Satışa İlişkin Genel Şartlar ve KoşullarYüklə 101,18 Kb.

tarix11.09.2018
ölçüsü101,18 Kb.


Teklif, Geçerli Hükümler, Değişiklik ve İptal Etme:

 İşbu belge ("Şartlar"), geçerli fiyat teklifi, sipariş onay bildirgesi, fatura 

veya başka bir satış belgesinde ("Satış Belgesi") belirtildiği gibi Donaldson Company Inc. şirketi veya bu şirketin iştiraklerinden biri tarafından 

(bundan böyle "Satıcı" olarak anılacaktır) Satış Belgesinde adı geçen Alıcıya ("Alıcı") yalnızca bu Şartlar ve Satıcı ile Alıcı arasında imzalanan 

tüm anlaşmalar doğrultusunda mal ve/veya hizmet satmak üzere sunulan bir teklif veya mukabil teklif niteliğindedir. Bu, bir satış elemanı, 

satış acentesi veya Satıcının temsilcisi tarafından başka bir yerde alınmış olsa dahi Alıcının bulunduğu herhangi bir teklifin kabulü anlamına 

gelmemektedir. Bu satış, Alıcının münferiden belirtilen Şartları kabul etmesi koşuluna bağlıdır. Alıcıdan gelen tüm siparişler, yalnızca bu 

Şartlar çerçevesinde mal ve/veya hizmet satın almak üzere Alıcı tarafından yapılan bir teklif olarak addedilecektir. Herhangi bir siparişin 

onay bildirgesi, malların sevkiyatı veya hizmetlerin başlatılması yoluyla kabulü, Satıcı tarafından mal/hizmetlerin tanımlanması ve miktarı 

hariç olmak üzere bu siparişlere ilişkin şart ve koşullardan herhangi birinin veya herhangi bir fiyat teklifi talebinin kabulünü teşkil etmez. 

Satıcı, Alıcı tarafından verilen herhangi bir sipariş, fiyat teklifine ilişkin bulunulan talep veya diğer bildirimler kapsamındaki ilave veya farklı 

şartlara itiraz eder. İlave ya da farklı durumdaki hiçbir şart ya da koşul geçerli olmayacaktır. Satıcı, Alıcı tarafından kabul edilmeden önce 

herhangi bir zamanda teklifi geri çekebilir. Satış Belgeleri, herhangi bir Ürün Feragatnamesi, Önemli Ürün Bildirimi, Ürüne özel Garanti 

bildirimi ve Satıcının fiyat teklifi veya önerisi dâhil olmak üzere referans yolu ile bu Şartların kapsamında bulunan veya bu Şartlara dâhil 

edilen şartlar, burada belirtilen işlemlere yönelik olarak Satıcı ve Alıcı arasında yapılan anlaşmanın bütününü kapsar ve bu anlaşmaya ilişkin 

olarak taraflarca yapılan herhangi bir gizlilik/açıklamama anlaşmasının bu şartlar çerçevesinde geçerli olmasının haricinde, bu anlaşma için 

kapsamda bulunmayan veya dâhil edilmeyen herhangi bir şart yoktur. Sözlü sunumlar, belirtilen Şartlar dâhilinde değildir ve bu Şartlarla 

hükümsüz  kılınır.  Kabul  edilen  hiçbir  teklif,  Alıcı  tarafından  değiştirilemez  ve  Satıcının  yetkilendirdiği  temsilci  tarafından  yazılı  olarak 

imzalandığı durumlar dışında bu belgede hiçbir değişiklik yapılamaz. Aksi yöndeki hükümlere bakılmaksızın, her iki tarafın da imzasının 

bulunduğu, mal ve/veya hizmetlerin satışını kapsayan yazılı bir sözleşmenin mevcut olması hâlinde, bu tür sözleşmenin şart ve koşulları, bu 

belgede belirtilen Şartlarla uyuştuğu ölçüde geçerli olacaktır.Hizmetler: 

Alıcı, (i) hizmetlerle ilgili tüm konularda Satıcı ile iş birliği yapacak ve Satıcının makul talepleri doğrultusunda Alıcıya ait 

mülklere  ve  diğer  tesislere  erişim  sağlayacak;  (ii)  belirtilen  Şartların  gereklilikleri  çerçevesinde  Satıcının  hizmet  sunmak  üzere  makul 

derecede ihtiyaç duyduğu talimat, bilgi, onay, yetki veya kararlara yönelik taleplerine derhâl yanıt verecek; (iii) Satıcının hizmetleri yürütmek 

için talep ettiği materyal veya bilgileri zamanında sağlayacak ve Alıcı tarafından tedarik edilen materyal, ekipman veya bilgilerin esasa 

ilişkin yönlerden eksiksiz ve doğru olduğundan emin olacak; (iv) hizmetlere yönelik gerekli tüm izin, onay, ruhsat ve rızaları alacak ve devam 

ettirecek ve (v) başlangıç tarihinden önce hizmetlere ilişkin geçerli tüm yasalarla uyumu sağlayacaktır. 

Sipariş  Kabulü  ve  Geçerli  Yasa:

  Satıcı tarafından yazılı olarak kabul edilip onaylanmadığı sürece hiçbir siparişin Satıcı için 

bağlayıcılığı yoktur. Söz konusu kabul, posta veya elektronik iletişim yoluyla ulaştırılabilir. Siparişler, yerel yasanın izin verdiği durumlarda 

Satıcının takdirine bağlı olarak tutulabilir veya iptal edilebilir. Bu Şartlar, Satıcının merkez ofisinin bulunduğu yerin yargı yetkisi ("Yargı 

Yetkisi") kapsamındaki yasalar tarafından, yasaların çatışmasına ilişkin prensipler hesaba katılmayarak idare edilecek ve yorumlanacaktır. 

Belirtilen Şartlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan herhangi bir hukuki dava veya yasal işlem, Yargı Yetkisinin bulunduğu yerdeki 

uygun mahkemelerde başlatılacak ve tüm taraflar, bu tür dava veya yasal işlemlerde söz konusu mahkemelerin münhasır yargı yetkisine 

geri  dönüşü  olmaksızın  delil  sunacaktır.  Tarafların  hak  ve  yükümlülükleri,  1980  Milletlerarası  Mal  Satımına  İlişkin  Birleşmiş  Milletler 

Sözleşmesi'ne göre yönlendirilmeyecektir. Sevkiyat, Teslimat ve Zarar Rizikosu: 

Tüm teslimat tarihleri, tahminidir. Alıcının satın alma siparişinde tercih edilen nakliye şirketi 

belirtilmelidir; aksi takdirde mallar önceden ödemesi yapılarak faturaya eklenmiş bir şekilde en uygun yolla kargolanacaktır. Satıcı tarafından 

yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, malların Satıcının sevk yerinde nakliye şirketine teslim edilmesi teslimatı oluşturur. Satış Belgelerinde 

aksi belirtilmedikçe Incoterms 2010 kuralları geçerli olacaktır. Mal veya hizmetlerin teslimatı, niceliği veya niteliği konusunda herhangi bir 

anlaşmazlık durumunda, mal veya hizmetlerin teslim edilmediğinin ve/veya belirtilen nicelik veya niteliğin sipariş doğrultusunda olmadığının 

ispatına yönelik sorumluluklar Alıcıya düşer. Satıcı tarafından yazılı olarak aksinin kararlaştırılması haricinde, mallar Satıcıya ait üretim veya 

dağıtım yerinde taşıyıcıya teslim edilir ve Alıcı, Satıcıya ait liman deposundaki mallara ilişkin hakların yanı sıra hem zarar rizikosunu hem 

de mallara gelen hasarı üstlenir; Alıcı ayrıca tüm navlun, satış ve diğer vergiler, gümrük vergileri, sigorta masrafları ve malların sevkiyatı ile 

ilgili diğer masraflardan sorumludur. Satıcı, Alıcıya malları nakil durumundayken sigortalamasını önerir. Alıcı, satın alma siparişinde tercih 

edilen bir nakliye şirketinin belirtilmesi durumunda malların ihracatına ilişkin kontrol yasalarıyla uyumun sağlanmasından, tüm masraflardan 

ve raporlamadan sorumludur; bu durum yönlendirilmiş bir ihracat işlemini teşkil edecek ve ülkeye özgü yürürlükteki tüm yönetmelikler 

geçerli olacaktır. Satıcının nakliye şirketinin kullanılması hâlinde Alıcı, Satıcının geçerli malları nakliye şirketine teslim edişinden sonraki 

Satışa İlişkin Genel Şartlar 

ve Koşullar

1.

2.

3.

4.on (10) gün içerisinde, sevkiyat sırasında malların kaybolduğuna veya zarar gördüğüne dair herhangi bir hak talebini Satıcıya bildirmelidir. 

Bu şekilde bulunulmayan tüm taleplerden feragat edilir. Satıcı, kaybolan veya zarar gören mallara yönelik olarak Alıcının nakliye şirketine 

karşı hak taleplerinde Alıcı ile iş birliği yapacaktır. Alıcı, nakil durumundayken mallarının kaybolması veya zarar görmesiyle ilgili olarak 

nakliye şirketinden hak talebinde bulunur. Üretim yapılan ülke dışında ihracat siparişi veya imalatçının doğrudan perakendeciye mal sevk 

etmesi bağlamındaki özel işlemlere ilişkin ek masraflar, Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı, kendi takdirine bağlı olarak gerekli görmediği 

müddetçe, Alıcının müşterilerine "doğrudan perakendeciye mal sevk edilmesi" bağlamında sevkiyat yapmayacaktır. Taraflar yazılı olarak 

aksini kararlaştırmadığı müddetçe, Alıcı sipariş tarihinden sonraki altı (6) ay içerisinde siparişi verilen tüm malları almalıdır.  Bu süre zarfında 

tüm sevkiyatların tamamlanmaması hâlinde Alıcı, Satıcı tarafından belirlenen bir iptal bedeli ödeyecektir. Alıcı tüm depolama/bekletme 

ücretlerini ödediği takdirde, Satıcı malları uzun bir süre boyunca elinde tutmayı kabul edebilir.

Satıcı tarafından belirlenen sevk tarihleri, Satıcının siparişi kabul ettiği tarihten itibaren malların üretimi için gerek duyulan süreye ilişkin 

makul tahmini yansıtır. Bu tarihler, aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, Satıcının belirtilen tarihlerde malları sevk ya da teslim 

edeceğine dair vaadini yansıtmaz. Mallar, Satıcının takdirine bağlı olarak kısmi sevkiyat için ihale edilebilir. Satıcının mallara ilişkin tasarım 

veya teknik özelliklerin modifiye edilmesinin gerektiğini belirlemesi hâlinde, sevkiyat tarihi; tasarım, teknik özellikler veya satış şartlarında 

yapılması  kararlaştırılan  değişikliklerin  sağlanması  için  gereken  süreye  göre  uzatılacaktır.  Satıcı  tarafından  hizmetlere  yönelik  olarak 

belirlenen performans tarihi/tarihleri, hizmetlerin başlatılması ve tamamlanması için gerek duyulan süreye ilişkin makul tahmini yansıtır. 

Bazı hizmetler, uygun çevre koşullarına bağlıdır. Hava durumu dâhil olmak üzere uygun olmayan çevre veya ortam koşulları nedeniyle 

hizmetlerdeki gecikmeler, Şartların ihlali anlamına gelmez.

Denetim:

 Alıcı, mal veya hizmetleri aldığında bunları denetleme ve sevkiyatı yapılan malların taahhütlere uyup uymadığını belirlemek 

üzere uygun testleri yürütme hakkına sahiptir. Alıcı, test amacıyla kullanılan tüm malların bedelini sözleşme fiyatı üzerinden Satıcıya 

öder ve mallar uyumlu olsun veya olmasın, denetim veya test nedeniyle doğan tüm masrafları karşılar. Mal veya hizmetlerin denetiminin 

yapılamaması veya teslim alındıktan sonraki on (10) gün içerisinde bunların uyumsuz olduğunun yazılı olarak Satıcıya bildirilmemesi, Alıcının 

denetim ve uyumsuzluğa yönelik itiraz hakkından feragatini teşkil eder ve Alıcı tarafından malların cayılamaz bir şekilde kabulü anlamına 

gelir.

Sigorta: 

Taraflar, bu Şartlarda özetlenen yükümlülüklerinin karşılanması için yeterli durumdaki limitlerle sigorta kapsamını sağlar ve 

sürdürür. Satıcı veya Alıcı, taraflardan birinin talebi üzerine kapsamı belirten temel bir sigorta belgesini temin edecektir. Hiçbir durumda ne 

Alıcı, Satıcının poliçeleri üzerinden ek olarak sigortalanacak, ne de Satıcı halefiyet hakkından feragat edecektir. Garanti: 

Satıcının yayınlanmış, ürüne özel garanti veya Ürün Feragatnamesi belgelerinde aksi belirtilmediği müddetçe Satıcı tarafından 

üretilen ve/veya bu Şartlar altında satılan tüm malların, materyaller ve imalat kapsamında kusursuz olduğu hususunda Alıcıya, Satıcının 

fabrikasından yapılan sevkiyat tarihinden sonraki bir yıllık süre boyunca garanti verir. Alıcı, yalnızca malların kendisinin özel amaçlarına, 

işlemlerine ve uygulamalarına uygun olup olmadığını belirlemekten sorumludur. Satıcı tarafından sunulan beyanlar, mühendisliğe ve tekniğe 

ilişkin bilgiler ve öneriler, Alıcının yararına olup bunların doğruluğu veya eksiksiz olma durumu garanti edilmemektedir. Satıcının garanti süresi 

içerisinde, herhangi bir malın iddiaya göre Satıcının garantisini karşılamadığına dair yazılı bir bildirim alması ve kendi takdirine bağlı olarak bu 

iddianın geçerli olduğunu belirlemesi durumunda, bahsi geçen garantinin veya Satıcının yayınlanan herhangi bir garantisinin ihlaline ilişkin 

olarak Satıcının tek yükümlülüğü ve Alıcının ise tek başvuru yolu, Satıcının opsiyonunda olmak suretiyle, ya (i) bu tür malların tamir edilmesi 

veya değiştirilmesi ya da (ii) Satıcı tarafından Alıcıya satın alma bedelinin kredi olarak verilmesi veya geri ödenmesidir. Tamir veya değişim 

durumunda, Satıcı iddiaya göre kusurlu olan malların sökülmesi, tamiri, yenilenmesi veya yeniden kurulumuna yönelik iş gücünden ziyade 

parçaların nakil masrafından sorumludur. Yenilenen mallar, belirtilen malların tamiri veya değiştirilmesi için kullanılabilir ve tamir edilen ya 

da değiştirilen bu tür mallara ilişkin garanti, tamiratı veya değişimi yapılan mallara yönelik mevcut garantinin kapsamındadır. Satıcı dışında 

herhangi birinin tamir veya yeniden düzenleme yapmasına Satıcının önceden alınmış yazılı onayı olmadan izin verilmez ve yapılan bu tür tamir 

veya yeniden düzenlemeler işbu belgede belirtilen garantiyi geçersiz kılar. Satıcı, hizmetlerini benzer hizmetlere yönelik genel olarak kabul 

gören endüstri standartları çerçevesinde, Satış Belgeleri uyarınca gerekli beceri, deneyim ve niteliklere sahip personelden yararlanarak, 

profesyonelce ve ustalıkla sunacağını Alıcıya garanti eder. Yukarıda belirtilen garanti kapsamında hak talebine tabi olan hizmetler açısından 

Satıcı, kendi takdirine bağlı olarak (i) onarım yapar veya uygun hizmetleri yeniden sunar ya da (ii) sözleşme fiyatıyla orantılı olarak bu tür 

hizmetlerin parasını kredi olarak verir veya geri öder. Bu tür durumlar Satıcının yükümlülüğündedir ve aynı zamanda hizmetlere yönelik 

olarak bahsi geçen garantinin ihlaline ilişkin münhasır başvuru yolu niteliğindedir. Üçüncü bir tarafın imal ettiği ürünler ("Üçüncü Tarafa 

Ait Ürün") malları oluşturabilir, kapsayabilir, bu mallara dâhil olabilir, eklenebilir, iliştirilebilir veya bu mallarla birlikte paketlenebilir. Alıcı 

belirtilen şu hususları kabul eder: (a) Üçüncü Tarafa Ait Ürünler, bu 7. Kısım kapsamında Satıcının garantisi dışındadır ve yalnızca asıl 

üretici tarafından sağlanan garantiye tabidir. Ayrıca (b) bu tür durumlarda Satıcının sorumluluğu, sadece Satıcının tasarladığı ve ürettiği 

mallarla sınırlıdır. MALLARA YÖNELİK SUNDUĞU GARANTİSİ HARİCİNDE SATICI, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, ÖZEL BİR AMACA 

UYGUNLUK, ÜÇÜNCÜ TARAFA AİT FİKRΠMÜLKİYETİ İHLAL ETMEME DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK 

ÜZERE, SÖZLÜ OLARAK, KANUNA DAYANAN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE DİLE GETİRİLEN VEYA VURGULANAN DİĞER 

TÜM  GARANTİLERİ  VE  TEKNİK  TAVSİYE  YA  DA  ÖNERİLERDEN,  HUSUSLARIN  AÇIKLIĞA  KAVUŞTURULMASI  VEYA 

UYGULANMASINDAN, TİCARİ TEAMÜL VEYA GELENEKLERDEN KAYNAKLANAN GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDER VE 

HARİÇ TUTAR. Normal aşınma ve eskime ya da bozulma, uygun olmayan kurulum, kaza veya malların kullanımı, bakımı, tamiratı veya 

modifikasyonundan kaynaklanan arızalar veya hasarlar ya da depolama, kurulum, çalıştırma ya da malların kullanımı hususunda Satıcının 

talimatlarına ya da bu malların belirlenen kapasitelerine uygun olmayan ve bu nedenle performans veya güvenilirliğin kötü bir biçimde 

5.

6.

7.10.

11.

12.

13.

etkilenmesine yol açan kullanımlar veya kötüye kullanıma, kötü idareye, amacı dışında kullanıma veya göz ardı edilmeye tabi olan ya da 

bağlantılar, arayüzleme veya öngörülemeyen ya da kasıt içermeyen ortamlarda kullanımdan kaynaklanan ya da Satıcının hatası olmayan 

herhangi bir nedenden kaynaklanan hasarlar, Satıcının yükümlülükleri kapsamında değildir ve bunların masrafları Alıcıya aittir. Satıcının 

garantisi, Alıcı tarafından sağlanan tüm bilgilerin doğruluğuna bağlıdır. Alıcı tarafından sağlanan bilgi veya verilerde yapılan herhangi bir 

değişiklik veya yanlışlık, garantiyi geçersiz kılar. Satıcı, malların kesintisiz ve hatasız bir şekilde çalışacağının, özellikle kararlaştırılmadığı 

müddetçe  malların  işlevlerinin  Alıcının  veya  müşterilerinin  ihtiyaçlarını  karşılayacağının  veya  malların  Alıcı  ya  da  Alıcının  müşterileri 

tarafından kullanıma yönelik seçilen diğer ürünlerle uyum içerisinde çalışacağının garantisini vermez. Halefiyet Hakkından Feragat: 

Alıcı, malların tasarımı, test edilmesi, üretimi, satışı, uyarıları, kullanımı, bakımı veya kurulumuna, 

bileşenlerine ya da ilgili hizmetlere ilişkin olarak, iyileştirme teorisine bakılmaksızın, aksi durumda sigortacıların kullanabileceği tüm halefiyet 

haklarından feragat etmeyi kabul eder.Nükleer  Uygulamanın  Hariç  Tutulması: 

BU  BELGENİN  ŞARTLARI  ALTINDA  SATILAN  MAL  VE  HİZMETLER, 

NÜKLEER YA DA NÜKLEER İLE İLGİLİ UYGULAMALARDA KULLANIMA YÖNELİK DEĞİLDİR. Alıcı, (i) mal ve hizmetleri bu 

kısımda belirtilen kısıtlamalar doğrultusunda kabul eder; (ii) malları satın alan veya kullanan tüm kişileri yazılı olarak bu tür kısıtlamalar 

konusunda bilgilendirmeyi kabul eder ve (iii) Satıcıyı tüm şikâyetlere, kayıplara, yükümlülüklere, davalara, hükümlere ve herhangi bir nükleer 

veya nükleer ile ilgili uygulamada mal ve hizmetlerin kullanımından kaynaklanan arızi ve dolaylı hasarlar dâhil olmak üzere zararlara karşı, 

hukuki sebep Satıcının yükümlülüğünün ihmale veya kusursuz sorumluluğa dayandığına dair iddiaları kapsayarak haksız fiile, sözleşmeye 

veya başka bir duruma dayansa da savunmayı ve zararını ödemeyi ve satıcının zarar görmesini engellemeyi kabul eder. Alıcının İşlemleri, Materyalleri ve Sistemleri:

 Alıcı, yalnızca filtreleme ürünleri satın almaktadır. Alıcı, mühendislik, sistem 

tasarımı, işlem güvenliği, çevresel sağlık ve güvenlik ya da kod veya standart uyum ile ilgili olanların da dâhil olduğu hizmetleri satın almamıştır 

ve bunları sağlaması hususunda Satıcıya istinat etmemektedir. Satıcı, Anlaşma kapsamında sunmak durumunda olmadığı ancak yine de 

sunduğu karşılıksız bilgiler, yardım veya tavsiyelere ilişkin tüm yükümlülükleri reddeder. Taraflar, tehlikelerin yangın, patlama, materyallerin 

işlenmesi, zararlı tozlara, gazlara veya diğer bulaşanlara maruz kalınması ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın, Alıcının işlemler, ürünler 

ve malzemelerle alakalı tüm tehlikelerin ya da bireyler veya mülkiyet açısından risk oluşturan diğer her türlü tehlikenin yegâne sorumlusu 

olduğunu kabul eder. İşlem/sistem sahibi olarak Alıcı, yürürlükteki tüm yasalar, standartlar ve yönetmeliklerle uyumun sağlanmasından 

ve tüm tehlikelerin güvenli bir şekilde azaltılmasından sorumludur. Alıcı, işlemlerinden kaynaklanan emisyonların ve ekipmanın güvenli, 

kabul edilebilir ve izin verilen sınırlar dâhilinde olduğuna ve Satıcının ürünleri ile yürüttüğü tüm operasyonların güvenli olduğuna dair her 

daim güvence verir. Taraflar, Satıcının Alıcının işlemlerinden veya Satıcının ekipmanından kaynaklanan kirleticilere, tozlara, emisyonlara 

veya gazlara maruz kalınmasından yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul eder. Alıcı, Satıcının tasarlamadığı, onaylamadığı, kurulumunu 

yapmadığı, çalıştırmadığı veya bakımını yapmadığı bir sistem içerisinde kullanılacak tamamlayıcı bir ürün satın aldığını kabul eder.  Satıcı, 

yalnızca bir tamamlayıcı ürün tedarikçisidir.  Alıcının çalışanlarının, yüklenicilerinin veya temsilcilerinin ya da herhangi bir üçüncü tarafın, 

Alıcının işlemleri, materyalleri, malzemeleri veya sistemlerinden kaynaklı olarak emisyonlara, toza, gazlara veya kirleticilere maruz kalınması 

sonucu ortaya çıkan hasara ilişkin hak talebinde bulunması durumunda, Alıcı satışa ilişkin bu şart ve koşullar uyarınca Satıcının zararını 

tazmin edecek ve Satıcıyı koruyacaktır.Hükûmet Satışları: 

Satıcı, bu Şartlar ve herhangi bir siparişe yönelik olarak Birleşik Devletler Federal Tedarik Yönergesi ("FTY") veya 

Savunmaya İlişkin Federal Tedarik Yönergesi ("SFTY") hüküm veya maddelerinden herhangi birinin uygulanmasına karşıdır ve Alıcı, herhangi 

bir siparişte veya Alıcı tarafından sağlanan diğer belge(ler)de yer alan bu tür FTY veya DFTY hükümlerinin, aksi bir Satıcı yetkilisi tarafından 

yazılı olarak kabul edilmediği sürece geçerli sayılmayacağını kabul eder. 

Kredi  ve  Ödeme: 

Kredi hesapları, yalnızca Donaldson’s Kredi Departmanı tarafından onaylanan Alıcılar için açılacaktır. Krediyle 

yapılan tüm satışların ödemesi, faturada farklı bir zaman dilimi belirtilmediği sürece fatura tarihini takip eden 30 gün içerisinde yapılır. 

Zamanında ödenmeyen tüm tutarlar, ödenene dek hangisi daha düşükse o oranda olmak suretiyle yıllık yüzde sekiz (%8) oranında veya 

yasaların izin verdiği en yüksek oranda faize tabi olacaktır. Satıcı, Alıcının mali durumunun da izin verdiği durumlarda kendi takdirine bağlı 

olarak kredi üzerinde değişiklik yapma veya krediyi askıya alma ya da burada belirtilen kredi şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Satıcı, Alıcıyı haberdar ederek veya etmeyerek, istediği zaman kendi takdirine bağlı olarak bu sözleşme kapsamında bulunan çalışmaları ve 

sevkiyatı, Alıcının mali durumu da Satıcının kendi takdirine bağlı olarak buna izin veriyorsa askıya alabilir. Bu tür durumlarda, bu belgede yer 

alan veya yasaların ifade ettiği diğer tüm başvuru yollarına ek olarak Satıcı, Alıcıdan nakit ödeme yapmasını veya kredi yenilenmeden ya da 

Satıcı işlemine devam etmeden önce kabul edilebilir miktarda bir teminatın vermesini talep edebilir. Eğer Alıcı, ödemeyi zamanında yapamaz 

veya Satıcı açısından kabul edilebilir bir teminat veremezse Satıcının tamamlanan ve işlemde olan çalışma için tam sözleşme fiyatının 

ödenmesini talep etme hakkı olur. Ödemeyi zamanında yapamaması hâlinde Alıcı, sevkiyatların şartlarına ve bahsi geçen sevkiyatların 

bu Şartlar ve Satıcı ile Alıcı arasında yapılan başka bir sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, kendisine yapılan tüm 

sevkiyatlar için geçerli olan ödenmemiş tutarın tamamını Satıcıya ödeyecektir. Satıcı, Alıcı hesabını tamamen kapatana dek yapılacak olan 

tüm sevkiyatları kısıtlayabilir. Satıcının tam ödeme tutarından daha az miktarda bir ödemeyi kabul etmesi, haklarından herhangi birinden 

feragat etmesi anlamına gelmemektedir.Minimum Sipariş: 

Minimum sipariş tutarlarına, geçerli fiyat teklifinde değinilmiştir.8.

9.


Fiyatlar  ve  Fiyat  Teklifleri: 

Mallara yönelik siparişler, aksi Satıcının Alıcıya yazılı olarak sunduğu fiyat teklifinde belirtilmediği 

müddetçe, Satıcının siparişi kabul ettiği esnada geçerli olan fiyatlar üzerinden faturalandırılır. Fiyatlara, taşımacılık veya bununla ilgili 

masraflar dâhil değildir. Bu Şartlarla ürün riskleri taraflar arasında pay edilmiştir ve bu durum mallara ilişkin fiyatlarda yansıtılmıştır. Fiyat 

teklifleri, aksi belirtilmediği müddetçe 30 gün geçerlidir ve fiyat teklifine cevaben Alıcı tarafından verilen sipariş, Satıcı tarafından onaylanıp 

kabul edilene dek hiçbir yükümlülüğü ifade etmez. Bir sipariş kapsamındaki fiyatlar ve Satıcının performansı, söz konusu siparişin kapsamına 

giren malların imalatı sırasında Satıcının kontrolünde olan kaynakların müsaitlik durumuna ve maliyetlere tabidir. Satıcı, bir sipariş için 

belirlenen fiyatlar ve sevkiyat tarihlerinde siparişi kabul etmeden önce düzenleme yapabilir. Satıcı, dilediği zaman yayınlamış olduğu fiyatları 

ve diğer satış şartlarını değiştirebilir, ancak bu değişiklik, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Satıcı tarafından uygun bir şekilde kabul 

edilen ve acil sevkiyatı istenen hiçbir siparişi etkilemeyecektir.  Özel Paketleme/Ekipman: 

Alıcı, ihracata yönelik paketleme dâhil olmak üzere Satıcının standart paketlemesinin dışında talep edilen 

özel paketlemelerin bedeli ve malların sevkiyatı için özel ekipmanların (yük kapısı, açılabilir tavan vb.) kullanımı kapsamında değerlendirilen 

masraflar için Satıcıya ödeme yapacak veya parasını geri verecektir.Katalog Ağırlıkları ve Boyutları: 

Katalog ağırlıkları ve boyutları tahmini olarak hesaplanmıştır ve bu nedenle garanti edilmemektedir. İptal Etme, Askıya Alma ve Fesih: 

Kabul edilen hiçbir sipariş, değişiklik talimatında belirtilse de belirtilmese de sadece bu 

Şartlara tabi olmak suretiyle Satıcının yazılı anlaşması olmadığı sürece Alıcı tarafından değiştirilemez veya iptal edilemez. Standart mallara 

yönelik siparişlerin iptali, iptal bedellerine tabidir. Alıcı, değiştirilen veya isteğe göre uyarlanan malların ya da her zamankinden daha fazla 

miktarda olan standart malların siparişinin iptali durumunda, Satıcının üstlendiği taahhütler ve dâhili masrafları kapsamak üzere tüm 

giderler ve harcamalar için Satıcıya parasını geri ödeyecektir. İptal masrafları, isteğe göre uyarlamanın seviyesine ve imalatı bitmemiş 

işin durumuna bağlı olarak iptal edilen siparişin değerinin %100'ünü yansıtabilir. Alıcının, yükümlülüklerini yerine getirememesi, iflasını ilan 

etmesi, ödemelerin durdurulma sürecine tabi olması, borçların ertelenmesini talep etmesi, işletmesinin tasfiyesine başlaması, varlıklarının 

buna benzer prosedür veya işlemler kapsamında tamamen veya kısmen haczedilmesi hâlinde Satıcının, önceden haber vermeksizin, yazılı 

bildirim yoluyla, kendi takdirine bağlı olarak ve masrafların, zararların ve faizin tazminine halel getirmeksizin, siparişleri durdurma, iptal etme 

veya feshetme hakkı bulunur.

İade Edilen Mallar: 

Satıcı tarafından yazılı olarak açıkça izin verildiğinde, satılabilir durumdaki kullanılmamış ve kusursuz mallar, 

masrafları Alıcı tarafından karşılanmak suretiyle Satıcıya iade edilebilir ve söz konusu mallar, bir taşıma ve stoklama ücretine ve Satıcı ile 

irtibat kurulması sonucu belirlenen ek koşullara tabidir. Satıcı, izin vermediği veya herhangi bir şekilde kullanılmış, modifiye edilmiş ya da 

değiştirilmiş malların iadesini kabul etmeyecektir.

Tamir, Tadilat ve Değişiklikler: 

Satıcıdan garanti kapsamı dışında kalan malları tamir etmesi talep edilirse bu tür tamirler, masrafları 

bahsi geçen tamiratı talep eden kişi tarafından karşılanmak suretiyle yapılır. Satıcı dışında herhangi biri tarafından yapılan değişikliklere 

veya modifikasyonlara, Satıcının önceden alınmış yazılı onayı olmadan izin verilmez ve yapılan bu tür işlemler garantiyi geçersiz kılar.  Mesuliyetin Sınırlanması: 

SATICI, KULLANIM, İŞ VEYA GELİR KAYBI DÂHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI 

OLMAMAK ÜZERE, KÂR KAYBINDAN, RİSK SEBEBİYLE OLUŞAN, UMULMADIK, DOLAYLI, ÖZEL, TASFİYE OLUNMUŞ, 

CEZA GEREKTİREN VEYA ARIZİ HASARLARDAN, BU TÜR HASARLARIN YAŞANMA İHTİMALİ HABER VERİLMİŞ OLSA 

DAHİ, GARANTİ, SÖZLEŞME, İHMAL VEYA KUSURSUZ SORUMLULUK DÂHİL OLMAK ÜZERE İLERİ SÜRÜLEN HUKUK 

TEORİSİNE BAKILMAKSIZIN SORUMLU OLMAYACAKTIR VE İŞBU BELGE İLE BUNLARA DAİR TÜM SORUMLULUĞU 

REDDETMEKTEDİR. SATICININ DOĞRUDAN HASARLARA YÖNELİK ALICIYA VE/VEYA MÜŞTERİSİNE (MÜŞTERİLERİNE) 

OLAN  SORUMLULUĞU,  HAK  TALEBİNDE  BULUNULMASINA  VEYA  DAVA  HAKKININ  DOĞMASINA  NEDEN  OLAN, 

SATICININ İMAL ETTİĞİ ÖZEL MALLAR VEYA SUNDUĞU HİZMETLER İÇİN ALICI TARAFINDAN ÖDENEN ÜCRETİ HİÇBİR 

DURUMDA AŞMAYACAKTIR. SATICININ YETKİLENDİRDİĞİ BİR GÖREVLİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK AÇIKÇA KABUL 

EDİLMEDİĞİ  MÜDDETÇE,  HERHANGİ  BİR  BELGEDE  YER  ALAN  HİÇBİR  CEZA  MADDESİ  SATICIYA  YÖNELİK  OLARAK 

YÜRÜRLÜKTE  BULUNMAYACAKTIR.  Yukarıda  bahsi  geçen  sorumluluğun  sınırlandırılması,  (i)  Satıcının  ağır  ihmali  veya  kasıtlı 

suistimalinden kaynaklanan sorumluluk ve (ii) doğrudan Satıcının hareketleri veya ihmallerinden kaynaklanan ölüm ya da fiziksel yaralanma 

açısından geçerli değildir.Ticari Markalar: 

Alıcı, Satıcının tüm ticari markalarının, marka adlarının, logosunun (“Satıcının Markaları”) ve bunlarla ilgili itibarının, 

Satıcıya ait özel mülkiyet niteliğinde olduğunu kabul eder. Satıcı, kendisi tarafından yazılı olarak açıkça izin verilmediği müddetçe, Alıcıya satış 

yaparak kendi markalarını kullanma hakkını vermez. Alıcı, herhangi bir Satıcı Markasıyla ilgili olarak malların, etkisini azaltması, kötülemesi 

veya kafa karışıklığına neden olması muhtemel olacak bir şekilde reklamını veya tanıtımını yapmayacak, bu malları pazarlamayacak veya 

paketlemeyecektir. Alıcı, aksi her iki durum için de önceden Satıcı tarafından yazılı olarak kabul edilmediği sürece, promosyon ve reklama 

ilişkin olarak kendisine ait kaynaklarda Satıcının adını kullanmayacak veya Satıcı ya da Satıcının herhangi bir iştiraki ile bağlantısı olduğunu 

ileri sürmeyecektir. Alıcı, dilediği zaman herhangi bir Satıcı Markasının geçerliliğine yönelik itirazda bulunmayacak, bu Satıcı Markası 

hakkında herhangi bir hak talebinde bulunmayacak veya Satıcıya göre herhangi bir Satıcı Markasının önemini küçük düşürecek, azaltacak 

veya bu konuda kafa karışıklığına neden olabilecek hiçbir şey yapmayacaktır.14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.


Alıcı Tazminatı:

 Alıcı, masrafı kendisine ait olmak üzere, Satıcıyı ve iştiraklerini, vârisleri, devralan kişileri, görevlileri, yöneticileri, 

çalışanları ve temsilcileri, malların kullanımından, Alıcının malları ile birleştirilmesinden ve yeniden satılmasından, mallara ilişkin olarak 

Satıcının garantisi kapsamında bulunanlardan farklı olan ve Alıcı tarafından sunulan garanti ve/veya başvuru yollarından kaynaklanan, 

bunlarla bağlantılı veya bunlara dayanan hasarlar, borç, kayıp, harcama veya uzlaşma için ödenen tutarlar ve avukat ücretleri ile mahkeme 

masrafları dâhil olmak üzere masraflara yönelik herhangi bir tazminat, talep, adli muamele ve davaya karşı koruyacak, bunlara ilişkin 

zararlarını ödeyecek ve savunacaktır.Vergiler ve Diğer Masraflar: 

Mallara ilişkin fiyatlar kapsamında, satışlar, kullanım, tüketim vergisi, KDV vergileri dâhil olmak üzere 

herhangi bir vergi, resim, harç, denetim ya da test ücreti veya resmi bir makam tarafından zorunlu kılınan ("Vergi") veya Satıcı ile Alıcı 

arasındaki herhangi bir işlem ile tayin edilen her türlü diğer vergi, ücret ya da bedel bulunmamaktadır. Satıcının net geliri üzerinden veya bu 

gelir ile tayin edilen vergiler hariç olmak üzere, mevcut, geriye dönük veya ileriye yönelik Vergi tutarı, fiyatlara eklenecek ve Alıcı, Satıcıya 

vergi makamları tarafından kabul edilebilir nitelikteki vergi muafiyeti belgelerini sunmadığı sürece bu tür Vergileri ödeyecektir. İhracat Kontrolü: 

Alıcı, malların ve bu mallara ilişkin satın alımların, Birleşik Devletler veya potansiyel olarak diğer ülkelerin çeşitli 

gümrük vergilerine, ithalat ve ihracat kontrolüne ilişkin yasa ve yönetmeliklerine tabi olabileceğini kabul eder. Alıcı, ihracat yapılan ülkeye ve 

malların menşei niteliğindeki ülkeye ait olanlar dâhil olmak üzere geçerli tüm yasalar ve yönetmeliklerle uyum içerisinde olunmadığı sürece 

malların ya da bunlarla ilgili teknik bilgilerin ihracatını yapmayacağını veya bunları yeniden ihraç etmeyeceğini kabul ve beyan eder. 

Hatalar: 

Satıcının belgeyi hazırlarken yapmış olduğu tüm yazım hataları, düzeltmeye tabidir. Teknik Özellikler, Mühendislik, Tasarım Değişiklikleri ve Özel Testler: 

Satıcı, kendi takdirine bağlı olarak ve Alıcıya 

herhangi  bir  sorumluluk  yüklemeksizin:  (a)  malların  teknik  özelliklerini  değiştirebilir  veya  mallarda  tasarım  veya  mühendislik  açısından 

değişiklikler yapabilir; (b) malların imalatını veya satışını durdurabilir; (c) yeni malları geliştirmeye, bu tür malların kamuya ilanı yapılsa dahi 

devam etmeyebilir veya (d) malları tamamen veya kısmen kullanılmayan duruma getirecek özelliklerde yeni malların imalatına ve satışına 

başlayabilir. Satıcı, Alıcıya başvurmaksızın yedek parçalar da dâhil olmak üzere herhangi bir malın imalatına ve/veya satışına son verebilir. 

Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın Satıcı, bu tür değiştirilmiş veya üretimine son verilmiş mallara yönelik olarak Alıcıdan aldığı ve kabul 

ettiği siparişleri, siparişin söz konusu malları içerdiği ölçüde karşılayacaktır. Alıcı, Satıcıdan mallara ilişkin teknik özelliklerde değişiklik 

yapmasını talep edebilir. Satıcının bu türden bir talebi kabul etmesi durumunda, taraflar malların fiyatında meydana gelecek herhangi bir 

değişikliği müzakere edecektir ve Alıcı, ham maddeler, imalatı bitmemiş mallar ve/veya imalatı bitirilmiş ancak kullanımı mümkün olmayacak 

mallar için Satıcıya ödeme yapacaktır. Bu türden herhangi bir değişiklik, yalnızca değişikliğin geçerli olduğu tarihten sonra verilen siparişleri 

etkileyecektir. Satıcı tarafından aksi yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece, Alıcı tarafından mallar için gerekli görülen tüm özel test ve 

denetimler, masrafları Alıcı tarafından karşılanmak suretiyle Satıcının tesislerinde yürütülecektir. 

Gizli bilgiler:

 Teknik özellikler, numuneler, tasarımlar, planlar, çizimler, belgeler, veriler, iş faaliyetleri, müşteri listeleri, fiyatlandırma, 

indirimler veya iskontolar dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Satıcı tarafından Alıcıya açıklanan Satıcıya ait tüm gizli bilgiler, sözlü 

olarak veya yazılı, elektronik ya da farklı bir formda açıklanmış ya da bunlara erişilmiş olsa da veya bunların "gizli" olduğu damgalanmış, 

belirtilmiş ve bu hususta bir tanımı yapılmış olsa da olmasa da, gizli olup yalnızca bu siparişin kullanımına yöneliktir ve bu tür bilgiler, 

Satıcının yetkili temsilcisi tarafından verilen yazılı izin olmadığı müddetçe açıklanamaz veya kopyalanamaz. Alıcı, Satıcıdan aldığı tüm 

belgeleri ve diğer materyalleri Satıcının talebi üzerine derhâl iade etmek durumundadır. Satıcı, bu Kısımda belirtilen maddelerden herhangi 

birinin ihlaline yönelik olarak ihtiyati tedbir alma hakkına sahiptir. Bu Kısım, (a) genel kullanıma açık olan; (b) Alıcı tarafından kendisine 

açıklanmadan önce bilinen veya (c) Alıcı tarafından üçüncü bir taraftan gizli olmayan bir şekilde meşru olarak elde edilen bilgiler için geçerli 

değildir. Satıcı tarafından sunulan çizimler, modeller, teknik özellikler veya numuneler, Satıcının yegâne mülkiyeti olarak kalacak ve Alıcı, 

aksi Satıcının yetkilendirmiş olduğu bir temsilci tarafından yazılı bir belge ile belirtilmediği sürece bunları Satıcının gizli bilgileri olarak 

sayacaktır. Dolayısıyla ortaya çıkan bu tür ögeler veya herhangi bir tasarım ya da üretim tekniği, Satıcının önceden alınmış yazılı izni olmadan 

kullanılmayacak veya ifşa edilmeyecektir. Aksi taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece, Satıcı, belirli iştiraki veya eğer mevcutsa 

lisans görevlisi, bu Şartlar kapsamında satılan veya lisansı verilen, Satıcı tarafından tamamen veya kısmen tasarlanan, geliştirilen, yapılan 

veya temin edilen mal veya hizmetler ya da tüm modifikasyonlarla ilgili tüm fikrî mülkiyet haklarına ve teknik ya da farklı türden diğer bilgilere 

dair hak ve menfaatlerin, Alıcı bunlara ilişkin tüm masrafları Satıcıya geri ödese dahi, sahibidir. Alıcı, hiçbir zaman burada tanımı yapılmış 

olan hak ve menfaatlere zarar verecek veya zarar verme niyeti taşıyan herhangi bir eylemde bulunulmasına katkıda bulunmayacak, bu 

türden bir eylemi gerçekleştirmeyecek ya da gerçekleştirilmesine neden olmayacaktır.

Güvenlik Hakkı: 

Alıcının bu Şartlar kapsamındaki ödemesi ve performansının teminatı olarak, Satıcı Alıcıdan gayri kabili rücu teminat 

akreditifi vermesini talep edebilir veya Alıcı, bu Şartlar altında satın almış olduğu tüm mallara ve sigortadan alınan tüm ödemeler dâhil 

olmak üzere bu husustaki kazançlara yönelik olarak Satıcıya, malların bedeli tamamıyla ödenene dek bir teminat hakkı verir.  İşbu belgeyle 

Alıcı, tanımı yapılmış olan teminat hakkının korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan mali raporların ve diğer belgelerin imzalanması ve 

dosyalanması hususunda Satıcıya yetki verir.22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.


Tebliğler: 

Satıcıya karşı yürürlükte olması suretiyle yapılan tüm bildirimler, yazılı hâlde olmalı ve iadeli taahhütlü posta ile veya ulusal 

olarak geçerliliği bulunan gecelik teslimat servisi ile Satıcının genel merkezine gönderilmelidir. Bu türden bir bildirimin geçerlilik tarihi, alındığı 

tarihtir.  Satıcı, bildirim almaları için başka kişileri yazılı olarak atayabilir veya bildirim adresini değiştirebilir.Devretme: 

Alıcı, Satıcının önceden alınmış yazılı onayı olmadan, Satıcı tarafından kabul edilen herhangi bir siparişi veya bu siparişe 

ilişkin haklarını, görevlerini, yükümlülüklerini ya da çıkarlarını aktarmayacak, transfer etmeyecek veya devretmeyecektir. Satıcı, tarafından 

kabul edilen herhangi bir siparişi, (i) Alıcının stokunun büyük bir kısmının veya tamamının satışı, (ii) Alıcıya ait işletmenin tamamının veya mal 

varlığının büyük bir kısmının satışı veya transferi ya da (iii) Alıcının yönetiminde veya kontrolündeki önemli herhangi bir değişiklik durumunda, 

para cezası olmadan, yerel yasanın izin verdiği ölçüde feshedebilir veya iptal edebilir. Satıcının önceden alınmış yazılı izni olmaksızın, sipariş 

veya burada bahsi geçen herhangi bir çıkarın aktarımı, transferi veya devri, geçersiz sayılabilir nitelikte olup, bu tür siparişlerin feshine veya 

iptaline neden olabilir. Bu Şartlar kapsamında, Satıcı tarafından kabul edilen herhangi bir siparişe taraf olan kişi veya kuruluş dışında, hiçbir 

kişi veya kuruluşa herhangi bir hak veya yetkinin verileceği anlamı çıkarılmayacaktır. Hiçbir kişi veya kuruluş, Satıcı tarafından kabul edilen 

herhangi bir siparişin üçüncü taraf niteliğinde bir lehtarı olmayacaktır.  Feragat Edilemez: 

Taraflardan herhangi birinin, herhangi bir hak veya başvuru yolunu kullanamaması veya bunu yapmakta gecikmesi, 

söz konusu tarafın bu eylemi daha sonra yerine getirmesini veya başka bir hak veya başvuru yolunu kullanmasını engellemeyecektir.

Bölünebilirlik: 

Yargı yetkisine sahip bir mahkemenin, bu Şartlara ait herhangi bir hükmü geçersiz, yasa dışı veya yürürlüğe konamaz 

durumda sayması hâlinde, söz konusu hüküm bölünebilir olarak kabul edilecek ve geçersiz, yasa dışı veya yürürlüğe konamaz nitelikte olma 

durumu, bu Şartların kapsamında olan ve bu Şartlar doğrultusunda uygulanması gereken diğer hükümleri etkilemeyecektir.Mücbir Sebepler: 

Satıcı, doğal afetler, sel, yangın, deprem, patlama, hükûmetin icraatları, savaş, saldırı veya silahlı çatışma, terör 

tehdidi veya eylemleri, ayaklanma ya da diğer sivil kargaşalar, ulusal acil durum, devrim, ihtilal, salgın hastalık, lokavtlar, grevler veya 

diğer iş uyuşmazlıkları, nakliyecileri etkileyen kısıtlamalar veya gecikmeler ya da yeterli veya uygun materyallerin ve malzemelerin elde 

edilememesi, bunların gecikmesi, iletişimin çökmesi veya elektrik kesintisi gibi durumlar dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Satıcının 

kontrolü  dışındaki  durum  ve  eylemler  nedeniyle  faaliyetlerini  yerine  getirememesi  veya  gecikmesi  durumunda,  Alıcıya  karşı  sorumlu 

olmayacak ve aynı zamanda yükümlülüğünü yerine getirememiş ya da bu Şartları ihlal etmiş sayılmayacaktır. Satıcı, kendi takdirine bağlı 

olarak mal envanterini kendisi, müşterileri, diğer dağıtım kanalları ve Alıcı arasında pay edebilir. Mücbir sebebe dayanan bir olayın, 6 ayı 

aşan bir dönem süresince Satıcının kabul edilen bir siparişe yönelik olarak faaliyette bulunmasını engellemesi veya ertelemesi durumunda

taraflardan herhangi biri, bu tür bir olaydan etkilenen kabul edilmiş durumdaki siparişleri, diğer tarafa konuya ilişkin olarak yazılı bildirimde 

bulunmak suretiyle para cezası olmadan feshedebilir.

Bağımsız Yükleniciler: 

Taraflar, bu Şartların oluşturduğu ilişkinin bağımsız yüklenicilere ait ilişki olduğunu kabul eder.  Yasalara Uyum: 

Alıcı, yolsuzlukla mücadele yasaları dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere şu an ve bundan sonra yürürlükte 

olacak geçerli tüm yasa ve yönetmeliklerle uyum içerisinde olacaktır. Satıcının temsilcisi, dağıtımcısı veya yeniden satıcısı sıfatıyla hareket 

etmesi durumunda Alıcı, ne kendisinin ne de kendi yerine faaliyette bulunan herhangi birinin, Alıcının sipariş verdiği tarihte bir hükûmet, 

resmi daire veya siyasi parti yetkilisi, temsilcisi veya çalışanı ya da siyasi makam adayı olarak çalıştığını onaylar. Alıcı, 34. Kısım ile uyumun 

sağlanamamasıyla sonuçlanabilecek herhangi bir olayı derhâl Satıcıya haber verecektir. Alıcı, doğrudan veya dolaylı olarak Satıcı adına, 

yerine ya da yararına, herhangi bir hükûmet, resmi daire veya devletin sahip olduğu ya da kontrol ettiği işletme yetkilisi, temsilcisi veya 

çalışanına, siyasi partiye veya parti adayına ödeme yapmayacak, ödeme yapma vaadinde bulunmayacak veya bu gibi kişilere ödeme 

yapılmasına dair yetki vermeyecek ya da değerli herhangi bir şey sunmayacak, vermeyecek, verme vaadinde bulunmayacak veya buna dair 

yetki vermeyecektir. Alıcı, yöneticilerinden, yetkililerinden, çalışanlarından ve temsilcilerinden 34. Kısımda yer alan hükümlere uymalarını 

isteyecektir. Bu Maddenin hükümlerinden herhangi birinin ihlal edilmesi Satıcıya, Alıcıya bildirimde bulunmadan ve yine Alıcıya karşı 

herhangi bir yükümlülüğü bulunmaksızın derhâl fesih hakkı verir.Ekipman: 

Siparişte yer alan malların üretimine yönelik olarak geliştirilen tüm araçlar, gereçler, kalıplar ve ölçüler (“Ekipman’), Satıcının 

mülkiyeti olup, hakları Satıcıda kalacaktır. Bu Ekipman, bedeli Alıcı tarafından tamamen veya kısmen ödenmiş olsa dahi, Satıcı tarafından 

önceden alınmış yazılı karar olmadığı müddetçe Alıcıya ve/veya başkalarına Ekipman üzerinde herhangi bir hak veya menfaat sunmaz.Kalıcılık: 

Doğaları gereği koşullarının ötesinde geçerli olmaları gereken bu Şartların hükümleri, aşağıda numaraları yer alan hükümler 

dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Şartlar çerçevesinde verilen her türlü sipariş sonlandırıldıktan veya süresi dolduktan sonra 

geçerli kalacaktır: 3, 7-11, 20-22, 27, 28, 29-31, 32, 35-38.

Alıcı, geçerli olan Ürüne Özel Garanti Bildiriminin kendisine ulaştığını ve söz konusu bildirimi kabul ettiğini onaylar.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Donaldson Company, Inc.

donaldson.com

October 2017 (Revision 1)

© 2017 Donaldson Company, Inc.  All rights reserved. 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə