ŞƏ r q -q o r bYüklə 31,5 Kb.

səhifə1/98
tarix21.06.2018
ölçüsü31,5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98


FRANSIZ  ƏDƏBİYYATI 
ANTOLOGİYASI
III  C İ L D
“ŞƏ R Q -Q O R B "
BAKJ
2007


I S B N   9 7 8 - 9 9 5 2 - 3 4 - 1 8 2 - 9
8 4 0 . 8 - d c 2 2
F r a n s ı z   o d o b iy y a tı 
A n ı o l o g iy a
K r a n s ı/ .  o d o b i y y a l ı   a n t o l o g i y a s ı .   III  c ild .
U a k ı,  " Ş o r q - Q o r b " .   2 0 0 7 ,  4 0 8   s o h .
H u   c il d o   X V I I - X X   o s r l o r   I  r a n s ı z   o d o b i y y a t ı n ın   g ö r k o m l i   n ü m a y o n d o l o -  
r in d o n   IS u alo ,  O n o r c  d ö   B a l z a k .  P r o s p c r  M c r im c ,  Ş a r l  B o d l c r ,  K m il  / o l y a ,   L u i 
A r a q o n ,  A n t u a n   d o   S c n t - B k z ü p c r i,   K l o d   A v l i n ,  S c m y u c l   B c k k c t ,  P y c r   B ııl, 
B c m a r   K la v c l,  L u i  N a v i r   v o   b a ş q a l a r m ı n   o s o r l o r i   d a x il   c d ilm iş d ir .
©   " Ş o r q - Q o r b " ,   2 0 0 7
A zorbaycan  R espublikasıntn  Prczidcnti 
İLIIA M   G LİY IİV İN  
“ A z o rb a y c a n   d ilin d o   latın   q ra fik a s ı 
ilo  k ü tlo v i  n o şrlo rin   h o y a ta  
k cçirilm o si  h a q q ın d a ”
12  yanvar  2 0 0 4 -cü   il  tarixli  soroncam ı 
ilə  noşr olunur vo  ölkə  kitabxanalarına 
hodiyyo  cdilirB U A L O
(1636-1711)
POEZİYA SONƏTİ 
BİRİNCİ NOĞM Ə
1. Nazımlor var ki, pocziya göylorino qalxıb, onun on yüksok zir- 
volorini  foth ctmok, Pamasda özlorino ycr tutmaq xoyatı ilo yaşayır- 
lar.  Boli,  bclolori  aramızda  çoxdur.  Lakin  bilmok  lazımdır  ki,  o 
olçatmaz zirvoyo qalxmaq soadoti yalnız dühası  büllur dağ nurunun 
aydın  vo tomiz ziyası  ilo şövqlonoıı,  Pcqası  özüno ram cdon,  A pol- 
lonun  ilham  şofqotindon  mohmm  olmayan osil  şairloro  nosib olur.
2.  Siz iso, ey içi şöhrot hissi ilo alışıb yanan, yüngül qolobo üçün 
pocziyanııı  çotin  yollarına  can  atan  koslor,  birdofolik  bilin  ki,  o 
yüksok zirvoyo çatmaq sizin işiniz dcyildir:  hor şcir quraşdıran qafi- 
yopordazdan şair çıxmaz!  Qum  şöhrotin boş vo monasız sosino yox, 
ağlın  vo idrakın sosino qulaq asıb  fikirloşin, onda görorsiniz ki, şcir 
vo qafiyo quraşdırmaq hovosi  lıolo şairlik istcdadı  dcyildir.
3.  Soxavotli  vo  qayğıkeş  ana  kimi  tobiot  horoyo  bir qabiliyyot 
boxş  ctmişdir,  biri  hocv  ustasıdır,  cpiqram  yazmaqda  haıııını 
kölgodo buraxır; o biri qarşılıqlı  mohobbotdon yaranan cşq atoşinin 
toronnüm çüsüdür.  Rakan  m cşolorin  vo  çobanların  noğm okan, 
Malcrb  yüksok om ollarin  şairi  idi,  qohromanhğı  v o sf cdirdi.
4.  Lakin  özüno  tolobkar  olmayan  şair  bozon  hoddini  aşaraq, 
yolunu  azır.  Farcnin  bir  dostu  var,  pcşosi  kabarc  divarlarına  şcirlo 
cofongiyat  yazmaqdır;  indi  o,  hcç  doxli  olmadan  mahmnı  doyişib, 
özgo bir noğmo oxumaq cşqindodir: sohraya qaçan boni-İsrail tayfa- 
sının  aqibotini  toronnüm  cdir.  l'iron  kimi  Musanın  dalınca  qaçır  ki, 
batıb suyun dibino gctsin.
5.  İstor  faciodo,  istorso do  ballada vo  ya ckloqda qafiyo  ilo  fikir 
arasında ayrılıq olmamalıdır; onların arasında odavot yoxdur vo bir- 
birilo  mübarizo  ctmirlor:  fıkir  qafiyonin  hökmdan,  qafıyo  iso  fikrin 
müti  quludur.


6.  Qafiyo  lapmaq  bacarığını  vnrdişo  çcvirmok  istoyon  şair 
gorok  ağlın  sosini  dinlosin,  çünki  qafiyo  idrakm  sosino  daha  tez 
cavab vcrir, momnuniyyotlo boynunu adot ctdiyi boyunduruğa salıb 
ixtiyanndakı  xozinoııi  oz  hökmdarına  hodiyyo  cdir.
7.  I.akin  qafiyo  adlanan  bu  qula  “ctinası/.  yanaşıb,  azacıq  sor- 
bostlik  vcrsoniz,  qul  öz  vozifosi  olcyhino  üsyan  qaldırar,  itaotdon 
çıxar,  ağlın  iso  onu  tapıb  olo  kcçirmosi  uzun  çokor.  Elo  buna  göro 
do, qoy şcirdo  fıkir vo mozmun sizin üçün hor şeydon qiymotli olsun, 
şcro  ciianı  da,  gözolliyi  do  o golirsin!
8.  Bozilori  clo  şcirlor yazırlar ki,  şcro yox,  sorsomlom oyo b ə n - 
zoyir;  bu  cür şairlor üçün qayda-qanun  vo  sağlam  düşünco adlı  şcy 
yoxdur.  Bclosi  uydurmuş  olduğu  ocaib  misraları  ilo  sübut  etmoyo 
çalışır  ki,  lıamının  düşündüyü  kimi  düşünm ək  onun  ruhuna  yaddır 
vo o  bundan  çimçişir.
9.  Bclosinin  ardınca  gctm oyin.  Boş  vo  m onasız  bozok,  parılu 
qoy  italyanlara  qalsın.  Mona  hor  şcydon  vacibdir,  ona  mcyil  cdin, 
lakin ona çatmaq üçün scçilon yol çotin vo m ancolidir, bu mancolori 
d o f etmok,  yoldan sapm am aq şortdir:  çünki  idrakın yolu çox zam an 
cnsiz bir cığırdan  ibarot  olur,  azacıq  sürüşdünmü,  cığırı  itirorson.
10.  Çox zaman şair qolomo aldığı ohvalata o qodor aludo olur ki, 
onu  bütün  tofsilatı  ilo  tosvir cdib qurtarm ayınca adamın  yaxasından 
ol  çokmir:  budur,  o,  bir  sarayın  tosvirini  vcrmok  üçün  o w o lc ə   onun 
fasadının  gözolliyini  torifloyir;  birco-birco  sono  bağm  bütün  xiya- 
banlarını  gozdirir; bir yanda qosrin qüllosi,  tağın gözolliyi soni valeh 
cdir;  bir  yanda  zorli  balkonlar  nozorini  colb  cdir;  tavanlann  dörd 
torofi  girdo,  yumru  qabartmalarla  haşiyolonmişdir:  “ No  qodor  işlo- 
molor!  Üstolik nolor, nolor!” Son iso sohifolori on-on, iyirm i-iyirm i 
çcvirir  vo  birco  şcyi  düşünürson:  kaş  bu  bağdan  birco  tcz  çıxım  ki, 
canım  qurtarsın.
11.  Bclo  lüzum suz  sadalam alardan,  goroksiz  toforrüatlardan, 
sicillom o  ricotlordon  uzaq  olun!  Goroksiz,  artıq  şcylor  şcirdo 
hom işo  sothi  vo  gülünc  görünür,  adamı  çim çişdirir  vo  yorur.  Ölçü 
hissi  olmayan, ondazoni bilm oyon, qolomi  cilovlam ağı  bacarmayan 
şair yazıb  yarada  bilmoz.
12.  Bozon  müoyyon  nöqsandan  xilas  olmağa  çalışan  şair  başqa 
nöqsana  yol  vcrir  vo  günahların  sayını  artınr.  Birinin  şcri  əvvol 
solğun  vo  süst  olur,  sonra  iso  o  qodor  şitloşir  ki,  qulaqlarda 
cingildoyir,  başqa  birisi  o  qodor  bozok-düzokdon  qaçm ağa  çalışır
ki, axırda şcri quruyub qaxa dönür; o biri uzunçuluqdan yaxa qurtar- 
mağa  çalışır,  amma  aydınlığını  da  itirir;  ycrdo,  xırdalıqlar  içindo 
sürünmokdon  çokinirson,  amma o  qodor yüksoyo uçursan ki, bozon 
bulud vo dumanlar arasmda görünmoz olursan.
13.  Oxucuların  mohobbotini  qazanmaq  istoyirsinizmi?  Dilinizo 
fıkir vcrin, ycknosoqlikdon taundan qaçan kimi qaçın.  Bilin ki, hod- 
dindon  çox  ölçüb-biçilmiş,  sürtülüb  hamarlanmış  misralar  oxucu- 
ları osnodir; cyni sözlorin tokrarmdan ibarot solğun şcirlor quraşdıran 
şair oxuculann mohobbotini  qazana  bilmoz.
14.  Şcri  hom  canlı,  hom  oynaq  olan,  hom  göz  yaşlarını,  hom 
tobossümü  tocossüm  ctdiro  bilon  şair  no  qodor  xoşboxtdir!  Belo 
şairlor  hörmot  vo  mohobbotlo  ohato  olunurlar:  onlann  şcirlorini 
Barbcn o saat satıb qurtarır.
15.  Şcirdo  iyronc  sözlordon  vo  ifrat  çirkinliklorin  tosvirindon 
uzaq  olun.  Ən  aşağı  üslubun  özündo  do  bir  nociblik  vo  nozakot 
olmalıdır.  Burlcsk  ycnico  mcydana  çıxanda  ovvolco  hamını  hcyran 
qoym uş,  ham ının  nozor-diqqotini  özüno  colb  ctm işdi;  onun 
dözülmoz,  kobud  çığırtılı  ifadolori  bir  ycnilik  hcsab  olunurdu. 
Dildon  ötkom,  hazırcavablıqda  porgar  olan  hor  kos  şair  sayılırdı. 
Elo onlann  ucbatından  Parnas  mcydan  vo  küço adamlarının  dili  ilo 
danışmağa  başlamışdı.
16.  H or  ycrindon  qalxan,  ağına-bozuna  baxmadan,  istodiyini 
yazır,  ağzına  golon  sözü  qafıyoloyirdi,  Apollon  Tabarcno  tay 
olmuşdu.  Bu tohlükoli vo zororli üslub hamıya sirayot ctmiş, hamını 
xostolondirmişdi: burjua da, saray ohli do cyni bir azara tutulmuşdu, 
hor ycton  bu  qondamıa  üslubda  şcir yazırdı,  vücudu  hcç  noyo  doy- 
moyon yalançı dil pohlovanları  dahi  ycrino  qoyulur,  hotta  D.Asussi 
bclo  toriflonirdi.
17.  A xır  ki,  bu  axmaq  cofongiyatdan  doyub  cana  golmiş  saray 
ohli  soyuq vo  ctinasız bir nifrotlo  onu bir konara  tullayıb  rodd ctdi, 
çünki  zarafatı  tolxoklikdon  ayırd  ctmişdi.  İndi  bu üslub  yalnız  l'ifon 
oyalotindo  dobdodir.
18.  Siz  Maro  şcrindon  öyrənin,  onun  şcriyyotini  nümuno  kimi 
qobul  cdin,  pocziyanı  burlcsk  üslubu  ilo  lokolomoyin,  qoy  bu 
üslubla  P o n -N ef  körpüsündo  m ürgüloyon  avara  tolxəklər  yığını 
öyünüb  lovğalansm.
19.  Lakin  B rcbcf do  gorok  sizin  üçün  nümuno  olmasın.  Onun 
Farsale  döyüşünün  tosvirindoki  şişirtmolor,  "mcyitlor  dağ  kimi
9
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə