Selgitada semantikavarade haldamise olemustYüklə 492 b.
tarix13.11.2017
ölçüsü492 b.
#9792Selgitada semantikavarade haldamise olemust

  • Selgitada semantikavarade haldamise olemust
  • Tutvustada haldamise protsesse ja töövõtteid
  • Tutvustada haldamisega seotud probleeme läbi praktiliste harjutuste
  • Aidata tuvastada semantikavarade haldamise edukaks läbiviimiseks vajalikud nõuded nende terve elutsükli jooksul koolitusel osaleja organisatsioonis


Milleks haldamine

 • Milleks haldamine

Kokku ~4000 andmevälja

 • Kokku ~4000 andmevälja

 • ~1400 erinevat tippelemendi nimetust

 • Ca 2000 defineeritud andmetüüpi/päringut

 • Top 10% mõistetest katab ca 50% annotatsioonidest – 20% ca 80%

 • Orienteeruv mõistete arv (andmeobjektid) – min 1000 (vaid andmed) - 2000 (kvaliteetne ontoloogia)

 • *Ca 50% andmeteenuste baasil (24 WSDL dokumenti, 538 andmeteenust)

Andmete ja andmeteenuste kirjeldusi on palju

 • Andmete ja andmeteenuste kirjeldusi on palju

  • Andmeteenuste hulk on suur ning üha kasvav
 • Kirjeldused on omavahel seotud

  • Teenuste kirjeldused viitavad andmeobjektide kirjeldustele
  • Andmekoosseisude kirjeldused viitavad andmeobjektide kirjeldustele
  • Andmeobjektide kirjeldused on defineeritud ontoloogiates
  • Muudatused ühes kirjelduses tingivate seotud kirjelduste kaasajastamise


Kirjelduste kõrge kvaliteedi tagamine on keerukas

 • Kirjelduste kõrge kvaliteedi tagamine on keerukas

  • Eeldab vastava know-how olemasolu
  • Vajalik stabiilsus ja järjepidev haldamine
  • Erinev andmete/teenuste semantika erinevates valdkondades


Semantikavarade haldamise põhimõtted

 • Semantikavarade haldamise põhimõttedWSDL – teenuste süntaktiline kirjeldamine

 • WSDL – teenuste süntaktiline kirjeldamine

 • XSD – andmetüüpide süntaktiline kirjeldamine

 • OWL – valdkonnamudelite kirjeldamine

 • SA-WSDL – süntaktiliste kirjelduste (WSDL) sidumine semantikaga (OWL)Semantilisel kirjeldamisel rakendatakse järgnevaid keeli ning nende laiendusi: XSD, OWL, WSDL, SA-WSDL, WS-BPEL

 • Semantilisel kirjeldamisel rakendatakse järgnevaid keeli ning nende laiendusi: XSD, OWL, WSDL, SA-WSDL, WS-BPEL

 • Riigi infosüsteemide nii inim- kui masinloetavad semantilised kirjeldused on tasuta kättesaadavad

 • Iga ministeerium on kohustatud looma ning seejärel haldama oma valitsemisalaga seotud semantilisi varasid

 • Ontoloogiate ja valdkonnasõnastike valdkonniti kattuvate osade loomine ning haldamine toimub meeskonnatöö vormisKõik institutsioonid on vabad oma infosüsteemide sisemise arhitektuuri ja koosvõime põhimõtete valikul, kuid nende omavahelisel seostamisel on kohustuslik on järgida raamistiku põhimõtteid (nn subsidiaarsuse põhimõte)

 • Kõik institutsioonid on vabad oma infosüsteemide sisemise arhitektuuri ja koosvõime põhimõtete valikul, kuid nende omavahelisel seostamisel on kohustuslik on järgida raamistiku põhimõtteid (nn subsidiaarsuse põhimõte)

 • Infosüsteemide semantiline koosvõime Eestis on strateegiline valik, kusjuures avalik sektor näitab semantilise koosvõime põhimõtete järgimisel eeskuju

 • Semantiliste varade loomiseks ja haldamiseks vajalike tehnoloogiate väljatöötamisele suunatud tegevused seostatakse teadus- ja arendustegevusega Eestis

 • Semantiliste varade loomisel ja haldamisel arvestatakse korduvkasutatavuse põhimõtteidErasektorile tagatakse ligipääs infosüsteemide semantilise kirjeldamise keskkonnale ning võimalus kirjeldada semantiliselt omi infosüsteeme sarnastel alustel mil avaliku sektori esindajad riigi infosüsteeme

 • Erasektorile tagatakse ligipääs infosüsteemide semantilise kirjeldamise keskkonnale ning võimalus kirjeldada semantiliselt omi infosüsteeme sarnastel alustel mil avaliku sektori esindajad riigi infosüsteeme

 • Semantiline koosvõime toetab e-Äri lahenduste loomist, vajadusel ettevõtete infosüsteemide liidestamist riigi infosüsteemidega ning riigi poolt kodanikele pakutavate teenuste personaliseerimist

 • Riik soosib eraettevõtete ja nende ühenduste kaasatust semantiliste varade loomisel, publitseerimisel ja rakendamiselVarade lisamine

 • Varade lisamine

  • veendutakse, et see ei dubleeri olemasolevaid
 • Vara ümbernimetamine

  • suunatakse vastavale varale osutavad viited ümbernimetatud varale
 • Varade mestimine

  • suunatakse esialgsetele varadele osutavad viited üldisemale varale


Varade poolitamine

 • Varade poolitamine

  • säilitatakse viide kas üldisemale varale või luuakse uus semantikavara, mis ei välista viidet ühelegi konkretiseerimise tulemusena tekkinud varale
 • Varade kustutamine

  • lahendatakse sõltuvused
 • Semantikavaradesse tehtud muudatused kajastuvad vastavus- ja teisendustabelites, mis talletavad semantikavarade haldamisel tehtud operatsioone ning lisaks kajastavad varade teisendusi ühest valdkonnast teiseTerminoloogiate loomine

 • Terminoloogiate loomine

 • Tesauruste loomine

 • Ontoloogiate loomine

 • Andmekoosseisude- ja teenuste semantiline kirjeldamineSemantiliste varade haldamisel valdkonniti eemaldatakse liiasus erinevate varade lõikes

 • Semantiliste varade haldamisel valdkonniti eemaldatakse liiasus erinevate varade lõikes

 • Tagatakse kõikide semantiliste varade maksimaalne korduvkasutus

  • Korduvkasutus tähendab vastavate valdkondade piires erinevat liiki semantiliste varade seostamist omavahel


Valdkonnaülest semantiliste varade mestimist võiks vaadelda kahe protsessina:

 • Valdkonnaülest semantiliste varade mestimist võiks vaadelda kahe protsessina:Organisatsiooni sees

 • Organisatsiooni sees

 • Organisatsioonide vahel

 • Millal?

  • Semantiliste varade importimine
  • Terminite terminoloogiast kustutamine
  • Terminitevaheliste seoste kustutamine
  • Mõistete ontoloogiast kustutamine
  • Mõistetevaheliste seoste kustutamine
  • Mõistete mestimine
  • Andmeteenuste andmetüüpidelt ja nende väljadelt mõistelise vastavuse kustutamine
  • Semantikavarade sisu muutmisel


Seoste nimekirja baasil analüüsitakse erinevate omanike semantikavarasid puudutavate seoste arvu

 • Seoste nimekirja baasil analüüsitakse erinevate omanike semantikavarasid puudutavate seoste arvu

 • Kontakteerutakse enim seoseid omavate omanikega ning alustatakse läbirääkimisi

 • Tuvastatakse uus omanik ning tingimused semantikavarade omaniku vahetamiseks

 • Viiakse semantikavarad vastavusse uue omaniku nõuetega

 • Antakse semantikavarad üleLuuakse sõltuvuste nimekiri

 • Luuakse sõltuvuste nimekiri

  • Tuvastatakse teised semantikavarad ning rakendused, mis sõltuvad eemaldatavatest
 • Eemaldatakse sõltuvused seotud kehtivatest semantikavaradest

 • Eemaldatakse sõltuvused rakendustest

 • Arhiveeritakse eemaldatavad semantikavarad

 • Eemaldatakse semantikavarad käibeltNäidisprotsesside ja organisatsiooni tutvustamine

 • Näidisprotsesside ja organisatsiooni tutvustamine

Organisatsioon on vajalik projektide jätkusuutlikkuse tagamisel

 • Organisatsioon on vajalik projektide jätkusuutlikkuse tagamisel

 • Vajadus semantilise kirjeldamise protseduuriliste ja sisuliste eeskirjade järele, mida kõik osalised jälgiksid

 • Järgnevad rollid peavad olema esindatud:

  • Integraator (tarkvara arendaja)
  • Teadmusinsener
  • Valdkonnaekspert
Mõistete baasi ühtlustamine ja vigade eemaldamine

 • Mõistete baasi ühtlustamine ja vigade eemaldamineMõistete ja seoste ümbernimetamine

 • Mõistete ja seoste ümbernimetamine

 • Mõistete ja seoste kirjelduste redigeerimine

 • Uute mõistete ja seoste lisamine

 • Mõistete ja seoste kustutamine

 • Mõistete ja seoste migreerimine teistesse ontoloogiatesse

 • Mõistete mestimine ja poolitamine

 • Reeglite lisamine, muutmine, kustutamine

 • Anomaaliate eemaldamineSarnaste mõistete ja omaduste tuvastamine valdkonnaüleselt

 • Sarnaste mõistete ja omaduste tuvastamine valdkonnaüleselt

 • Sama sisuga mõistete ja omaduste mestimine

 • Uute valdkonnaüleste ontoloogiate loomine koostöös teiste ontoloogiate haldajatega

 • Vastavustabelite loomine erinevate ontoloogiate mõistete ja omaduste vahelMõistete ja omaduste identifikaatorite ümbernimetamine

 • Mõistete ja omaduste identifikaatorite ümbernimetamine

 • label, comment, version kasutamine

  • mõiste, omaduse, ontoloogia kirjelduses
 • Mitmekeelne dokumentatsioon

 • Keelemärgendite täiendamine

  • lang atribuut


Vali 2 ontoloogiat

 • Vali 2 ontoloogiat

 • Tuvasta sarnased mõisted

 • Analüüsi nende kattuvust

 • Tuvasta sarnased seosed

 • Analüüsi nende kattuvust

 • Mesti kattuvad mõisted ja seosed ning loo vajadusel uued mõisted ja seosedValitakse migreeritav mõiste või omadus

 • Valitakse migreeritav mõiste või omadus

 • Valitakse sihtontoloogia

 • Tuvastatakse rekursiivselt millised mõisted või omadused tuleb koos valitud mõistega migreerida

 • Valitud mõisted ja omadused lisatakse sihtontoloogiasse

 • Kaasajastatakse viited migreeritavatele mõistetele

 • Mõistega seotud teiste semantiliste varade omanikke teavitatakse migreerimisest ning palutakse neil seotud viited kaasajastadaValitakse sarnase sisuga mõisted

 • Valitakse sarnase sisuga mõisted

 • Analüüsitakse nende kasutamist (viited nendele)

 • Tuvastatakse mõistete sisu samasus

 • Kokkuleppel sama sisuga mõistete haldajatega luuakse uus või muudetakse kõige paremini sobiva mõiste inimkeelset dokumentatsiooni

 • Liidetakse kokku erinevate sama sisuga mõistete omadusedTuvastatakse, et sama mõistet kasutatakse erinevates interpretatsioonides

 • Tuvastatakse, et sama mõistet kasutatakse erinevates interpretatsioonides

 • Luuakse iga interpretatsiooni jaoks uus detailsem mõiste kirjeldus

 • Lisatakse uued mõisted vana mõiste alammõisteteks

 • Vajadusel lisatakse uued omadused

Taksonoomilised vead

 • Taksonoomilised vead

  • Inconsistency
   • Circularity
   • Partition errors
   • Semantic errors
  • Incompleteness
   • Concept classification
   • Exhaustiveness
  • Redundancy
   • Grammatical
   • Identity


Disaini anomaaliad

 • Disaini anomaaliad

  • Lazy concepts
  • Chains of inheritance
  • Lonely disjoints
  • Property clumps


Loomise käigus

 • Loomise käigus

  • Vastuolude tuvastamine
   • Tuletusmootorid ja teoreemitõestajad: Jena (Racer(Pro), FaCT, Pellet), JESS
   • SEHKE
 • Peale publitseerimist

  • Hindamine
   • Peer review, eksperthinnangud jms
   • SEHKE


Sisemisi indekseid, mis välja ei paista, pole vaja kirjeldada

 • Sisemisi indekseid, mis välja ei paista, pole vaja kirjeldada

 • Aluseks IS integratsiooni vajadused

  • Piisav detailsus andmete üheseks mõistmiseks
  • Nt “Kood” vs “Isikukood” vs “Õppuri isikukood”
  • Sobituvus teistesse lahendustesse


Andmeteenuste ja -koosseisude semantiliste kirjelduste kaasajastamine

 • Andmeteenuste ja -koosseisude semantiliste kirjelduste kaasajastamineAndmestruktuuride ja nende elementide arv XSD ja XMI dokumentides

 • Andmestruktuuride ja nende elementide arv XSD ja XMI dokumentides

 • XML elementide dokumentatsiooni kättesaadavus projekti kontekstis

 • Valdkonna ontoloogia suurus

 • Andmeteenuste WSDL kirjelduste detailsus

 • Andmekoosseisude XMI kirjelduste kvaliteet

 • Spetsiaaltööriistade olemasoluSA-WSDL modelReference jt atribuudid

 • SA-WSDL modelReference jt atribuudid

 • X-tee märgendid:

  • notes, technotes, title
 • WSDL/XSD märgendid

  • xsd:annotation/xsd:documentation, wsdl:documentation
  • mitmekeelsus – lang atribuut
  • WSDL nimeruumis pole elemendil documentation keelemärgend võimalik
Andmemudel viiakse vastavusse tegeliku olukorraga

 • Andmemudel viiakse vastavusse tegeliku olukorraga

 • Tuvastatakse erinevused vana andmemudeli ja uue vahel

 • Tuvastatakse erinevused infosüsteemi realisatsiooni ja dokumentatsiooni vahel andmemudeli osas

 • Andmemudeli dokumentatsiooni täiendatakse olemasolevate andmeobjektide sisu paremaks hoomamiseks RIHA kooskõlastajate poolt

 • Lisatakse viited andmemudeli olemitelt vastava sisuga ontoloogia mõistetele

 • Genereeritakse XMI dokumendid RIHA-sse andmekoosseisude üleslaadimiseksLisatakse SA-WSDL kirjeldused uutele XML skeemidele ja XMI dokumentidele

 • Lisatakse SA-WSDL kirjeldused uutele XML skeemidele ja XMI dokumentidele

 • Lisatakse SA-WSDL kirjeldused XML skeemide ja XMI dokumentide uutele versioonidele

 • Kaasajastatakse SA-WSDL viited XML skeemides ja XMI dokumentides vastavalt muudatustele seotud ontoloogiates

XML skeemidele dokumentatsiooni lisades jälgitakse X-tee andmeteenuste XML skeemide dokumenteerimise tavasid:

 • XML skeemidele dokumentatsiooni lisades jälgitakse X-tee andmeteenuste XML skeemide dokumenteerimise tavasid:

   • //annotation/appinfo/xtee:title - Parameetri pealkiri (kasutajale näitamiseks)
   • //annotation/appinfo/xtee:notes - Parameetri kommentaar (kasutajale näitamiseks)
   • //annotation/appinfo/xtee:technotes - Parameetri kommentaar (arendajale)
Muudatuste dokumenteerimine

 • Muudatuste dokumenteerimine

Versioonidevaheliste vastavustabelite genereerimine

 • Versioonidevaheliste vastavustabelite genereerimine

 • Semantiliste varade importimine, eksportimine ja publitseerimine

Algversiooni identifikaator

 • Algversiooni identifikaator

 • Lõppversiooni identifikaator

 • Vastavuste nimekiri

  • XSLT skript
  • CSV
  • ...


Semantiliste varade ning nendevaheliste seoste hetkeseis iga valdkonna haldaja juures

 • Semantiliste varade ning nendevaheliste seoste hetkeseis iga valdkonna haldaja juures

 • Publitseeritud ja versioneeritud varad koos vastavustabelitega tsentraalses repositooriumis

 • Semantilised varad, millele viidatakse tsentraalselt publitseeritud varadest, publitseeritakse samuti tsentraalselt

 • Tsentraalseks publitseerimiseks sobiks RIHA või mõni muu RIA poolt hallatud keskkond

 • Uute versioonide publitseerimisel teavitatakse eelnevate versioonide kasutajaid uutest versioonidest

 • Publitseerimisega seostatakse ka semantikavarade nimeruumide haldamineNimeruum kajastab semantikavara asukohta veebis

 • Nimeruum kajastab semantikavara asukohta veebis

 • Veebibrauseris vastavale nimeruumile minnes avaneb semantikavara inimkeelne kirjeldus

 • Nimeruumi valikul arvestatakse publitseerimise eeskirjadegaOmandatud teadmiste kinnistamine

 • Omandatud teadmiste kinnistamineMoodustame 4-liikmelised rühmad

 • Moodustame 4-liikmelised rühmad

 • Osa rühmadest hakkavad antud ontoloogiat täiendama

 • Teine osa rühmadest hakkavad WSDL ja XSD dokumente täiendama

 • Valdkonnaülene semantikavarade haldamine toimub gruppidevahelise koostöönaKuidas edasi?

 • Kuidas edasi?Semantiline koosvõime

 • Semantiline koosvõime

  • tagab teenuste lihtsa leidmise ja rakendamise
  • tagab vajadusel kiire rakenduste muutmise
  • võimaldab tuvastada andmete ja teenuste liiasust
  • lihtsustab tarkavara dokumentatsioonist arusaamist
 • Semantikavarade süstemaatilise haldamiseta ei saa olla semantilist koosvõimet!Semantika-alased koolitused

 • Semantika-alased koolitused

 • SEHKE (SEmantikavarade Haldamise KEskkond)

 • Mentorlus

 • RIHA kasutajatugiMillega on tegemist, kuidas ennast arengutega kursis hoida ja oma panus anda?

 • Millega on tegemist, kuidas ennast arengutega kursis hoida ja oma panus anda?

  • Riigi infosüsteemi semantilise koosvõimega seotud dokumentatsioon, semantika töörühma materjalid jms http://www.riso.ee/wiki/Semantika
  • Teavituskanalina postitusnimekiri https://lists.riik.ee/listinfo/semantika
  • Semantika foorum aadressil http://www.riso.ee/et/forum/4


Täname!

 • Täname!

 • Lektoriga saab ühendust:

 • 1. Peep Küngas

 •     mailto://peep.kungas@soatrader.com

 •     callto://peepkungasOrganisatsiooni loomise tugi

 • Organisatsiooni loomise tugiSissejuhatus ainesse

 • Sissejuhatus ainesse

 • Loeng:

 • Teenusorienteeritud paradigma

 • Andmeteenuste semantika ja vajadus selle järele

 • Semantilise koosvõime visioon

 • Infosüsteemide semantiline kirjeldamine

 • Töövahendid ja rakendused

 • Suur pilt: semantikavarade liigid ja nendevahelised seosedOntoloogiate spetsifitseerimine ja kontseptualiseerimine

 • Ontoloogiate spetsifitseerimine ja kontseptualiseerimine

 • Loeng:

 • Ontoloogia kui valdkonna kontseptualisatsiooni spetsifikatsioon

 • Ontoloogia spetsifikatsioon (ja seda esitava dokumendi sisu)

 • Formaalsuse tase, skoop, detailsus jms

 • Ontoloogia kontseptualisatsioon ja selle hindamine

 • Mittevastuolulisus, täielikkus ja liiasus

 • Ontoloogiate integratsioon, taaskasutus jms.

 • Praktikum:

 • Õpitakse kasutama loengus esitatud ontoloogiate kontseptualisatsiooni viiseOntoloogiate formaliseerimine ja realiseerimine

 • Ontoloogiate formaliseerimine ja realiseerimine

 • Loeng:

 • Kirjeldusloogika ontoloogiate formaliseerimise vahendina

 • Ontoloogiate esitamise keeled: RDF, RDF/XML, RDF(S), OWL

 • OWLi kihid ning nende eriärasused

 • Ontoloogiate korrektsuse ja kvaliteedi hindamine

 • Ontoloogiate realiseerimise töövahendid

 • Ontoloogiate publitseerimise, otsimise ja rakendamise keskkonnad

 • Praktikum:

 • Kinnistatakse OWLi realisatsioonitaseme mõisted – klassid, omadused, eksemplarid ja reeglidSemantikavarade haldamine

 • Semantikavarade haldamine

 • Loeng:

 • Semantikavarade liikide ülevaade ning nendevahelised seosed

 • Semantikavarade kirjelduste haldamine

 • Semantikavaradevaheliste seoste haldamine

 • Semantikavarade versioneerimine

 • Semantikavarade haldamise tööriistad

 • Rühmatöö:

 • Demonstreeritakse nii semantikavaradevaheliste seoste kui sama semantikavara erinevate versioonide süsteemse haldamise tähtsust ning seejuures esilekerkivaid probleemeOntoloogiate rakendamine infovarade semantilisel kirjeldamisel

 • Ontoloogiate rakendamine infovarade semantilisel kirjeldamisel

 • Loeng:

  • Käsitletakse järgmiste infovarade liikide semantilist annoteerimist:
   • veebiteenused, sh x-tee teenused
   • andmekogude andmekoosseisud, andmekirjeldused
   • dokumendihaldus
   • menetlusprotsessid
   • XBRL jt
  • Antakse teadmised semantilise rikastamise standardist SAWSDL
  • Soovitusi IS arendus- ja haldusprotsesside seostamiseks semantilise kirjeldamisega
 • Praktikum:

  • Oskused töövahendite abil infovarasid semantiliselt kirjeldada


Semantilise koosvõime arhitektuur ja normdokumendid

 • Semantilise koosvõime arhitektuur ja normdokumendid

 • Loeng:

  • Infoallikad Eestis ja maailmas
  • Organisatsioon Eestis, Euroopa Liidus
  • Normdokumendid
  • Arhitektuur Eesti riigi infosüsteemis ja selle komponendid: RIHA, XML repositoorium, x-tee teenuste repositoorium/UDDI, SEHKE, XML tööriist, DVK, XBRL taksonoomiad, SEMIC.eu jt
  • Semantikavaradega seotud protsesside ja organisatsiooni sidumine infosüsteemide arendus- ja haldusprotsessidega: RIHA kooskõlastusprotsess, RISAP, OpenUP/RUP, ITIL, SEMIC.eu kooskõlastusprotsessid jt
  • Semantikavarade mitmekeelsus
  • Semantikavarade arhiiviväärtuslikkus
  • Semantikavarade turvalisusYüklə 492 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə