SəHƏr hidayəT qızı orucovaYüklə 191 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü191 Kb.
#80065

SƏHƏR HİDAYƏT qızı ORUCOVA


Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının müdiri

İş Telefonu: (+994 12) 538 73 90

İmeyl: seher.orucova@gmail.com


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1971-ci il noyabrın 12-də İrəvan şəhərində anadan olub.

 • 1978-1988-ci illərdə Bakı şəhərində 193 saylı tam orta məktəbdə təhsil alıb.

 • 1988-1993-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil alıb.

 • 1993-cü ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.

 • 2005-2011-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin Xarici dil (ingilis dili) müəllimi fakültəsində təhsil alıb.

 • Ailəlidir, iki övladı var.
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1998-2002-ci illərdə BDU-nun Folklor kafedrasının dissertantı olub.

 • 2002-ci ildə «Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcümə probleminin, özünəməxsusluğu (1980-1990-cı illər)» mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 2003-cü ildə dosent elmi adını alıb.

 • 2013-cü ildə «Azərbaycan folkloru materiallarının XIX əsrdə toplanılması, rus dilinə tərcüməsi və nəşri problemləri (SMOMPK-un materialları əsasında)» və filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 2015-ci ildə professor elmi adını alıb.
Ə

 • 1993-1995-cü illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsi Humanitar fakültələr üzrə Rus dili kafedrasında laborant.ƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1995-1996-cü illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsi XX əsr Rus ədəbiyyatı nəzəriyyəsi kafedrasında baş laborant.

 • 1996-1999-cü illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsi Folklor kafedrasında müəllim.

 • 1999-2003-cü illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsi Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasında baş müəllim.

 • 2003-2005-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsi Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasında dosent əvəzi.

 • 2005-2015 ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsi Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasında dosent.

 • 2015-ci ildən BDU-nun Filologiya fakültəsi Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasında müdir.
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı

 • Azərbaycan ədəbiyyatı (rus bölməsi)

 • Kitabi-Dədə Qorqud və dünya eposu

 • Azərbaycan folklorunun janr sistemi

  TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Folklorşünaslıq

 • TərcüməşünaslıqİŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR
 • 2012, Tiflis, Gürcüstan. “Qafqaz xalqlarının folkloru və linqvokulturologiyası” mövzusunda Beynəlxalq elmi simpozium.

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq elmi konfransı.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr edilmiş gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq elmi konfransı.

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. “Azərbaycan folklor nümunələrində milli-mənəvi dəyərlərin təcəssümü” mövzusunda Respublika elmi konfrans.

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. “Kitabi-Dədə Qorqud və Türk dünyası” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans.

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. “İslam coğrafiyasında və Azərbaycanda xalq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda Beynəlxalq elmi Konfrans.

 • 2016, Moskva, Rusiya. «Современные проблемы тюркологии: язык – литература – культура» 17-18 ноября, Москва, РУДН

 • 2017, Türkiyə, Ankara: VIII Uluslararası Türk dil qurultayı, 22-26 may, Ankara, Türkiyə

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. Yunis Emre merkezi ilə Bakı Dövlət Universitetinin birgə keçirtdiyi «Korkud Atatdan günümüze aşıklık geleneyi»
ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ
Kitablar

 • 2007, Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcüməsi probleminin özünəməxsusluğu

 • 2012, Azərbaycan folklorunun toplanma, tərcümə və nəşr problemləri (SMOMPK materialları əsasında)

Metodik göstəriş və proqramlar

 • 2014, Xalq oyun və tamaşaları. Magistratura təhsil pilləsi üçün proqram

Məqalələr

 • 2003, Azərbaycan folklorunun kiçik janrları rus dilində // «Folklorşünaslıq məsələləri» BDU-nun folklor kafedrasının nəşri.V buraxılış, Bakı.

 • 2003, Folklor mətninin tərcüməsində tarixiliyin və milliliyin qorunması prinsipi: // «Filologiya məsələləri» №2, Bakı.

 • 2004, Azərbaycan folklorunun ruscaya tərcüməsinin elmi-nəzəri prinsipləri // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XV buraxılış

 • 2004, Azərbaycan uşaq folklorunun nümunələri- sanamalar, acıtmalar, yanıltmacalar rus dilində // «Elm və cəmiyyət- elmi məqalələr toplusu, №1, Bakı.

 • 2004, Азербайджанский фольклор, Программа, Баку.

 • 2007, Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcüməsi probleminin özünəməxsusluğu, Dərs vəsaiti, Bakı.

 • 2009, SMOMPKda Azərbaycan folklor materiallarının toplanması, tərcüməsi və nəşri məslələrinə bir nəzər // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. AMEA Folklor institutu, XXVIII bur., Bakı.

 • 2010, SMOMPK məcmuəsində nəşr edilən kiçik epik janr olan lətifələrin toplanması, nəşri // Dil və Ədəbiyyat jurnalı, №4, Bakı.

 • 2010, Азербайджанская литература. Программа. В соавторстве с доц. С.Сафаралиевой. Баку

 • 2011, Yuxular və yuxuyozmalar. Tərcümə. 2 ç.v. (Azad Nəbiyev. «Folklorda fasiləsiz transfer və yuxu paradiqmaları» kitabında. Bakı, «Elm və Təhsil», 336 s.)

 • 2011, XIX əsrdə Azərbaycan folklor janrlarının SMOMPK məcmuəsində rus dilinin ilkin tərcümə prinsiplərinin formalaşma xüsusiyyətləri // “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu, Bakı, №4

 • 2012, Bayatı janrının tarixi və öyrənilməsi // Pyatiqorsk dövlət linqvistik universitetinin xəbərləri. Pyatiqorsk, 2012

 • 2012, SMOMPKda çap edilmiş lirik janrlar haqqında ümumi məlumat / A.S.Puşkin adına Leninqrad Dövlət Universiteti. III beynəlxalq elmi konfransın materialları. 18 may

 • 2012, SMOMPKda Azərbaycan uşaq folkloru / “Qafqaz xalqlarının folkloru və linqvokulturologiyası”. Beynəlxalq simpoziumun materialları. Tiflis

 • SMOMPK məcmuəsində dərc edilmiş F.Köçərlinin (“Valehin nəğməsi”) və S.Zelinskinin (“Erməni aşığı Vartan Xoyskinin nəğməsi”) mətnlərinin müqayisəli şərhi // Dil və Ədəbiyyat. Bakı.

 • 2012, SMOMPK məcmuəsində müxtəlif illərdə dərc edilmiş “Gəlin gedək Xoruzlunun düzünə (“Rüstəm”) adlı Azərbaycan xalq mahnısının müqayisəli təhlili. // Filologiya məsələləri, №9, Bakı.

 • 2012, Qarabağ xalq mahnıları və şikəstələri SMOMPK məcmuəsində / “Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları, 26 dekabr 2012-ci il, Bakı.

 • 2012, “Qaçaq Nəbi” SMOMPK məcmuəsində // Dil və Ədəbiyyat”, №1, Bakı.

 • 2012, SMOMPK məcmuəsində Azərbaycan xalq qəhrəmanlıq mahnıları // Folklorşünaslıq məsələləri, Bakı.

 • 2012, SMOMPK məcmuəsində dərc edilmiş kiçik lirik janrlar haqqında ümumi məlumat / Ədəbi mətn XX əsrdə: poetika problemləri: V beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Çelyabinsk.

 • 2013, Toplama, tərcümə və nəşr problemləri SMOMPKda // Tomsk Dövlət Universitetinin xəbərləri, №3

 • 2013, Azərbaycan uşaq folklorunun nümunələri SMOMPKda // Tomsk Dövlət Universitetinin bülleteni, Tomsk, №3 (ingilis dilində)

 • 2013, Folklor toplanmasının prinsipləri (“Qafqaz xalqlarının təsvirinə dair materiallar toplusu”nun materialları əsasında) // Tomsk Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri, Tomsk, №17

 • 2013, F.Köçərlinin təqdimatında sayaçı sözləri SMOMPK-da // Moskva Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri, Moskva, №2

 • 2014, Mahmudbəy Mahmudbəyov- görkəmli folklorşünas kimi / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, s.293-294

 • 2015, Müasir folklorşünaslığın qayğıları, problemləri və qarşıda duran vəzifələr/ Azərbaycan folklor nümunələrində milli-mənəvi dəyərlərin təcəssümü mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: “Elm və təhsil”, s.14-24

 • 2015, Azərbaycan folklorunun toplanma və nəşrinin tarixi təcrübəsi və çağdaş prinsipləri // Folklor və Etnoqrafiya. N 2 (43)

 • 2015, F.Köçərlinin təqdimatında sayaçı nəğmələri / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş «Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri» IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 5-7 may, Bakı, Mütərcim nəşriyyatı, s.355-358

 • 2015, “Kitabi-Dədə Qorqud”un tərcümələri / "Kitabi-Dədə Qorqud"un tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş “Kitabi-Dədə Qorqud və Türk dünyası” Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, s.11-15

 • 2015, Проблемы и задачи современной Азербайджанской фольклористики // Журн. «Язык и культура». Вып.18, Киев, с.591-598

 • 2015, Особенности представления азербайджанских пословиц и поговорок в собраниях М.Махмудбекова // Журн. «Вестник ПГЛУ» с.199-205

 • 2016, Mahmud bəy Mahmudbəyovun SMOMPK məcmuəsindəki rolu / Bakı Dövlət Universitetində “Azərbaycan xalqının Ümumilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş Filologiyanın aktual problemləri” Respublika Elmi-nəzəri Konfransın materialları. Bakı, s.29-33

 • 2016, Uşaq oyunları SMOMPK məcmuəsində / AMEA-nın Folklor İnstitutunun “İslam coğrafiyasında və Azərbaycanda xalq oyunları və meydan tamaşaları” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, s.248-252

 • 2016, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında ağı janrı // “Dil və Ədəbiyyat”, № 3, Bakı,s.224-226

 • 2016, Жанр дастан у тюркоязычных народов / «Современные проблемы тюркологии: язык – литература – культура» 17-18 ноября, Москва, РУДН

 • 2016, Мультикультурализм- историческое достояние Азербайджанского народа //Bakı Universitetinin xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) №3, s.68-75, 0, 4 ç.v.

 • 2017, Folklor materiallarındakı antropoloji leksikanın tərcümə prosesi. Akademik Ağamusa Axundovun 85 illiyinə həsr olunmuş «Akademik Ağamusa Axundov və Azərbaycan filologiyası» mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın konfransının materialları.Bakı, s.88-91

 • 2017, İrəvan şəhəri – toponim və etnonimi folklor materialı kimi. Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, s.175-178

 • 2017, Qədim sənət növü-xalçaçılıq və naxış elementləri// “Folklorşünaslıq” elmi-nəzəri jurnalı, 1/2017, səh.3-5

 • 2017, Жанр дастан у тюркоязычных народов // Dil və ədəbiyyat (beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal). Bakı, 2017, №4(104), 0, 5 ç.v.
ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI, FƏXRİ ADLARI
 • 2015, “Bizim Lider” qəzetinin Redaksiya Heyətinin qərarına əsasən “Azərbaycan bayrağı” Fəxri diplomu

 • 2017, Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İşçiləri Həmkarlar İttifaqı tərəfindən keçirilmiş rəy sorğusuna görə  “İlin alimi” Ali media mükafatı
İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ

 • 2015-ci ildən BDU-nun Filologiya fakültəsinin tədbirlərinin təşkilat komitəsinin üzvü

 • 2015-ci ildə AMEA-nın Folklor İnstitutunun Müdafiə Şurasının üzvü

Yüklə 191 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə