Şəmistan NəzirliYüklə 5,01 Kb.

səhifə88/97
tarix13.11.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   97

Podporuçik  ƏJDƏR QƏNİ  OĞLU BABAYEV - Bakıda beş sinifli 
gimnaziyanı və 1920-ci il aprelin iyirmi dördündə Azərbaycan Hərbiyyə məktəbini 
bitirib. 1900-cü il dekabrın iyirmi altısında Bakıda iranlı təbənin ailəsində anadan 
olub. Sovetlər vaxtı Novoçerkassk Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda təhsil alıb. 1922-
ci ildən “Musavat gizli hərbi təşkilatı”-nin üzvü olub. 1923-cü ilin iyul ayında həbs 
edilib. Az.SSR CM-nin 57, 58, 65, 66-cı maddələrilə ittiham olunaraq sürgünə 
göndərilib. 
 
Podporuçik  MÖVSÜM MƏZAHİR OĞLU BƏYDƏMİROV  - Sabunçu 
qəsəbəsindəki dörd sinifli Ali-ibtidai məktəbi və 1919-cu ildə Gəncə praporşiklər 
məktəbini bitirib. 1899-cu ildə Bül-bülədə kəndli ailəsində anadan olub. 
 
Podporuçik  SADIQ  ƏSGƏR OĞLU VƏKİLOV - Müsavat ordusunda 
üçüncü Gəncə piyada alayında və üçüncü Şəki süvari alayında kiçik zabit kimi 
xidmət edib. 1895-ci ildə Qazax qəzasının Salahlı kəndində ziyalı ailəsində anadan 
olub. Zaqäfqaziya (Qori) Müəllimlər Seminariyasını  və 1918-ci il noyabrın on 
səkkizində Gəncədəki podpraporşiklər məktəbini bitirib. 
  
Podporuçik ABBAS ƏLİ OĞLU ZEYNALOV - Beş sinifli gimnaziyanı və 
Gəncədəki hərbiyyə  məktəbini bitirib. 1895-ci il mayın iyirmi beşində Poltaratsk 
şəhərində meşşan ailəsində anadan olub. 
 
Podporuçik  SADIQ HƏSƏN OĞLU  İMANOV - Bakı rus-tatar və ticarət 
məktəblərini, 1918-ci ildə isə  Gəncə praporşiklər məktəbini bitirib. 1898-ci ildə 
Bakıda ziyalı ailəsində anadan olub. 1920-ci ilin aprel ayında bolşeviklər Bakıya 
hücum edəndə  həbs edilib “filtrasiya” adı ilə Nargin adasına sürgün olunub. 
Sovetlər vaxtı Azərbaycan ticarət idarəsində işləyib. 1922-ci ildən “Azərbaycanın 
müstəqilliyi uğrunda!” gizli hərbi təşkilatın üzvü olub. 1923-cü ilin iyul ayında 
Zaqafqaziya “ÇK”-sı  tərəfindən həbs edilərək  Şimal sərhədlərinə sürgünə 
göndərilib. 
 
Podporuçik  AĞƏLİ HACIƏLİ  OĞLU  İSMAYILOV - Bakı kişi 
gimnaziyasının üç sinfini və  Gəncə praporşiklər məktəbini bitirib. Rus və türk 
dillərini mükəmməl bilib. 1895-ci ildə Bakıda meşşan ailəsində anadan olub. 
 
Podporuçik RƏHİM HADI OĞLU İMANOV - Bakıda rus-tatar məktəbini 
və 1918-ci ildə  Gəncə praporşiklər məktəbini bitirib. Qusar alayında rota 
komandiri olub. 1902-ci il martın üçündə Bakıda doğulub. 
 
Podporuçik  AĞARƏHİM BƏHMƏN MİRZƏ  OĞLU QULUBƏYOV - 
Bakıda beş sinifli gimnaziyanı  və 1919-cu ildə  Gəncə praporşiklər məktəbini 
bitirib. 1896-cı ildə Bakıda meşşan ailəsində anadan olub. Milli orduya könüllü 
gəlib. 
 


Podporuçik İDRİS  İSMAYIL OĞLU QULİYEV - Şuşada realnı məktəbi 
və 1920-ci il aprelin iyirmi altısında Azərbaycan Hərbiyyə  məktəbini bitirib. 
Fransız, alman və erməni dillərini kamil bilirıniş. 1899-cu il mayın iyirmisində 
Şuşada kəndli ailəsində anadan olub.  
 
Podporuçik  ƏMİRCAN MƏMMƏDƏLİ  OĞLU  ƏKBƏROV  -  İlk 
təhsilini Nuxa şəhər dörd sinifli məktəbdə alıb. 1915-ci ildə poçtda çinovnik olub. 
1917-ci ildə Tiflisdə praporşiklər məktəbini bitirib. Milli Orduda podporuçik kimi 
xidmət edib. 1894-cü ildə Nuxa şəhərində anadan olub. 
  
Podporuçik  ƏLİ    SƏMƏD  OĞLU ALLAHVERDİYEV - 1919-cu ildə 
Gəncə praporşiklər məktəbini bitirib. Milli Ordunun altıncı alayında podporuçik 
kimi xidmət edib. 1891-ci il mayın on ikisində Gəncədə meşşan ailəsində anadan 
olub. 
 
Podporuçik  ƏLİ  İSRAFİL OĞLU AXUNDOV - Bakıda orta politexnik 
məktəbini bitirib. 1919-cu il sentyabrın onunda Milli Orduya hərbi qulluğa 
çağrılıb. 1920-ci il aprelin iyirmi dördündə Azərbaycan Hərbiyyə məktəbini bitirib. 
1895-ci ildə Şamaxıda meşşan ailəsində anadan olub. 
 
Podporuçik  MALİK HEYDƏR OĞLU  ƏLİYEV - Bakıda Ali-ibtidai 
məktəbin dörd sinfini bitirib. 1918-ci il noyabrın on altısında Gəncə  hərbi 
məktəbinə daxil olaraq oranı 1919-cu ildə bitirib. 1898-ci ildə Bakıda meşşan 
ailəsində anadan olub. 
 
Podporuçik  AĞA DADAŞ  OĞLU MƏLİKOV - Salyanda iki sinifli 
məktəbi və 1919-cu ildə  Gəncə praporşiklər məktəbini bitirib. 1897-ci ildə 
Salyanda kəndli ailəsində anadan olub. 
 
Podporuçik ABBAS ZEYNALABDİN OĞLU RƏSULOV - Üçüncü Bakı 
rus-tatar məktəbində  təhsil ahb. 1919-cu ildə  Gəncədə praporşiklər məktəbini 
bitirib. 1895-ci ildə Bakıda anadan olub. 
 
Podporuçik  CƏLAL  ƏLƏSGƏR OĞLU SEYİDBƏYLİ - Gəncədə dörd 
sinifli məktəb bitirib. 1901-ci ildə Goranboyun Sarov kəndində anadan olub. 1919-
cu ildə  Gəncə praporşiklər məktəbini bitirib. Musavat ordusunda rota komandiri 
olub. 
Podporuçik  DƏRAB CABBAR OĞLU SULTANOV - Birinci Tiflis kişi 
gimnaziyasını  və 1920-ci il aprelin iyirmi dördündə Azərbaycan Hərbiyyə 
məktəbini bitirib. 1902-ci ildə Zəngəzurda kəndli ailəsində anadan olub. 
 
Podporuçik  ƏBÜLFƏZ VAHAB OĞLU SƏLİMBƏYOV - Bakıda Ali-
ibtidai məktəbi və 1920-ci il aprelin iyirmi dördündə Azərbaycan Hərbiyyə 
məktəbini bitirib. 1897-ci ildə Bakıda meşşan ailəsində anadan olub. 
  


Podporuçik ZAHİD CÜMŞÜD OĞLU ŞIXƏLİBƏYOV - Ali-ibtidai təhsil 
alıb. 1920-ci il aprelin iyirmi dördündə Azərbaycan Hərbiyyə  məktəbini bitirib. 
Musavat zabiti olduğuna görə şübhəli şəxs kimi 1930-cu ildə Salyan qazarmasında 
xidmət edərkən həbs edilib. Sürgündə  vəfat edib. 1897-ci il oktyabrın altısında 
kəndli ailəsində anadan olub. 
 
Podporuçik  MƏMMƏD BƏY  ƏLİ  OĞLU  ŞEYDAYEV – Beş sinifli 
ticarət məktəbini bitirib. İran tələbəsidir. 1919-cu ildə praporşiklər məktəbini 
bitirib. 1902-ci il sentyabrın on səkkizində Tiflisdə fəhlə ailəsində anadan olub. 
 
* * * 
 
Feldfebel  CƏLİL CAVAD OĞLU  ƏHMƏDOV - Müsavat ordusuna 
könüllü xidmət edib. 1895-ci ildə Cəbrayılda kəndli ailəsində anadan olub. 
 
Feldfebel   DAVUD   HƏŞİM   OĞLU   ABDULLAYEV      -  Müsavat 
ordusuna könüllü xidmət edib. Ailədə  təhsil alıb. l895-ci ildə Zaqatalada 
azərbaycanlı türkünün ailəsində anadan olub. 
 
Feldfebel  TAHİR YUSİF OĞLU RAMAZANOV - Zaqatala sənət 
məktəbini bitirib. Milliyyətcə  ləzgidir. 1900-cü il fevralın altısında Qaxın  İlisu 
kəndində anadan olub. 
 
* * * 
 
Yunker  PAŞA AĞABALA OĞLU BABAYEV - Altı sinifli Bakı realnı 
məktəbini bitirib. Müsavat ordusuna könüllü gəlib. Bakıdakı Azərbaycan Hərbiyyə 
məktəbində  təhsil alıb. 1902-ci il aprelin iyirmisində Bakıda kəndli ailəsində 
anadan olub. 
 
Yunker MUXTAR ABUZƏR OĞLU ZÜLFÜQAROV – Quba qəzasında 
ruhani seminariyasını  və Azərbaycan Hərbiyyə  məktəbini bitirib. Beş dil bilib: 
ərəb, türk, fars, alman və tat. 1902-ci il mayın iyirmi beşində Qubanın Çiçi 
kəndində anadan olub. 
 
Yunker  SULTAN MƏMMƏD OĞLU  ŞAYLIKOV - İki sinifli kənd 
məktəbini və 1920-ci il aprelin iyirmi dördündə Azərbaycan Hərbiyyə  məktəbini 
bitirib. Hərbiyyə  məktəbinə 1919-cu ilin noyabrında qəbul olunub. 1898-ci il 
aprelin iyirmi beşində Şuşanın Alxaslı kəndində anadan olub. 
 
Kvartimeyster  İBRAHİM AĞAKİŞİ  OĞLU ATAKİŞİYEV - Bakıda 
yeddinci rus-tatar və Ali-ibtidai məktəbini bitirib. 1919-1920-ci illərdə Azərbaycan 
Hərbiyyə məktəbini bitirib. 1897-ci ildə Bakıda meşşan ailəsində anadan olub. 
Bu siyahını tamamlamaq çox çətindir. Ona görə ki, iyirminci ilin aprelindən 
sonra bolşevik-daşnak qırmızı orduları  tərəfindən qətlə yetirilən, sürgün olunan Dostları ilə paylaş:
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   97


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə