ŞƏXSİ MƏlumatYüklə 495,11 Kb.
səhifə2/3
tarix30.12.2017
ölçüsü495,11 Kb.
növüYazı
1   2   3


Sıra

-siİşin adı

Məqalə və ya tezis

Nəşriyyatın və ya jurnalın adı, ili

Tərtibçilik

141.

Şumer və türk Folklorunda əbədi həyat ideyası: Şumerin “Həyat ağacı” və Dədə Qorqudun “Qaba ağacı”, türk folk-lorunda ağac kultu

Məqalə

“Dədə Qorqud”. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı. 2010, № 1. Səh. 3-18.
142.

Sərxanda nərgizlər Səyavuşu soruşur. Səyavuş Sərxanlı. Vətən, səslə oğlunu

Məqalə

Bakı. 2010. s. 87-93
143.

Şumer və türk dillərinin oxşarlıqları

Məqalə

“Ulduz”jurnalı. Bakı. 2010, № 10
144.

Kərəmin sözü, sözün Kərəmi. Kərəm Kürqıraqlı-60

Məqalə

Bakı. 2010. s. 136-138
145.

“Koroğlu” eposunda Şumer motivləri

Məqalə

“Elmi axtarışlar”. AMEA Folklor institutu. Bakı. 2010. № 2/04. Səh. 124-127.

146

Шумерское происхождение сюжетных и мифичес­ких елементов в тюркиских эпосах

Məqalə

Azerbaijan Azerba­ijans. AMEA Rəyasət heyəti. Bakı. 2010. № 1-2. Səh. 218-233
147.

Şumer və türk folklorunda sayalı saylar

Məqalə

AMEA Xəbərləri. Bakı. 2010. № 1. Səh. 91-107.

148.

Şumer qəhrəmanlıq dastanları

Məqalə

“Azərbaycan” jurnalı. Bakı. 2010. № 12. Səh. 175-184.

149.

Тюркська епосна творчiсть i шумерскi епоси. «Схiдний свiт»

Məqalə

Журнал Института Востокове­де­ния НАН Украины. Kиев. 2010. № 2. Səh. 106-121
150.

«Огуз Каган»- древняя история тюркских народов. «Схiдний свiт»

Məqalə

Журнал Института Восто­ко­­ведения НАН Украины. Kиев. 2010. № 3. Səh. 74-80.

151.

Şumer və türk yaradılış dastanları

Məqalə

OTKOTGUFKM. Bakı. 2010. Səh. 235-243
152

Eyni adlı şumer- türk toponimləri

Məqalə

“Tarix və gerçəklik” jurnalı. Bakı. 2010, № 1. Səh. 3-11.

153

Şumer tanrı adlarının türk dilində semantik açımı

Məqalə

“Türko­lo­giya” jurnalı. Bakı. 2010. № 3-4. Səh.56-63.

154

Dəli Domrul obrazı və can əvəzinə can qoymaq motivinin Şumer mətnlərindəki izləri

Məqalə

“Dədə Qorqud” jurnalı. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı. 2010. № 3. Səh.3-19.

155

Şumer və türk folklorunda tanrının yaradıcı və xan/xaqan statusu haqqında

Məqalə

AŞXƏDT. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı. 2010. № 33. Səh. 119-129
156

Şumer və türk folklorunda tanrının əcdad statusu haqqında

Məqalə

“Dədə Qorqud” jurnalı. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı. 2010. № IV. Səh. 54-71
157

Семантика названий шумерских богов в тюркских языках (Şumer tanrı adlarının türk dilində semantik açımı)

Məqalə

Российский комитет тюркологов, Всемирная Ассамблея тюрк­ских народов, Институт языкознания РАН, Министер­ство образования и молодежной политики Чувашской Рес­пу­блики и Чу­ва­ш­ский государственный институт гумани­тарных наук. Международная тюркологическая конферен­ция: «Чуваш­ский язык и этнос в истории евразийской цивилизации». г.Чебоксар.15-18 сентября 2010. Səh. 81-83
158

15. Российский комитет тюркологов, Всемирная Ассамблея тюрк­ских народов, Институт языкознания РАН, Министер­ство образования и молодежной политики Чувашской Рес­пу­блики и Чу­ва­ш­ский государственный институт гумани­тарных наук. Международная тюркологическая конферен­ция: «Чуваш­ский язык и этнос в истории евразийской цивилизации».

Məqalə

г.Чебоксар.15-18 сентября 2010. Səh. 81-83. “Literaturnıy Azerbaycan” jurnalı. Bakı. 2011. № 1. Səh. 74-83.
159

Idea of eternal life in Shumerian and Turkish folklore: Shumers “life tree” and Dada Gorghuds “Gabha Agaj (“holy tree”) Cult of tree in turkish folklore.

Məqalə

Azerbaijan Azerbaijans. AMEA Rəyasət heyəti. Bakı. 2011. № 1-2. Səh. 173-184
160

Şumer və türk dastanlarında qəhrəmanlıq ideya­sı və qəhrəma­nın idealı

Məqalə

“Dədə Qorqud” jurnalı. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı. 2011. № III. Səh. 20-34

161

Şumer və türk folklorunda Bozqurd obrazı

Məqalə

AŞXƏDT. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı. 2011. № XXXV. Səh. 3-15
162

Şumer və türk dastanları

kitab

“Azərnəşr”. Bakı. 2012. 208 səh
163

Azərbaycan nağıllarında Şumer motivləri

Məqalə

AŞXƏDT. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı. 2012. № XXXVIII. Səh. 76-87
164

İnsandan Tanrıya bir yol var (Şumer və türk folkloru əsasında)

Məqalə

“Azərbaycan” jur. Bakı. 2012. № 10. Səh. 171-182.

165

Образ Дели Домрула и мотив «жизнь вместо жизни» в Шумерских текстах. «Схiдний свiт».

Məqalə

Институт Вос­токоведения НАН Украины. Kиев. 2012. № 2. Səh. 56-67.
166

Şumer və türk folklorunda dünyanın yaranma modeli

Məqalə

“Filo­logiya Məsələləri”. Bakı. 2012. № 4. Səh. 366-371.

167

Şumer və türk folklorunda Günəş kultu.

Məqalə

“Türkologiya” jurnalı. Bakı. 2012. № 2. Səh. 43-58
168

Şumer və türk folklorunda buğa obrazı

Məqalə

“Dədə Qorqud” jurnalı. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı.2012. № 1. Səh. 27-37.

169

Təpəgöz və Polifem obrazları haqqında

Məqalə

“Dədə Qorqud” jur­­nalı. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı.2012. № 3. Səh. 18-29.

170

Qafqaz xalqlarının folklorunda türk motivləri

Məqalə

“Qafqaz xalqlarının folkloru və linqvokulturolo­gi­ya­sı” Beynəlxalq sim­po­­ziumu. Tbilisi şəh.13-14 dekabr 2012. Səh. 134-136
171

Azərbaycan folklorunda tariximizin aydın izləri. Folklor və tariximiz

Məqalə

AMEA Folklor və Tarix institutlarının birgə ke­çir­diyi Respublika Elmi Konfransı. Bakı. 2012. Səh. 107-116
172

Şumer və türk epik mətnlərində ölməzlik ideyası, “Dirilik ağacı” və Xəzər dənizi

Məqalə

AMEA Məruzələri. LXVIII cild. 2012. № 5. Səh. 174-184.

173

Şeirlər
“Kaspi” qəzeti. 21-23 aprel 2012. Səh.24.

174

Şumer və türk dastanlarında forma və bədii təsvir oxşarlıqları

Məqalə

“Dədə Qorqud” jurn. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı. 2012. № 4. Səh. 16-26
175

Şumer ədəbiyyatı

kitab

“Azərnəşr”. Bakı. 2013. 180 səh.
176

Domrul və Duxa adlarının mənşəyi haqqında (Şumer və türk epik mətnləri əsasında)

Məqalə

AŞXƏDT. Bakı. 2013. Sayı XLI. Səh. 71-80.

177

Культ солнца в тюркском и шумерском фольклоре. Народна творчiсть та етнологiя

Məqalə

Институт мистецтвоз­нав­ства, фольклористики та етнологii iм. М.Т.Рильского НАН Украiни. Киiв. 2013. № 1. Ст. 16-26
178

Şumer tanrılarının şəcərəsi

Məqalə

“Sivilizasiya” jurn. Bakı. 2013. № 4. Səh. 74-85.

179

Türk folklorunda və Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” dastanında qoruyucu Tanrı obrazı

Məqalə

Nizami Gəncəvi və folklor. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı. 2013. Səh. 81-87.

180

Göy və Tanrı, Göytürk və Göy Tanrı terminlərinin se­mantik açımı

Məqalə

“Türkologiya”jurn. Bakı. 2013. № 1. Səh. 25-32.

181

Şeirlər
“Təzadlar” qəzeti. Bakı. 01oktyabr 2013. Səh. 10.
182

Azərbaycanda kitab mədəniyyəti

kitab

Azərbaycanda kitab mədəniyyəti
183

Шумерское начало в тюркской эпической традиции. Народна творчiсть та етнологiя

Məqalə

Институт мистецтвоз­нав­ства, фольклористики та етнологii iм. М.Т.Рильского НАН Украiни. Киiв. 2014. № 1. Ст. 14-20
184

Təpəgöz obrazı Şumer qaynaqlarında

Məqalə

AMEA Xəbərləri. Bakı. 2014. № 1. Səh. 158-169.

185

Şumer ədəbiyyatında məhəbbət lirikası.

Məqalə

“Sivilizasiya” jurn. Bakı. 2014. № 1 Səh. 55-62.

186

Сходные мотивы в шумерских и тюркских мифах о сотворении мира

Məqalə

“Sivilizasiya” jur. Bakı. 2014. № 2. Səh. 39-48.

187

“Gizir” epik silsiləsində Şumer motivləri

Məqalə

“Sivilizasiya” jurn. Bakı. 2014. № 10. Səh. 9-16
188

Şumer və türk folklorunda su motivi

Məqalə

AŞXƏDT, Bakı. 2014. № 4. Səh. 33-40.
189

Bəhlulun dar ağacı

(pyes)

“Təzadlar” qəzeti. 08 iyul, 15 iyul, 16 avqust, 02 sentyabr, 04 sentyabr, 06 sentyabr 2014
190

Şeirlər
“Kaspi” qəzeti. 6-8 dekabr 2014. Səh.20
191

“Manas” dastanında Şumer motivləri

Məqalə

“Sivilizasiya” jurn. Bakı. 2015. № 2. Səh. 36-43
192

Türkün Şumer başlanğıcı, yaxud...

Məqalə

“Sivilizasiya” jurn. Bakı. 2015. № 2. Səh. 201-203
193

Şumer və türk dillərində bədən üzvlərinin adlarını bildi­rən terminlər

Məqalə

“Türkologiya” jur. Bakı. 2015. № 2. Səh. 60-70.

194

Təzə baxış, yeni görüntülər. Eposşünaslıq: Problemlər, mülahizələr

Məqalə

Bakı. AMEA Folklor İnstitutu. 2013. s.54-68.

195

Aşıq sözünün kökü haqqında

Məqalə

Azərbaycan- Türkiyə mənəvi birliyinin simvolu- Aşıq-Ozan sənəti” mövzusunda keçirilən konfransın Materialları. Bakı. 2013. s.122-133.

196

“Koroğlu” dastanının Azərbaycan şeirinə poetik təsiri

Məqalə

Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatına dair Tədqiqlər. Bakı. 2013. Sayı XLII. s.

197

Arxivlərdəki folklor materiallarının naməlum taleyi

Məqalə

“Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının Materialları. Şamaxı şəhəri. 5 iyun 2013. s. 86-93.
198

Aşıq Şəmşir poeziyasında Səməd Vurğun obrazı

Məqalə

“Aşıq sənətinin tarixi inkişaf yolları və Aşıq Şəmşir mərhələsi” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. Bakı. 5 dekabr 2013. s. 395-405.

199

F.Köçərlinin topladığı tapmacaların tipoloji təhlili

Məqalə

Firidun bəy Köçərli: Şifahi və yazılı ədəbiyyat. Bakı. 2013.

200

Şumer tanrılarının şəcərəsi

Məqalə

“Sivilizasiya” jurnalı. № 4. 2013.səh. 74-85.

201

Şumer ədəbiyyatında məhəbbət lirikası

Məqalə

“Sivilizasiya” jurnalı. № 1. 2014. Səh.55-62.

202

Nəriman Nərimanov və Azərbaycan kitabı.

Məqalə

Bakı. “Respublika” qəzeti. 19 may 2013
203

Qobustan və Gəmiqaya dünyanın ilk açıq kitab muzeyidir

Məqalə

Bakı. “Təzadlar” qəzeti. 03 sentyabr 2013
204

Mirzə Fətəli Axundov və kitab

Məqalə

Bakı. “Təzadlar” qəzeti. 17 sentyabr 2013
205

Mirzə Şəfi Vazeh və kitab

Məqalə

Bakı. “Təzadlar” qəzeti. 14 sentyabr 2013.

206

Şah İsmayıl Xətayi və kitab

Məqalə

Bakı. “Təzadlar” qəzeti. 10 sentyabr 2013.

207

Nəsirəddin Tusi və kitab

Məqalə

Bakı. “Təzadlar” qəzeti. 2013. 20 avqust 2013.

208

Azərbaycanın əlyazma kitabları

Məqalə

Bakı. “Təzadlar” qəzeti. 15 iyun və 20 iyun 2013
209

Yazının kəşfi yaxud yazıdan kitaba

Məqalə

Bakı. “Təzadlar” qəzeti. 14 may 2013
210

“Koroğlu” dastanının Azərbaycan şeirinə poetik təsiri. Folklor və yazılı ədəbiyyat. I kitab

Məqalə

Bakı.AMEA Folklor İnstitutu. 2013. Səh. 20-43
211

Türk folklorunda və Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” dastanında qoruyucu tanrı obrazı

Məqalə

Nizami Gəncəvi və folklor. Bakı. AMEA Folklor İnstitutu. 2013. Səh. 81-87
212

“Koroğlu” dastanının coğrafiyası və Qarabağ

Məqalə

Qarbağ folkloru: problemlər, perspektivlər mövzusunda Respublika elmi konfransının Materialları. AMEA Folklor İnstitutu. 2012. Səh. 78-86.

213

Azərbaycan nağıllarında Şumer motivləri

Məqalə

“Ortaq Türk Keçmişindən Ortaq Türk Gələcəyinə” Uluslararası Folklor Konfransının Materialları. Kıprıs. Qazı-Mağusa. 2012. Səh.133-139
214

İşığa ölüm yoxdu. Ömür keçdi bir su kimi

Məqalə

Bakı. Azərnəşr. 2013. Səh.11-14
215

Kamran Əliyevin kimliyi. Kamran Əliyev-60

Məqalə

AMEA Folklor İnstitutu. Bakı. 2013.səh.84-86
216

Düşündüklərim düz çıxdı. Rza Xəlilov-70

Məqalə

AMEA Folklor İnstitutu. 2015. Səh.50-51
217

Bizim aylı vadidən ayrılan gəmi. Məstan deyər, dillərdədir bayatım

Məqalə

Bakı 2015. Səh. 245-259
218

Təcnis xəzinəmizin nadir incisi

Məqalə

“Sivilizasiya” jurnalı. Bakı Avrasiya Unuversiteti. Bakı. 2015. № 4. Səh. 46-51
219

Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasında “Koroğlu” motivləri

Məqalə

“Sivilizasiya” jurnalı. Bakı Avrasiya Unuversiteti. Bakı. 2015. № 5. Səh. 44-49
220

Ürəyin qanı- qələmin mürəkkəbi

Məqalə

“Respublika” qəzeti. Bakı. 26 may 2015. Səh. 15; Aslan Kənannın “1930-cu illərin günahsız qurbanları” kitabına “Ön söz”. Bakı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. “Azərnəşr”. 2015. Səh. 5-11
221

Məsəl var, deyərlər...

Məqalə

“Dədə Qorqud” jurnalı. AMEA Folklor İnstitutu. 2015. sayı 3. (çapdadır)

222

Idea of eternal life in shumerian and Turkish Folk-lore: shumer’s “life tree” and dada Gorghud’s “gabha agaj” (“holy tree”), Cult of tree in turkish folk-lore.

Məqalə

Salmagundi-A Quarterly Of The Humanities And Social Sciences, ISSN: 0036-3529 Vol 6, No 1, 2015. Pp. 80-88
223

Altay qəhrəmanlıq dastanlarında Şumer motivləri

Məqalə

AMEA Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). Bakı. 2015. № 4. (çapdadır)
224

“Koroğlu” dastanının gözəl bilicisi-Aşıq Hüseyn Bozalqanlı

Məqalə

“Sivilizasiya” jurnalı. Bakı Avrasiya Unuversiteti. Bakı. 2015. № 3. Səh. 36-45
225

Şumer və türk miflərində dünyanın yaranmasının oxşar motivləri

Məqalə

“Sivilizasiya” jurnalı. Bakı Avrasiya Unuversiteti. Bakı. 2014. № 3. Səh. 39-48
226

Soyqırımını türklər yox, ermənilər törədiblər

Məqalə

“Xalq qəzeti”. 29 mart 2011. Səh. 4
227

Bir zamanın tarixi, yaxud tarixi zaman

Məqalə

“Azərbaycan “ qəzeti. 5 iyun 2011. Səh.5
228

Axtarışların bəhrəsi

Məqalə

“Ədəbiyyat qəzeti”. Bakı. 24 fevral 2012. Səh.4.
229

Epos poetikasına bir baxış

Məqalə

“Ədəbiyyat qəzeti”. Bakı. 09 noyabr 2012. Səh.7-8.
230

Mikayıl Müşfiqin poeziyasında Novruz düşüncələri

Məqalə

“Təzadlar” qəzeti. Bakı. 06.04.2013. səh.15.
231

Azərbaycanda nəşriyyat tarixi

kitab

Bakı. “Gənclik”. 2015. 424 səh.
232

Azərbaycan “Koroğlu” eposu

kitab

AMEA Folklor İnstitutu. 2015. 248 səh.
233

Şeirlər
“Azərbaycan” jurnalı. Bakı. 2015. № 8. Səh.
234

Şeirlər
“Ulduz” jurnalı. Bakı. 2015. № 8. Səh. 44.
235

Şeirlər
“Ədəbiyyat qəzeti”. Bakı. 13 iyun 2015. Səh. 43.

236

Şeirlər
“Ədəbiyyat qəzeti”. Bakı. 13 iyun 2015. Səh. 43.
237

Şeirlər
“Kaspi” qəzeti. 17-19 yanvar 2015. Səh.18.

238

Şeirlər
“Kaspi” qəzeti. 11-13 aprel 2015. Səh.19.

240

Şeirlər
“Ədəbiyyat qəzeti”. Bakı. 19 dekabr 2015. Səh. 28.
241

Aşıq poeziyasında deyişmə

Məqalə

“Sivilizasiya” jurnalı. Bakı Avrasiya Unuversiteti. Bakı. 2016. № 2. Səh. 36-45.
242

Səməd Vurğunun bir şeirinin yazılma səbəbi

Məqalə

“Ədəbiyyat qəzeti”. Bakı. 27 fevral 2016
243

Dəmir Çeşməlinin ipək misraları

Məqalə

“Kaspi” qəzeti. 9-11 yanvar 2016. səh. 19.

244

Türk dilində heca qanunu

Məqalə

“Sivilizasiya” jurnalı. № 1. 2016. Səh. 27-33.

245

“At igidin qardaşıdı”

Məqalə

“Sivilizasiya” jurnalı. № 1. 2016. Səh. 73-81.

246

Azərbaycanda 1937-ci il repressiyaları: səbəb, məqsəd, nəticə

Məqalə

“Ulduz” jurnalı. 2016. № 2. səh.65-71


Dostları ilə paylaş:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə