Şiələrin Mehdi haqqında fikirləriYüklə 92,23 Kb.

tarix26.10.2018
ölçüsü92,23 Kb.


Şiələrin Mehdi haqqında fikirləri.





 ر ﻮﺘﻛد


ﻢﯿھاﺮﺑإ ﺰﯾﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ

“Əfkəru-l-əşyəi an Mehdi”

1429






2008

DOKTOR  ƏBDÜL ƏZİZ İBRAHİMİ.


ِﻢﯿِﺣﱠﺮﻟا ِﻦﻤْﺣﱠﺮﻟا ِﮫّﻠﻟا ِﻢْﺴِﺑ

Rəhmli, Mərhəmətli Allahın adı ilə!Ön söz.

Həqiqətən həmd (şükür və tərif) yalnız Allaha məxsusdur! Biz Ona şükür və tərif edirik, Onu

köməyə çağırırıq. Ondan bağışlanmağı və bizi haqq yoluna yönəltməyi diləyirik. Nəfslərimizin

şərrindən və pis əməllərimizdən qorunmaq üçün yalnız Ona pənah aparırıq. Allah kimə hidayət

versə, o, haqq yolunda olar və kimi də azdırsa onu haqq yoluna yönəldən tapılmaz. Mən şahidlik

edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur, Onun şəriki yoxdur və şahidlik

edirəm ki, Məhəmməd Onun qulu və elçisidir. Əziz oxucular mənim qeyd edəcəyimdə

məqsədim heç də şiələri təhqir etmək deyil, lakin haqqı bəyan edib və onların batil fikirlərini üzə

çıxartmaqdır. Bu isə onların xoşuna gəlməsə də, haqqı inkar etmək olmaz. Mənim bu kitabda

hekayətləri qeyd etdiklərimi şiələr tərəfindən düşmənçilik, kin və yalan və yaxud da uydurma

elan edəcəklər. Eləcə də məni İsrail və ya Amerika dövlətinə işləməkdə ittiham edəcəklər. Lakin

onlar Əbul-Həsən İsfahani, Əhməd əl-Kisravi və ya seyyid Hüseyn Müsavi və başqaları haqında

da belə demişlər. Amma bu məni qətiyyən narahat etmir, çünki bütün bu cür nəticələr olacağını

çoxdan təcrübədən keçirtmişəm. Mən bu kitabda müəyyən mövzular açmışam. Hansı ki, mənim

qardaşlarım məndən qabaq bu haqda qeyd etmişlər. Kim müsəlmanlar arasında haqqı axtarırsa

ümid edirəm ki, qeyd etdiklərim hekayətləri yaxşı qarşılayacaqlar. Beləliklə də mən şiələrin əhli-

beyt məktəbinin mənbələrinə istinad edərək onların fikirlərinin necə batil olduğunu qeyd

edəcəyəm. Sonda bunu yenə qeyd edim ki, bunu bəyan etməkdə heç də şiələri təhqir etmək deyil,

yalnız tənqid etməkdir. Eləcə də Allahdan müsəlmanlar üçün bu kitab vasitəsi ilə oxuyub

faydalanmağını diləyirəm. “Şübhəsiz ki, bunda qəlb (ağıl) sahibi, yaxud (moizə edildiyi zamanbütün varlığı ilə) hazır olub (ona cani-dildən) qulaq asan kimsə üçün öyüd-nəsihət vardır!”

(Qaf, 37)

Abuseyid@hotmail.com

1Şiələrin və Yəhudilərin zənn etdikləri.

Yəhudilərin fikrinə əsasən Məsihi Davud (yəni Dəccal-xilaskar) zühur etdiyi zaman Davud (ə)

və Süleymanın (ə) hökmü ilə hökm verəcəkdir. Şiələrdə də eyni ideologiyadır. Çünki onların

mötəbər hədis alimlərindən sayılan Məhəmməd Yə”qub ibn Kuleyni öz “Usuli kafi” kitabında bu

məsələ ilə bağlı belə qeyd edir: “Əbu Cəfər (Məhəmməd Baqir əleyhissalam) belə buyurdu:

“Ey Əbu Ubeydə! Məhəmmədin (s)ın nəslindən bir (Mehdi) imam qalxdığı (zaman) və

Davud Süleymanın hökmü ilə hökm verdiyi zaman, ondan qətiyyən dəlil istənilməz ”.

(Müqayisə üçün Azərbaycan dilində, “Üsuli kafi” 1 ci cild, səh 694, hədis № 1033). Həmçinin

eyni kitabda başqa bir rəvayətdə belə qeyd olunur: “Əban belə rəvayət etmişdir: ƏbuAbdullahın (Cəfəri Sadiq əleyhissalam): “Mənim nəslimdən bir adam (Mehdi) gəlib, Davud

oğullarının hökmü ilə hökm verib, özündən hər hansı bir dəlil istəməyərək hər kəsə

haqqını vermədən qiyamət qopmaz” dediyini eşitdim”. (Müqayisə üçün Azərbaycan dilində,

“Üsuli kafi” 1 ci cild, səh 694, hədis № 1034). Bu yalnız yəhudilik anarxiyasıdır və yəhudiliyi

müsəlman adı altında təbliğ etməkdir. Bunu da qeyd edim ki, İsrail dövlətinin ölkə qanunu

məcəlləsində Məsihi Davud (yəni Dəccal-xilaskar) zühur etdikdə ona tabe olmağı göstərilir və

İran İslam respublikasının ölkə qanunun məcəlləsində də Mehdi zühur etdikdə ona tabe olmağı

göstərilir. (mənim bu məsələ ilə bağlı qeyd etdiklərim heç də siyasi məqsəd daşımır). Beləliklə

də yəhudilərin gözlədikləri Məsihi Davud (yəni Dəccal-xilaskar) məhz şiələrin Mehdisidir.

Bunu qeyd edim ki, Davud ilə Süleyman (ə) İslam ümməti üçün peyğəmbər göndərilməmişdir və

Mehdi (ə) Davud ilə Süleymanın (ə) hökmü ilə hökm verə bilməz. Mehdi (ə) yalnız Quran ilə

Məhəmmədin (s.ə.s) hökmü ilə hökm verə bilər və verəcəkdir. Çünki Uca Allah Qurani Kərimdə

din olaraq İslam dininin hökmlərini bəyənib seçmişdir: “Sizin üçün din olaraq islamı bəyənibseçdim.” (Maidə, 3). Bu məslə ilə bağlı şiələrə sual olaraq deyirəm: Yaxşı bəs onda Quran ilə

Məhəmmədin (s.ə.s) hökmü harada qaldı?

Tarixin təhrif olunmuş səhifələri.

Şiələr etiqad edirlər ki, imam Mehdi doğulub və beş yaşında ikən İraqın Samerra şəhərində

mağarada qeybə çəkilmişdir. Lakin şiə kitablarına istinadən müraciət etdikdə heç də 11-ci İmam

Həsən əl-Əsgərinin heç bir qadınlarından övladı olmayıb və dünyasını dəyişdikdən sonra da

olmamışdır. Qeyd edəcəyim hədisə əsasən şiələr inanırlar ki, Mehdi doğulmuşdur. Gəlin daha

ətraflı mənim ilə bərabər müşahidə edək. “Əliyyən-Nəqinin (ə) bacısı Həkimə xanım belərəvayət edir: “(Mehdinin anası sayılan) Nərgizin heç bir hamiləlik əlamətləri yox idi. Bu

məsələ ilə bağlı mən İmam Həsən Əsgəriyə müraciət edərək: “Ey mənim ağam uşaq hansı

qadından anadan olacaqdır? Çünki mən Nərgizdə hamiləlik əlamətlərini görmürəm. İmam

Həsən əl-Əsgəri: “Mehdi, Nərgizdən anadan olacaqdır.” cavab olaraq verdi. Lakin mən

ayağa qalxıb yenə diqqət ilə Nərgizə baxmağa başladım. Amma onda hamiləlik

əlamətlərini görmədim. İmama bu haqda yenə də məlumat verdim. O, (ə) gülərək: “Səhər

sənə bəlli olacaq ki, onun (Nərgizin) uşağı var. Çünki O, Musanın (ə) anasına bənzəyir.

Çünki Musa (ə) anasının bətnində nə vaxt anadan olacağını gizli qalaraq heç kəs bilmirdi.

Bu gecə doğulacaq uşaq da Musaya (ə) bənzəyir.” dedi.” (Biharul-ənvar, 5-ci cild, səh 12-

14, Kəmalüddin, 2-ci cild, səh 100 – 102). Bununla da belə şiə məzhəbinin adət ənənəsinə görə

Mehdinin anasının hamiləlik əlamətləri qeyd olunmamışdır.

1) Mehdinin anası sayılan Nərgizin heç bir hamiləlik əlamətləri olmayıb.

2) Musanı (ə) anası dünya gətirməmişdən qabaq onun hamiləlik əlamətləri qeyd olunmuşdur.

23) Musanı (ə) Mehdidən fərli olaraq bütün İsrail oğulları görmüşdülər. Lakin şiələrə görə

Mehdini demək olar cüzi insanlar görmüşdülər.

4) Musa Mehdi (ə) kimi qeybə çəkilməmişdir.

5) Şübhəsiz ki, Musanın (ə) doğulmasında heç kim şübhə içində olmayıb. Lakin. Mehdinin

doğulmasında hətta bəzi şiələr də şübhə içində olmuşlar. Imamiyyə şiələri iddia edir ki, Həsən

əl-Əsgəri öz əcəli ilə deyil məhz onu zəhərləyərək ölmüşdürlər. Lakin həqiqətən Həsən əl-

Əsgərini nə zəhərləmişlər nə də onun övladı olmamışdır. Mən Kuleynin əl-Kafi əsərinə istinadən

qeyd edirəm: “Məhəmməd b. Yəhya və başqaları belə rəvayət edirlər: “Bu, Həsən əl-Əsgəridir. Öz əcəli ilə və yatağında ölmüşdür. Öldüyü zaman, yanında Əmirul –

mömininin xidmətçilərindən və güvənilən adamlarından filankəs və filankəs, qazilərdən

filankəs və filankəs, təbiblərdən filankəs və filankəs var idi. Sonra (Həsən əl-Əsgərinin)

üzünü örtdülər və cənazəni qaldırdılar. Cənazə evin ortasından götürüb atasının dəfn

edildiyi otağa basdırıldı. Dəfn etdikdən sonra bir müddət mirasın paylaşdırılmasına da ara

verdilər. (Çünki) Hamilə olduğu zənn edilən cariyənin (Nərgizin) başında dayananlar, hələ

də gözləməkdə idilər. Lakin cariyənin (Nərgizin) hamilə olmadığı bilindi. Onun hamilə

olmadığını başa düşəndə, (Həsən əl-Əsgərinin) mirası anası və qardaşı arasında

paylaşdırıldı.” (Müqayisə üçün Azərbaycan dilində, “Üsuli kafi” 1-ci cild, səh 900, hədis №

1323). Şiələrin əhli-beyt adlandırdığı məktəbin kitablarında səkkiz belə rəvayətə rast gəlmək olar

ki, Mehdi doğulmamışdır. Kiminsə bu məsələ ilə bağlı şübhəsi olsa şiələrin bu kitablarına

müraciət edə bilərlər. (“Əl-Qeybət” ət-Tusi, səh, 74. “Əl-İrşad” əl-Müfid  səh, 345.

“Ə’lamül-vəra”  əl-Fədlə ət-Təbərsi, səh, 380. “Əl-Məqalət vəl firəq” Əl- Əş`əri, əl-Qummi

səh, 102).

Bunu da qeyd edim ki, Əlidən (r.a) Mehdinin qeyb müddəti barəsində soruşanda O, belə

buyurmuşdur: “Altı gün, altı ay və yaxud altı il.” (Müqayisə üçün Azərbaycan dilində, “Üsuli

kafi” 1 ci cild, səh 578, hədis № 890). Lakin şiələrin iddia etdiklərinə görə Mehdi hicri 260-cı

ilində qeybə çəkilmişdir. Lakin Əli (r.a) isə qeybin müddətini 6 il olduğunu qeyd edir. Nəticədə

qeyd olunur ki, Mehdi (ə) doğulmamışdır. Gəlin mənim ilə bərabər müşahidə edərək baxaq gərək

şiələr arasında “Qaim” (yəni öndə gedən rəhbər) ləqəbi ilə məşhur olan imam Mehdi zühur

etdikdə nələr edəcəkdir?

Mehdi Ərəblərə qarşı qılınc qaldıracaq.Məclisi nəql edir ki: “Mehdi bükülmüş qırmızı kağız ilə ərəblərin arasından keçəcək bu

onların ölümü ilə nəticələnəcəkdir.” (Biharul-ənvar, 52 ci cild, səh 318).

Eləcə də xəbər verilir ki, “Bizimlə ərəblərin arasında  ölüm qırğınından başqa heç nəqalmayıb”. (Biharül-ənvar, 62 ci cild, səh 349). Cəfər Sadiq (ə) belə buyurur: “Qaim (Mehdi)

zühur edən zaman onunla Ərəblər və Qüreyş arasında qılıncdan başqa heç bir şey hakim

olmayacaqdır”. (Biharül-ənvar, 52 ci cild, səh 355). Hədislərin mətini dəlalət edir ki, şiələrin

gözlədikləri Mehdi ərəblərə qarşı qılınc qaldırıb və müsəlmanları qıracaqdır. Bəllidir ki,

müsəlmanlara qarşı məhz Dəccal savaşacaqdır. Fars yəhudilərinin ərəblərə qarşı etdiyi kinlik və

düşmənçilik nəticəsində belə fikirlər meydana gəlir. Bunu da qeyd edim ki, məgər Quran ərəb

dilində deyilmi? Məgər Allahın rəsulu (s.əs) özü ərəb olmayıbmı? Məgər İmamlar ərəblərdən

törəmə deyildirmi? Mehdi özü ərəb olmayacaqmı?

Məclisi dəhşətli bir xəbəri nəql edir: “Əgər insanlar bilsəydilər Qaim (Mehdi) zühur etdikdə

nələr törədib neçə-neçə insanları öldürəcəkdir, o zaman onu (Mehdini) görmək

istəməzdilər. Beləliklə insanlar deyəcəklər: O, (Mehdi) Məhəmmədin ailəsindən deyil. Əgər

Məhəmmədin ailəsindən olsa idi o, bağışlamağı bacarardı.” (Biharül-ənvar, 52 ci cild, səh

Guya Cəfəri Sadiq (ə) belə buyurmuşdur: “Qiyam zamanı Qaimin (Mehdinin) cahillərdən

3(Əhli-sünnilərdən) çəkdiyi əziyyət peyğəmbərin cahil xalqdan çəkdiyi əziyyətdən ağırdır.

Peyğəmbər zühur edən vaxt xalq daşa-taxtaya pərəstiş edirdi. Lakin Qaim zühur etdikdə

isə insanlar (Əhli-sünnilər) öz mövqelərini Quran ayələrini sübut etmək üçün (Mehdidən)

dəlil istəyəcəklər.” (Nömani, “Əl-ğeybət”, səh. 297). Hədisin mətni dəlalət edir ki, şiələrin

gözlədiyi Mehdi yəni bəlli olmuş Dəccal Quran ilə hökm verməyəcəkdir. Məhz bu səbəbdən

Əhli-sunnə val-caamat Qurandan hökm vermək üçün Mehdi sayılan Dəccaldan bunu tələb

edəcəklər. Amma bəlli olmuş Dəccal isə qeyd etdiyim kimi Davudun (ə) hökmü ilə hökm

verəcəkdir. Buna oxşar məsələ ilə bağlı yəhudilərin tarixində vəd olunmuş Dəccal xilaskarın

zühuru ilə bağlı məlumatlar var. Çünki yəhudilərin müqəddəs kitablarında belə qeyd olunur“Şər adamların və zalımların varlığı Məsihi Dəccal-xilaskarı məyus etməz. Çünki

zalımların nəsli yer üzündən kəsiləcəkdir. Allahın ədalətinin intizarında olanlar yer üzünə

varis olacaqdır.” (Əhdi-Davudun 37-ci nəğmələr səhifəsi).

Mehdi Kəbə evini və peyğəmbər məscidini dağıdacaqdır.

Belə bir sual ortaya çıxır: Mehdi nəyə görə Kəbə evi ilə peyğəmbər məscidini bünövrəsindən

sökəcəkdir? Cavab: Bu məsələ ilə bağlı Tusi belə izah edir: “Müsəlmanların onda bir hissəsiyox olmayınca bu olmayacaq “.(əl-Qeybə, ət-Tusi, səh 146).

İlk öncə istəyirəm aşağıda qeyd olunan hədisi isbat etmək üçün bunu ərəbcə qeyd edim:

 ﷲا ﻰﻠﺻ لﻮﺳﺮﻟا ﺪﺠﺴﻣو ، ﮫﺳﺎﺳأ ﻰﻟإ هدﺮﯾ ﻰﺘﺣ ماﺮﺤﻟا ﺪﺠﺴﻤﻟا مﺪﮭﯾ ﻢﺋﺎﻘﻟا : لﺎﻗ مﻼﺴﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﷲاﺪﺒﻋ ﻲﺑأ ﻦﻋ ، ﺮﯿﺼﺑ ﻲﺑأ)

                                                                (282 ﻲﺳﻮﻄﻠﻟ ﺔﺒﯿﻐﻟا) ،(332/52 راﻮﻧﻷا رﺎﺤﺑ) (ﮫﺳﺎﺳأ ﻰﻟإ ﮫﻟاو ﮫﯿﻠﻋ “Əbu Bəsir nəql edir ki, Cəfəri Sadiq (ə) belə buyurdu: “Qaim (Mehdi) Məscdul-həram ilə

peyğəmbər məscidini tamamilə başdan-ayağa bünövrəsindən dağıdacaqdır ”. (Biharul-

ənvar, 52 ci cild, səh 332, hədis № 57, “əl-Qeybə” ət-Tusi, səh 282). Məclisi bu hədis ilə bağlı

istinad etdiyi ravi “Abdul Rəhman” olan ravidir. Eləcə də şiələri rical kitablarında çox

güvənilən ravi sayılır. Bununla belə hədis doğru səhihdir.

Məclisi izah edir ki: “Qaim (Mehdi) ilk öncə qisas almaq üçün iki nəfərdən (yəni Əbu Bəkir

ilə Ömərdən) başlayacaqdır. Onları dirildib sağlam bədənləri ilə edam edəcəkdir. Və (Mehdi

peyğəmbər) məscidini sökəcəkdir.” (Biharul-ənvar, 52 ci cild, səh 386). Hədisin şərhi ilə bağlı

şiələr belə izah edirlər ki: “Əbu Bəkir ilə Ömər ibn Xattabın, vəsiyyətinə uyğun olaraq

Peyğəmbərin (ə) qəbri yanında dəfn olduqları üçün Mehdi (ə) onlardan (düzgün vəsiyyət

etmədikləri üçün) qisas alacaqdır.” Bununla da şiələr gördüyünüz kimi hədisi səhih qeyd

edirlər. Bunu da qeyd edim ki, şiə alimlərinin icma ilə yekdil rəyinə əsasən: “Peyğəmbərin (s)

qəbiri yanında Əbu Bəkir ilə Ömər ibn Xattabın dəfn olunmağı düzgün hesab olunmur”.

Lakin yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, hədisin ardınca belə qeyd olunur: “Və (Mehdi

peyğəmbər) məscidini sökəcəkdir.” (Biharul-ənvar, 52 ci cild, səh 386). Məhəmməd Təqi əl-

Məclisinin Biharul-ənvar kitabının müəllifi istinad etdiyi hədisi “Bəşir Nəbbal” adlı ravidir.

Şiələrin rical hədis rəvayətçilərinin kitablarında mötəbər və etibarlı sayılmamışdır. Buna görə də

onlar hədisi düzgün səhih hesab edirlər.“Əbu-Bəsir, Cəfəri Sadiqdən (ə) belə nəql edir: “Qaim (Mehdi) qiyam edən zaman

Məscidül-həram ilə Məscidun-nəbiyyəni əvvəlki görkəminə qaytaracaqdır.” (Kafi, 4 cild,

səh 543). Şiələrə görə bu hədis səhihdir çünki ravilər arasında “Əhməd ibn Məhəmməd” adlı

ravi mövcuddur O, isə onların rical kitablarında mötəbər və güvənilən ravi olduğunu qeyd

olunur. Bunu qeyd edim ki, mən araşdırma apararkən sübut kimi şiələrin online

saytına daxil olaraq “Bəşir Nəbbal” adlı ravini etibarlığını qeyd etdiklərini gördüm.“ƏSRİN İMAMI MEHDİ SAHİBƏZ-ZAMANLA (Ə) TANIŞLIQ” kitabına müraciət edə

bilərsiniz. Sual: 495 bax.

(http://www.nurulhoda.com/latin/latinja_ketabkhana/asrin%20imami%20mahdi%20sahibazzama

nl(s)%20tanishliq.htm)

4Lakin şiələr “Təqiyyə” edib yuxarıda qeyd olunan online saytında yalan danışaraq hədisin ardıcıl

rəvayətinin tam orijinal formasında qeyd etməyiblər. Amma mən onların iç üzlərini açaraq isbat

etmək üçün  hədisin rəvayətini ərəbcə tam şəkildə olduğu kimi verirəm:

 (386/52 راﻮﻧﻷا رﺎﺤﺑ) (ﺪﺠﺴﻤﻟا ﺮﺴﻜﯾو ، ﺢﯾﺮﻟا ﻲﻓ ﺎﻤﮭﯾرﺬﯾو ﺎﻤﮭﻗ ﺮﺤﯿﻓ ﻦﯿﻀﻏ ﻦﯿﺒﻃر (ﺮﻤﻋو ﺮﻜﺑ ﺎﺑأ ﻲﻨﻌﯾ) ﻦﯾﺬھ جﺮﺨﯾ)“Bəşir Nəbbal nəql edir ki, Cəfəri Sadiq (ə) belə buyurdu: Qaim (Mehdi) ilk öncə qisas

almaq üçün iki nəfərdən (yəni Əbu Bəkir ilə Ömərdən) başlayacaqdır. Onları dirildib

sağlam bədənləri ilə edam edəcək, və (Mehdi peyğəmbər) məscidi sökəcəkdir”. (Biharul-

ənvar, 52 ci cild, səh 386, hədis № 200). Şiələr hədisin mətni ilə əlaqədar olaraq özlərinə bəraət

qazandırmaq üçün 1-ci rəylərinə görə rədd cavabları: Səhih Müslimdən bir neçə sitat gətirirlər:

1). “Səhih-Müslimdə nəql olunmuş rəvayətə əsasən həzrət peyğəmbər (s) Kəbə evini

yenidən bina etmək istəmişdir. Amma insanlar İslamı təzəcə qəbul etdiyindən bu fikrindən

daşınmışdır.”

1). Bu məsələ ilə bağlı şiələrə rədd cavabı olaraq deyirəm: Əvvəla Allah rəsulu (s.ə.s) Kəbə

evinin yenidən bina edilməsi üçün yox məhz Kəbə evinə iki tərəfdən qapı qoyulmasını məsləhət

görmüşdür.

2) Şiələr “Təqiyyə ” edərək yəni müsəlmanlardan haqqı gizlədərək hədisin mətni ilə əlaqədar

özlərinə bəraət qazandırmaq üçün 2-ci rəylərinə görə belə izah edirlər: “Mehdi məscidül-haramilə Məscidun-nəbiyyəni ona görə əvvəlki vəziyyətinə qaytaracaqdır ki, onu köhnə

vəziyyətinə qaytarsın”.

2) Cavab: Lakin bu heç də belə deyil. Çünki ərəbcə hədisin orijinal mətninə diqqət yetirsək:

 (332/52 راﻮﻧﻷا رﺎﺤﺑ) (ﮫﺳﺎﺳأ ﻰﻟإ ﮫﻟاو ﮫﯿﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ لﻮﺳﺮﻟا ﺪﺠﺴﻣو ، ﮫﺳﺎﺳأ ﻰﻟإ هدﺮﯾ ﻰﺘﺣ ماﺮﺤﻟا ﺪﺠﺴﻤﻟا مﺪﮭﯾ ﻢﺋﺎﻘﻟا)

“Mehdi məscidül-haram ilə Məscidun-nəbiyyəni bünövrədən (yəni əsas) kökündən

dağıdacaqdır.” (Biharul-ənvar, 52 ci cild, səh 332, hədis № 57). Məhz yerlə bərabər

edəcəkdir, çünki şiələrə görə Mehdi qibləgahı Kufəyə tərəf çevirəcəkdir. “Həcər-əl-Əsvad” yəni

müqəddəs cənnətdən düşməsinə inanılan qara daşı Kufə şəhəri istiqaməti tərəfinə

yollandıracaqdır. Məkkədən Kufə şəhərinə cənnətdən gəlmiş qara daşı Mehdinin köçürtməyinin

səbəbi budur ki, Adəmin, Nuhun, İdrisin, İbrahim məqamının qibləgahını Kərbəlaya tərəf

çevirsin. Yəni müsəlmanlar namaz qıldıqları zaman üzlərini Məkkəyə tərəf yox məhz Kufə

şəhərinə tutsunlar. Çünki həqiqətən şiələr üçün Məkkə şəhərində yerləşən məscidül-həram yəni

Kəbə evi böyük əhəmiyyət daşımır. Bu məsələ ilə bağlı Kuleyni öz “Furu-ul-kafi” kitabında

belə qeyd edir: “Kim Hüseynin qəbrini ziyarət edərsə, 20 dəfə Həccə və ya 20 dəfə Ümrəyə

bərabər savabı olar”. (Kuleyni, “Furu-ul-kafi”, səh 59). Cəfər Sadiqdən (ə) gələn rəvayətə

görə: “Kim Aşura günü Hüseyni (ə) ziyarət edərsə, cənnət ona vacib olur.” (İqbalul-ə’mal,səh 568.) Axı necə ola bilər ki, Mehdi məscidül-həram ilə peyğəmbərin məscidini dağıtsınmı?

Axı orada imamlar özləri də ibadət ediblər. Bunu da qeyd edim ki, neçə əsirlər boyu yəhudilərin

arzularıdır ki, Məscidül-həramı yəni Məkkə şəhərində yerləşən Kəbə evini və Məscidun-

nəbiyyəni kökündən Dəccal dağıtsın. Eləcə də şiələr Mehdi haqda belə zənn  edirlər.

Mehdi, Davud ailəsinin şəriəti ilə ittiham edəcəkdir.

Kuleyni xüsusən bu məsələ ilə bağlı “İmamlar Davud peyğəmbərin və onun nəslinin hökmüilə hökm edərlər” fəslində belə qeyd edir: “Məhəmməd Baqir (ə) Xəttab ibn Əba-Übeydəyə

belə buyurmuşdur: “Ey Əba-Übeydə! Qaim (Mehdi) qiyam edən zaman Davud və

Süleymanın hökmü ilə hökm verəcək. Bu səbəbdən də dəlil və şahid istəməyəcəkdir.”

(Usuli-Kafi, 1 cild. , səh 397, Müqayisə üçün Azərbaycan dilində, “Üsuli kafi” 1 ci cild, səh

694, hədis № 1033). Belə nəticəyə gəlmək olar ki, “Qaim” (Mehdi) İsrail dövlətinin “Qıyam”

və yaxud Məsihi-Dəccal nümunəsidir. Çünki şiələrin bəzi rəvayətlərinə görə 11-ci, imamın

övladı olmamışdır.

5Məclisi nəql edir: “Qaimin (Mehdinin) yeni işləri, təzə kitabı (Quranı) və yeni hüquq

mühakimə üsulu olacaqdır. (Biharul-ənvar, 52 ci cild, səh 354, Qeybətun-Nö’məni, səh

154).

Cəfər Sadiq (ə) buyurur: “Mən sanki Kəbənin küncündə İbrahim məqamında insanlarınyeni kitaba (Mehdiyə) and içdiyini  görürəm”. (Biharul-ənvar, 52 ci cild, səh 135,

Qeybətun-Nö’məni, səh 172). Şiələr inanırlar ki, Mehdi qana batmış səhifələr ilə yeni Quranla

gələcəkdir.

Əli (ə) belə buyurduğu nəql olunur: “O, Həzrətin müəyyən əlamət nişanələri vardır: “Mehdi

qarışmış saçlarla gələcək, üzündə bir xalı vardır”.  (Qeybəti Nö”mani”, səh.163). Bu mətndə

isə gizli və maraqlı faktlar var. Çünki izah edirəm: “İbn Ömər (r.a) rəvayət edir ki, Allah rəsulu

(s.ə.s) belə buyurdu: “Şübhəsiz ki, Dəccal qıvrım saçlı tək gözlü bir kimsədir. ” (Buxari.

3/1270,6/2577,2607. Müslim.1/156, Muvatta, 2/920). Məhz həmin qarışmış saçlarla üzündə bir

xalı olan qıvrım saçlı tək gözlü Dəccaldır.

Bu uydurulmuş saxta hədisə diqqət yetirək. “İbn Abbasdan (r.a) nəql olunur ki,  Peyğəmbər

(s.a.v) buyurdu: “Mehdi zühur etdiyi zaman onun 70.000 mələk ordusu olacaqdır.”

(Biharül -ənvar, 43-ci cild, səh. 24). Lakin: Osman ibn Əbil əs (r.a) deyir ki, Allah rəsulu

(s.ə.s) belə buyurduğunu eşitdim: “Dəccalın 70.000 ordusu olacaq. ”  (Ahmed. 4/216, Taberani.

9/60,  ibn Mace. 4077). Ustadımız Hafiz ibn Kəsirə görə: Dəccalın zühur etdiyi zaman 70.000

əsgəri olacaq və Xorasan əhli bir çoxu ona dəstək verəcəkdir. (İbn Kəsir, ən-Nihayə. 1/174).

Qeyd edim ki, 70.000 mələk altında nəzərdə tutulan məhz Dəccalın ordusudur. Belə bir sual

ortaya çıxır: Dəccalın ordusu kimlərdirmi? Lakin Cəfər Sadiqdən (ə) gələn rəvayət bunu çox

gözəl açıqlayır: “Allaha and olsun ki, Qum əhlidir! üç dəfə dedi ” (Biharül -ənvar, 60 ci cild,

səh. 216). Çünki Qum əhli dedikdə İran əhli, Mehdinin yəni bəlli olmuş Dəccalın köməkçiləri

nəzərdə tutulur.

Əli (ə) belə buyurmuşdur: “Mehdi şərqdən zühur edəcəkdir. ” (Biharül-ənvar, 52 cild, səh

217). Şiə alimlərinin yekdil fikirlərinə görə “şərq” sözü mənası məhz İran nəzərdə tutulur yəni

Mehdinin ilk zühur etdiyi yer məhz İran olacaqdır.

Saxta hədislərə diqqət yetirək: “Peyğəmbər (s.a.v) buyurdu: “Quma ona görə “Qum” adı

verilmişdir ki, oranın əhalisi Həzrət Qaimin (Mehdinin) ətrafına yığışacaq, onunla birlikdə

qiyam edəcək və ətrafında sabitqədəm qalaraq ona kömək edəcəklər. ” (Biharül-ənvar. 60,

cild. səh.216).

Bu saxta hədisdə sirr olan faktlar var. Gəlin mənimlə birlikdə müşahidə edərək mətində nə gizli

səbəblər ola bilər? “Məclisi nəql edir ki:  “Xorasandan qiyam edən qara bayraqlılar Kufəyə

doğru hərəkət edən zaman Mehdini görməsi ilə bey’ət etmək  üçün onun hüzuruna

gələcəklər.” (Biharül-ənvar, 52-ci cild, səh. 217).

“Əbu Bəkir (r.a)

 rəvayət edir ki, Allah rəsulu (s.ə.s) buyurdu: “Şübhəsiz ki, Dəccalın çıxdığı yer

Xorasan olacaqdır və o, xalq ona itaət edəcəkdir. ( Taberani Evsat 1/195. Ahmed, 1/4,7. bni

Mace (4072). Tirmizi, 2237).

Dəhşətli iyrənc bir xəbəri Məclisi öz “Haqqul-yəqin” kitabında belə rəvayət edir: “İmam Mehdigələndə o lüt olacaq və ona ilk beyət edən Məhəmməd (s.ə.s) olacaqdır.” (Məhəmməd Bağır

Məclisi. Haqqul-yəqin, səh 347).

Mehdi (ivrit) yəhudi dilində danışacaqdır: “Cəfər Sadiq (ə) belə buyurur: “ Qaimizmiz

(Mehdi) zühur etdiyi zaman, Allaha yəhudi (ivrit) dilində dua edəcəkdir.” (Qeybətun-

Nö’məni, səh. 326).

Bu saxta rəvayətə diqqət yetirin mətnlərdə maraqlı faktlar var. “Peyğəmbərdən (s.ə.v) belə nəqlolunur: “Yəhudilər onu (Mehdini) müşahidə etdikdə az miqdar istisna olmaqla, hamısı

(Mehdiyə) iman gətirəcəklər ”. (Əl-mələhimu vəl-fitən, səh.57). Bunu da qeyd edim ki,

yəhudilər həmişə haqqı bilə-bilə inkar ediblər. Allah tərəfindən göndərilmiş elçilərin heç birini

6qəbul etməyiblər. Onlar Allah tərəfindən açıq-aşkar göndərilmiş sübutla Məhəmmədi (s.ə.s)

inkar ediblər. O ki qaldı Mehdiyə necə iman gətirsinlər? Nə vaxtdan yəhudilər iman

gətirənlərdən olublar? Yəhudilər yalnız Dəccala iman gətirəcəklər. Şübhəsiz ki, şiələrin

gözlədikləri Mehdiyə.

Yəhudilər siələr kimi tarix boyu ümid etmişlər ki, bir gün Məsihi Dəccal gəlib, dünyaya hakim

olub onları xilas edəcəkdir. Bu haqda yəhudi müqəddəs kitablarında belə qeyd olunur: “Bir günMəsihi Dəccal-xilaskar dünyaya gəlib hakim olacaqdır. Bizləri zillət girdabından xilas

edəcəkdir.” (Yəhudi dinin Məsihi-xilaskar intizarı, səh. 65). Əgər şiələr desələr ki, yəhudi

kitablarında qeyd olunan Məsihi İsa, nəzərdə tutulur Dəccal isə yox. Mən bu məsələ ilə bağlı

deyirəm: Bu təmiz yalandır, çünki hamıya bəllidir ki, yəhudilər İsanın zühurunu yox məhz

Məsihi Dəccalın gəlişini gözləyirlər.

Yəhudilərin Məsihi Dəccal haqqında inanc əsasları şiələrin Mehdi haqqında düşündükləri ilə tam

şəkildə uyğundur. Budur: “Məsih Dəccal-xilaskar, Davud səltənətindən olan bir şəxsdir.Onun müqəddəsliyi yalnız təbii bəxşişləri səbəbindəndir. Müşrik ümmətlər onun əli ilə

məhv ediləcək, İsrail oğulları öz istəklərinə çatacaqdır.” (Yəhudi dinin Məsihi-xilaskar

intizarı, səh 65). Şiələrin mötəbər kitabı sayılan Kuleynidən qeyd etdiyim kimi: “Mehdi

Davudun (ə) hökmü ilə hökm verəcəkdir.” (Üsuli Kafi, 1-ci cild, səh 694. Mubahilə çapı).

Müqəddəs yəhudi kitablarında belə qeyd olunur: “Rəbb bunu söylədi: “Davud da onlarıniçində rəhbər olacaqdır”. (Yəhudi kitabı, Azərbaycan dilində “Əhdi-Ətiq” Vəhy 37:24).

Müqəddəs yəhudi kitabı digər vəhy: “Rəbb mənə dedi: “Qulum Davud onların padşahıolacaq, onların hamısına vahid rəhbər olacaq. Onlar Mənim hökmlərimə görə rəftar

edəcək, qaydalarımı saxlayıb yerinə yetirəcəkdir.” (Yəhudi kitabı Azərbaycan dilində

“Əhdi-Ətiq”, Vəhy 34:24)

Yəhudilərin kitablarına əsasən qeyd olunur ki, Məsihi Dəccal-xilaskar məhz şiələrin gözlədiyi

Mehdidir. Gəlin ətraflı mənim ilə yəhudilərin kitablarından birini müşahidə edək: “Bizim

nəzərdə tutuğumuz Məsih Dəccal-xilaskar İslamda məşhur adı ilə tanınan Mehdidir. Çünki

uyğun mənbələrdə Dəccal-xilaskar haqqında belə deyilir: “O təkcə eşitməklə

cəzalandırmır.” Bu məlumat müsəlman sayılan İmamiyyə şiələrin mövqeyi ilə uyğundur.

Onlar deyirlər ki: “Bu sifət Mehdinin (ə) xüsusiyyətlərindəndir.” (Əlbərahinus-Sabatiyyə,

səh 207-208). Yəhudi kitablarına istinadən belə nəticəyə gəlmək olar ki, həqiqətən də Məsih

Dəccal-xilaskar yəhudilər ilə şiələrin gözlədikləri Mehdisidir. Çünki Dəccal üçün yəhudilər nəyi

iddia edirlərsə Mehdi üçün  şiələrdə bu cür iddia edirlər. Şiə alimlərindən sayılan Məhəmməd

Sadiq Fəxrul-İslam – Bu şəxs yəhudi olaraq əvvəllər məsihi Dəccalın zühuruna etiqad edirdi.

Lakin sonralar uzun araşdırmalar apararaq müsəlmanlığın şiə məzhəbini qəbul etmişdir. O,

yəhudi məsihilərə qarşı yazdığı “Ənisul-İslam” kitabında bütün müjdələrin Məsihi Dəccalın

məhz Mehdinin (ə) zühuruna aid olduğunu bildirirdi. Həmçinin Məhəmməd Riza Rizai – Bu

şəxs öncə yəhudi olmuş, sonradan şiə məzhəbini qəbul etmişdir. O, öz “Mənqule-Rizai”

kitabında Məsihi Dəccal xilaskarın məhz Mehdi olduğunu bildirmişdir. Əhli-Sunnə alimlərindən

Şeyx Saih Əli Huseyn Məğribi belə deyir: “Dəccalın qeyb və qayıdış əqidəsi ilə yəhudilər və

məsihilər arasında əqidə barəsində həmfikirdirlər. Eləcə də şiə məzhəbi yalnız bu iki mənbədən

istinad edir.” (Tərasəna və məvazinul-nəqd, səh 184).“Mufədəl ibn Ömər, Əbu Abdullah (Cəfəri Sadiq əleyhissalamdan) belə nəql edir: “Mehdi

(ə) ilə bərabər Musanın (ə) ümmətindən 27 nəfər və eləcə də əhli-mağaradan yeddi nəfər

Kufə şəhərinə zühur edəcəklər. Yuşə ibn Nun, Suleyman Əbu Ducani əl Ənsari, Miqdad,

Malik Əştar. Onlar hamısı Mehdinin (ə) köməkçiləri olacaqdır. ” (Şeyx Müfid, əl-İrşad səh.

402).

Məhəmməd Bağır (ə) belə buyurmuşdur: “Qaim (Mehdi) şənbə günü, İman Hüseyninşəhadətə çatdığı gün (Aşura günü) zühur edəcəkdir.” (Biharul-ənvar, 52-ci cild, səh 285).

7Bəllidir ki, yəhudilərin bayramı şənbə günüdür. Məhz o gün Dəccal zühur edəcəkdir.

Cəfər Sadiq (ə) belə buyurur: “Qaimiz (Mehdi) qiyam edən zaman Allah-taala şiələrimizinqulaq və gözlərini o qədər iti edəcəkdir ki, onlarla Mehdi arasında heç bir poçt (və rabitə)

olmayacaqdır. Belə ki, İmam onlarla danışdığı zaman onları eşidəcək və onu görəcəklər,

halbuki İmam öz yerində olacaqdır.” (Biharul-ənvar, 52-ci cild, səh.363). Onu da qeyd

edim ki, Xüsusən Dəccal öz tərəfdarı ilə sehr, cadu, hipnoz seansları ilə təmasda olacaqdır.”

(Mehdi və Dəccal, Şaban Dogən, səh. 74-75).

Məclisi öz “Haqqul-Yəqin” kitabında ağlasığmaz rəvayəti Məhəmməd Baqirdən (ə) nəql edir:“Mehdi zühur etdiyi zaman, möminlərin anası sayılan Humeyranı (Aişəni) dirildib və onu

edam edib cəzalandıracaqdır.” (Məhəmməd Bağır əl-Məclisi, Haqqul-Yəqin, səh. 347. İran

çapı).

Cəfəri Sadiqdən (ə) belə rəvayət olunur: “Höccətin (Mehdinin) ölümü çatar, onun qüsl,kəfənləmə, dəfnini imam Hüseyn (ə) öhdəsinə götürər...” (Biharul-ənvar, 51-ci cild, səh 56).

Çox gülməli və ağlamalı bir xəbərdir. Çünki hədisin mətnindən belə izah olunur ki: Mehdinin

dəfin mərasimini Hüseyn ibn Əli (ə) keçirdəcəkdir. Yəni İmam Hüseyn (ə) qəbrindən duraraq öz

öhdəsinə götürəcəkdir? Nəuzubilləh. Həqiqətən çox ağılasığmaz hekayədir. Lakin dərd odur ki,

şiə məzhəbindən inanan insanlar bu nağıllara inanırlar.

Mehdi Kufə şəhərini paytaxt və qibləgah edəcəkdir.

Mehdi Zühurdan sonra hara mərkəzləşəcəkdir? Şiələrin rəvayətinə əsasən, paytaxt Kufə şəhəri

olacaqdır. Çünki Cəfəri Sadiqdən (ə) belə nəql olunur: “Mehdi Səhlə məscidindəməskunlaşacağıqdır. (Kafi, 3 cild, səh 495).

Cəfəri Sadiqdən (ə) belə rəvayət olunur: “ Qaim (Mehdi) Kufəyə gələcək və Allahın istədiyivaxta qədər orada qalacaq, nəhayət oranı öz ixtiyarına keçirəcək.” (Biharül -ənvar, 52-ci

cild, səh. 224).

Molla Muhsin Feyz Kaşani belə nəql edir: “Ey Kufə əhli Allah (böyük və Ucadır) elə bir UcaAllah rəhmət endirib ki, heç kəsə belə rəhmət endirilməmişdir. Sizin ibadət etdiyiniz yeri –

Adəmin, Nuhun, İdrisin evini və eləcə də İbrahim məqamını çox keçməz ki, Qaim (Mehdi)

(Həcər-əl-Əsvadi) cənnətdən gəlmiş qara daşı Kufə şəhərinə yerləşdirəcəkdir”. (ƏllaməMuhsin Feyz Kaşani, əl-Vafi, 1-ci cild, səh 215).

Cəfər Sadiq (ə) belə buyurur: “Allah Kərbəlanı səngər və qərargah qərar vermişdir, oramələklərin və möminlərin gediş-gəliş yeri olacaq, özünün ən yüksək məqam və mərtəbəsinə

çatacaqdır.” (Biharül -ənvar, 53-cü cild, səh.13).

“Abdullah Bin Mutim (r.a)

 rəvayət edir ki, Allah rəsulu (s.ə.s) buyurdu: “Dəccal çıxdığı zaman

Kufə'yə gəlib peyğəmbərliyə (İmamlığa) iddia edəcəkdir. Bunu görən ağıl sahibi olan insanlar

ondan ayrılacaqlar.” (Nesai Duafa, s.53. Buxari Tarixul-Kəbir, 3/515).

Cəfər Sadiq (ə) belə buyurmuşdur: “Qaimin (Mehdinin) hakimiyyət yeri Kufə, şəhəri vəböyük məscidi orda olacaqdır ”. (Biharül -ənvar, 52 ci cild, səh. 11-12).

“Abdullah inb Məsud (r.a) rəvayət edir ki

:

“Şübhəsiz ki, Dəccalın köməkçiləri mən bilirəm

kimlər olacaq.” İnsanlar: “Ey ibn Məsud onlar kimlərdir?” dedilər.  Buyurdu ki: Kufə -

əhldirir.” (Mecmauz Zevaid (7/351) Taberani (9/93) Nuaym Bin Hammad Fiten (2/534).

Cəfər Sadiq (ə) belə buyurur: “Qaim (Mehdi) Kufənin arxasında min qapısı olan bir məscidtikər. O məscid bir tərəfdən Kufənin evlərinə, diqər tərəfdən isə Kərbəla və iki tərəfəni

qibləgah edəcəkdir.” (Əl-Qeybət, ət-Tusi, səh. 280).

Əli (ə) Mehdinin qiyamına işarə edərək belə buyurur: “Əhli beyt şiələrini görürəm ki, Kufəməscidinə yığışıb xeymələr qurmuşlar və orada Qurani Kərim peyğəmbərə necə nazil

olmuşdusa elə o cür başqalarına öyrədirlər.” (Biharül-ənvar, 52-ci cild, səh. 366).

8“Allah rəsulu (s.ə.s) buyurdu: “Onun (Dəccalın) çıxdığı zaman bir iddiası olacaq: “Mən bir

peyğəmbərəm” deyəcəkdir. Halbuki məndən sonra heç bir peyğəmbər yoxdur. Sonra ikinci bir

iddiası olacaq: “Mən Rəbbinizəm” deyəcəkdir. Halbuki siz ölüncəyə (qiyamət gününə) qədər

Rəbbinizi görməzsiniz.” (Sünen-i İbni Mace, 4077).

Çox maraqlısı budur ki, ortaya belə bir sual çıxır: Dəccalın Kufə şəhərinə getməyinin səbəbi

nədir? Bir halda ki, Kufə şəhəri şiələrin müqəddəs torpağıdır. Amma yəhudilərin bu torpaqda nə

işləri ola bilər? Həqiqətən bu təsadüfdürmü?

Cavab: Şiələrin iddialarına görə Mehdini Uca Allah mağarada qeybə çəkib və oradan da zühur

edəcəyi xəbər verilir. (Biharül-ənvar, 52-ci cild, səh. 390).

Məhəmməd Baqir (ə) belə buyurdu: “Həzrət Qaim (ə) ona görə Mehdi adlandırılır ki,

Tövratı və incilin səhifələrini Antakiyadakı mağaradan çıxarıb onun vasitəsi ilə yəhudilərə

dəlil sübut gətirəcək, nəticədə onların böyük bir hissəsi İslamı qəbul edəcəkdir.”

(Qeybətun-Nö’məni, səh 125, Muntəxəbul-əsər, səh 309).

Hamıya məlundur ki, səhabələr bir adada Dəccalı zəncirlər ilə bağlanmış halda qapalı mağarada

görmüşlər. Bu haqda Allah rəsulu (s.ə.s) belə buyurmuşdur: “Dəccal oradan (mağaradan)

zühur edəcəkdir.” (Səhih Müslim, Fitən 119, (2942); Əbu Davud, Melahim 15, (4326); Tirmizi,

Fitən 66, (2253).

Beləliklə də şiələrin 12-ci imamı sayılan Mehdinin bu cür nəticələrdən sonra əlamətlər bunlardır:

1). Mehdinin danışacaq dili “ivrit” yəni yəhudi dilində danışacaqdır.

2). Mehdi, Davud və Süleymanın hökmü ilə ittiham edəcəkdir. Çünki onun yeni mühakimə üsulu

kitabı olacaqdır.

3). Bütün yəhudi diasporları Dəccal zühur etdiyi zaman müqəddəs Qüds şəhərinə toplaşacaqlar –

Eləcə də bütün şiələr Mehdi zühur etdiyi zaman müqəddəs saydıqları Kufə şəhərinə

toplaşacaqlar.

4). Dəccal zühur etdiyi zaman yəhudi xalqın düşmənlərini cəzalandıracaqdır – Həmçinin Mehdi

zühur etdiyi zaman Peyğəmbərin (s.ə.s) əshabələrini cəzalandıracaqdır. Yəni Əbu Bəkir ilə

Öməri (r.a)

5). Dəccal zühur etdiyi zaman yəhudilərə qarşı kim haqsızdıq edib yəhudi xalqına zülm veribsə

onları məhv edəcəkdir - Həmçinin şiələrə qarşı kim haqsızdıq edibsə Mehdi zühur etdiyi zaman

onları məhv edəcəkdir.

6). Dəccal dünyanın əhalisinin üçdə bir hissəsini öldürəcəkdir – Buna Uyğun olaraq şiələrin

Mehdisi dünya əhalisinin üçdə bir hissəsini öldürəcəkdir.

7). Dəccal zühur etdiyi zaman yəhudi xalqı üçün nemət olaraq dağlar süd halına çevriləcəklər. -

Həmçinin Mehdi zühur etdiyi zaman şiələr üçün gəlir olaraq çaylar süd halında daşacaqdır.

8). Çox maraqlı və aktual məsələlərdən biridə budur ki, Peyğəmbərin (s.ə.s) əshabələrini Dəccalı

bağlanmış qapalı bir mağarada görmüşlər – Mehdi isə mağarada qeybə çəkilmişdir.

Sonda buna da qeyd edim ki, əgər şiələr desələr ki: “Siz Mehdinin (ə) gəlişinin zühurunu

qəbul etmirsiniz” deyə müraciət etsələr. Cavab olaraq onlara deyirəm: Bu açıq aşkar böhtandan

başqa bir şey deyil. Çünki İmam Mehdinin (ə) zühuru ilə yəni doğulacağı ilə bağlı bunu kim

inkar edirsə o, artıq küfr etmiş olur. Eləcə də Əhli–sünnə vəl-camaatın fikrinə görə Mehdiyə

beyət edib iman gətirmək vacibdir. (Sünnən ibn Macə, kitabul-fitən, bəb xurucul Mehdi, 2/1376,

səhih istinadla). Şiələr oxuyucuları çaşdırmasın deyə qeyd edim ki, əhli-sunnə val camaatın çox

saylı gələn hədislərində İmam Mehdi (r.a) nə Kəbə evi ilə Peyğəmbər məscidini dağıdacaqdır, nə

də Davud peyğəmbərin (ə) hökmü ilə hökm verəcəkdir. Şübhəsiz ki, şiələrin gözlədikləri

Mehdisi elə məhz Dəccalın özüdür. Həqiqətən İmam Mehdi (ə) zühur etdiyi zaman şiələr onu

inkar edəcəklər, çünki onlar  yalnız Dəccala iman gətirəcəklər.

Uca Allahdan bu kitabı məndən qəbul edib zəlalət-əhli olan insanlar üçün bu kitabı oxuyub

haqqa gəlməsini diləyirəm. Amin.

9Allahın salat və salamı onun Peyğəmbəri Məhəmməd – sallallahu aleyhi və səlləm – ə, onun ailə

üzvlərinə, səhabələrinə və Qiyamətə qədər onun yolu ilə gedən saleh möminlərinin üzərinə

olsun.

Şiələrin Mehdi haqqında fikirləri.Şiələrin və Yəhudilərin zənn etdikləri........................................................................................................................... 2

Tarixin təhrif olunmuş səhifələri................................................................................................................................... 2

Mehdi Ərəblərə qarşı qılınc qaldıracaq......................................................................................................................... 3

Mehdi Kəbə evini və peyğəmbər məscidini dağıdacaqdır............................................................................................. 4

Mehdi, Davud ailəsinin şəriəti ilə ittiham edəcəkdir..................................................................................................... 5

Mehdi Kufə şəhərini paytaxt və qibləgah edəcəkdir...................................................................................................... 8Kitabın müəllifi Doktor Əbdül Əziz İbrahimi.

10Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə