Senter for intensiv norskopplæring (Språksenteret)Yüklə 296,22 Kb.
tarix16.11.2018
ölçüsü296,22 Kb.
#79947

INTENSIV NORSKOPPLÆRING ELEVER 5.-10. TRINN

Oslo kommune har valgt å organisere et særskilt opplæringstilbud for nyankomne elever. Målet med tilbudene er at elevene lærer seg norsk så raskt som mulig slik at de kan følge opplæringen ved nærskolen. Det særskilte opplæringstilbudet i Osloskolen består av:  • Alfabetiseringsgrupper ved utvalgte skoler (mottaksskoler)

  • Mottaksgrupper ved utvalgte skoler (mottaksskoler)

  • Senter for intensiv norskopplæring (Språksenteret)

Dersom det ikke er ledig plass eller det er ventetid for plasser ved mottaksskolene/Språksenteret er det nærskolens ansvar å gi tilpasset opplæring, jf. nærskoleprinsippet i opplæringsloven § 8-1. Deltakelse i et eget organisert tilbud er frivillig. Foresatte må gi samtykke til at eleven skal få et opplæringstilbud i egen gruppe.


God skolebakgrunn
De fleste elever ved Språksenteret har både en aldersadekvat og kvalitetsmessig god skolegang bak seg før de kommer til senteret. Elevene har dermed allerede nådd en kognitiv utvikling som gir dem mulighet til å overføre strukturer fra førstespråket til andrespråket, som igjen gjør at de vil ha større mulighet for en raskere progresjon i språkinnlæringen. Utfordringen blir å tilegne seg norskspråklige ferdigheter, slik at eksisterende kunnskap kan anvendes og utvikles.

Språksenteret legger opp til en opplæring med bruk av varierte arbeidsmåter og ulike læringsarenaer. Språksenterets lokale læreplaner og temaplaner gir eksempler på ulike måter å jobbe på for å fremme læring og for å utvikle gode læringsstrategier hos elevene. For enkelte elever kan arbeidsmåter som krever selvstendighet og samarbeid være utfordrende, og disse skal derfor innføres i samsvar med elevenes forutsetninger.Innhold i opplæringen
Opplæringen ved Språksenteret er knyttet til fag og temaer fra Kunnskapsløftet. I tillegg til ren norskopplæring gis det språkopplæring integrert i fagene. Elevene må ha stor bredde i ordforrådet, for å forstå tekstene som presenteres i ulike fag. Når man i undervisningen arbeider med ulike faglige temaer, gjøres det for å bidra til at elevene utvikler ordforrådet og de øvrige språklige ferdighetene de trenger for å følge fagundervisningen på norsk. Et annet viktig element i opplæringen er å bidra til at elevene får anledning til å møte og bruke norsk til ulike formål i et bredt utvalg av situasjoner, og samtidig gi elevene en systematisk språkopplæring. Det vil si at læreren både skal ha blikk for å bedre elevenes muligheter til å lære norsk i uformelle situasjoner og samtidig drive en systematisk språkopplæring. Elevene skal gis anledning til å formidle egne erfaringer fra opplevelser i fritiden, på norsk, og samtidig lære norske betegnelser og andre språklige ferdigheter de trenger for å kunne formidle slike opplevelser på norsk. Språksenteret gir derfor språkopplæring på tvers av alle fag og på tvers av formelle kontekster (dvs. undervisning i språk) og uformelle kontekster (dvs. utenom undervisning).

Læringsstrategier

Opplæringen legges opp til å gå fra det konkrete til det abstrakte. All opplæring skal ha læringsmålet i sikte og læreren modellerer metodene som brukes. Elever lærer bedre når de forstår hva de skal lære. Det er også avgjørende at læreren har tro på at elevene kan nå målene i læreplanen. Elever lærer bedre hvis de forstår hva som forventes av dem, det vil si at elevene på forhånd vet hvilke kriterier de blir vurdert etter. I tillegg legges det stor vekt på at elevene skal lære å lære ved å ta i bruk ulike lærings- og forståelsesstrategier. Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere egen læring. Dette er strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå fastsatte kompetansemål. Det innebærer også refleksjon over nyervervet kunnskap og anvendelse av den i nye situasjoner. Eleven trenger ikke bare å være i stand til å beherske ulike læringsstrategier, men bør også bli bevisst på formålet med å lese, å lytte, å skrive, å uttrykke seg muntlig eller å samhandle, og på når det kan lønne seg å bruke strategier.Språklig og kulturelt mangfold

Elevene ved Språksenteret representerer et språklig og kulturelt mangfold. Det flerkulturelle og flerspråklige skal integreres i undervisningen der det er naturlig. I skolehverdagen kan mange nyankomne elever oppleve en fremmedgjøring og de begrenses ved å skulle uttrykke seg på et språk de ikke behersker til fulle. Et flerkulturelt perspektiv innebærer en bevissthet om at nyankomne elever har en kompetanse som de ikke får brukt og synliggjort. Et perspektiv som vektlegger tospråklig- og flerkulturell kompetanse som ressurs, er derfor sentralt for elvenes motivasjon og mestring. Respekt for og bruk av førstespråket kan bidra både til å trygge eleven og til effektiv læring av flere språk, samt bedre de akademiske prestasjonene.Utgangspunkt for undervisningen

Vurdering
Vurdering er lærerens viktigste kilde til å finne ut av elevens forkunnskaper, behov for språklig støtte og læringsfremskritt. Vurdering handler om at vurderingsinformasjon brukes av både lærer og elever til å få oversikt over:


  • hvor elevene/lærlingene er i sin læringsprosess

  • hvor de skal

  • hvordan de best kan nå målene sine

Fordi språklæring er dynamisk og innebærer mye prøving og feiling er det viktig å bruke forskjellige former for vurdering og å gi elevene flere måter til å få vist hva de kan. Målet med all vurdering er at eleven skal få mulighet til å lære mest mulig, best mulig.På Språksenteret deles vurdering i tre hovedområder:


  • Vurdering som læring

  • Vurdering for læring

  • Vurdering av læring
Tilpasning


Differensiering


Tilnærming


Vurdering SOM læring


Vurdering FOR læring


Vurdering AV læring


Læreren gir mulighet for å få frem selvstendige elever som setter seg mål, måler fremgang og reflekterer rundt egen læring og oppnådde resultater


Vurderingen inneholder testing og lærer gir tilbakemelding for å fremme læring


Summativ vurdering er karakterbasert og involverer testing som bekrefter hva eleven kan og ikke kanYüklə 296,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə