Şəmistan Nəzirli


NEMƏTULLA HƏNİFƏ  BƏY OĞLU RZABƏYOVYüklə 5,01 Kb.

səhifə87/97
tarix13.11.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   97

Praporşik NEMƏTULLA HƏNİFƏ  BƏY OĞLU RZABƏYOV - üçüncü 
Bakı Ali-ibtidai məktəbinin dörd sinfini bitirib. 1918-ci ildə Milli orduya könüllü 
gəlib. 1900-cu il martın birində Bakıda meşşan ailəsində anadan olub. Sovetlər 
vaxtı Ali-pedaqoji kursun tələbəsi olub. 1920-ci ildən müsavatçı kimi gizli 
fəaliyyət göstərib. 1923-cü ilin iyul ayıpnda Zaqafqaziya “ÇK”-sı gizir qardaşı 
Nəsrulla ilə birgə həbs edib. 
 
Praporşik İSGƏNDƏR BƏZİRGAN OĞLU RÜSTƏMOV - 
Bakıda rus-tatar məktəbini və 1919-cu ildə  Gəncə praporşiklər məktəbini 
bitirib. 1895-ci ildə Bakıda anadan olub. 
 
Praporşik TAHİR NAİB OĞLU QULİYEV - Qusarda Ali-ibtidai məktəbi 
və 1919-cu ildə  Gəncə praporşiklər məktəbini bitirib. 1901-ci il mayın iyirmi 
yeddisində Sabunçu kəndində anadan olub. 
 
Praporşik FƏRƏCULLA İSMAYIL OĞLU MAHMUDOV - 
Milli orduda rota komandiri olub. Bakıda beşsinifli gimnaziyanı və 1919-cu 
ildə  Gəncə praporşiklər məktəbini bitirib. 1899-cu ildə Bakıda meşşan ailəsində 
anadan olub. 
 
Praporşik XOSROV YUSİF OĞLU MƏLİKAHNƏZƏROV - Şuşa realni 
məktəbini və 1918-ci il noyabrın iyirmirsində  Gəncə podpraporşiklər məktəbini 
bitirib. İkinci Müsəlman Artilleriya briqadasında və 1919-cu il yanvarın altısından 
üçüncü Gəncə Süvari alayında xidmət edib. 1900-ci il iyunun altısında  Şuşada 
zadəgan ailəsində anadan olub. 
 
Praporşik  BALA BƏY MEHDİ  BƏY OĞLU MÜRSƏLBƏYOV - 
Bakıdakı beşsinifli realni məktəbi və 1919-cu ildə  Gəncə praporşiklər məktəbini 
bitirib. 1896-cı il yanvarın on altısında Bakıda Meşşan ailəsində anadan olub. 
 
Praporşik    MƏMMƏD   İBRAHİM   OĞLU  BABAŞOV - Bakıda üç 
sinifli gimnaziyanı  və 1919-cu il mayın beşində  Gəncə praporşiklər məktəbini 
bitirib. Müsavat ordusunda vzvod komandiri olub. 1896-cı il martın on beşində 
Bakının Pirşağı kəndində anadan olub. 
 
Praporşik  SULTAN  ƏBDÜL OĞLU DADAŞOV - Bakıda AİK ibtidai 
məktəbi və 1919-cu ildə praporşiklər məktəbini bitirib. 1892-ci il yanvarın ikisində 
Bakının Fatmayi kəndində anadan olub. 
 
Praporşik  RAMAZAN ABUZƏR OĞLU ZEYNALOV – Dörd sinifli 
gimnaziyanı və 1920-ci il aprelin iyirmi dördündə Azərbaycan hərbiyyə məktəbini 
bitirib. 1897-ci ildə Bakıda anadan olub. 
  
Praporşik   MÖVSÜM   ABBAS   OĞLU   İBRAHİMOV   - 


Musavat ordusunda qərargah vzvodunun komandiri olub. İki sinifli kənd 
məktəbini bitirib. 1895-ci ildə Qazax qəzasının Azaflı  kəndində (indiki Tovuz 
rayonundadır - Ş.N) anadan olub. 
 
Praporşik ABDULLA QAFUR OĞLU AXUNDOV - 1918-ci il oktyabrın 
üçündə Gəncədəki praporşiklər məktəbinə daxil olub, 1919-cu ildə həmin məktəbi 
bitirib.  Şimal sərhəddimizdə  ağqvardiyaçı general Denikinin ordusuna qarşı 
döyüşlərdə  iştirak edib. Milli Ordunun yaranmasından  əvvəl, 1918-ci ilədək 
“Qafqaz və Merkuri” şirkətində matros kimi xidmət edib. Bakıdakı Ali-ibtidai 
məktəbin üç sinifini bitirib. 1896-cı ildə Bakıda, İçəri şəhərdə Soborni küçəsindəki 
on yeddi saylı evdə meşşan ailəsində anadan olub. 
 
Praporşik AĞALAR BƏY ABDI OĞLU BƏDİRBƏYOV - Altı sinifli kişi 
gimnaziyasını bitirib. 1916-cı ildə Tiflis praporşiklər məktəbində oxuyub. 1895-ci 
ildə Şamxorun Morul kəndində anadan olub. 1977-ci ildə Bakıda vəfat edib. Xalq 
artisti Leyla xanım Bədirbəylinin atasıdır. 
 
Praporşik  ABBAS  ƏLİ  OĞLU AĞAYEV - Bakının Aşağı 
Çəmbərəkəndindəki on bir saylı mənzildə kəndli ailəsində anadan olub. Ali-ibtidai 
təhsil alıb. 1918-ci ildə Gəncə praporşiklər məktəbinə daxil olub. 
 
Praporşik  HƏBİBULLA  ƏHMƏD OĞLU ABAKAROV - Milliyyətcə 
ləzgidir. 1896-cı ildə  kəndli ailəsində anadan olub. Telavi şəhərindəki kişi 
gimnaziyasının dörd sinfini və 1918-ci ildə  Gəncədəki üç aylıq praporşiklər 
məktəbini bitirib. Milli orduda praporşik kimi xidmət edib. 
 
Praporşik ƏLİABBAS ƏLƏKBƏR OĞLU ƏLİYEV - 1919-cu ildə Gəncə 
praporşiklər məktəbini bitirib. 1900-cu il martın on birində Bakıda anadan olub. 
 
Praporşik  HÜSEYN KƏRİM OĞLU  ƏLİYEV - 1919-cu ildə  Gəncədə 
Azərbaycan praporşiklər məktəbini bitirib. Bundan əvvəl birinci Tiflis kişi 
gimnaziyasında təhsil alıb. 1897-ci ildə Cavanşir qəzasında kürd ailəsində anadan 
olub.  
 
Podporuçik MİKAYIL CƏBRAYIL OĞLU RƏHİMOV - Bakıda texniki 
təhsil alıb. 1920-ci il aprelin iyirmi dördündə Azərbaycan Hərbiyyə  məktəbini 
bitirib. 1901-ci il martın beşində Bakıda anadan olub. 
 
Podporuçik CAVAD MİRZƏ MEHDİ  OĞLU AXUNDOV - Bakıda rus-
tatar və üçüncü Ali-ibtidai məktəbini bitirib. 1918-19-cu illərdə Gəncə praporşiklər 
məktəbində oxuyub. Milli orduda pulemyot komandasının rəisi olub. 1896-cı il 
iyunun iyirmisində Bakının Tverskoy küçəsindəki səksən doqquz saylı  mənzildə 
meşşan ailəsində anadan olub. Sovetlər vaxtı Bakı şəhər sığorta kassasında işləyib. 
l921-ci ildən “Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda!” gizli hərbi təşkilatın üzvü olub. 


1923-cü ilin iyul ayında Zaqafqaziya “ÇK”-sı  həbs edib, Şimal sərhədlərinə 
sürgünə göndərib. 
 
Podporuçik  HƏSƏNBALA AŞIR OĞLU  ƏBDÜSALAMOV  - Bakıda 
dörd sinifli Ali-ibtidai məktəbi bitirib. 1920-ci il aprelin iyirmi dördündə  Gəncə 
praporşiklər məktəbini bitirib. 1894-cü ilin oktyabrında Bakıda meşşan ailəsində 
anadan olub. 1923-cü ildə XI ordunun xüsusi şöbəsi tərəfindən həbs edilib. 
 
Podporuçik  ƏLİAĞA MƏMMƏDHÜSEYN OĞLU ABDULLAYEV - 
Lənkəranda dörd sinifli ibtidai məktəbdə  təhsil alıb. 1920-ci il aprelin iyirmi 
dördündə  Gəncədəki Azərbaycan hərbiyyə  məktəbini bitirib. Milli Orduda rota 
komandiri idi. 1923-cü ildə XI ordunun xüsusi şöbəsi tərəfindən həbs edilən əlli iki 
musavat zabiti ilə birlikdə Nargin adasına sürgün olunub. 1895-ci il fevralın 
birində Lənkəranda fəhlə ailəsində anadan olub. 
 
Podporuçik   FƏRRUX   İBRAHİM   OĞLU   ƏLİYEV   - Tiflisdəki 
dördüncü kişi gimnaziyasını  və 1918-ci ildə Azərbaycan hərbiyyə  məktəbini 
bitirib. Müsavat ordusunda rota komandiri olub. 1896-cı il mayın on yeddisində 
Bakının Ramana kəndində kəndli ailəsində dünyäya gəlib. 
 
Podporuçik XƏLİL PAŞA OĞLU ƏLİYEV - Bakıdakı üçüncü Ali-ibtidai 
məktəbini bitirib. 1896-cı il fevralın iyirmi üçündə Bakının Nardaran kəndində 
anadan olub. 1919-cu il mayın beşində  Gəncədə praporşiklər məktəbini bitirib. 
1920-ci il aprelin iyirmi yeddisində bolşeviklər həbs edib.  
 
Podporuçik ƏJDƏR MEHDİ OĞLU HACIBƏYLİNSKİ - 
1920-ci il aprelin iyirmi dördündə Azərbaycan Hərbiyyə  məktəbini bitirib. 
1897-ci ildə  İrəvan  şəhərində anadan olub. Altı sinifli İrəvan kişi gimnaziyasını 
bitirib. 
 
Podporuçik    İBRAHİM    MƏŞƏDİ    İSMAYIL    OĞLU 
AXUNDZADƏ - 1918-ci ildə Azərbaycan podpraporşiklər məktəbini bitirib ondan 
əvvəl Gəncədəki Müəllimlər seminariyasını bitirib, Gəncə  şəhər kitabxanasının 
müdiri işləyib. Müsavat ordusuna könüllü xidmətə  gəlib. 1899-cu il oktyabrın 
iyirmisində  Gəncədə ruhani ailəsində anadan olub. Sovetlər vaxtı Azsvod hərbi 
məktəbində  tədris hissə müdiri işləyib. 1921-ci ildən “Azərbaycanın müstəqilliyi 
uğrunda” gizli hərbi təşkilatın üzvü olub. 1923-cü ilin iyul ayında Zaqafqaziya 
“ÇK”-sı həbs edib, SSRİ-nin Şimal sərhədlərinə sürgün olunub. 
 
Podporuçik  MƏMMƏDHÜSEYN HACI FƏRRUX OĞLU  ƏLİYEV - 
Bakıda üç sinifli ticarət məktəbini və 1919-cu ildə  Gəncə praporşiklər məktəbini 
bitirib. 1895-ci ildə Bakıda Böyük Krepostaoy küçəsindəki beş saylı evdə anadan 
olub. 
 Dostları ilə paylaş:
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   97


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə