Onları (zülmkarları) saxlayın, çünki onlar sorğu-suala tu-

tu

lacaqlar!” ayəsinin mənası məhz budur!” Bu və buna oxşar hədislər aşağıdakı m

ənbələrdə də öz təsdiqini tapmışdır: 

1. 

Hakim Həsqani, Şəvahidut-tənzil, II cild, səh-106-107, hədis: 786, 787. 788 

2. 


İbn Hacər, Əs-Səvaiq, səh-89 

3. 


İzzəddin Hənbəli, Kəşful-ğummə, səh-92 

4. Alusi, Ruhul-

məani, həmin ayənin təfsiri 

5. 


Səbt ibn Cövzi, Təzkirətul-xəvass, səh-21 

6. 


Əhməd ibn Abdullah İsfahani Əbu Nəim, Kifayətul-xisam, səh-361 

7. Süleyman Qunduz

i Hənəfi, Yənabiul-məvəddət, səh-257 

8. 


Təbərsi, Məcməul-bəyan 

9. Məkarim Şirazi, İmamət haqqın dili ilə 

10. Əllamə Məclisi, Biharul-ənvar 

33. 


“Əhzab” surəsi, 56-cı ayə və ya “Salavat” ayəsi: 

“Həqiqətən, Allah və 

onun  mələkləri  Peyğəmbərə  salavat  (rəhmət,  xeyir-dua)  göndərirlər.  Ey 

iman  gətirənlər!  Siz  də  ona  salavat  göndərib  layiqincə  salamlayın!”  Əbu 

169


Təlxisul-Müstədrək, III cild, səh-108-109. 

                                                           
  

133 


Səid Xudri belə nəql edir: “Biz Peyğəmbərə (s) dedik: Ya Rəsulullah! Sənə ne-

cə  salam  verməyin  qaydası  aydındır.  Necə  salavat  göndərməyi  isə  bilmirik. 

Hz.Pey

ğəmbər (s) buyurdu: “Belə deyin: Allahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd” Bu barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı mənbə-

lərə müraciət edə bilərsiniz:  

1. 

Səhihi-Buxari, VI cild, səh-151 2. 

Səhihi-Müslim, I cild, səh-305, hədis: 65 

3. 

Siyuti, Əddurrul-mənsur, V cild, səh-517 4. 

Müstədrəki-Hakim, III cild, səh-147 

5. 

Təfsiri-Təbəri, XXII cild, səh-32 6. 

Sünəni-Beyhəqi, II cild, səh-146-147 

7. 

İbn Hacər, Əs-səvaiq, səh-144 8. 

Abdullah Səmhudi, Əl-İşrafu əla fəzlil-əşraf, səh-28 

9. Məkarim Şirazi, İmamət haqqın dili ilə 

10. 


Təbərsi, Məcməul-bəyan 

34. 


“Nur” surəsi, 36-38-ci ayələr və ya “Buyut” ayəsi: 

“İlahi nur Allahın 

ti

kilib ucaldılmasına və Öz adının zikr edilməsinə izn verdiyi o evlərdədir 

ki, orada səhər-axşam Onu təqdis edib şəninə tərif deyərlər. Onu o kəslər 

təqdis edər ki, nə ticarət, nə alış-veriş onları Allahı zikr etməkdən, namaz 

qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırmaz. Onlar qəlblərin və gözlərin 

haldan-

hala düşəcəyi bir gündən (qiyamət günündən) qorxarlar. (Onların 

vaxtlı-vaxtında, lazımınca ibadət etmələri, Allahdan qorxub pislikdən çə-

kin

mələri  ona  görədir  ki)  Allah  onlara  etdikləri  əməllərin  ən  gözəl  mü-

kafatını versin, onlara olan lütfünü artırsın. Allah dilədiyinə saysız-hesab-

sız ruzi verər.” Bu ayələrdə elə şəxslər nəzərdə tutulur ki, dünyanın maddi ləz-

zətləri,  qızıl-gümüşü  onları  Allah  zikrindən,  namazdan  və  zəkatdan  ayırmır. 

On

lar Qiyamət, hesab-kitab günündən qorxurlar və bu qorxu ümidlə yanışıdır. Bu ayənin təfsiri ilə əlaqədar Ənəs ibn Malik və Bureydədən belə nəql olunur: 

“Hz.Pey


ğəmbər  (s)  bu  ayəni  tilavət  edərkən,  bir  nəfər  ayağa  qalxıb  soruşdu: 

“Ya Rəsulallah! Bu ayədəki evlər kimlərindir? Həzrət (s) buyurdu: “Peyğəm-

bərlərin evləridir.” Əbu Bəkr ayağa qalxıb dedi: “Bu evlər məlum oldu. Bəs Əli 

və Fatimənin evi necə?” Hz.Peyğəmbər (s) buyurdu: “Bəli, bu o evlərin ən üs-

tünüdür!”

170


  

35. 


“Fatihə”  surəsi,  6-cı  ayə  və  ya  “Sirati-müstəqim”  (doğru  yol)  ayəsi: 

“İlahi!  Bizi  doğru  yola  hidayət  et!”  Şiə  və  sünni  mənbələrində  bu  ayənin 

Əhli-beytə aid olduğu qeyd olunur. Cabir ibn Abdullah Ənsaridən nəql olunan 

bir  hədisdə  Hz.Peyğəmbər  (s)  belə  buyurur:  “Allah  Əlini,  onun  zövcəsini  və 

öv

ladlarını məxluqlar üzərində ilahi höccət seçmişdir. Onlar ümmətimin içəri-sin

də elm qapılarıdır. Hər kəs onlar vasitəsilə hidayət olunsa, doğru  yolu tu-

170

Siyuti, Əddurrul-mənsur, V cild, səh-50; Hakim həsqani,  Şəvahidut-tənzil, I cild, səh-410, hədis: 566, 567, 568. 

  

                                                           


Dostları ilə paylaş:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   314


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə