“Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бирYüklə 1,02 Mb.

səhifə4/43
tarix30.12.2017
ölçüsü1,02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

universitetlərinin klinikaları ilə bir səviyyədə

dayana biləcək bir klinikadır.

Möhtərəm Prezident, böyük məmnuniy -

yətlə istərdim Sizə məruzə edim ki, son illər

Tibb Universitetində bu klinikalarda uğurla

çalışa biləcək kadr potensialı yetişibdir və

yetişməkdədir. Ona görə Sizi əmin edirəm ki,

bu klinikanın kadr potensialı ilə bağlı da bir

problemimiz olmayacaqdır. Bu gün tədris-

terapevtik klinikasında dünyanın müxtəlif

aparıcı klinikalarından dəvət olunmuş 10

nəfər korifey sənətkar çalışır. Bu sənətkarlar

həm tədrislə, həm müalicə işləri ilə məşğul

olurlar, bu və ya digər sahənin inkişaf

etdirilməsi üçün bizə son dərəcə kömək

edirlər. Bu da Sizin göstərdiyiniz qayğının

nəticəsidir.

Möhtərəm cənab Prezident, bu gün bu

klinikanın müxtəlif şöbələrini gəzərkən, mən

bütün bunların hamısını Sizə məruzə etdikcə,

digər klinikalar barəsində danışdıqca dedim

ki, bunların hamısının səbəbi son on ildə baş

vermiş hadisələrdir, Ulu Öndər Heydər Əliyev

siyasətinin ölkəmizdə uğurlu davamı və bu

uğurlu davamın aparıcısı kimi Sizin xidmət -

ləri nizdir. Bu gün Tibb Universitetindəki bu

möhtəşəm işlər Azərbaycanda görülən işlərin

cüzi bir hissəsidir. Budur Heydər Əliyev

siyasətinin Azərbaycana verdiyi töhfələr.

Buna görə bizim əsasımız vardır bu gün

deyək, bir daha vurğulayaq ki, Ulu Öndərin

siyasəti Azərbaycan xalqını xoşbəxt günlərə

aparan, yeganə və alternativi olmayan bir

siyasətdir. Azərbaycan xalqının mütləq

əksəriyyəti kimi, Tibb Universitetinin profes -

sor-müəllim heyəti, tələbələri Heydər Əliyev

siyasətini dəstəkləyir və bu siyasətin davamlı

və daimi olması üçün əlindən gələn bütün

işləri edəcəkdir.

Möhtərəm Prezident, son olaraq icazə

verin, bu möhtəşəm klinikanı Tibb Universi -

tetinə hədiyyə etdiyiniz üçün professor-

müəllim heyəti, tələbə kollektivi adından bir

daha Sizə dərin təşəkkürümü, səmimi

minnətdarlığımı bildirim. Sizi əmin edirik ki,

bu klinika Azərbaycan xalqının sağlamlığının

keşiyində möhkəm duracaq, Sizin qarşıya

qoyduğunuz bütün məsələləri yerinə

yetirəcəkdir.

Ayrıca olaraq, mən Mehriban xanıma da

kollektiv adından bir daha dərin təşəkkürümü

bildirirəm.“Elm dünyası” jurnalının 

informasiya şöbəsi

8

ELM DÜNYASI

/ Elmi­kütlәvi jurnal / №03 (03) 2013Elmi dərəcələrə görə vəzifə

maaşlarına əlavələrin artırılması

haqqında Azərbaycan Respublikası

Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konsti tusi -

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini

rəhbər tutaraq, dövlət büdcə sindən maliy -

yələşdirilən təşkilatlarda elmi dərəcəsi

olan işçilərin əməyini stimullaşdırmaq və

onların sosial müdafiəsini gücləndirmək

məqsədi ilə qərara alıram:

1. Dövlət  büdcəsindən  maliyyə ləş -

dirilən təşkilatlarda bilava sitə ixti -

sası üzrə çalışan “elmlər doktoru” və

“fəlsəfə dok 

toru” elmi dərəcəsi

olan işçilərin vəzifə maaşlarına elmi

dərəcələrə görə Azərbaycan Respub -

likası Nazirlər Kabinetinin müəyyən

etdiyi əlavələr 2013-cü il sentyab rın

1-dən iki dəfə artırılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının

Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli

gələn məsələləri həll etsin.

İlham Əliyev, 

Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti

Bakı şəhəri, 14 sentyabr 2013-cü il.
9

ELM DÜNYASI

/ Elmi­kütlәvi jurnal / №03 (03) 2013– Arif müəllim, elm sahəsində

respubli ka mız da 

dövlət siyasətinin həyata

keçiril mə sində  AAK-nın  rolu  barədə  qısa

məlu mat verməyinizi xahiş edirəm. 

– Azərbaycan Respublikasının Prezi 

denti

yanında Ali Attestasiya Komissiyası  (AAK)respublikamızda yüksək ixtisaslı elmi və elmi-

pedaqoji kadrların attesta siyası sahəsində vahid

dövlət siyasətini həyata  keçirən dövlət  orqa -

nıdır. Bu dövlət orqanı yüksəkixtisaslı elmi və

elmi-peda qoji kadrların respublikamızın tələba -

tına uyğun olaraq hazırlanmasında və səmə rəli

istifadə olunmasında, habelə elmin, texni  kanın,

təhsilin, mədəniyyətin və incəsə nətin inkişaf

perspektivlərinin müəyyən edilmə 

sində fəal

iştirak  edir. Komissiya elmi dərə   cə  lərin (fəlsəfə

doktoru, elmlər doktoru) və elmi adların (dosent

və professor) verilməsi ilə bağlı mülkiyyət

formasından asılı olma yaraq elmi müəssisələr -

dən və ali təhsil müəs 

sisə 


lərindən daxil olan

attestasiya işlərinin eksperti za sını həyata keçirir və

iddiaçılara dövlət tərəfin dən elmi dərəcələr və

elmi adların verilməsini təmin edir.– AAK-nın formalaşması və fəaliy yətinin

təkmilləşdirilməsində Ümummilli lider

Heydər Əliyevin imzaladığı tarixi fərman -

ların rolu barədə nə deyə bilərsiniz?

– Müdrik siyasətə, dönməz əqidəyə və tarixi

uzaqgörənliyə malik olan Ulu Öndər Heydər

Əliyevin adı müasir Azərbaycan dövlətinin

quru cusu və memarı kimi tarixə daxil olmuşdur.

Bilavasitə ümummilli lider Heydər Əliyevin

sayə 

sində Azərbaycanda müasir demokratik,hüquqi və dünyəvi döv lət qurulmuş və vətəndaş

cəmiyyəti təşək kül tapmışdır. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasında

yüksəkixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadr ların

attestasiya sahəsində vahid dövlət siya sətinin

düzgün müəyyən edilməsində və bu siyasəti

həyata keçirən mühüm dövlət orqanı olan Azər -

baycan Respublikasının Prezi denti yanında Ali

Attestasiya Komis siyasının  müstəqil fəaliyyət

göstərməsinin, formalaşmasının və fəaliyyətinin

təkmil 

ləşdi 


rilməsinin təmin edilməsində Ulu

Öndər Heydər Əliyevin müstəsna rolu var dır.

Özünəməxsus müdriklik və uzaqgö 

rən 


liklə bu

dövlət orqanının müstəqil döv lə ti  mizdəki  labüdlü -

yünü və mühüm rolunu dərindən və hərtərəfli dərk

edərək, onu düzgün dəyər 

ləndirən Ulu Öndər

Heydər Əliyev bu quru mun statusunu yüksəltmək,

onun müstəqil fəaliyyət göstərməsini təmin

etmək və elmi və elmi-pedaqoji kadrların attes -

ta siya işinə kənar müdaxilələrin qarşısını almaq

məq 


sədilə 6 yanvar 1994-cü il tarixdə “Ali

Attes   tasiya  Komissiyasının  Azərbaycan  Res -Али Аттестасийа Комиссийасынын сядри

Ариф Мещдийев

 

  

 


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə