ŞӘMİsтan nәZİRLİ


PORUÇİK HACIBALA HACIMƏMMƏD OĞLU ABBASOVYüklə 5,01 Kb.

səhifə72/157
tarix13.11.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   157

PORUÇİK HACIBALA HACIMƏMMƏD OĞLU ABBASOV -1898-ci 
il iyulun dördündə Şamaxıda kəndli ailəsində anadan olub. Şamaxıda realnı 
məktəbi və Xarkovdakı texniki məktəbi bitirib. Rus dilini yaxşı bilirmiş, savadlı 
imiş. 1914-cü ildə Birinci Dünya müharibəsində iştirak edib. Musavat ordusuna 
1918-ci ildə könüllü gəlib. 
PORUÇİK ƏYYUB MƏQRÜB OĞLU KÖÇƏRLİNSKİ - 
Vladiqafqazdakı realnı məktəbi bitirib. 1900-cu il avqustun iyirmi ikisində Şuşada 
zadəgan ailəsində anadan olub. 1918-ci il sentyabrın on beşində Bakının daşnak-
bolşeviklərdən azad olunmasında iştirak edib. 
PORUÇİK HÜSEYN SƏMƏD OĞLU RƏHİMOV - 1893-cü ildə Bakıda 
meşşan ailəsində anadan olub. İkinci Tiflis kişi gimnaziyasının beş sinfini və 1920-
ci il aprelin iyirmi dördündə Gəncə hərbiyyə məktəbini bitirib. 
 PORUÇİK MAHMUD MƏMMƏD OĞLU MAHMUDZADƏ - 1893-cü 
ilin yanvar ayında Lənkəranda meşşan ailəsində anadan olub. Birinci Bakı 
gimnaziyasını və Gəncə praporşiklər məktəbini 1919-cu ildə bitirib. Fars və türk 
dillərini mükəmməl bilib. 1920-ci ildən “Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda” gizli 
hərbi təşkilatın fəallarından biri olub. 1923-cü ilin iyul ayında Zaqafqaziya ÇK-sı 
həbs edib, sürgünə göndərib. 
PODPORUÇİK MİR ƏHMƏD MİR AĞAƏLİ OĞLU MİRCAVADOV 
- 1895-ci il iyunun on səkkizində Bakıda meşşan ailəsində anadan olub. Bakıda 
ruhani təhsili alıb. 1919-cu ildə Gəncədə praporşiklər məktəbini bitirib. 
PODPORUÇİK MEYDAR ABBAS OĞLU MƏDƏTOV - 1898-ci ildə 
Bakının Balaxanı kəndində anadan olub. Qusardakı ali-ibtidai məktəbi və 1920-ci 
il aprelin iyirmi dördündə Gəncə praporşiklör məktəbini bitirib. 
PODPORUÇİK HƏMİD İSGƏNDƏR OĞLU MUSTAFAYEV - 1898-ci 
il sentyabrın səkkizində Qazaxda anadan olub. Qori şəhərindəki Zaqafqaziya 
Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsini bitirib. 1914-18-ci illərdə Bakıda 
müəllim işləyib. 1918-ci ildə Gəncədə türk hərbi məktəbini bitirib. 
PORUÇİK MƏLİKMƏMMƏD SƏTTAR OĞLU MƏLİKOV - 1896-cı 
il martın on birində Bakıda meşşan ailəsində anadan olub. Bakıda üçüncü ali-
ibtidai məktəbi və 1920-ci il aprelin iyirmi dördündə Azərbaycan hərbiyyə 
məktəbini bitirib. 
  
PODPORUÇİK MƏSTAN ZEYNAL OĞLU MƏSTANZADƏ - 1899-cu 
ildə Şamaxıda meşşan ailəsində anadan olub. Beşsinifli Bakı realnı məktəbini və 
1920-ci ildə Azərbaycan hərbiyyə məktəbini bitirib. 
PODPORUÇİK MİRMEHDİ  MİRƏHMƏDOV - 1894-cü ildə Bakıda 
anadan olub. Ali ruhani təhsili var. 1920-ci il aprelin iyirmi dördündə Azərbaycan 
hərbiyyə məktəbini bitirib. 
PODPORUÇİK MAHMUD ƏSƏDAĞA OĞLU MUSTAFAYEV - 1899-
cu il martın on birində Qazax qəzasının Salahlı kəndində anadan olub. 1918-ci ildə 
Gəncə praporşiklər məktəbini bitirib. 
PODPORUÇİK TOFİQ ŞƏRİF OĞLU MİRZƏYEV - 1900-cü il 
dekabrın birində Tiflisdə anadan olub. Tiflis gimnaziyasını və 1920-ci il aprelin 
iyirmi dördündə Azərbaycan hərbiyyə məktəbini bitirib. İran təəbəsidir. Sovetlər 


vaxtı Azərbaycan diviziyasının birinci polkunun qərargah rəisi olub, 1930-cu ildə 
keçmiş Musavatçı kimi həbs edilib. 
UNTER-ZABİT CƏMİL BƏY BAĞIR BƏY OĞLU RƏFİBƏYOV - 
Cəmil bəy Rəfibəyov 1894-cü ildə Gəncə yaxınlığındakı Balabarmanlar kəndində 
bəy ailəsində anadan olub. 1908-ci ildən 1916-cı ilədək Gəncə şəhər səkkizillik 
şəhər məktəbində təhsil alıb. 
1918-ci ildə Gəncədə altı aylıq unter-zabit məktəbini bitirib. Həmin ili 
musavat ordusunun birinci piyada polkunda Qarabağda erməni daşnaklarına qarşı 
vuruşub. Musavat hökuməti süqut etdikdən sonra Qızıl Ordunun on altıncı 
diviziyasının iki yüz qırx dördüncü polkunda vzvod komandiri kimi xidmət edib. 
1921-ci ildə ikinci kəndli süvari polkunda 1924-cü ilə kimi xidmət etdikdən sonra 
ordudan tərxis olunub. Musavat zabiti olduğuna görə 1928-ci ilin yayında həbs 
edilib, iyirmi il müddətinə Novosibirsk, Çustinsk və başqa həbs düşərgələrinə 
sürgün olunub. 
URYADNİK HƏSƏN BƏY FƏTƏLİBƏYOV - Birinci Tatar-Azərbaycan 
süvari alayının kollec registratoru olub, qoşunu ərzaqla təchiz edib və onu 
mənzillərə yerləşdirib. Dövlət müşaviri, birinci dərəcəli könüllü əsgər
42
 olub. Rus-
yapon müharibəsinin, Romanovlar sülaləsinin 300 illik xatirə medalı ilə və 
məişətdə göstərdiyi fəaliyyətinə görə ordeni ilə 1914-cü ildə Qori şəhər pristavı 
vəzifəsində işləyəndə həmin il iyunun birində “Müqəddəs Vladimir” ordeninin 
dördüncü dərəcəsilə təltif olunub. 
1886-cı il dekabrın on səkkizində Şuşanın Ətyeməzli kəndində zadəgan 
ailəsində anadan olub. Qori Seminariyasının Tatar-Azərbaycan şöbəsini 1916-cı il 
martın beşində, 271 saylı şəhadətnamə ilə bitirib. 1917-ci oktyabrın iyirmi 
doqquzunda Tatar-Azərbaycan süvari alayının ehtiyat bölməsinə könüllü qəbul 
olunub. Həmin il noyabrın iyirmi üçündə və dekabrın beşində Müsəlman 
Korpusuna əsgər yığmaq üçün Borçalı qəzasına ezam olunub. 1918-ci il yanvarın 
dördündə uryadnik rütbəsi verilib. Həmin il, həmin tarixdə Müsəlman Korpusunun 
komandiri, general-leytenant Əliağa Şıxlinskinin əmrilə oboz (hərbi araba karvanı) 
komandiri təyin olunub. 1919-cu il yanvarın 4-də ailə vəziyyətinə görə hərbi 
xidmətdən tərxis olunub. 
Həsən bəy Fətəlibəyovun şəxsi işində ailə tərkibi də qeydə alınmışdır: 1896-
cı il aprelin 12-də anadan olan arvadı Ədilə xanım, 1913-cü il dekabrın 4-də 
anadan olan qızı  Leyla xanım, 1915-ci il martın 2-də anadan olan oğlu Ənvər bəy. 
 
* * * 
 
KAPİTAN AĞACƏFƏR ABÜTALIB OĞLU SEYİDOV - 1894-cü il 
mayın 8-də Şamaxıda meşşan ailəsində anadan olub. Bakıda Aleksandrovski 
məktəbini və ikinci Tiflis kişi gimnaziyasını bitirib. 1915-ci ildən orduda xidmət 
edir. 1919-cu ildə praporşiklər məktəbini bitirib. Birinci Dünya müharibəsində fəal 
iştirakına görə orden və medallarla təltif olunub. 
                                                 
42
 Bu вəzifənin ruscаsı bеlədir: "бывший волноопределйайушая первого разрйада" Тərcüməsi: Мühаribə vахtı 
könüllü əsgəri хidmət kеçirən, аli təhsilli imtiyаzlı şəхs - müəl. 
 Dostları ilə paylaş:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   157


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə