Senin Yanında İlanı 2x28. indd 02. 01. 2014 16: 53Yüklə 0,6 Mb.

səhifə9/21
tarix05.03.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

röportaj

röportaj


28

 | 


maksimum

biz


barındırdıkları fiziksel ve finansal risk-

leri sigortalayan poliçelere kadar geniş 

bir  yelpazedeki  tüm  ürünlerin  gelişti-

rilmesi  ve  teknik  yönetimi  bu  müdür-

lüğümüzün  sorumluluğunda.  Ayrıca, 

Tarım  Sigortaları  Havuzu  (TARSİM) 

tarafından  teminat  sağlanan  ürünlerin 

yönetimi  ve  müşterilerimize  yönelik 

satış kapsamındaki ziyaretlerin gerçek-

leştirilmesi  gibi  faaliyetleri  de  bu  mü-

dürlüğümüz yürütüyor.  

Size bağlı bir diğer müdürlük de So-rumluluk, Havacılık ve Özel Risk Sigor-

taları. Ürün sorumluluk sigortası kapsa-

mında ne tür teminatlar veriyorsunuz? 

Ülkemizde sorumluluk sigortaları, yasal 

düzenlemeler yanında refah seviyesi ve 

hak arama bilincindeki artışın da katkı-

sıyla hızlı bir gelişme süreci içerisinde. 

Son  yıllarda  sıklıkla  görülen  olumsuz 

haberler ve tazminat taleplerindeki ar-

tışın etkisiyle birçok kişi ve işletmenin 

risk  algısı  değişiyor.  Ürün  sorumluluk 

sigortasında  da  bu  çerçevede  kayda 

değer bir gelişme gözlemleniyor. Yurti-

çindeki risklerin yanı sıra özellikle ABD 

ve  Avrupa  Birliği  gibi  gelişmiş  piyasa-

lara ihracat yapan firmalar bakımından 

bu  sigorta,  ticaretin  gerçekleştirilebil-

mesi  için  olmazsa  olmaz  nitelikte.  Bu 

poliçeye  ağırlıklı  olarak  otomotiv  yan 

sanayi ve gıda sektörleri ilgi göstermek-

le  birlikte  ilaç,  tekstil,  metal  sektörleri 

de teminat arayışı içerisinde.

Ürün  sorumluluk  sigortası  özet 

olarak,  ürünü  kullanan  tüketicinin 

üründeki kusurdan ötürü bedeni veya 

maddi  bir  zarara  uğraması  durumun-

da  devreye  girerek  sigortalı  adına 

mağdur kişilere tazminat ödüyor. 

Ürün sorumluluk sigortasını diğer sorumluluk sigortalarıyla karşılaştıra-

bilir misiniz?

Genel  sorumluluk  sigortalarına  para-

lel  olarak  ürün  sorumluluk  sigortası 

da  zarar  (tazminat)  -  meblağ  (tutar) 

sigortaları  ayrımında  ilk  grup  içinde 

yer alıyor. Zarar sigortalarında sigor-

tacı,  üçüncü  bir  şahsa  verdiği  zarar-

dan  kaynaklanan  tazminat  talebi  so-

nucu sigorta ettirenin (üreticinin) mal 

varlığı  üzerinde  doğabilecek  borçları 

üzerine  alıyor.  Bunun  doğal  sonucu 

olarak  da  rizikonun  gerçekleşmesi 

halinde  zarar  gören  üçüncü  kişilerin 

mağduriyetleri  sigorta  limitleri  dahi-

linde gideriliyor. 

Ürün sorumluluğu poliçesi ile sigor-

talanan şey, üreticinin üretimini yaptı-

ğı ürün değil, bu ürünün kusurlu ima-

latı  nedeniyle  zarar  gören  kimselerin 

tazminat  talebine  muhatap  olan  mal 

varlığıdır.  Sigorta  ettirenin  mal  varlı-

ğında  meydana  gelecek  azalmayı  ön-

lemeyi  hedef  alan  ürün  sorumluluğu 

sigortası  bu  yönüyle  bir  pasif  sigorta 

olarak değerlendirilmektedir.

Nakliyat Sigortası konusuna deği-nirsek, Anadolu Sigorta bu branşta ne 

gibi ayrıcalıklar sunuyor?

Ülkemizde  Nakliyat  Sigortaları  kap-

samındaki çoğu ürünü satan az sayıda 

şirketten  bir  tanesi  olarak  sektörde 

uzun  yıllardır  tüm  nakliyat  branşla-

rında  prim  pazar  payında  rakipsiz  li-

deriz. 


Başarımızda  uzun  yıllardır  Nakliyat 

Sigortacılığında üretim ve hasar yöne-

timinde  edindiğimiz  bilgi  ve  tecrübe 

ile birlikte, bu kritik sigorta branşına 

verdiğimiz  özel  önemin  de  ciddi  bir 

katkısı olduğunu belirtmem gerekir. 

Bu branştaki ürünlerimiz çoğunlukla, maksimum

biz | 


29

Ülkemizde 

nakliyat sigortaları 

kapsamındaki çoğu 

ürünü satan az sayıda 

şirketten bir tanesi 

olarak sektörde uzun 

yıllardır tüm nakliyat 

branşlarında prim 

pazar payında rakipsiz 

lideriz. 

tüm  dünyada  kabul  gören  ve  ulusla-

rarası  standartlarda  sigorta  teminatı 

sağlayan poliçeler. Gerek bu anlamda, 

gerekse  bu  poliçelerin  hasar  yöneti-

minde  sahip  olduğumuz  tecrübe  ve 

sinerji  sayesinde,  şu  anda  dünyanın 

neresinde  olursa  olsun  poliçeyi  ulaş-

tırma, hasara müdahale etme ve hızla 

sonuçlandırma  kapasitesine  sahibiz. 

Bu da bizim en önemli ayrıcalığımız. 

Son  olarak,  Bireysel  ve  Ticari  Si-gortacılık Müdürlüğü (BTSM) ve Ku-

rumsal  Sigortacılık  Müdürlüğünün 

(KSM)  faaliyetlerinden  kısaca  bahse-

debilir misiniz?

  

BTSM; Pazarlama ve Müşteri Yöneti-mi, Stratejik Planlama ve Ürün Yöne-

timi  ile  Kontak  Merkezi  olmak  üzere 

3  birimden  oluşuyor.  Bu  müdürlüğü-

müzde,  şirketimizin  ürün  ve  müşteri 

yönetimi  uygulamalarında  sektörde 

fark  yaratacak  stratejiler  geliştirmek 

ve  yenilikçi  uygulamaları  hayata  ge-

çirmek için çalışıyoruz. BTSM, bir ta-

raftan  şirketimiz  için  geleneksel  olan 

müşteri odaklı yaklaşımların geliştiri-

lerek  sürdürülmesini  sağlarken,  diğer 

taraftan  şirketimiz  için  ilk  olan  kon-

tak  merkezi,  müşteri  segmentasyonu, 

müşteri skoru, müşteri kârlılık analizi 

gibi önemli yeni uygulamaların hayata 

geçirilmesini  ve  yönetilmesini  de  üst-

leniyor. 

Kurumsal  Sigortacılık  Müdürlüğü-

müz ise kurumsal acenteler, brokerler 

ve direkt müşterilere sağlık branşı ha-

riç  üretim  ve  satış  konularında  en  iyi 

hizmeti  vermek  amacıyla  yaklaşık  6 

senedir faaliyetini sürdürüyor.  

Bu müdürlüğümüzün tesisinden son-

ra  kurumsal  segmente  dahil  kanal  ve 

müşteri  gruplarına  özel  ve  farklı  bir 

bakışla  hizmet  verilebilmesi  mümkün 

oldu,  şirketimize  bu  ölçekteki  işlerde 

önemli bir rekabet avantajı sağlandı ve 

bu sayede kurumsal segmentteki pazar 

payımız kârlı bir şekilde artırılabildi.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə