Şəhər və sənaye müəssisələri ekosistemləri hansı ekosistemə aiddir?Yüklə 76,66 Kb.

tarix22.05.2018
ölçüsü76,66 Kb.


1

 Şəhər və sənaye müəssisələri ekosistemləri hansı 

ekosistemə aiddir?

A) Antropogen;B)Landşaf  ;C)Trosfer  ;D) Biosfer  ;E) 

Litosfer

2

 Şəhərlərin yaranması əsasən   nə ilə bağlıdır?A)Sivilizasiya  ;B)Urbanizasiya ;C)Şüurun inkişafı  

;D)Əhalinin artımı   ;E)Texnikanın inkişafı 

3

 Dünyada ilk şəhərlər hansı cay boyu yaranmışdır?A) Araz;B) Kür-Arpa çay;C)Tibr və Nil  ;D)Dnepr ;  E) 

Volqa ;


4

 İlk  şəhərlər hansı məqsədilə yaranmışdır?

A)Qida hasilatını artırmaq ;B)Xəstəliklərdən qorunmaq 

;C) Əhalinin sayını artırmaq ;D)Birlikdə ticarətlə məşğul 

olmaq və düşməndən qorunmaq  ;  E)Təbii hadisələrdən 

qorunmaq  

5

 Tarixən ilk milyon nəfər əhalisi olan şəhər hansı olmuşdur?

A)Afina ;B)Hindistan ;C)Cin  ;D)İran   ;E)  Roma 

6

 Hazırda dünyanın ən böyük şəhəri hansı sayılır?A)Tokio  ;B)Vaşenqton ;C)Varşava  ;D)Dehli  ; E) Bakı

7

 Şəhərlərin böyüməsinin insanlara zərəri nədir.  ?A) Qida qıtığı yaradır;B) Təbiətdən uzaqlaşdırır. 

;C)Avtomobillərin sayı artır  ;D)Tıxaclar yaradır  ; 

E)İnsanların sağlamlığına mənfi təsir edir  ;

8

 Orta əsrlərin şəhər əhalisi  yaxın olmuşdur ?A) Əkinçiliyə;B)Maldarlığa;C)Təbiətə  

;D)Maşınqayırmaya  ; E) Elmi inkşafa ;

9

 Müasir şəhərlərin landşaftı dəyişdirilərək hansı landşafta aid olmuşdur ?

A)Qədim landşafta ;B)Moderinn landşafta ;C) Təbii 

landşafta ;D)Mədəni landşafta ;  E) Sadə Landşafta

10

  Cəmiyyətin fəaliyyəti nəticəsində yaranan elementlər nisbətən üstünlük təşkil edir.?

A)Qədim landşaft ;B)Moderinn landşaft ;C) Sadə 

landşaft ;D)Mədəni landşaft ;E) Təbii landşaft11

  Şəhər landşaftı çox vaxt necə adlandırılır?

A)Urbanizasiya landşaftı  B)Suni landşaft ;C) Təbii 

landşaft ;D)Təbiət landşaftaı ;  E)Sivilizasiya Landşaftaı

12

 Abadlaşdırılmış şəhərlərdə əsasən nələr üstünlük təşkil edir  ?

A)Texnika ;B)Daş, beton, asfalt;C) fabrik və zavodlar 

;D)İctimai aişə xidməti obyektləri  ; E)Kimya sənaesi 

13

  Abadlaşdırılmış şəhərlərdə əsasən nələr  müşahidə olunur?

A) Səs-küyün artması ;B)Yaşıllığın çoxalması  ; C) Təbii 

elementlərin nisbi azalması  ;D)Ərzaq qıtlığı ;E)İşsizlik  ; 

14

Təbii elementlərin nisbi azalması nəticəsində nə baş verir A) Sular çirklənir ;B)Torpaqlar şoranlaşır  ; C)Torpaq 

sürüşməsi yaranır  ;D)hava hövzəsinin vəziyyəti pisləşir 

;E)Zəlzələ baş verir  ;

15

 Yaşayış, sənaye, kommunal-anbar, xarici nəqliyyat, şəhərətrafı ərazi hansı  fəaliyyət zonasıdır?

A)Dalan  ;B)Məhəllə  ; C) Kənd ;D)Qəsəbə ;E) Şəhərlər,

16

 Yaşayış zonası və ya seliteb zona – yaşayış rayonları, ictimai mərkəzlər (inzibati, elmi, tədris, tibbi, idman və 

s.) hansı məkanlar  üçün ayrılır ?

A) Ümumi istifadəli yaşıllıqlar ;B)Xüsusi istifadəli 

yaşıllıqlar  ; C)Suni yaşıllıqlar  ;D)Yerdəyişən yaşıllıqlar 

;E)Sabit yaşıllıqlar  ; 

17

  Şəhərlərin canlı zona ərazisinin əsas struktur elementi  nələr sayılır?

A)Dalanlar  ;B)Mikrorayonlar  ; C)Məhəllələr  ;D) 

Qəsəbələr;E) Kəndlər ; 

18

 Mikrorayonların daxilində yaşayış binalarından başqa  hansı obyektlər yerləşdirilir ?

A) Stadionlar ;B)Aeroport  ; C)İlkin xidməti idarələr və 

müəssisələr . ;D)Xamm mal emalı zavodları 

;E)Unversitetlər  ; 
19

 Mikrorayonların ərazisi kəsişir?

A)Dəmir yolları ilə  ;B)Fabrik və zavod binaları ilə  ; 

C)Yüksək gərginlikli elektrik xətti ilə  ;D) Magistral 

yollar və yaşayış binaları ilə ;E)Piyada yolu ilə  ; 

20

 Böyük və çox böyük şəhərlərdə əhalinin cəmləşməsi son illər  nə ilə müşayiət olunur ?

A)Məşğulluğun artması ;B) Sənayenin inkişafı  ; 

C)Kimya sənayesinin inkişafı  ;D)Nəqliyyatın artması ;E) 

çoxmərtəbəli evlərin tikilməsi və əhalinin sıxlığının daha 

da artması ; 

21

 Tikililərin sayının çoxalması  nəyə səbəb olur ?A)Xidməti müəssisələrin ərazisinin, həmçinin yaşıl 

ağaclıqların sahəsinin azalmasına  ;B)Əhalinin artmasına  

; C) İş yerlərinin çoxalmasına  ;D)Memarlığın inkişafına  

;E) Tikinti sektorunun böyüməsinə ; 

22

Hansı  amillər yaşayış ərazilərinin düzgün fəaliyyətini pozur, bunun nəticəsində binaların yanında, yaşayış 

evlərində, mikrorayonların və kvartalların daxilində səs-

küyün səviyyəsi yüksəlir.  ?

A) Fabriklərin salınması ;B)Tikililərin sayının çoxalması  

; C)İdman komplekslərinin salınması  ;D) Konsert 

zallarının salınması;E) Akustikanın nəzərə alınması  ; 

23

  Neç mərtəbəli evlərdə yaşamaq xüsusilə böyük narahatlıq yaradır?

A) 6 və daha yüksək mərtəbəli evlərdə ;B)10və daha 

yüksək mərtəbəli evlərdə  ; C)16və daha yüksək 

mərtəbəli evlərdə ;D)30 və daha yüksək mərtəbəli 

evlərdə ;E)  16 və daha alcaq mərtəbəli evlərdə; 

24

Hansı amil şəhərin nəqliyyat problemini daha da kəskinləşdirir ?

A)Azmərtəbəli binalar  ;B) Yolun ensiz olması ; 

C)Dayanacaqların cox olması  ;D)Yüksək binalar 

;E)Piyada keçidinin az olması  ; 
25

 Hansı sahənin mütəxəssislərinin birgə səyi ilə gələcəkdə 

hazırladığı layihələr şəhərimizdə həyat tərzinin 

pisləşməsinə deyil, yaxşılaşmasına zəmin yaratmalıdır?

A)Dizaynerlər   ;B)Pisixoloqlar  ; C)Rəssamlar  ;D) 

Kimyaçılar;E) Gigiyena mütəxəssisləri, inşaatçılar, 

iqtisadçılar, sosiologiya və estetika sahəsinin  ; 

26

 Hansı zonanın ərazisində müxtəlif sahələrin sənaye obyektləri (metallurgiya, kimya, maşınqayırma, elektron 

və s.) və onlarla əlaqəli digər obyektlər yerləşir. ?

A)Sənaye zonası  ;B)Kənd təssərüfatı zonası  ; C)Yaşıllıq 

zonası  ;D)İstifadəsiz sahələr  ;E)Şoranlaşış torpaq 

sahələri  ; 

27

  Hansı ərazi ətraf mühiti çirkləndirən əsas mənbə sayılır?A)Kənd təsərüfatı ərazisi  ;B)Sənaye ərazisi  ; 

C)Cimərliklər  ;D)Əkin sahələri ;E) Hərbi təinatlı ərazilər 

28

 Hansı müəssisələr sənaye rayonunun yaşayış zonasından uzaqda və digər müəssisələrə nisbətən külək tutmayan 

ərazidə yerləşdirilməlidir ?

A) Təhsil müəsissələri ;B)Tibb müəsissələri  ; C)Səhiyyə 

baxımından daha zərərli olan müəssisələr, partlayış və 

yanğın qorxusu olan  ;D)Hərbi hissələr ;E) İdman 

kompleksləri ; 

29

Nə zaman müəssisələrin birləşdirilməsi daha məqsədəuyğun olardı.  ?

A)Zərərlə işlədiyi zaman  ;B) İşçi sayı az olduğu zaman ; 

C)Məhsuldarlıq aşağı düşdüyü zaman  ;D)Texnoloji 

prosesləri, xammal bazalarını, məhsul və ya tullantıların 

qarşılıqlı utilizasiyasının birləşdirilməsi əsasında  

;E)Birləşmasi məqsədə uyğun deyil  ; 

30

Hansı müəsissələr  digər müəssisələrdən aralı olmalıdır.   ?

A) Təhsil müəsissələri ;B)Tibbi müəsissələr  ; C)Qida 

istehsalı müəssisələri  ;D) Ticarət obyektləri;E) Aqressiv 

qaz və toz ayıran müəssisələr; 
31

Sənaye tərəfindən çirklənmiş meydançalara malik olan 

müəssisələr harada salınmalıdır ?

A)Nisbətən hündür sahələrdə  ;B)Nisbətən alçaq shələrdə  

; C)Cay kənarında   ;D)Meşəliklərə yaxın sahələrdə 

;E)Dəniz kənarında  ; 

32

Səhiyyə – qoruyucu zonası sənaye və nəqliyyat obyektlərinin ətraf yaşayış yerlərində nəyi 

müəyyənləşdirilir.   ?

A)Təbiətə dəyən zərəri  ;B)Mənfi təsirin azaldılmasını  ; 

C)İnsanların orqanizminə dəyən zərəri  ;D)Xəstəliklərin 

yayılmasını ;E)Təbiətə yayılan virusları  ; 

33

Səhiyyə-qoruyucu zonada və sənaye müəssisələri arasında hansı  ağac cinslərindən istifadə olunmalıdır.   ?

A) Uzun ömürlü ;B)Hündürboylu  ; C) qaza-toza 

dözümlü ;D)İynə yarpaqlı ;E)Enli yarpaqlı  ; 

34

  Qaryarpaq iydə, xırdayarpaq qarağac, yapon saforası, yaşıl göyrüş, lələk, amerika ağcaqayını, kanada qovağı, 

şərq səlbi hansı xüsusiyyətə malikdir?

Uzun ömürlü ;B)Hündürboylu  ; C)Ən çox karbon  ifraz 

edn;D)qaza-toza dözümlü  ;EƏn az oksigen ifraz edn;  ; 

35

Alüminium zavodunun tüstü atılan zonasında otarılan inəklərin südündə nə aşkar edilmişdir ?

A)flüor ;B)  Virus ; C) Şəkər ;D)Birsilyoz  ;E) Radiasiya 

36

Kommunal-anbar zonası yaşayış ərazisinin hansı hissəsində yerləşdirilir?

A)  Bitişik;B)  Aralı  ; C)Daxilində  ;D)Yerin altında  ;E) 

Ağaclı ərazidə ; 

37

 Bu zona nəqliyyat qurğularının yerləşdirilməsinə xidmət edir (sərnişin və yük stansiyaları, limanlar, gəmilərin yan 

alması üçün körpü və s.). ?

A) Qarantin olunmuş zona ;B)Daxili nəqliyyat zonası  ; 

C)Xarici nəqliyyat zonası  ;D)İstehsal zonası ;E)Qədağan 

olunmuş zona  ; 38

. Bu zona müasir şəhərlərdə yaşıl ağaclıqların başlıca 

sanitar-gigiyena, rekreasiya, quruluş-planlaşdırma, bədii 

dekorativ, estetik funksiyları daşıyır  ?

A)  Dənizkənarı zona ;B)Qoruq zonası  ; C)Suptropik 

zona  ;D)Meşə-park və yaşıllıq zonası ;E)Tpopik zona  ; 

39

Şəhər və digər yaşayış məntəqələrində ətraf mühitin mühafizəsi işində nələrin  rolu əvəzedilməzdir.   ?

A) Sanitariyanın  ;B)Su hövzələrinin   ; C) Su 

anbarlarının;D)Konolizasiya sisteminin ;E)  Yaşıllıqların 

40Hansı vasitələr  ərazisində mikroiqlimi yaxşılaşdırır, açıq 

havada istirahət üçün əlverişli şərait yaradır, torpağın, 

binaların divarlarının, asfaltın hədsiz qızmasının qarşısını 

alır.  ?


A)Yaşıl ağaclıqlar  ;B)İsirahət parkları  ; C)Qarın 

yağması  ;D)Yağışın yağması ;E)Sərt küləklər  ; 

41

Qızmar havada bağda kölgəlikdə açıq sahəyə nisbətən hansı temperatur olur  ?

A) 9-50yuxarı ;B) 7-80 aşağı    C)  12-90 aşağı ;D)4-40 

yuxarı ;E)2-30yuxarı  ; 

42

Yay günü küçədə havanın temperaturu 300 C-dən yüksəkdirsə, mikrorayonun bağında termometr hansı 

dərəcəni  göstərir ?

A) 13-130 C ;B) 30-180C ; C) 22-240 C ;D)26-210C 

;E)40-200 C  ; 

43

Hansı faktorlar fitonsid deyilən bioloji aktiv maddələr əmələ gətirir ?

A)  Daşlar;B)Ağaclar  ; C)Su  ;D) bitkilər;E)Hava ; 

44

1m-2 qazondan saatda neçə qrama qədər su buxarlanır?   A) 100qr ;B) 300 qr ; C) 50qr  ;D)120qr  ;E) 200qr ; 


45

Yayın qızmar günlərində qazonun yanındakı piyada 

yolda insanın boyu hündürlüyündəki havanın 

temperaturu asfalt örtüyündə həmin hündürlükdəkinə 

nisbətən necə C aşağı olur  ?

A) 2,50 C ;B)3,60C  ; C)4,30C  ;D)1,40C ;E)3,50C  ; 

46

Havanın enən axınını yarpaqlar özünə cəzb edir və  nəyi üzərinə yığılır ?

A)Buxarı  ;B)Tozu   ; C)Yağış damcılarını ;D)Günəş 

işığını ;E)Radiasiynı  ; 

47

Səhralaşmanın  formasını neçə yerə  ayırırlar ?A)4  ;B) 3 ; C) 2 ;D)5 ;E)7  ; 

48

Səsəhrsalamanın arealı bir dəqiqə ərzində neçə ha  münbit torpaq sahəsi səhraya çevrilir?

A)10ha  ;B) 7ha ; C) 14ha ;D) 20 ha;E)25ha  ; 

49

Səsəhrsalamanın arealı il ərzində bu rəqəm neçə mln hektara çatır ?

A) 4 ;B) 9 ; C)11  ;D) 7;E)6  ; 

50

Planetimizdə  neçə mlrd. ha sahə səhralaşmaya məruz qalmışdır  ?

A) 3,6 mlrd. ha ;B)2,5mlrd. ha   ; C)1,5mlrd. ha   

;D)4,2mlrd. ha  ;E)5,3mlrd. ha   ; 

51

Səhralaşma bütün kontinentlərdə (Antarktida istisna olmaqla) – dünyanın neçə ölkəsində mövcuddur ?

A) 90 ;B)110  ; C)180  ;D) 135;E)167  ; 

52

. İnsan yaşadığı tarix boyu necə  hektardan artıq məhsuldar torpağı səhraya çevirmişdir  ?

A) 2 mlrd ;B)3 mlrd  ; C) 1 mlrd. ;D)4 mlrd ;E)6 mlrd  ; 

53

Antropogen səhralar planetimizin neçə %-ni tutur  ?A) 1,5% ;B) 2,3% ; C)5,6%  ;D)6,7% ;E) 8,3% ; 

54

Amerika alimi Q.Dreqni üç faktorun indiqatorluğu əsasınd aneçə  səhralaşma dərəcəsi ayırır?

A) 3 ;B) 1 ; C)  5;D)7 ;E)  4 ; 
55

Hansı növ şəhərsalma  bitki örtüyünün və torpağın zəif 

pozulması. Məhsuldarlığın 10%-dən az aşağı düşməsi ilə 

ifadə olunur ?

A) Zəif şəhərsalma ;B) Güclü şəhərsalma ; C)Orta 

şəhərsalma  ;D) Müasir şəhərsalma;E)  Qədim 

şəhərsalma; 

56

Hansı növ şəhərsalma  yem bitkiləri az qiymətli ot növləri və kollarla əvəz olunur, eroziya nəticəsində 

torpağın münbit qatı dağılır, məhsuldarlıq 50%-dən çox 

aşağı düşür  ?

A) Zəif şəhərsalma ;B) Yüksək dərəcəli şəhərsalma ; 

C)Orta dərəcəli şəhərsalma  ;D) Müasir şəhərsalma;E)  

Qədim şəhərsalma; 

57

Hansı növ şəhərsalma mal-qaranın otarılması üçün qeyri-əlverişli şərait yaranır, torpağın eroziyası inkişaf edir, 

məhsuldarlıq 10-50% aşağı düşür  ?

A) Zəif şəhərsalma ;B) Yüksək dərəcəli şəhərsalma ; 

C)Orta dərəcəli şəhərsalma  ;D) Müasir şəhərsalma;E)  

Qədim şəhərsalma; 

58

Hansı dərəcə səhralaşma (çox güclü) – bərpa olunmaz proses olub torpağın bərpası mümkün deyil  ?

A) Orta ;B) Yüksək ; C)Aşağı  ;D)Çox yüksək  ;E)Cox 

aşağı  ; 

59

Alimlərin fikrincə güclü və çox güclü səhralaşmaya məruz qalan rayonlarda hazırda neçə mln. əhali yaşayır?  

A) 25 mln;B)32 mln ; C) 54mln;D)83mln ;E) 78 mln ; 

60

Hesablamalara görə səhralaşmaya məruz qalan torpaqlardan tam alına bilməyən (əksik) ümumi 

məhsulun illik məbləği neçə mlrd. dollara yaxın təşkil 

edir.   ?

A)16 mlrd  ;B) 21mlrd ; C)10mlrd ;D)34mlrd ;E)28mlrd  

61

Hədsiz antropogen təzyiqin əlverişsiz hava şəraiti ilə qarşılıqlı təsirinin nəticələri neçə səhralaşma prosesinin 

güclənməsinə səbəb olmuşdur  ?

A) 127 ;B) 282 ; C) 210 ;D)140 ;E)265  ; 62

Qurunun biotası kontinentlərə suyun dövriyyəsinin 

necə%-ni təmin edir ?

A)20-30 %;B) 35-50% ; C) 70- 75% ;D)%65-80 ;E)60-

65 % ; 

63

Təbii meşələrdə Günəş radiasiyasının neçə %-i yarpaqlar tərəfindən udulur   ?

A) 25%  ;B)30 %  ; 40C)%   ;D)90% ;E)%  60 ; 

64

Meşənin yerində insan tərəfindən yaradılan aqrosenozlarda Günəş radiasiyasının yalnız neçə %-i 

transpirasiyaya sərf olunur.   ?

A) 15%  ;B)20%   ; 35C)%   ;D)50%  ;E)40%  ; 

65

Torpaqdan düzgün istifadə edilmədikdə (nəzarətsiz) də hansı iqlimli rayonlarda səhralaşma prosesi baş verir.   ?

A) Arid  ;B) Tropik ; C) Supturopik ;D)Komba ;E) Mono 

66

Hansı iqlimli rayonları əsasən suvarma ilə əlaqədardır?              Tropik   ;B)Arid ; C) Supturopik ;D)Komba ;E) Mono ; 

67

Dünyada suvarılan torpaqların neçə%-ə qədəri şoranlaşmaya və şorakətləşməyə məruz qalmışdır  ?

A)15%  ;B)20%   ; C)30%  ;D)45%  ;E)55 %  ; 

68

Dünyada hər il suvarılan torpaqların neçə mln. ha-ı şorlaşaraq sıradan çıxır  ?

A) 2,4  mln,ha ;B) 1,9 mln,ha  ; C) 2,8 mln,ha  ;D) 1,5 

mln,ha ;E) 1,2 mln,ha ; 

69

Şimali Amerikada deqradasiyaya uğrayan suvarılan torpaqlar necə % təşkil edir  ?

A) 12 % ;B)18 %  ; C)21 %  ;D)%14  ;E) 28%  ; 

70

Deqradasiyaya uğrayan suvarılan torpaqlar Avropada  necə % təşkil edir ?

A)16%  ;B)21%  ; C)27%  ;D)31% ;E)35%  ; 
71

Deqradasiyaya uğrayan suvarılan torpaqlar Avstraliyada 

neçə % təşkil edir?

A)17%  ;B) 13% ; C)21 % ;D) 32%;E) 38% ; 

72

Rusiyada deqradasiyaya uğrayan suvarılan torpaqların sahəsi inkişaf etmiş ölkələrdən çox olub neçə %-ə çatır?   

A)18%  ;B) 22% ; C) 35% ;D)40 %;E)48%  ; 

73

Neçənci ildə Caxeldə 20 il sürən quraqlıq nəticəsində tarlaların və otlaqların məhsuldarlığı aşağı düşmüş ?

A) 1950 ;B) 1975 ; C) 1983 ;D)1968 ;E) 1992 ; 

74

Caxeldə quraqlığın ilk dalğası zamanı (1968-1973-cü illər) neçə  mindən artıq yerli əhali acından ölmüşür ?

A)120  ;B)180 ; C)210  ;D)280 ;E)250  ; 

75

Caxeldə quraqlığın ilk dalğası zamanı mal-qaranın neçə %-i məhv olmuşdur?

A)40%  ;B)30%  ; C)22%  ;D)35% ;E)10 % ; 

76

Quraqlığın ilk dalğası zamanı Malidə və Mavritaniyada mal-qaranın neçə%-i qırılmışdır  ?

A) 25% ;B)90%  ; C)32 % ;D)40% ;E)60%  ; 

77

Hansı ilin  ortalarında Saxaradan cənubda quraqlıq nəticəsində 3 mln-a yaxın adam ölmüşdür  ?

A)1970  ;B) 1968 ; C) 1980 ;D)1990 ;E) 1975 ; 

78

Səhralaşmaya qarşı mübarizə neçəci ci ildə Keniyanın paytaxtı Nayrobi şəhərində BMT-nin keçirdiyi 

Beynəlxalq konfransda «Səhralaşmaya qarşı mübarizə 

planı» qəbul olundu  ?

A)  1950;B)1970  ; C)  1968;D) 1977;E) 1988 ; 

79

Neçənci ildə Rio-de-Janeyroda keçirilən Beynəlxalq konfransda gündəliyə «21-ci əsrdə səhralaşmaya və 

quraqlığa qarşı mübarizə» məsələsi salınaraq bütün 

bəşəriyyətin mühüm məsələsi müəyyən edildi  ?

A) 1965 ;B) 1969 ; C) 1973 ;D)1980 ;E)  1992
80

Şəthi buxarlanma yağıntının miqdarından neçə  dəfə 

artıqdır  ?

A) 3-4 ;B) 5-6 ; C)7-8  ;D)9-10 ;E) 1-2 ; 

81

İqlim yarımsəhra və quru hansı tipə  aiddir  ?A)Monqor yarımtipinə  ;B)Bozqır yarımtipinə  ; C)Mino 

yarımtipinə  ;D) Sudan yarımtipinə;E)Sakaro yarımtipinə  

82

Kür-Araz ovalığında səhralaşma prosesi hansı bölgədə daha güclü gedir  ?

A) Mil düzündə ;B) Şahtaxtı düzündə ; C) Şirvan 

düzündə ;D)Şəmkirdə ;E)Belesuvarda  ; 

83

Regionun ovalıq hissəsində suvarılan ərazilərdə səhralaşma prosesini yaradan əsas səbəblər orada  hansı 

şəbəkəsinin yaradılması və suvarma işləri ilə əlaqədardır?  

A) Borukollekror ;B) Nasosla suvarma  ; C) Artizan 

üsulu ;D)Drenajkollektor ;E) Suni suvarma ; 

84

Səhralaşma əsasən Abşeron yarımadasında torpağın   çirklənməsi nə ilə əlaqədar  baş verir?

A)Plastik tullantılar  ;B)Kimya sənayesi tullantıları  ; 

C)Məişət tullantıları  ;D)Şüşə məhsulları tullantıları ;E) 

neft və neft tullantıları ; 

85

Mövcud məlumatlara görə (Maqribi, 1998) 1995-ci il üçün Abşeron yarımadasında nə qədər neft quyusu 

mövcuddur?

A)  7000 ;B)4500  ; C) 6000 ;D)5800 ;E)6500  ; 

86

Abşeron yarımadası daxilində neft istehsalı sənayesi neçə ha ərazidə yerləşir  ?

A)  16min ha;B)20 min ha  ; C)23min ha  ;D)28min ha 

;E) min ha31min ha ; 

87

Dünya şöhrətli Lui Paster  mikroorqanizmiləri  necə adlandırmışdır  ?

A) Parazitlər ;B) Təbiətin yarası ; C)"Təbiətin böyük 

qəbirstanlığı  ;D)Mikroplar ;E) Tulantılar ; 88

 Ammonifikasiya hansı   prosesdir?

A)Kimyəvi   ;B) Bioloji ; C) Təbii ;D) Mikrobioloji;E)  

Qeyri təbii; 

89

İnsanın yaşaması və istehsal fəaliyyəti üçün zəruri olan təbii varlıq hansıdır  ?

A) Qida ;B)Od  ; C) Hava ;D)Su ;E) Torpaq ; 

90

 Yer kürəsinin quru sahəsinin neçə %-dən əkinçilik üçün yararlı torpaq sahəsi kimi istifadə olunur ?

A)11%  ;B)15%   ; C)22%   ;D)8%  ;E) 50%  ; 

91

İnsanın eşidəbildiyi ,qulaq pərdəsinə təsir edən rəqs dalğalarğ necə adlanır?

A)  Dalğa;B)Səs  ; C)Təyzik  ;D)Harmoniya ;E) Akustika 

92

Səs dalğalarının yaratdığı sahə necə adlanır  ?A) Akustika ;B)  Balans; C) Səs sahəsi ;D)Harmoniya 

;E)Elektro maqnit  ; 

93

Səs dalğalarını yaradan hərəkət necə adlanır  ?A) Hərəkət dalğaları ;B)Təbii səs  ; C) Akustika ;D) Rəqs 

dalğaları;E) Əks-əda ; 

94

Səs şəhər əhalisinin  30%-nin vaxtından əvvəl qocalmasına və ömrünün neçə il qısalmasına səbəb olur  

?

A) 11-22 ;B) 16-18 ; C)23-26  ;D) 15-35;E) 8-12 ; 95

Kainat neçə atom qüvvəsi ilə idarə olunur?

A) 4 ;B) 6 ; C)2  ;D)9 ;E)7  ; 

96

Yerin maqnit gücü necə Qs hesab edilir?A) 4-Qs ;B) 10-Qs ; C)6-Qs  ;D)14-Qs ;E)  ; 

97

 Yerlə Atmosver arasında nə yaranır?A)Qaz; B)Yanacaq; C)Elektrik;  D)Su;  E)Enerji; 

98

Planetlərin arasında nə mövcutdur?A)Oksigen  ;B) Hava boşluğu ; C)Atom hissəcikləri  

;D)Maqnit sahəsi ; E) Cazibə qüvvəsi ; 
99

Müalicə məqsədi ilə maqnit gərginliyi necə Qs qəbul 

edilib?

A) 120-200 Qs ;B) 200-300 Qs ; C)300-400 Qs   ;D)200-400 Qs ;E) 300-500 Qs ; 

100


Yerin maqnit sahəsinin dəyişməi nə ilə əlaqədardır?

A)Günəşin fəallığı ilə; B)Günəşin düşməsi ilə; 

C)Günəşin səmti ilə;  D)Günəşin qalxma bucağı ilə;  

E)Günəşin rəngindən asılıdır; : public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Muhendislik
Muhendislik -> Avtomobilləşmənin mənfi cəhətləri hansı bənddə düzgün göstərilmişdir? a insan
Muhendislik -> Naxçıvan Dövlət Universiteti Memarlıq və Mühəndislik fakültəsi
Muhendislik -> Fənn: Torpaqşünaslıq İxtisas: Meliorasiya su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi, II kurs
Muhendislik -> Ekologiya sözünü ilk dəfə elmə kim yaymışdır? A j. B. Lamark b aristotel c ernest Hekkel d
Muhendislik -> Ekologiyanın predmetini nə təşkil edir? A bitkilər arasındakı əlaqələr b fitosenoz və zoosenoz
Muhendislik -> Səlcuq türklərinin axınları dövründə Azərbaycanda başlıca torpaq mülkiyyəti
Muhendislik -> Ill nəsil kompyuterlərin əsasını hansı marka təskil edir: a ibm 360 və 370
Muhendislik -> Ill nəsil kompyuterlərin əsasını hansı marka təskil edir: a ibm 360 və 370


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə