Sayt ucun universitetdaxili qrant docYüklə 73,15 Kb.

tarix08.07.2018
ölçüsü73,15 Kb.


2009/2010-CU ILDƏ UNİVERSİTETDAXİLİ «50+50» QRANT PROQRAMININ 

QALİBLƏRİ  

§1. PROFESSOR-MÜƏLLİM HEYƏTİ (ƏMƏKDAŞLAR): 

 

Əhmədov Əli Mustafa oğlu Mexanika-riyaziyyat  fakültəsinin  Funksiyalar  nəzəriyyəsi  və 

funksional  analiz  kafedrasının  müdiri  «Ümumiləşmiş  fərqlər 

operator-matrisinin  bəzi  ardıcıllıqlar  fəzalarında  spektral 

xassələri» mövzusunda layihəsinə görə; 

Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu 

Fizika  fakültəsinin  Nano  materiallarının  kimyəvi  fizikası 

kafedrasının müdiri, «Fazalararası qarşılıqlı təsirin PE+Fe

3

Ovə 


PVDF+Fe

3

O4

  maqnit  nanokompozisiyalarının  superparamaqnit 

və  maqnit  rezistiv  xassələrinin  formalaşmasında  rolu» 

mövzusunda layihəsinə görə; 

Bayramov Musa Rza oğlu Kimya  fakültəsinin  Neft  kimyası  və  kimya  texnologiyası 

kafedrasının  müdiri  «Alkenilfenol  polifunksional  monomerləri 

və  onların  yeni  törəmələri  əsasında  texniki  əhəmiyyətli  

maddələrin alınması və tədqiqi» mövzusunda layihəsinə görə; 

Allahverdiyev Mirzə Ələkbər oğlu 

Kimya  fakültəsinin  Üzvi  kimya  kafedrasının  professoru, 

«Kükürdlü  heterotsikllər  və  onların  funksional  xassələri» 

mövzusunda layihəsinə görə; 

Əliyeva Rəfiqə Əlirza qızı Kimya  fakültəsinin  Ekoloji  kimya  və  ətraf  mühitin  mühafizəsi 

ETL-in  müdiri  «Bis  teonoilüçlüflüorasetilaseton  etilendiminin 

bəzi  metallarla  əmələgətirdiyi  kompleks  birləşmələrinin  sintezi, 

quruluşu,  xassələri  və  Fe(III)–in  spektrofotometrik  təyinat 

metodikalarının işlənməsi» mövzusunda layihəsinə görə; 

Quliyev Akif Ələkbər oğlu Biologiya  fakültəsinin Biokimya və biotexnologiya kafedrasının 

professoru,  «Süd  turşu  bakteriyalarının  antimikrob  məhsulların 

öyrənilməsi» layihəsi üzrə; 

İsmayılov Çingiz Niyazi oğlu Coğrafiya  fakültəsinin  İqtisadi  və  sosial  coğrafiya  kafedrasının 

professoru, «Sahil ərazilərin mənimsənilməsi və idarəedilməsi » 

mövzusunda layihəsinə görə; 

İmamverdiyev Nazim Əjdər oğlu 

Geologiya 

fakültəsinin 

Faydalı 


qazıntılar 

kafedrasının 

professoru,  «Kiçik  Qafqazın  Gec  Kaynazoy  vulkanizminin 

petrogenetik modeli» mövzusunda layihəsinə görə; 

Qasımov Yusif Soltan oğlu  Tətbiqi  Riyaziyyat  ETİ-nin  şöbə  müdiri  «Spektral  Shape-

optimallaşdırma  məsələləri,  onların  tədqiqat  üsulları  və 

tətbiqləri» mövzusunda layihəsinə görə; 

10 


Dərvişov Namiq Hacıxəlil    

oğlu 


Fizika  Problemləri  ETİ-nin  aparıcı  elmi  işçisi,  «Nanoməsaməli 

Si  təbəqələrinin  kimyəvi  aşılama  metodu  ilə  oksidləşdiricinin 

çatışmazlığı  rejimində  yüksəkomlu  (III)  orientasiyalı  p-Si-dan 

alınma  texnologiyasının  işlənməsi»  mövzusunda  layihəsinə 

görə;  

11 


Muradov Mustafa  Bayram oğlu  NANO  ETM-nin  müdir  müavini,  aparıcı  elmi  işçisi,  «İon 

mübadiləsi 

vasitəsi 

ilə 


halkogenid 

yarımkeçirici 

nanohissəciklərdə  (CdS,CdSe)  çevrilmə  proseslərinin  tədqiqi» 

mövzusunda layihəsinə görə; 

12 

Əşrəfova Qənirə Musa qızı (Qənirə Bəyzadə) 

Filologiya  fakültəsinin  «Azərbaycan  mühacirət  ədəbiyyatı  və 

bədii  tərcümə»  ETL-nin  elmi  işçisi,  «Qloballaşan  dünya  və 

neolinqvistik problemlər» mövzusunda layihəsinə görə; 

13 

Ruintən Sevinc Fərrux qızı Tarix  fakültəsinin  Turk  və  Qafqaz  xalqları  tarixi    kafedrasının 

baş  müəllimi,  «XX  əsrin  sonu-XXI  əsrin  əvvəllərində  mərkəzi 

Asiyanın  türk  dövlətləri  dünya  dövlətlərinin  maraqları 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com 

sistemində» layihəsinə görə;  14 

Səməndərov Firudin Yusif oğlu 

Hüquq 

fakültəsinin Cinayət 

hüququ 


və 

kriminologiya 

kafedrasının  müdiri,  «Cinayət  hüququnda  ədalətlilik  Prinsipi  və 

cəza təyin etmə» mövzusunda layihəsinə görə; 

15 

Əliyev Əmir İbrahim oğlu BM  və  BH  fakültəsinin  Beynəlxalq  xüsusi  hüquq  və  Avropa 

hüququ 


kafedrasının 

professoru, 

«Miqrasiya 

sahəsində 

Azərbaycan  Respublikası  qanunvericiliyinin  insan  hüquqları 

nöqteyi-nəzərindən  beynəlxalq  standartlara  uyğunlaşdırılması 

problemi» mövzusunda layihəsinə görə; 

16 


Mahmudova Təranə Ələddin 

qızı 


Jurnalistika  fakültəsinin  Beynəlxalq  jurnalistika  kafedrasının 

dosent  əvəzi,  «Azərbaycanda  informasiya  cəmiyyətinə  keçid: 

qanunauyğunluqlar,  problemlər  və  perspektivlər»  mövzusunda 

layihəsinə görə; 

17 

Aslan Knyaz İlyas oğlu  Kitabxanaçılıq-informasiya 

fakültəsinin 

Kitabxanaşünaslıq 

kafedrasının  dosenti,  «Bakı  Universitetinin  Elmi  Əsərlərinin  və 

Elmi  Xəbərlərinin  biblioqrafik  məlumat  kitabı»nın  elektron  və 

çap variantlarının hazırlanması» mövzusunda layihəsinə görə; 

18 

Məmmədova Əsmətxanım 

Bəyəhməd qızı 

Şərqşünaslıq  fakültəsinin  İran  filologiyası  kafedrasının  dosenti, 

«Fars  dilində  omofon  və  omoqraf  problemi»  mövzusunda 

layihəsinə görə; 

19 


Camalov Mübariz 

Məhəmmədəli oğlu 

İlahiyyat  fakültəsinin  “İslam  elmləri”  kafedrasının  müəllimi 

“Fəzlur Rəhmanın  modernizm  anlayışı”  mövzusunda  layihəsinə 

görə; 

 

§2. GƏNC (35 YAŞADƏK) PROFESSOR-MÜƏLLİM HEYƏTİ (ƏMƏKDAŞLAR):: 

 Ömərova Mehriban Nazim qızı 

Mexanika-Riyaziyyat  fakültəsinin  tyutoru,  «Laqer  diferensial 

operatorun doğurduğu maksimal və kəsr maksimal operatorların 

Morri fəzasında məhdudluğu» mövzusunda layihəsinə görə; 

Mehdiyev Abbas Əli oğlu Tətbiqi  riyaziyyat  və kibernetika  fakültəsinin Tətbiqi  riyaziyyat 

kafedrasının 

müəllimi 

«Nekotorıe 

zadaçi 

optimalğnoqo upravleniə  dlə  qiperboliçeskix  uravneniy  çetvertoqo  porədka» 

mövzusunda layihəsinə görə; 

Məmmədov Hüseyn Mikayıl oğlu 

Fizika  fakültəsinin  Fiziki  elektronika  kafedrasının  dosenti, 

«Elektrokimyəvi 

çökdürmə  üsulu 

ilə 

alınmış 


CdTe, 

CulnSe


2,

GaAs  və  müxtəlif  tərkibli  Cd

1-x

Zn

xS

1-u


Se

nazik təbəqələrinin  və  onların  əsasında  hazırlanmış  diod  strukturların 

azot,arqon  mühitlərində  termik  və  yüksək  intensivlikli  işıq 

selində fototermik emalı» mövzusunda layihəsinə görə; 

Əliyev  Ziya Saxavəddin oğlu Kimya  fakültəsinin  Qeyri-üzvi  materialşünaslıq  ETL-nin  elmi 

işçisi, 


«YbTe-Sb

2

Te3

–Bi


2

Te

3 

və 


NdTe- 

Sb

2Te

3

–Bi2

Tesistemlərində  termoelektrik  materialların  alınması  və  tədqiqi» 

mövzusunda layihəsinə görə; 

Əkbərova Günay Hafiz qızı Biologiya  fakültəsinin  Genetika  və  darvinizm  kafedrasının 

müəllimi, «Azərbaycan Respublikasının bəzi rayonlarının əhalisi 

arasında  anadangəlmə  patologiyaların  və  irsi  xəstəliklərinin 

yayılma 


tezliyinin, 

səbəblərinin 

və 

irsiyyət tipinin 

müəyyənləşdirilməsi» mövzusunda layihəsinə görə; 

Abdullayeva Ləman Kamal qızı  FP ETİ-nin kiçik elmi işçisi, «Metal-yarımkeçirici kontaktlarının parametrlərinə  toxunma  səthin  qeyri-bircinsliyinin  təsiri» 

layihəsinə görə; 

Məmmədova Afaq Cəbrayıl qızı  Filologiya  fakültəsinin  “Türkologiya”  kafedrasının  müəllimi “Oğuz  qrupu  türk  dillərində  dilçilik  terminləri”  mövzusunda 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com 

layihəsinə görə; Quliyeva Səidə Zakir qızı 

Tarix  fakültəsinin  «Azərbaycanşünaslıq»  ETM-nin  kiçik  elmi 

işçisi,  «Müasir  dövrün  İslam  mədəniyyəti  paytaxtları» 

mövzusunda layihəsinə görə; 

Əliyev Vüqar Zifər oğlu Jurnalistika fakültəsinin Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının 0,5 

ştat  müəllimi,  «Qlobal  geosiyasi  məsələlərin  mətbuatda 

işıqlandırılması» mövzusunda layihəsinə görə; 

10 


İsmayılova Nigar Nurəddin qızı  Kitabxanaçılıq-informasiya 

fakültəsinin 

Kitabxanaşünaslıq 

kafedrasının  baş  müəllimi,  «Bakı  Universitetinin  Elmi 

Əsərlərinin  və  Elmi  Xəbərlərinin  elektron  versiyasının 

yaradılması» mövzusunda layihəsinə görə; 

11 

Abuzərov Namiq Gülbala oğlu İlhayyat  fakültəsinin  “İslam  elmləri”  kafedrasının  müəllimi 

ilahiyyat  elmləri  namizədi,  «Müasir  hədis  problemlərinin  həlli» 

mövzusunda layihəsinə görə; 

 

§3. ASPİRANT, DİSSERTANT VƏ MAGİSTRANTLAR: 

 

Qasımov Telman Mehdi oğlu Mexanika 

riyaziyyat 

fakültəsinin 

Differensial 

tənliklər 

kafedrasının  əyani  aspirantı  «Klassik  olmayan  sərhəd  şərtli 

xüsusi törəməli hiperbolik tip tənlik üçün  idarəetmə  və  minimal 

enerjili  optimal  idarəetmə  məsələsi»  mövzusunda  layihəsinə 

görə; Aydınova (Gülməmədova) Günel Akif qızı 

Tətbiqi  riyaziyyat    və  Kibernetika  fakültəsinin  II  kurs 

magistrantı,  «Əhalinin  pul  gəlirləri  və  materiallar  yığımı  üçün 

qoyulmuş  qarışıq  və  Koşi  məsələlərinin  tədqiqi»  mövzusunda 

layihəsinə görə; 

Hacıyeva Flora Vidadi qızı Fizika  fakültəsinin  Nano  materialların  kimyəvi  fizikası 

kafedrasının 

dissertantı 

«Polimer 

fotolüminsent 

nanokompozitlərin 

alınma 

texnologiyası və 

quruluşu» 

mövzusunda layihəsinə görə; 

Mehdiyeva Günay Müzakir qızı  Kimya  fakültəsinin  “Neft  kimyası  və  kimya  texnologiyası” kafedrasının  aspirantı,  «Alkenilfenollar  əsasında  ekoloji  təmiz 

bakterisidlər,  monomer  və  polimer  stabilizatorlarının    alınmaı» 

mövzusunda layihəsinə görə; 

Əhmədova Aynur Fehruz qızı Biologiya fakültəsinin Biokimya və biotexnologiya kafedrasının 

aspirantı, «Azərbaycan pendirlərindən izolə olunmuş süd turşusu 

bakteriyalarının 

proteolitik 

aktivliyinin 

və 


probiotik 

xüsusiyyətlərinin tədqiqi» mövzusunda layihəsinə görə; 

Qocayev Anar Sahib oğlu Biologiya fakültəsinin Biokimya və biotexnologiya kafedrasının 

aspirantı,  «Saxlanma  zamanı  Qızıl  Əhməd  alma  sortunda  fenol 

birləşmələrin 

dinamikası 

və 

antioksidant,antiradikal və 

antimikrob aktivliyinin dəyişməsi» mövzusunda layihəsinə görə; 

Bayramova Nəzrin Yaftum qızı Coğrafiya  fakültəsinin  İqtisadi  və  sosial  coğrafiya  kafedrasının 

II  kurs  magistrantı,  «Abşeron  iqtisadi  rayonunun  ərzaq 

təminatında  şəhərətrafı  aqrar  sənayenin  rolu»  mövzusunda 

layihəsinə görə; 

Babazadə Əfşan Nazim  qızı Geologiya  fakültəsinin  Faydalı qazıntılar kafedrasının aspirantı, 

«Pont-Cənubi  Qafqaz  paleoada  qövsünün  Kiçik  Qafqaz 

seqmentinin  vulkanogen  mənşəli  nəsib  metal  yataqlarının 

genezisi  və  yeni  filiz  obyektlərinin  müəyyən  edilməsi 

perspektivləri  (Qoşa  və  Dağkəsəmən  yataqlarının  timsalında)» 

mövzusunda layihəsinə görə; 

Səfərova Gülnarə Ərəstun qızı  Fizika  Problemləri  ETİ-nin  kiçik  elmi  işçisi,  dissertant, 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com 

«Periodik strukturlu 

mühitlərdə 

üçüncü 

harmonikanın generasiyası» mövzusunda layihəsinə görə; 

10 


Səlimbəyova Ulviyyə Akif qızı 

Filologiya  fakültəsinin  «Klassik  Azərbaycan  ədəbiyyatı  tarixi» 

kafedrasının əyani II kurs maqistrantı «Təssəvvüfün Azərbaycan 

ədəbiyyatında mövqeyi» mövzusunda layihəsinə görə; 

11 

Həsənov Rauf Şəmsəddin oğlu Tarix  fakültəsinin  Türk  və  Qafqaz  xalqları  tarixi    kafedrasının 

aspirantı,  «2008-ci  ilin  avqust  hadisələrinin  Cənubi  Qafqaza 

təsiri» mövzusunda layihəsinə görə 

12 


Sadıqov Rəşad Əsəd oğlu 

BM  və  BH  fakültəsinin  Beynəlxalq  münasibətlər  kafedrasının 

aspirantı,  «Beynəlxalq  münasibətlər  və  beynəlxalq  hüquq 

fakültəsində  «Heydər  Əliyevin  daxili  və  xarici  siyasəti»  

kursunun  tədrisi    və  ümummilli  lider  Heydər  Əliyevin 

diplomatiyasının  öyrənilməsi  üçün  kabinetin  yaradılması 

haqqında» mövzusunda layihəsinə görə; 

13 


Qurbanov İlkin İntiqam oğlu 

Jurnalistika  fakültəsinin  Jurnalistika  nəzəriyyəsi  və  təcrübəsi 

kafedrasının  aspirantı,  «Media  Marketinqi»  mövzusunda 

layihəsinə görə; 

14 

Hüseynova Ayğün Seyfəddin qızı 

Kitabxanaçılıq-informasiya 

fakültəsinin 

Kitabxanaşünaslıq 

kafedrasının  dissertantı,  «Bakı  Universitetinin  Elmi  Əsərlərinin 

və  Elmi  Xəbərlərinin  elektron  versiyasının  yaradılması» 

mövzusunda mövzusunda layihəsinə görə; 

15 


Həsənli Şəbnəm Rasim qızı 

Şərqşünaslıq  fakültəsinin  Türk  filologiyası  kafedrasının  II  kurs 

magistrantı, «Müasir türk ədəbi dilində isimlərdə söz yaradıcılığı 

oğuz qruppu türk dilləri ilə müqayisədə» mövzusunda layihəsinə 

görə; 

16 


Məcidova Günay Adil qızı 

Sosial  elmlər  və  psixologiya  fakültəsinin  İqtisadi  nəzəriyyə 

kafedrasının  II  kurs  magistrantı,  «Sosial  dövlətə  dair  baxışların 

təkamülü 

və 

Azərbaycanda sosial 

dövlət 


modelinin 

reallaşdırılması» mövzusunda layihəsinə görə;  

§ 4. TƏLƏBƏLƏR: 

 

Məhərrəmova Gülər Vidadi qızı  Mexanika-riyaziyyat  fakültəsinin  III  kurs  tələbəsi,  «Kəsilən diferensial  operatorun  məxsusi  ədədlərinin  və  məxsusi 

funksiyalarının xassələri» mövzusunda layihəsinə görə; 

Əliyeva Sevinc Ələkbər qızı   Tətbiqi-riyaziyyat  və  kibernetika  fakültəsinin  III  kurs  tələbəsi, 

«Elektron  sənədlərin  Tərtibatı  proqrammı» 

mövzusunda 

layihəsinə görə; 

Cəbiyev Kamran Gülağa oğlu Fizika  fakültəsinin  II  kurs  tələbəsi,  «Termiki  aşlanmanın 

nanokompozitlərin  elektrik  xassələrinə  təsirləri»  mövzusunda 

layihəsinə görə; 

Salayev Şamo Zülfüqar oglu Kimya  fakültəsinin  II  kurs  tələbəsi,  «Laylı  ikiqat  hidroksidlər 

(LİH) əsasında alınmış nanokompozitlərin tullantı sularında ağır 

metalların  təmizlənməsində  tətbiqi»  mövzusunda  layihəsinə 

görə; 


Tomtiyeva Dilarə Namiq qızı 

Biologiya 

fakültəsinin 

III 

kurs 


tələbəsi, 

«DNT 


irsi 

informasiyaların daşıyıcısıdır» mövzusunda layihəsinə görə; 

Fərmənova Könül Məzahir qızı Coğrafiya  fakültəsinin  IV  kurs  tələbəsi,  «Xaçmaz  rayonunda 

turizmin inkişafı» mövzusunda layihəsinə görə; 

Səfərova Nailə Azad qızı Geologiya  fakültəsinin  III  kurs  tələbəsi,  «Zəlzələnin  hazırlıq 

dövründə  müşahidə  olunan  geofiziki  sahələrin  anomaliyalarını 

izah edən modellərin təhlili» mövzusunda layihəsinə görə; 

Həsənov Mehman Ağasəlim Filologiya  fakültəsinin  III  kurs  004  qrup  tələbəsi,  «Milli 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com 

oğlu maarifçiliyimizin  banisi-Mirzə  Fətəli  Axundzadə»  mövzusunda 

layihəsinə görə; 

Abdullayev Qəhrəman Niman oğlu 

Tarix  fakültəsinin  III  kurs  tələbəsi,  «Səfəvi  dövlətinin  etnik 

mahiyyətinin 

müəyyənləşdirilməsi 

məsələsinə 

dair» 


mövzusunda layihəsinə görə; 

10 


Musayev Təbriz Elşən oğlu 

Hüquq  fakültəsinin  III  kurs  tələbəsi,  «Cəzanın  anlayışı, 

məqsədləri  və  onun  digər  tənbehlrədən  fərqli  cəhətləri» 

mövzusunda layihəsinə görə;  

11 

Qarayev Vasif İlham oğlu BM  və  BH  fakültəsinin  I  kurs  tələbəsi,  «Qloballaşan  dünyada  

terrorizm» mövzusunda layihəsinə görə; 

12 

Verdiyeva Elnarə Eldəniz qızı Jurnalistika 

fakültəsinin 

IV 

kurs 


tələbəsi, 

«Prezidentə 

ünvanlanmış ən yaxşı sual» layihəsinə görə; 

13 


Məmmədova Almaz  Rüstəm 

qızı 


Kitabxanaçılıq-informasiya  fakültəsinin  IV  kurs,  1408  qrup 

tələbəsi,  «Tələbələrin  xarici  ölkələrdə  istehsalat  təcrübəsi» 

mövzusunda layihəsinə görə; 

14 


Qulubəyova Aliyə Eldar qızı 

Şərqşünaslıq fakültəsinin III kurs tələbəsi, «Yapon dilində felin 

məchul növü» mövzusunda layihəsinə görə; 

15 


Məlikli Günel Qurbanəli qızı 

Sosial  elmlər  və  psixologiya  fakültəsinin  IV  kurs  tələbəsi,    

«Azərbaycan  Respublikasının  dövlət  quruculuğunda  Milli 

təhlükəsizlik strategiyası» mövzusunda layihəsinə görə; 

 

16 


Nuriyev Novruz Ağağül oğlu 

İlahiyyat  fakültəsinin  III  kurs  tələbəsi,  «Universitet  daxilində 

tədris  olunan  xarici  dillər  üzrə  tələbələrin  qarşılıqlı  bilik 

mübadiləsinin təşkili» mövzusunda layihəsinə görə;  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə