Serviciul vamal ordi n cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii MoldovaYüklə 202 Kb.
tarix05.09.2018
ölçüsü202 Kb.
#66787

SERVICIUL VAMAL

 

O R D I Ncu privire la aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea

sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova

 

nr. 288-o  din  20.12.2005

 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.28-30/72 din 17.02.2006

 

* * *"Aprobat"

Director General

al Serviciului Vamal

al Republicii Moldova

Nicolae VÎLCU_____________

Nr.288-o din 20.12.2005"Înregistrat"

Ministrul justiţiei

al Republicii Moldova

 

Victoria IFTODI_________nr.434 din 30.01.2006

 

În scopul executării prevederilor Codului vamal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.1149-XV din 20.07.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.160-162 din 23.12.2000), al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1140 din 02.11.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.157-160 din 25.10.2005),

 

ORDON:

1. Se aprobă Normele metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova (anexa nr.1).

2. Se aprobă formularul registrelor pentru evidenţa procedurii de tranzit T1 pe teritoriul Republicii Moldova (anexa nr.2).

3. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei Administrarea Regimurilor şi Procedurilor Vamale (dl Viorel Melnic), Direcţiei Politică Tarifar-Vamală (dl Vitalie Slipenchi), Direcţiei Urmărire Penală şi Fraude Vamale (dl Grigore Ciubuc), Direcţiei Tehnologii Informaţionale şi Statistică Vamală (dl Grigore Varaniţa).

5. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

 

Anexa nr.1la Ordinul Serviciului Vamal

nr.288-o din 20.12.2005NORME METODOLOGICE

privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova

 

Capitolul 1Dispoziţii generale

1. Prezentele norme metodologice cuprind dispoziţii în aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova, în procedură T1, pentru mărfurile aflate în tranzit, transportate pe cale ferată sau rutieră, cu excepţia mărfurilor transportate sub acoperirea carnetului TIR.

2. Dispoziţiile cuprinse în aceste norme metodologice nu se aplică în cazul tranzitului bunurilor transportate de persoanele fizice care în conformitate cu legislaţia în vigoare sînt scutite de la plata drepturilor de import/export, a bunurilor care fac obiectul operaţiunilor de mesagerie avînd ca destinatari persoane fizice şi a mărfurilor transportate prin poştă.

3. Procedura T1 se aplică tuturor mărfurilor aflate în tranzit, conform dispoziţiilor pct.1., respectiv mărfurilor nevămuite la intrarea în ţară şi mărfurilor vămuite la export în interiorul ţării, oricare ar fi natura şi originea mărfurilor.

4. În aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice, prin termenii de mai jos se înţelege:

a) birou de plecare - organul vamal unde începe operaţiunea de tranzit prin plasarea mărfurilor în regim de tranzit;

b) birou de destinaţie - organul vamal unde mărfurile plasate în regim de tranzit trebuie prezentate în vederea încheierii regimului;

c) principal obligat - persoana juridică înregistrată la organele vamale, care îşi exprimă voinţa de a efectua o operaţiune de tranzit prin depunerea declaraţiei de tranzit prevăzute în acest scop şi care îşi asumă responsabilitatea operaţiunii de tranzit;

d) declaraţie de tranzit - actul unilateral prin care principalul obligat manifestă, în forma şi potrivit modalităţilor prevăzute de reglementările vamale, voinţa de a plasa mărfurile sub regimul de tranzit;

e) mijloc de transport - orice vehicul rutier, remorcă sau semiremorcă, orice vagon de cale ferată, orice container agreat pentru transportul mărfurilor sub sigiliu vamal;

f) garant - persoană juridică, alta decît principalul obligat, care se angajează în scris să plătească solidar cu principalul obligat şi în limitele sumei garantate valoarea obligaţiei vamale care se poate naşte;

g) procedură T1- procedura de perfectare vamală a operaţiunilor de tranzit, realizată conform prevederilor prezentelor Norme metodologice, Codului Vamal al Republicii Moldova, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1140 din 02.11.2005 şi altor acte normative în vigoare.

5. Declaraţia de tranzit utilizată pentru sistemul de tranzit este declaraţia vamală în detaliu, conform modelului prevăzut de prevederile Ordinului Departamentului Vamal nr.199-o din 29.10.2004.

6. Mărfurile sau mijloacele de transport care circulă în tranzit se pun sub sigilii vamale. Aplicarea acestora se face cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

7. Birourile vamale sunt obligate să îşi comunice reciproc toate informaţiile de care dispun în legătură cu punerea în aplicare a sistemului de tranzit şi să transmită Secţiei Supraveghere şi Garanţie Tranzit a Serviciului Vamal, datele solicitate de acestea.

8. Dispoziţiile referitoare la sistemul de tranzit nu exclud aplicarea şi altor măsuri prevăzute de legislaţia vamală în vigoare.

Aplicarea prezentelor norme metodologice se face cu respectarea interdicţiilor sau restricţiilor de import, export ori tranzit al mărfurilor, stabilite de autorităţile competente şi justificate din raţiuni de securitate şi de moralitate publică, de protecţie a sănătăţii şi a vieţii persoanei, a animalelor şi plantelor, de protecţie a bunurilor naţionale care au valoare artistică, istorică sau arheologică ori de protejare a proprietăţii industriale, comerciale sau proprietăţii intelectuale.

Pentru mărfurile prohibite sau restricţionate, a căror introducere în vederea tranzitului prin Republica Moldova este condiţionată prin reglementări specifice de prezentarea unor documente suplimentare (avize, licenţe), se verifică dacă acestea au fost anexate la documentul de transport. În caz contrar, operaţiunea de tranzit nu va fi acceptată pînă la prezentarea documentelor în cauză.

9. Pentru operaţiunile de tranzit principalul obligat are următoarele obligaţii:

a) să depună la biroul de plecare, direct sau prin reprezentant, o declaraţie de tranzit însoţită de documentele necesare acordării regimului (cum ar fi: facturi sau alte documente din care să rezulte valoarea mărfurilor, specificaţii, documente de transport, altele);

b) să prezinte mărfurile intacte, împreună cu declaraţia de tranzit şi documentele însoţitoare la biroul de destinaţie, în termenul acordat şi să respecte măsurile de identificare dispuse de organele vamale, inclusiv cele legate de sigiliile aplicate;

c) să respecte dispoziţiile referitoare la regimul de tranzit;

d) să achite taxele vamale şi alte drepturi de import/export în cazul prevăzut la alin.(2) art.49 al Codului Vamal al Republicii Moldova;

e) să furnizeze organelor vamale, la cererea acesteia şi în termenele fixate, orice documente şi informaţii în legătură cu operaţiunile de tranzit.

10. Principalul obligat depune pentru fiecare document de transport cîte o declaraţie de tranzit în care înscrie toate mărfurile încărcate şi destinate a fi transportate de la un singur birou de plecare la un singur birou de destinaţie.

Un mijloc de transport poate fi folosit atît pentru încărcarea mărfurilor la unul sau la mai multe birouri de plecare, cît şi pentru descărcarea la unul sau mai multe birouri de destinaţie.

11. Termenul de tranzit se stabileşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Termenul de tranzit decurge de la data acceptării operaţiunii de tranzit de către biroul de plecare şi se menţionează pe documentul de transport.

 

Capitolul 2

Garanţii

 

Secţiunea 1Prevederi generale

12. Pentru mărfurile transportate pe mijloace de transport rutiere principalul obligat furnizează birourilor vamale o garanţie care trebuie să asigure încasarea taxelor vamale şi a altor drepturi de import/export, în cazurile în care operaţiunea de tranzit nu se încheie conform acestor reglementări.

Garanţia constituită de principalul obligat, în temeiul prevederilor art.1271 al Codului Vamal, poate fi:

a) garanţie izolată, care acoperă una sau mai multe operaţiuni de tranzit;

b) garanţie globală, care acoperă cîteva operaţiuni de tranzit;

13. Garanţia poate fi constituită astfel:

a) prin depunerea unei sume în numerar sau prin virament la contul trezorerial al biroului de plecare;

b) prin depunerea la organul vamal a unei scrisori de garanţii emise de o instituţie bancară, cu sediul social în Republica Moldova.

14. Scrisoarea de garanţie emisă de o instituţie bancară va conţine următoarea informaţie:

a) denumirea instituţiei bancare, numărul contului de decontare, codul băncii;

b) adresa juridică a instituţiei bancare;

c) biroul vamal de recepţie a garanţiei;

d) suma garantă – egală sau mai mare ca valoarea obligaţiei vamale ce poate apărea;

e) numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea agentului economic şi adresa completă a principalului obligat, pentru care instituţia bancară garantează plata;

g) termenul limită de valabilitate a garanţiei.

15. Scrisoarea de garanţie obligatoriu va conţine următoarele înscrieri:

Garantul se obligă să efectueze la prima cerere a organului vamal menţionat la pct.14. lit.c), plata obligaţiei vamale în termen de 1 zi bancară.

Prezenta garanţie este valabilă din ziua acceptării ei de către biroul vamal de plecare.

16. Banca este eliberată de angajamentele sale atunci cînd operaţiunea de tranzit este confirmată la biroul vamal de plecare;

17. Banca nu este eliberată de angajamentele sale atunci cînd:

a) a fost înştiinţată în scris de organele vamale că regimul de tranzit nu a fost încheiat; şi

b) că este sau ar putea să fie obligată la plata sumei reprezentînd taxele vamale şi alte drepturi de import/export, devenite exigibile.

 

Secţiunea a 2-a

Garanţia izolată

18. Garanţia izolată trebuie să acopere în totalitate taxele vamale şi alte drepturi de import/export aferente mărfurilor supuse operaţiunii de tranzit.

19. Garanţia izolată menţionată se constituie la biroul de plecare.

20. Atunci cînd garanţia izolată a fost constituită pentru mai multe operaţiuni de tranzit, biroul de plecare va evidenţia soldul acesteia după fiecare operaţiune (soldul va fi diminuat după acceptarea operaţiunii şi reîntregit la confirmarea fiecărei operaţiuni).

21. Originalul garanţiei izolate se păstrează la biroul de plecare.

22. După primirea exemplarului nr.5 a declaraţiei vamale în detaliu, de confirmare a operaţiunii de tranzit, biroul de plecare transmite garanţia izolată, constituită pentru o singură operaţiune de tranzit, băncii emitente, împreună cu o confirmare din care să rezulte că garanţia este eliberată.

23. Aparatul Central al Serviciului Vamal poate revoca decizia prin care a acceptat garanţia, atunci cînd condiţiile emiterii acesteia nu mai sunt întrunite, notificînd acest lucru atît principalului obligat, cît şi băncii.

 

Secţiunea a 3-aGaranţia globală

24. Garanţia globală reprezintă o formă simplificată de garanţie, supusă procedurii de autorizare, care se furnizează global pentru mai multe operaţiuni de tranzit, fără ca organele vamale să ţină cont de soldul rămas.

Aparatul Central al Serviciului Vamal poate autoriza utilizarea unei garanţii globale principalilor obligaţi, care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) folosesc în mod frecvent regimul de tranzit sau despre care organele vamale ştiu că sunt în măsură să îndeplinească obligaţiile legate de acest regim;

b) nu au comis fraude sau abateri de la legislaţia vamală;

c) deţin evidenţe care permit organelor vamale efectuarea unui control eficace;

d) au o situaţie financiară, care să le permită respectarea angajamentelor asumate.

Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii, respingerea pentru autorizare, justificată de Serviciul Vamal, este transmisă solicitantului.

25. Principalul obligat utilizează garanţia globală a cărei valoare este egală cu valoarea de referinţă.

Valoarea de referinţă reprezintă suma taxelor vamale şi a altor drepturi de import/export aferente mărfurilor plasate de către un principal obligat sub regimul de tranzit pe o perioadă de cel puţin o săptămînă.

Elementele de raportat pentru calculul valorii de referinţă sunt:

a) referitoare la operaţiunile de tranzit derulate pe parcursul a maximum 12 luni anterioare, precum şi a unei estimări a volumului operaţiunilor de tranzit ce vor fi efectuate;

b) referitoare la nivelul cel mai ridicat al drepturilor de import/export aferente mărfurilor tranzitate de către principalul obligat.

26. Garanţia globală se constituie la Aparatul Central al Serviciului Vamal, în baza garanţiei bancare.

27. Aparatul Central al Serviciului Vamal examinează anual valoarea de referinţă, în baza documentelor puse la dispoziţie de principalul obligat şi în funcţie de volumul operaţiunilor de tranzit derulate de acesta în anul precedent, şi procedează la actualizarea acestei valori.

Principalul obligat trebuie să se asigure că sumele angajate, ţinînd seama de operaţiunile pentru care regimul nu s-a încheiat, nu depăşesc valoarea de referinţă. Dacă această valoare se dovedeşte a fi insuficientă pentru a acoperi operaţiunile sale de tranzit, principalul obligat trebuie să informeze Aparatul Central al Serviciului Vamal, care va dispune măsurile corespunzătoare.Capitolul 3

Procedura de tranzit pentru mărfuri transportate (Procedura T1)

 

Secţiunea 1Formalităţi la biroul de plecare

28. Declaraţia de tranzit şi documentele anexate trebuie depuse de către principalul obligat la biroul de plecare.

Pentru exportul cu tranzit declaraţia vamală în detaliu (setul complet) se depune în procedură informatică. Cele două exemplare 4/5 ale declaraţiei vamale, completate conform prevederilor Ordinului Departamentului Vamal nr.199-o din 29.10.2004, care însoţesc mărfurile aflate în tranzit pînă la biroul de frontieră au următoarea destinaţie:

- exemplarul 4/* este reţinut de biroul de destinaţie;

- exemplarul */5 este transmis de biroul de destinaţie la biroul de plecare prin intermediul Secţiei supraveghere şi garanţie tranzit pentru confirmarea operaţiunii de tranzit.*1).

________________

* 1) Exemplarele 4/* şi */5 reprezintă notificările simplificate ale exemplarului declaraţiei vamale în detaliu nr.4/5, în care unul dintre formulare (4 sau 5) a fost barat.

 

Orice referire în textul prezentelor norme metodologice la exemplarele nr.4 şi 5 este valabilă şi pentru exemplarul nr.4/*, respectiv nr.*/5.29. Declaraţia de tranzit poate fi însoţită de unul sau de mai multe formulare complementare. Acestea fac parte integrantă din declaraţia de tranzit la care sunt anexate.

30. În locul formularelor complementare pot fi utilizate liste de încărcătură, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la prezentele norme metodologice. Acestea se anexează la declaraţia de tranzit şi se utilizează pentru toate tipurile de operaţiuni de tranzit, cu excepţia operaţiunilor de export cu tranzit.

31. Listele de încărcătură, completate şi utilizate conform dispoziţiilor înscrise în anexa nr.2 la prezentele norme metodologice, fac parte integrantă din declaraţia de tranzit.

32. Declaraţia de tranzit se completează conform „Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (în continuare Norme tehnice) aprobate prin Ordinul Departamentului Vamal nr.199-o din 29.10.2004.

33. Declaraţia de tranzit şi documentele anexate acesteia, acceptată de biroul de plecare, primeşte un număr de înregistrare.

După înregistrarea declaraţiei de tranzit biroul de plecare verifică:

a) dacă aceasta conţine toate informaţiile necesare în aplicarea prezentelor norme metodologice;

b) dacă mărfurile la care se referă sunt prezentate la biroul vamal;

c) valabilitatea documentului de garanţie, precum şi valoarea acestuia;

d) dacă datele înscrise în declaraţia de tranzit corespund cu cele din documentele anexate la aceasta.

34. După efectuarea controlului fizic al mărfurilor biroul de plecare înscrie în rubrica D a declaraţiei de tranzit rezultatul acestuia, sigiliile aplicate, precum şi termenul în care mărfurile trebuie să fie prezentate la biroul de destinaţie, în funcţie de circumstanţele transportului respectiv.

35. Atunci cînd un mijloc de transport este utilizat pentru încărcarea succesivă cu mărfuri destinate exportului la mai multe birouri de plecare se va proceda astfel:

a) fiecare birou de plecare, inclusiv cele intermediare, va întocmi o declaraţie de tranzit numai pentru partida de marfă încărcată în zona de competenţă a acestuia, iar biroul de destinaţie va fi biroul de frontieră pe unde mărfurile urmează să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Pe toate declaraţiile de tranzit care însoţesc transportul se înscrie acelaşi birou de destinaţie;

b) termenul de tranzit acordat de primul birou de plecare va fi un termen maxim, prevăzut de legislaţia în vigoare;

c) la birourile de plecare intermediare se înlătură sigiliile aplicate anterior în vederea încărcării partidelor de mărfuri şi se aplică alte sigilii care se vor menţiona în caseta F (conform Normelor tehnice) pe toate exemplarele 4/5 ale declaraţiilor de tranzit care însoţesc transportul;

d) birourile de plecare intermediare sunt obligate să menţioneze pe exemplarele 4/5 ale declaraţiilor de tranzit emise de acestea, în spaţiul liber aflat sub rubricile 15 şi 17 (conform Normelor tehnice), numărul şi data celorlalte declaraţii de tranzit care însoţesc transportul.

36. Dacă la unul dintre birourile de plecare intermediare operaţiunea de tranzit este continuată sub acoperirea unui carnet TIR, acesta va fi luat în evidenţă, iar pe manifestul carnetului în căsuţa nr.10 se preia întreaga cantitate de marfă, înscriindu-se, totodată, numărul şi data declaraţiilor de tranzit precedente.

Noile sigilii aplicate de biroul vamal care a luat în evidenţă carnetul TIR se menţionează şi în caseta F (conform Normelor tehnice), pe toate exemplarele 4/5 ale declaraţiilor de tranzit precedente, care însoţesc mijlocul de transport.

Declaraţiile de tranzit precedente, care însoţesc împreună cu carnetul TIR mijlocul de transport, se prezintă la biroul vamal de destinaţie în vederea confirmării operaţiunilor de tranzit.

37. Mărfurile vămuite la export la diferite birouri de plecare din interior, aflate în tranzit pînă la frontieră, vor putea fi prezentate la un alt birou vamal de plecare din interior numai cu condiţia ca la acest birou mărfurile să fie grupate în vederea încărcării ulterioare pe un alt mijloc de transport care circulă în trafic internaţional. În această situaţie la fiecare birou de plecare va fi depusă cîte o declaraţie vamală de export cu tranzit. Pe declaraţiile de tranzit, la rubrica 53 (conform Normelor tehnice) - Birou de destinaţie, se va înscrie biroul vamal de destinaţie la frontieră, iar termenul de tranzit va fi cel prevăzut de legislaţie.

În vederea depozitării temporare pentru realizarea grupajului şi a reîncărcării pe noul mijloc de transport, transportatorul solicită biroului vamal unde are loc transbordarea mărfurilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

În acordarea termenului de transbordare se va ţine seama de respectarea termenului stabilit pentru tranzitarea mărfurilor sub acoperirea declaraţiei de tranzit pînă la biroul de destinaţie la frontieră.

La încărcarea partidelor de marfă pe mijlocul de transport care circulă în trafic internaţional, biroul vamal unde are loc transbordarea, va face menţiunile cu privire la transbordare în rubrica 55 (conform Normelor tehnice), pe exemplarele 4/5 ale tuturor declaraţiilor de tranzit care însoţesc transportul pînă la biroul vamal de frontieră. Totodată, în spaţiul liber aflat sub rubricile 15 şi 17 ale tuturor declaraţiilor de tranzit, biroul vamal unde are loc transbordarea, va înscrie numărul şi data fiecărei declaraţii de tranzit care însoţeşte acel transport (conform Normelor tehnice).

38. Operaţiunile de tranzit se prelucrează informatic, cu respectarea codificărilor gestionate de sistemul informatic.

Codurile utilizate pentru completarea automată a datelor de identificare a principalului obligat (denumirea, sediul, biroul vamal pe lîngă care funcţionează, numele şi prenumele reprezentantului) sunt cele atribuite pe baza numărului de autorizaţie al acestuia;

Codurile atribuite documentelor de garanţie utilizate pentru înregistrarea datelor referitoare la garanţii în modulul de urmărire financiar-contabilă sunt cele prevăzute în rub.52 din „Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”.

39. În cazul efectuării operaţiunii de export cu tranzit, numărul şi data declaraţiei de tranzit sunt identice cu cele ale declaraţiei vamale de export.

Rubricile specifice tranzitului, care necesită completare ulterioară pe declaraţia de tranzit se permite prin dactilografiere, prin alte mijloace mecanografice sau manual (după caz).

40. Dacă procedura T1 urmează unui alt regim vamal, în rubricile specifice ale declaraţiei de tranzit se menţionează documentele vamale precedente (rub.40, conform Normelor tehnice).

41. Atunci cînd pentru mărfurile aflate în tranzit este utilizat un mijloc de transport pentru descărcarea succesivă la mai multe birouri de destinaţie, birourile de destinaţie intermediare care au procedat la îndepărtarea sigiliilor pentru a permite descărcarea parţială a mărfurilor trebuie să aplice alte sigilii vamale şi să facă menţiunea privind noile sigilii aplicate în caseta F, pe toate exemplarele nr.4 şi 5 ale declaraţiilor de tranzit care însoţesc transportul (conform Normelor tehnice).

 

Secţiunea a 2-a

Formalităţi la biroul de destinaţie

42. Mărfurile însoţite de exemplarele nr.4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit sunt prezentate la biroul de destinaţie, care le înregistrează imediat în evidenţele proprii.

43. Biroul de destinaţie efectuează controlul şi înscrie la rubrica I - Controlat la biroul de destinaţie a exemplarelor nr.4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit data sosirii, menţiuni legate de sigilii şi rezultatul controlului (conform Normelor tehnice).

Menţiunile înscrise de biroul de destinaţie, în rubrica Observaţii, pot fi următoarele:

a) "conform" - cînd totul este în regulă;

b) "neregulă minoră" - cînd neregula constatată nu are urmări în ceea ce priveşte încasarea drepturilor de import/export, a amenzilor sau a penalităţilor;

c) "sancţiune contravenţională" - cînd în urma constatării unei nereguli se iniţiază procedura cu privire la contravenţia vamală;

d) după caz: "excedent, lipsă, natura mărfurilor, încadrarea tarifară şi altele" - cînd au fost constatate diferenţe;

e) "taxele vamale şi alte drepturi de import/export, devenite exigibile vor fi încasate" - în cazul în care neregula a dat naştere la perceperea de taxe vamale şi alte drepturi de import/export devenite exigibile. Biroul de destinaţie informează Secţia Supraveghere şi Garanţie Tranzit prin transmiterea exemplarului nr.5 al declaraţiei de tranzit cu menţiunile corespunzătoare şi a unei copii de pe procesul-verbal de constatare.

După primirea exemplarului nr.5 biroul de plecare va proceda conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi va înştiinţa în scris Secţia Supraveghere şi Garanţie Tranzit dacă drepturile de import/export au fost sau nu încasate.

Dacă la biroul de destinaţie s-a constatat o neregulă, fără a se adăuga una dintre menţiunile precedente privind decizia luată, prin Secţia Supraveghere şi Garanţie Tranzit se va declanşa procedura de cercetare, în timp ce transportul cu mărfuri va fi reţinut.

44. Originalul exemplarului nr.5, de confirmare a operaţiunii de tranzit, se expediază de către biroul de destinaţie, în maximum 10 zile de la data înregistrării în evidenţele proprii, la Secţia Supraveghere şi Garanţie Tranzit.

Cînd se constată nereguli, care au fost menţionate în declaraţia de tranzit, exemplarul nr.5 va fi transmis, în termen de 5 zile, către Secţia Supraveghere şi Garanţie Tranzit. Informaţia despre constatarea neregulilor este transmisă imediat, de către Secţia Supraveghere şi Garanţie Tranzit, biroului de plecare. Ulterior în termen de 5 zile, exemplarul nr.5 al declaraţiei de tranzit va fi prezentat la biroul de plecare.

În situaţia prevăzută la pct.43. alin.2 lit.e) Secţia Supraveghere şi Garanţie Tranzit transmite originalul exemplarului nr.5 cu menţiunile aferente şi documentele anexate biroului de plecare. Biroul de plecare va considera încheiată procedura T1 numai după ce principalul obligat a achitat drepturile de import/export devenite exigibile.

La confirmarea informatică a operaţiunii de tranzit biroul de destinaţie va înscrie în mod obligatoriu, în rubrica „Observaţii” numărul şi data înregistrării declaraţiei de tranzit în evidenţele proprii şi, acolo unde este cazul, neregulile constatate cu privire la controlul efectuat, după ce va permite plecarea transportului cu mărfuri.

45. Procedura T1 se încheie atunci cînd mărfurile şi declaraţia de tranzit sunt prezentate la biroul de destinaţie, conform dispoziţiilor regimului, şi înregistrate în evidenţa acestuia, iar rezultatul controlului este "conform", fiind înscris pe declaraţia de tranzit, cu aplicarea ştampilei personale a colaboratorului vamal.

Garanţia constituită de principalul obligat pentru operaţiunea de tranzit nu poate fi utilizată pentru plasarea mărfurilor sub supraveghere vamală, în depozit provizoriu.

46. Operaţiunea de tranzit este considerată confirmată atunci cînd biroul de plecare intră în posesia exemplarului nr.5, iar datele înscrise pe declaraţia de tranzit (exemplarele nr.1 şi 5) corespund.

47. Biroul de destinaţie înscris în declaraţia de tranzit poate fi substituit cu un alt birou vamal care devine automat birou de destinaţie numai în cazuri temeinic justificate şi cu respectarea normelor legale.

Noul birou de destinaţie, care preia toate obligaţiile ce îi revin în această calitate, înscrie în rubrica 56 (conform Normelor tehnice) a declaraţiei de tranzit menţiunea "mărfuri prezentate la biroul vamal".

Noul birou de destinaţie va transmite Secţiei Supraveghere şi Garanţie Tranzit exemplarul nr.5, conform celor menţionate la pct.44., în vederea confirmării operaţiunii de tranzit.

48. La prezentarea mărfurilor şi a declaraţiei de tranzit la biroul de destinaţie principalul obligat sau transportatorul poate solicita biroului de destinaţie o copie de pe exemplarul nr.5, care să conţină la rubrica I (conform Normelor tehnice) - Controlat la biroul de destinaţie menţiunile cu privire la rezultatul controlului, semnătura şi ştampila personală a colaboratorului vamal.

Biroul de destinaţie este obligat să certifice această copie ca fiind "conformă cu originalul", prin aplicarea ştampilei personale şi prin înscrierea menţiunii "probă alternativă".

Această copie poate fi prezentată la biroul de plecare, în cadrul procedurii de cercetare, şi serveşte ca probă alternativă de încheiere a regimului de tranzit.

49. În afara copiei de pe exemplarul nr.5 principalul obligat sau transportatorul poate solicita eliberarea unei recipise, conform modelului prevăzut în anexa nr.3 la prezentele Norme metodologice, recipisă care poate fi completată în prealabil de către aceştia.

Biroul de destinaţie are obligaţia să elibereze recipisa semnată şi ştampilată de colaboratorul vamal şi să înscrie în colţul din stînga sus numărul şi data înregistrării operaţiunii de tranzit în evidenţele proprii.

Recipisa utilizată atunci cînd s-a declanşat procedura de cercetare nu reprezintă confirmarea legală a operaţiunii de tranzit şi nu poate servi ca probă alternativă pentru încheierea regimului de tranzit.

 

Secţiunea a 3-aEvenimente şi nereguli în cursul transportului

50. În timpul transportului pot apărea evenimente, cum ar fi:

a) forţă majoră sau caz fortuit;

b) accident care necesită transbordarea pe un alt mijloc de transport;

c) pericol iminent, care necesită descărcarea imediată, parţială sau totală a mărfurilor;

d) ruperea sigiliului dintr-o cauză independentă de voinţa transportatorului;

e) nerespectarea termenului de tranzit datorită unor accidente sau a altor incidente survenite în cursul transportului;

f) altele.

51. În cazul evenimentelor menţionate la pct.50, care necesită transbordare, mărfurile care figurează pe o declaraţie de tranzit pot fi transbordate pe un alt mijloc de transport sub supravegherea organelor vamale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. În aceste situaţii rubrica 55 (conform Normelor tehnice) - Transbordare din declaraţia de tranzit se completează corespunzător, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Pentru evenimentele menţionate la pct.50 lit.d) şi e) transportatorul poate solicita întocmirea de către organele competente (poliţie, vamă etc.) a unui proces-verbal de constatare, care va fi prezentat biroului de destinaţie.

52. Pentru evenimentele menţionate la pct.50 se înscriu menţiuni referitoare la acestea în rubrica 56 - Alte incidente în cursul transportului din declaraţia de tranzit (exemplarele nr.4 şi 5), iar colaboratorul vamal semnează şi aplică ştampila personală în rubrica G (conform Normelor tehnice).

53. În cazul evenimentelor care duc la încasarea taxelor vamale şi a altor drepturi de import/export biroul de destinaţie va aplica prevederile generale de vămuire stabilite de legislaţia în vigoare şi va anunţa Secţia Supraveghere şi Garanţie Tranzit despre măsurile luate.

 

Capitolul 4

Proceduri de cercetare şi control a posteriori.

Recuperarea creanţelor

 

Secţiunea 1

54. Controlul a posteriori poate fi efectuat de către Secţia Supraveghere şi Garanţie Tranzit asupra exemplarelor nr.5 ale declaraţiilor de tranzit în scopul verificării autenticităţii sau corectitudinii menţiunilor şi ştampilelor aplicate.

Acest control se efectuează prin sondaj pentru operaţiunile de tranzit, confirmate sau aflate în derulare, iar pentru operaţiunile aflate în procedură de cercetare controlul este total.

55. Procedura de cercetare se aplică în situaţia în care regimul/operaţiunea de tranzit nu a fost încheiat/confirmată, conform prevederilor menţionate la pct.45 şi 46. Aceasta se declanşează fără întîrziere dacă organele vamale au fost informate că regimul de tranzit nu s-a încheiat sau în termen de 45 zile de la data emiterii declaraţiei de tranzit, dacă biroul vamal de plecare nu a primit dovada încheierii regimului.

56. Dacă biroul de plecare nu a intrat în posesia exemplarului nr.5 al declaraţiei de tranzit în maximum 30 de zile de la data emiterii ei, imediat după expirarea termenului acesta are obligaţia de a solicita în scris principalului obligat informaţii cu privire la încheierea operaţiunii de tranzit sau dovada că regimul de tranzit a fost încheiat.

57. În urma solicitării, conform pct.56, în termen de maximum 45 zile de la data emiterii declaraţiei de tranzit, principalul obligat are obligaţia să prezinte biroului de plecare următoarele documente:

a) copia de pe exemplarul nr.5 a declaraţiei de tranzit, certificată de către biroul de destinaţie, eliberată conform prevederilor pct.48.; sau

b) o copie de pe documentul vamal (declaraţie vamală sau declaraţie sumară) de plasare a mărfurilor sub regim vamal sau sub supraveghere vamală, certificată de biroul de destinaţie ca fiind "conformă cu originalul";

c) recipisa eliberată conform prevederilor pct.49;

d) orice alte informaţii în legătură cu operaţiunea de tranzit aflată în procedură de cercetare.

În situaţiile menţionate la lit.a) şi b) ale prezentului pct. regimul de tranzit se consideră încheiat. Biroul de plecare transmite copii de pe documentele primite Secţiei Supraveghere şi Garanţie Tranzit care va efectua controlul a posteriori asupra acestora.

În situaţiile menţionate la lit.c) şi d) ale prezentului pct. biroul de plecare transmite recipisa sau informaţiile primite, împreună cu o copie de pe exemplarul nr.1 al declaraţiei de tranzit, la Secţia Supraveghere şi Garanţie Tranzit care declanşează procedura de cercetare.

58. În cazul neprezentării uneia dintre dovezile menţionate la pct.57, în termen de 45 de zile de la data emiterii declaraţiei de tranzit, biroul de plecare comunică în scris Secţiei Supraveghere şi Garanţie Tranzit neconfirmarea operaţiunii de tranzit, anexînd o copie de pe exemplarul nr.1 al declaraţiei de tranzit, care va declanşa procedura de cercetare.

59. Dacă Secţia Supraveghere şi Garanţie Tranzit nu este în posesia exemplarului nr.5 al declaraţiei de tranzit, aceasta transmite biroului de destinaţie avizul de cercetare al cărui model este prevăzut în anexa nr.4 la prezentele norme metodologice, împreună cu o copie de pe exemplarul nr.1 al declaraţiei de tranzit, şi solicită informaţii în legătură cu încheierea procedurii T1.

Avizul de cercetare se utilizează conform anexei nr.5 la prezentele Norme metodologice şi se referă la o singură declaraţie de tranzit.

Biroul de destinaţie soluţionează fără întîrziere avizele de cercetare primite şi trimite imediat Secţiei Supraveghere şi Garanţie Tranzit datele solicitate.

60. În funcţie de răspunsul biroului de destinaţie, Secţia Supraveghere şi Garanţie Tranzit confirmă biroului de plecare că procedura T1 a fost încheiată sau continuă procedura de cercetare şi control împreună cu Direcţia Urmărire şi Fraude Vamale. Procedura de cercetare poate fi finalizată prin încasarea taxelor vamale şi a altor drepturi de import/export devenite exigibile sau prin încheierea regimului de tranzit.

 


ANEXA 1

la Normele metodologice

 

LISTĂ DE ÎNCĂRCĂTURĂ

Declaraţia de tranzit

 

Nr. ......../data ......................... 

Nr. de

ordine

Denumirea mărfii

Poziţia

tarifară

Cantitatea

Ţara

U.M

Valoarea

 


Import

Export 


 

Principalul obligat,.......................................

 

Colaboratorul vamal,.................................... 

(Semnătura şi ştampila)

 

(Semnătura şi ştampila) 

 


ANEXA 2

la Normele metodologice

 

LISTĂ DE ÎNCĂRCĂTURĂ

Instrucţiuni de utilizare şi completare

 

1. Atunci cînd se folosesc liste de încărcătură pentru o trimitere care cuprinde mai multe feluri de mărfuri, rubricile 15, 33 şi 41 din declaraţia de tranzit sunt barate, iar în rubrica 31 "Colete şi descrierea mărfurilor" se va face menţiunea: "conform Listei de încărcătură anexate".2. Lista de încărcătură este întocmită în acelaşi număr de exemplare ca şi declaraţia vamală de tranzit, exemplarele sale avînd aceeaşi destinaţie.

3. Cînd se înregistrează declaraţia, lista de încărcătură primeşte acelaşi număr de înregistrare ca şi declaraţia de tranzit. Acest număr trebuie să fie aplicat fie cu ajutorul unei ştampile ce conţine denumirea biroului vamal de plecare, fie de mînă.

4. Cînd sunt anexate mai multe liste de încărcătură la aceeaşi declaraţie, ele trebuie să poarte şi un număr de ordine atribuit de principalul obligat; numărul de liste anexat este indicat în rubrica 4 "Liste de încărcătură" a declaraţiei vamale.

5. În coloana "U.M." se va înscrie unitatea de măsură specifică, şi nu codul acesteia.

6. În coloana "Valoare" se va înscrie valoarea facturată pentru mărfurile declarate, în moneda din factură.


 

 


ANEXA 3

la Normele metodologice

 

TRANZIT

RECIPISĂ

 

Nr. de înregistrare ................../data ............................................................................................................. 

Biroul vamal ...................................................................................................................................................

confirmă că declaraţia de tranzit înregistrată la data de ................ cu nr. ........ de către biroul vamal ....... a fost predată şi pînă în prezent nu s-a semnalat nici o neregulă în legătură cu trimiterea la care se referă documentul de însoţire.

 

Ştampila şi semnătura colaboratorului vamal ........................................................................................Localitatea ..........................

Data ...........................................

 

 


 

ANEXA 4


la Normele metodologice

 

Aviz de cercetare

 


I. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE SECŢIA SUPRAVEGHERE ŞI GARANŢIE TRANZIT

 


A. Document T1 nr.

.........................................................................................................................................................

B. Biroul de destinaţie (denumirea şi adresa completă) …….............................……..............................

anexat copie de pe exemplarul 1

 

C. Biroul de plecare (denumirea şi adresa completă) ............................................................................. 

D. Numărul de înmatriculare a vehiculului (dacă este cunoscut): ...........................................................

E. Destinatar (numele şi adresa completă): ........................................................................................

F. Conform informaţiilor furnizate de titularul tranzitului, trimiterea a fost:

 

• 1. prezentată la biroul dvs. înz

l

a

• 2. emisă destinatarului în

 


z

l

a

 

• 3. confirmată informatic la data de:...............................................................................................................................................................................

(numele şi adresa persoanei sau denumirea şi sediul societăţii comerciale)

 

G. O recipisă referitoare la document, eliberată de biroul dvs. la data de ........................ a fost prezentată..............................H. Titularul tranzitului nu a putut da informaţii privind trimiterea.

 


Locul şi data:

Semnătura:

 


Ştampila:

 


 

II. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE DESTINAŢIE:

CERERE DE INFORMAŢII COMPLEMENTARE

 


Pentru continuarea cercetărilor rog biroul de plecare să-mi trimită:

 
1. natura exacta a mărfurilor

 
2.copie de pe factură3. copie de pe manifest, de pe conosament sau de pe scrisoarea de transport aerian

 
4. numele persoanei însărcinate cu completarea formalităţilor la biroul de destinaţie .....5. dovezile şi informaţiile următoare (de precizat):

 

Locul şi data:

Semnătura:

Ştampila:

 

III. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE PLECARE:

RĂSPUNS LA CEREREA DE INFORMAŢII COMPLEMENTARE

 
1. Aveţi anexate informaţiile, copiile şi dovezile cerute

 
2. Informaţiile, copiile sau dovezile marcate la cifrele

 

1
2
3
4
5
 

din cererea dvs. nu sunt disponibile.

 

Locul şi data:

Semnătura:

Ştampila:

 

IV. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE DESTINAŢIE:

INFORMAŢII PENTRU BIROUL DE PLECARE

1.Exemplarul de returnare (exemplarul 5) a fost trimis alăturat copia de pe exemplarul 1, vizată corespunzător

z

l

a
 

2. Exemplarul de returnare (exemplarul 5), vizat corespunzător este anexat la prezentul aviz de cercetare.

 

3. Cercetările sunt în curs şi exemplarul de returnare (exemplarul 5) sau copia de pe exemplarul 1 va fi trimis în cel mai scurt timp. 

4. Livrarea a fost prezentata aici fără documentul aferent.

 

5. Nici trimiterea şi nici documentul aferent nu au fost prezentate aici şi nici o informaţie cu privire la acestea nu a putut fi obţinuta. 

Locul şi data:

Semnătura:

Ştampila:

 

ANEXA 5

la Normele metodologice

 

Instrucţiuni de utilizare a avizului de cercetare

1. Caseta I se va completa de către Secţia Supraveghere şi Garanţie Tranzit, în cazul primirii unei înştiinţări de la biroul vamal de plecare privind neînchiderea tranzitului la biroul vamal de destinaţie. Caseta I se expediază în adresa biroului vamal de destinaţie cu anexarea exemplarului 1 a declaraţiei de tranzit.

2. Biroul de destinaţie va răspunde prin completarea rubricilor corespunzătoare din caseta IV, urmate de semnătura şi stampila biroului vamal.

3. În situaţia în care biroul de destinaţie după primirea casetei I expediată de către Secţia Supraveghere şi Garanţie Tranzit, solicită informaţii suplimentare, se va completa caseta II şi se va expedia în adresa biroului vamal de plecare.

4. La cererea de informaţii suplimentare de către biroul vamal de destinaţie, biroul vamal de plecare va răspunde prin completarea casetei III şi o va expedia acestuia din urmă.


 

Anexa nr.2

la Ordinul Serviciului Vamal

nr. 288-o din 20.12.2005

 

La plecare

 


Nr.

d/o

DATA

începerii procedurii T 1

D.V.

Denumirea

agentului economic

(sau principal obligat)

b.v./p.v.

de

plecare

(codul)

b.v./p.v.

de

destinaţie

(codul)

Inspector

Remarca

Nr.

Data

 

- În rubrica „Remarca” se va indica Nr. actului de remitere a exemplarelor nr.5 al T 1. 

La sosire

 


Nr.

d/o

DATA

închiderii procedurii T 1

D.V.

b.v./p.v.

de

plecare

(codul)

b.v./p.v.

de

destinaţie

(codul)

Modul

de închidere

(cu sau fără obiecţii)

Inspector

Nr.

Data

 

 


Anexa nr.3

la Ordinul Serviciului Vamal

nr.288-o din 20.12.2005


 

Serviciul Vamal

al Republicii Moldova

 

Biroul vamal __________

 

Таможенная Служба

Республики Молдова

 

Таможня___________(se indică adresa juridică a biroului vamal în limba de stat şi rusă)

===========================================================================================Nr.______din__________

În adresa b.v._____________ 

Nr. d/o

Nr. T 1

Nr. d/o

Nr. T 1

Nr. d/o

Nr. T 1

Nr. d/o

Nr. T 1

Nr. d/o

Nr. T 1

1
6
11
16
21
2
7
12
17
22
3
8
13
18
23
4
9
14
19
24
5
10
15
20
25
 

Şeful biroului vamal

(semnătura) 

L.Ş.


Yüklə 202 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə