Siqnallar vY sistemlYrYüklə 2 Mb.
səhifə2/7
tarix17.11.2018
ölçüsü2 Mb.
#81013
1   2   3   4   5   6   7

Эfrat yьksYk vY alзaq sьrYtli ЭMS-lYr

orta vY iavas sьrYtli ЭMS-lYr

yьksYk vY orta sьrYtli ЭMS-lYr

yavaє vY yьksYk sьrYtli ЭMS-lYr.

Son ЭMS-lYrdY markalanma neзYnci ildY qYbul edilmiєdir?

1974


1968

1957


1978

1976


Elektrik dцvrYsinin adэ nYdir, vY bu dцvrY ьзьn zaman sabiti necY hesablanэr?

differensiator vY ф = RC

inteqrator vY ф = R/C

dцrdqьtblь vY ф = C/R

SьzgYc vY ф = U2/R

cYmlYyYci vY ф = C2 ‡ R

Differensiallama YmYliyyatэ gYrginliyi nYdYn asэlэdэr

R-in bцyьk olmasэndan

R ‡ C = ф parametrlYrindYn

C-nin kiзik olmasэndan

ф ЁC in YdYdi qiymYtindYn

giriє gYrginliyindYn

Differensiatorun gYrginliyY gцrY цtьrmY YmsalY necY hesablanэr?

µ §


µ §µ §µ §

µ §


µ §

µ §


Differensiatorun F T X-sэ hansэ dьsturla qurulur

µ §


µ §

µ §


µ §µ §

µ §


Elektrik dцvrYsi necY adlanэr vY zaman sabiti necY hesablanэr?

inteqrator vY ф = R/L

Differensiator vY ф = L/R

cYmlYyici vY ф = L‡ R

bцlьcь vY ф = L‡ R

vurucu vY ф = L/R

Diferensiator ьзьn (RL) zaman sabitinin qiymYti necY olmalэdэr?

wф ЎЦ 1; ф ЎЦ 1

w ‡ ф >> 1; ф >> 1

wф < 1; ф < 1

w ‡ ф << 1; ф << 1

wф > 1µ §; ф < 1

Эnteqrator ьзьn цtьrmY Ymsalэ necY hesablanэr?

µ §


µ §

µ §


µ §

µ §


Эnteqrator ьзьn FTX-sэ hansэ dьsturla qurulur ?

ц = arctg wф

ц = - arctg wф

ц = arctg µ §

ц = arctg wф

ц = arctg 1/ wф

Diferensiator vY inteqrator dцvrYlYrindY hansэ elementlYrdYn istifadY etmYk daha Ylveriєlidir?

R vY L


R vY C

C vY L


R vY diod

stablitron vY tristor

Эnteqratorlar radiotexnikanэn hansэ sahYlYrindY geniє tYtbiq olunur?

Эmpluslarэ saymaq ьзьn

Aєaрэdakэlarэn hamэsэ

ZYif siqnalэ, kьyь faydalэ siqnaldan ayэrmaq ьзьn

EHM- dY

Avtomatik iqarY etmY vY robot texnikasэnda.Tezliyin зevrilmYsi necY prosesdir?

xYtti proses

qeyri ЁC xYtti prosess

xYtti-parametrik

qeyri-xYtti parametrik

fiziki-kimyYvi proses

Qeteradin nYdir?

sьrьєdьrьcь dьzgьndьr

qarэєdэrэcэ qeneratordur

modulyatordur

detektordur

SьzgYcdir

Praktikada Wget ЁCWsiq necY adlanэr?

orta tezlik

aralэq tezliyi

qэsa tezlik

uzun tezlik

yьksYk tezlik

Modullaєmэє yьksYk tezlikli rYqslYrdYn alзaq tezlikli idarYedici siqnallarэn alэnmasэ prosesinY nY deyilir?

demodulyasiya

demodulyasiya vY ya dedektYetmY

detektYetmY

dьclYnmY

tezliyin vurulmasэ

Dedektorun Ysas xarakteristikasэ hansэdэr?

qeyri-xYtti tYhrif Ymsalэ

qeyri-xYtti tYhrif Ymsalэ,цtьrmY Ymsalэ vY qiriє зэxэє mьqavimYti.

цtьrmY Ymsalэ

giriє-зэxэє gYrginliyi

gьclYnmY Ymsalэ

Kaskadlar arasэ dYrin mьsbYt Yks rabitYyY malik iki kaskadlэ sabit cYrYyan

gьclYndiricisi nY adlanэr?

Multivibrator

triqqer


Detektor

Modulyator

Inteqrator

Triqqerin sxemindY olan elektron cihazlar hansэ rejimdY iєlYyir?

impuls rejimi

aзar rejimi

doymuз rejim

gьclYndirici rejim

sцndьrьcь rejim

Triqqer ьзьn hansэ bYrabYrlik doрrudur?

в k < 1

в k > 1


в k = 1

в k >> 1

в k << 1

Triqqerin xarakteristikasэ nYyY oxєayэr?

apriksimasiya qrafikinY

maqnit histerezisinY

xYtti fuhksiyanэn qrafikinY

parabolaya

hiperbolaya

Triqqerin simmetrik olmasэ ьзьn hansэ єYrtlYr цdYnilmYlidir?

Rk1 > Rk2, Rb1 > Rb2 vY R1 > R2

Rk1 = Rk2, Rb1 = Rb2 vY R1 = R2

Rk1 = Rk2, Rb1 > Rb2 vY R1 = R2

Rk1 > Rk2, Rb1 = Rb2 vY R1 = R2

Rk1 < Rk2, Rb1 > Rb2 vY R1 = R2

Triqqerin doyma rejimi tranzistor bir hansэ hal olur?

Tranzistor iki qэsa qapanэr

B1, K1 vY E1 dцvrYsi qэsa qapanэr

T1 aзэq, T2 ЁC baрlэ olur

T1 baрlэ. T2-aзэq olur

HYr ikisi baрlэ olur

TriqqerlYr neзY ьsulla iєY salэnэr?

2 ьsulla

3 ьsulla

6 ьsulla

5 ьsulla

1 ьsulla

K2TR 171 markalэ inteqral mikrosxem nYdir? (baza ,kollektor vY emitter)

multivibrator

triqqer


komparator

translyator

inteqrator

Relaksasiya generatorlarэ nY mYqsYdlY iєlYdilir?

miєarvarэ impulslar almaq ьзьn

dьzbucaqlэ formalэ impulslar almaq ьзьn

harmonik siqnalэ almaq ьзьn

trapesiya formalэ impulslar almaq ьзьn

bu impuls generatorudur

Multivibratorlar hansэ iє rejimindY ola bilYr?

sinxronlaєma vY siqnallaєma

gцzlYmY, avtorYqs vY sinxronlaєma

gцzlYmY vY avtorYqs

gцzlYmY, avtorYqs vY siqnallaєma

bunlarэn heз biri

GцzlYmY rejimi bYzYn зox hallarda hecY adlanэr?

cьtvibrator

tYkvibrator

зoxvibrator

birvibrator

azvibrator

Multivibratorun hansэ iє rejimindY onun dayanэqlэY tarazlэq halэ olmur?

gцzlYmY rejimindY

avtorYqs rejimindY

gьclYnmY rejimindY

sinxronlaєma rejimindY

siqnallaєma rejimindY

Multivibratorun kaskadlarэ arasэ rabitY hansэ elenentlY yaradэlэr?

transformatorla

kondensatorla

tranzistorla

diodla


induktivliklY

Multivibratorun µ § tYnliyi necY adlanэr?

kondensatorun dolma mьddYti

kondensatorun dolub-boєalma mьddYti

kondensatorun boєalma mьddYti

tarazlэq halэndan зэxma mьddYti

bir dayanэqlэ haldan digYrinY keзmY mьddYti

Multivibratorlar ьзьn µ § tYnliyi nYyi ifadY edir?

impulsun enini

impulsun gYrginliyi

impulsun periodunu

impulsun tezliyini

kondensatorun dolma vaxtэnэ

Tranzistorlar vasitYsilY gьclь mьsbYt Yks rabitY yaradэlmэє birkaskadlэ relaksasiya generatorlarэ necY adlanэr?

blokinqlYr

blokinq-generatorlar

sumatorlar

inteqratorlar

gьclYndiricilYr

Sxemin adэ nYdir?

modulyator

inteqrator

detektor

blokinq-generatorlar

diferensiator

Bloking- generatorda µ § dьsturu nYyi ifadY edir?

transfirmatorun enerjisini

kondensator vY transformatorda toplanan enerji miqdarэnэ

kondensatorun enerjisini

sistemin enerjisini

heз nYyi ifadY etmir.

Bloking generator ьзьn hansэ bYrabYrsizlik doрrudur?

tgas << timp

tgas >> timp

tgas ЎЦ timp

tgas = timp

tgas = 10 timp

MYlumatэn verilmYsi ьзьn istifadY olunan texniki vasitYlYrin cYmi necY adlanэr?

RabitY-telekommunikasiya qovєaрэ

RabitY sistemi

RabitY qovєaрэ.

Telekommunikasiya sistemi.

Respublika mYlumat mYrkYzi.

Эlkin siqnal nYyY deyilir?

RabitY sisteminin зэxэєэnda alэnan siqnala

RabitY sisteminin giriєinlY olan mYlumat elektrik siqnalэna зevrilmiє siqnala

RabitY sisteminin rabitY kanalэnda yayэlan siqnala

RabitY sisteminin vericinin зэxэєэnda alэnan siqnala.

RabitY sisteminin qYbuledicinin зэxэєэnda alэnan siqnala.

Daєэyэcэ rYqslYr nYyY deyilir?

Siqnalэ qYbul etmYk ьзьn alзaq tezlikli rYqslYrY

Siqnalэ vermYk ьзьn yьksYk tezlikli rYqslYrY

Siqnalэ maneYsiz цtьrmYk ьзьn standart rYqslYrY sьzcYclYrdYn

Bьtьn rabitY siqnallarэ daєэyэcэ rYqslYrdir

MYlumat alэcэsэnэn qYbul etdiyi rYqsY

Faydalэ siqnalэ tYhriflYrdYn ayэrmaq ьзьn nYdYn istifadY olunur?

TYkcY sьzcYclYrdYn

RYqs konturundan vY sьzcYclYrdYn

TYkcY rYqs konturundan

Xьsusi avadanlэqdan

Multipleksorlardan

Alзaq tezlikli siqnallarэ uzaq mYsafYyY vermYk ьзьn ilk proses hansэdэr?

demobilyasiya

Modulyasiya

analoq-rYqYm зefrilmYsi

RYqYm-analoq зevrilmYsi

Kodlama

Modulyasiyanэn prosesi hansэ avadanlэqda baє verir?QYbuledici avadanlэqda

Verici avadanlэqda

RabitY kanalэnda

Detektorda

Sensor blankэnda

Zamandan asэlэ olaraq ilkin siqnalэn amplitudasэ,tezliyi vY fazasэnэn qanuna uyрunluqla dYyiєmYsi necY adlanэr?

TM, EM vY AM

AM, TM vY FM

FM,AM vY TM

AM vY TM


FM vY AM

Manipulyasiya nYdir?

Manipulyasiya ilY modilyasiyanэn heз bir fYrqi yoxdur.

Эlkin siqnalэn uyрun parametrlYrinin diskret єYkildY dYyiєmYsidir.

manipulyasiya bioloji prosesdir.

manipulyasiya detektY etmY demYkdir.

manipulyasiya ЁC bir neзY lmpuls siqnalэna deyilir.

Tezlik nYdir?

Tezlik elY zamandэr.

Tezlik siqnalэn fazasэnэn dYyiєmY sьrYtidir.

Tezlik anlayэєэ bioloji termindir.

Tezlik- amplitudanэn zamandan asэlэ olaraq dYyiєmYsidir.

Tezlik bir saatda olan rYqsin sayэna deyilir.

Bucaq modilyasiyasэ nYdir?

bucaq modilyasiyasэ bucaq dYyiзmYsinY deyilir.

bucaq modilyasiyasэ tezlik vY faza modilyasiyasэna birlikdY deyilir.

bucaq modilyasiyasэ amplitud vY tezlik modulyasiyasэna birlikdY deyilir.

bucaq modulyasэ amplitud vY fazanэn eyni anda dYyiєmYsinY deyilir.

bucaq modulyasiyasэ modulyasiya vY demodulyasiya prosesinin birgY adэdэr.

Dьzbucaqlэ impuls hansэ asэlэlэqla dьzgьn ifadY olunur?

S (t) = S ( t, A, ц, W)

S(t) =S (t, A,ф,д )

S (t) = S ( t, ц, W, )

S (t) = S ( t, W)

S (t) = S ( t,A, W)

Analoq rYqYm зevrilmYsi prosesi hansэ iзmYrhYlYdYn ibarYtdir?

diskretlYmY,tezlik зevrilmYsi bY kodlama

diskretlYnmY, kvantlama vY kodlama.

diskretlYmY,faza зevrilmYsi vY tezlik зevrilmYsi

kvantlama,kodlama vY modullama

modullama,demodullama vY kodlama.

Spektral ьsulda hansэ funksiyadan istifadY olunur.

Эmpuls xarakteristikasэ (g(t)

цtьrmY funksiyasэ k (Jw)

gьclYnmY Ymsalэ k(w)

gьc Ymsalэ p

amplitud xarakteristikasэ A (w)

Эnteqral ьsulda hansэ xarakteristikadan istifadY ilunur

spektral funksiyadan k (jw)

impuls xarakteristikadan g(t)

gьclYnmY funksiyasэndan k (w)

faza xarakteristikas;ndan ц (w)

amplitude xarakteristikadan A (w)

µ § ifadYsi hecY adlanэr?

furyenin dьz зevrilmYsi

furyenin tYrs зevrilmYsi

Spektral sэxlэq funksiyasэ

Siqnalэn istYnilYn t anэnda tYyin funksiyasэ

bunlarэn heз biri

µ § ifadYsi necY adlanэr?

impuls xarakteristikasэ ilY keзid funksiyasэ arasэ riyazi YlaqYdir

Эmpuls xarakteristikasэ ilY цtьrmY Ymsalэ riyazi YlaqYdir

impuls xarakteristikasэ ilY tezlik arasэ YlaqYdir

цtьrmY funksiyasэ ilY tezlik arasэ YlaqY

bunlarэn heз biri.

µ § ifadYsi necY adlanэr?

impuls xarakteristikasэ ilY keзid funksiyasэ rayazi YlaqYdir

keзid funksiyasэ ilY impuls xarakteristikasэ arasэ riyazi ilaqYdir

bu spektal sэxlэq funksiyasэdэr

bu heз bir asэlэрэ ifadY etmir

bu faza ЁC amplitud xarakteristikasэ adlanэr.

Generatorun mYnbY kimi iєlYmYsi ьзьn hansэ єYrt olmalэdэr?

ц2-ц1=900, Pw2 < 0, Pw1 > 0

ц2-ц1= ± р, Pw2 < 0, Pw1 > 0

ц2-ц1=450, Pw2 < 0, Pw1 > 0

ц2-ц1= 0, Pw2 < 0, Pw1 > 0

ц2-ц1= ± р, Pw2 > 0, Pw1 < 0

Эki generatorun birgY iєlYmYsi zamanэ onun gьclYri arasэ hansэ mьnasibYt doрrudur?

µ §

µ §


µ §

µ §


µ §

µ § tYnliyi necY adlanэr

Leybnis teoremi

Menli-Rou teoremi

Markovnikov teoremi

Le-Sateli teoremi

Poytinq teoremi

Qeyri-xYtti sistemin funksiyasэnэn xYtti-sistemin funksiyasэndan Ysas fYrqi nYdir?

Q-x sistemdY зэxэє siqnalэ giriє siqnalэnэn tezliyindYn asэlэdэr.

Q-x sistemdY tezliklY yanaєэ giriє siqnalэn amplitudasэnэn зэxэє siqnalэna tYsir edir.

Q-x sistemin зэxэє siqnalэ giriє siqnalэn amplitudasэndan asэlэdэr.

Зэxэє siqnalэ giriє siqnalэnэn spektrinin harmohika sayэndan asэlэ olmalэdэr.

Q-x sistemin зэxэє siqnalэ giriє siqnalэnэ fazaca р qYdYr dYyiєir

VYziyyYt fYzasэ nYyi tYdqiq etmYtY imkan verir?

Bu ьз цlзьlь koordinat sistemidir

Bu ьз dYrYcYli diferensial tYnliklY ifadY olunur vY keзid proseslYrini tYdqiq etmYyY imkan verir

bu oxlarэn biri x,y vY z kimi iєarYlYnir.

bu sistemin oxlarэ x,µ § vY µ § kimi olur

VYziyyYt fYzasэ bunlarэn heз biri deyil

µ § tYnliyi necY adlanэr?

зevrY tYnliyi

harmonik rYqsin fYza tYnliyi

ellipsin tYnliyi

sцnYn rYqsin tYnliyi

bu tYnlik rYqsi hYrYkYtY aid deyil

50Hs ЁC 6MHs tezlik sisteminin eni hansэ siqnallar ьзьn doрrudur

musiqi siqnalэ ьзьn

televiziya siqnalэ ьзьn

telefon siqnallarэ ьзьn

teleqraf siqnallarэ ьзьn

bunlarэn heз biri ьзьn doрru deyil.

µ §olarsa µ §- ni tapэn

µ §µ §

µ §


µ §

µ §


µ §

µ §olarsa µ § hesablayn.

µ §

µ §


µ §

µ §


µ §

S= Am·cos (щt+90) olarsa µ §- ni hesablayэn

µ §

µ §


Am ЁC jщ

Am + jщ


Am + щ

T=20san olan periodik siqnalэn tezliyini tapэn vY onun riyazi formasэnэ yazэn.

F=0,05 vY S(t)=Am sin (0,001 t+20)

F=0,05 H5 vY S(t)=Am cos (2р0,05t+20)=Am cos (0,1рt+20)

F=0,05 vY S(t)=20 cos (0,1+20)

F=0,5 vY S(t)=Am cos (0,1рt+15)

F=0,5 vY S(t) =Am Ѓг2 sin (0,1рt+15).

Riyazi modeli S(t)=141Sin(41рt+45) olan radiosiqnalэn Amplitudunu,tezliyini, fazasэnэ gцstYrin.

Am=141 F=41р ц=45

Am=141 F=20,5 ц=45

Am=141 F=41 ц=45

Am=141/Ѓг2 F=41 ц=45

Am=Ѓг2141 F=20,5р ц=45

ParametrlYri Am=5V F=50Hs, ц=90 olan radiosiqnalэn riyazi modelini yazэn vY onun qrafiki tYsvirini gцstYrin.

S(t) =5 sin (50t+90)

S(t) =5 Sin (100рt+90)

S(t) =5sin (25рt+90)

S(t)=5Ѓг2 sin (90t+50)

S(t)=5Ѓг2 sin (45t+50)

Siqnal gьcь vY kanal gьcь arasэ hansэ mьnasibYt doрrudur?

Ws >Wk

Ws< Wk


Ws =Wk

Ws >> Wk


Ws<< Wk

Siqnal hYcmi necY hesablanэr?

Vs=PsDsFs

Vs=TsDs Fs

Vs=Ts As Fs

Vs=Ts As Ds

Vs=Ps Ws Ds

Џn зox dioqram hansэ siqnala aid olunur?

Televiziya siqnallarэna Ds= 26 ч 31 dB

Radio yayэm siqnallarэna Ds=87 ч96 dB

Telefon siqnallarэna Ds =100 ч200 dB

Teleqraf siqnallarэna Ds =100 ч500 dB

Tele-radio siqnallarэna. Ds =87 ч 105 dB

S(t) = Ѓг2 cos (2 рt + 45) formalэ siqnalэn tцrYmYsini tapэn.

Ѓг2 2р sin (2 рt + 45)

Ѓг2 2р sin (2 рt + 45)

2р sin (2рt + 45)

2р cos (2рt + 45)

Ѓг2 2р cos (2рt + 45)

P = 1D2р ЃзЃ‡ Go (w) dw dьsturu nYyi ifadY edir?

Erqodik prosesin tam gьcьnь

Erqodik prosesin orta gьgьnь

Erqodik prosesin maksimal gьcьnь

Spektrin maksimal gьcьnь

Aр kьyьn maneY gьcьnь

Эnfraqэrmэzэ daiрanэn tezliyi vY dalрa uzunluрu hansidэr?

л < 1 mm ѓ = 3 ч 30 HHs

л < 0,1 mm, ѓ = 3 ч 30 HHs

л > 1 mm ѓ = 3 ч 30 HHs

л > Ѓг2 𠧤, ѓ = 3 ч 30 HHs

л > 100 m ѓ = 465 kHs

RabitY sistemlYri nYdir?

RabitY kabellYrinin cYmidir.

mYlumatin цtьrьlmYsi ьзьn istifadY olunan texniki vasitYlYrin cYmidir.

ayrэca xьsusi avadanlэqdэr.

uzlaєma avadanlэрэdir

Sinxronlaєma avadanlэрэdэr.

Mobil rabitY єYbYkYlYri arasэ rabitY nY ilY hYyata keзrilir?

maqnit dalрalarэ ilY

elektromaqnit dalрalarэ ilY

iєэq dalрalarэ ilY

mexaniki dalрalar ilY vY ya naqillY

elektrik dalрalarэ ilY

Mobil rabitYnin insan orqanizminY tYsiri necY adlanэr?

mexaniki tYsir

bioloji tYsir

kimyYvi tYsir

istilik tYsiri

dalрa tYsiri

Mobil rabitYnin hansэ insanlara daha зox tYsir edir?

ьrYk vY YsYb xYstYlYyY olan insanlara

YsYb xYstYlYyi olan insanlara

mYdY-baрэrsaq xYstYlYyi olan insanlara

dYri xYstYlYyi ilan insanlara

saрlam insanlara

Tezliyi 50Hz olan siqnalэn periodu hansэdэr?

0.2

0.02


0.002

0,5


2

Hansэ halda Kotelnikov teoremi dьzgьn ifadY olunub?

Fmax = t/ 2

t = 1/ 2Fmax

Fmax = > t

Fmax = < t

Fmax = 1/ t

ARЗ-prosesinin sonuncu mYrhYlYsi necY adlanэr?

kvantlama

kodlama


diskretlYnmY

modullaєma

demodullaєma

RabitY sisteminin funksional sxemi nYyi tYsvir edir?

bloklar arasэ tam YlaqYni

bloklar arasэ YlaqYni vY bu bloklarda gedYn fiziki proseslYrin qrafiki tYsvirini.

bioklarda gedYn radiotexniki proseslYrin qrafiki tYsvirini

rabitY kanalэnda gedYn fiziki proseslYri Yks etdirir.

mYlumat mYnbYyi vY mYlumat arasэndakэ siqnallarэn formasэnэn qrafiki tYsvirini Yks etdirir.

RabitY sistemlYrindY Yn зox qeyri-xYtti elementlYrin tYtbiqinin Ysas sYbYbi nYdir?

maneY davamэ yьksYkdir.

onlarэn yьksYk F.Э.Џ. olmasэ vY tezliyinin stabilliyi

onlarэn gьc Ymsalэ yьksYkdir

antenna qurрularэn kiзik цlзьyY malik olmasэ

onlarda temperaturun artmasэnэn iз rejiminY tYsiri yoxdur.

RabitY sistemlYrinin sintezi hansэ mYrhYlYdYn keзir?

nYzYri vY praktiki

nYzYri vY reallaєma

praktiki vY tYcrьbi

reallaєma vY quraєdэrma

analiz vY sintez

Bьtьn rabitY sistemlYri iє rejiminY gцrY hansэ qrupa ayrэlэr?

kYsilmYz vY kYsilYn iє rejimi

stasionar vY diskret (impuls) iє regimi

dinamik vY statik iє rejimi

dinamik vY stasionar iє rejimi

statik vY stasionar iє rejimi

Эmpuls qurрularэnэn geniє tYtbiq sahYsi hansэlardэr?

hesablama texnikasэ vY robot texnikasэ

hesablama texnikasэ,RLS, Tv.texnikasэ vY avtomatikadэr.

hesablama texnikasэ vY kvant elektronikasэ

hesablama teknikasэ vY komputer texnikasэ

idarYetmY sistemlYri vY hYrbi texnika

Эmpuls siqnallarэnэn impuls dYrinliyi necY ifadY olunur?

q = T/ti < 1

q = T/ti > 1

q = ti/ T > 1

q = T/ti < 100

q = P0 T/ti >1000

Эmpulsun doldurma Ynsalэ nYdir?

k = ti/T > 1

k = ti/T < 1

k = P0/T > 1

k = T/P0 < 1

k = P0 ti/T > 100

Amplitud modulyasiyasэnэn riyazi modeli hansэnda dьzgьn ifadY olunub?

UAm = Um ( 1 ЁC m cos вt)

UAm = Um ( 1 + m cos вt) · cos wt

UAm = Um · cos (wt + ц)

UAm = Um ( 1 + m\k cos вt) · cos wt

UAm = Um ( k + m cos вt) · cos wt

DьzlYndirici qurрunun struktur sxemi hansэ ardэcэllэqla dьzьlmьєdьr?

transformator ЁC diod - yьk

transformator ЁC diod - sьzgYc ЁC yьk

transformator ЁC sьzkYc ЁC diod ЁC yьk

transformator ЁC yьk ЁC diod ЁC sьzgYc

transformator ЁC diod ЁC yьk ЁC sьzgYc

Hamarlayэcэ sьzgYc nYdYn tYєkil olunur?

induktiv vY mьqavimYtdYn

induktiv vY tutum elementindYn

tutum vY mьqavYmYtdYn

mьdavimYt tutum vY induktivlikdYn

varistor vY dioddan.

DьzlYndiricinin Ysas hansэ parametrlYri olmalэdэr?

зэxэє parametrlYri

зэxэє parametrlYri, dцyьnmY Ymsalэ,xarakteristikasэ vY f.i.Y.

giriє-зэxэє parametrlYri

giriє parametrlYri vY dцyьnmY Ymsalэ

gьcdYn istifadY Ymsalэ vY F.Э.Џ.

Yarэmkeзirici cihazlar bir-birindY nY ilY fYrqlYnir?

konstruksiyasэna,parametrlYrinY gцrY

bunlarin hamэsэna gцrY (aєaрэdakэlarэn hamэsэna gцrY)

yerinY yetirdiyi sinusoidal vYzifYlYrinY gцrY

xarakteristikalarэna gцrY

elektrik parametrlYrinY gцrY

Yarэmkeзэrici cihazlar YsasYn hazэrlandэрэ materiala gцrY tYsnif olunur?

germanium

germanium vY silisium

silisium

arsen


kadium

DiamaqnitlYr,paramaqnetiklYk ьзьn hansэ doрrudur?

diomaqnetiklYr sahYni zYiflYdir,paramaqnetiklYr gьclYndirir

diomaqnetiklYr maqnit sahYsini zYiflYdir,paramaqnetiklYr isY az zYiflYqir

bunlar ьзьn heз bir fYrq yoxdur.

diamaqnetiklYr ferromaqnetiklYrlY eynidir

paramaqnetiklYr ferromaqnetiklYrlY eynidir

Hansэ qrup maqnetiklYr qalэq manitizmY malikdir?

diamaqnetiklYk

ferromaqnetiklYr

paramaqnetiklYr

dYmir


alimimium

Maqnit nьfuzluрu vY qavrayэcэlэрэ arasэ hansэ mьnasibYt doрrudur?

µ = µ0 / ч

µ = µ0 ЁC ч

µ = 1 + ч

µ = µ0 + ч

µ = µ0 (1 + ч )

DiamaqnetiklYr ьзьn hansэ fikir doрrudur?

ч > 0 ; µ < µ0

ч > 0 ; µ > µ0

ч < 0 ; µ < µ0

ч ЎЦ 1 ; µ ЎЦ 1

ч >> 0 ; µ >> µ0

ParamaqnetiklYr ьзьn hansэ fikir doрrudur?

ч > 0 ; µ > µ0

ч ЎЦ 1 ; µ ЎЦ 1

ч > 0 ; µ ЎЦ1

ч < 0 ; µ > µ0

ч = 0 ; µ = 0

FerromaqnetiklYr ьзьn hansэ fikir doрrudur?

ч > 0 ; µ > µ0

ч >> 0 ; µ >> µ0

ч > 0 ; µ >> 1

ч < 0 ; µ < µ0

µ < µ0 ; ч = 1

MaqnetiklYr ьзьn enerji sэxlэрэ necY hesablanэr?

W = EB

W = EN


W = EB/2

W = HB/2


W = HE/2

Elektrik sahYsinin tam enerjisi hansэ dьsturla tYyin edilir?

W = HB/2

W = Ѕ (ED + HB) rot E

W = ED/2

W = ( ED + HB ) V

W = Ѕ Ѓз ( ED + HB ) dv

EMD yayэlma sьrYti hansэdэr?

н = Ѓг E/µ ЎЦ 3 108

н = Ѓг µ/E ЎЦ 3 108

н = 1/Ѓг еµ ЎЦ 3 108 m/san

н = Ѓг 1/Eµ ЎЦ 3 108

н = Ѓг E H ЎЦ 3 108

Elektron gьclYndiricilYri vYzifYlYrinY gцrY necY tYsnif olunur?

cYrYyan gьclYndiricsi

gьc gьclYndiricisi

gYrginlik gьclYndiricisi

siqnal gьclYndiricisi

bunlarэn hamэsэ ola bilYr

Elektron gьclYndiricilYrin Ysas xarakteristikalarэ hansэlardэr?

цtьrmY Ymsalэ, ATX vY FTX

цtьrmY Ymsalэ , qeyri xYtti tYhrif Ymsalэ

цtьrmY Ymsalэ, ATX , FTX, qeyri xYtti tYhrif Ymsalэ, tezlik diapazonu, nominal зэxэє gьcь, hYsaslэрэ, F.Э.Џ

цtьrmY Ymsalэ vY F.Э.Џ

F.Э.Џ vY hYssaslэрэ

GьclYnmY Ymsalэ Ku, Ki vY Kp necY kYmiyyYtlYrdir?

Ku ЁC kompleks, Ki - hYqiqi vY Kp ЁC kompleks

Ku ЁC kompleks, Ki - kompleks vY Kp ЁC hYqiqi

Ku ЁC hYqiqi , Ki - kompleks vY Kp ЁC kompleks

Ku vY Kp ЁChYqiqi , Ki ЁC kompleks

hYr ьзь kompleks kYmiyyYtlYrdir

Ideal gьclYndiricilYrdY K(µ §) vY µ §xarakteristikalarэ riyazi olaraq necY tYsvir edilir?

µ §

µ §- dYyiзkYn , µ §µ §, µ §

µ §, µ §


µ §

GьclYndiricilYrin xYtti tYhriflYrinni Yn зox yayэlanlarэ hansэdэr?

faza tYhriflYri

keзid tYhriflYri

tezlik tYhriflYri

mYxsusi kьylYr, fon

tezlik, faza, keзid tYhriflYri

Fonun yaranma sYbYblYri hansэlardэr?

qida qurрusunun dьzgьn iєlYnmYsi sYbYbi

xarici elektrik vY maqnit sahYsinin tYsiri

dьzlYndirici qurрuya xarici elektrik sahYsinin tYsiri

belY hadisY baє vermir

elementlYrin qeyri ЁC xYtti VAX ЁC nэn tYsirindYn

GьclYndiricilYrY цz baєэna yaranan Yks rabitY necY adlanэr?

mYnfi Yks rabitY

tutmlu Yks rabitY

mьsbYt Yks rabitY

induktiv Yks rabitY

parazit Yks rabit

Џks rabitYli gьclYndirici dY µ § dьsturu nYyi ifadY edir vY цz-цzьnY hYyYcanlanma rejimi nYdir?

yekun gьclYnmY Ymsalэ vY µ § olduqda hYyYcanlanma baє verir

yekun gьclYnmY Ymsalэ vY µ § olduqda hYyYcanlanma baє verir

yekun gьclYnmY Ymsalэ vY µ §olduqda цz - цzьnY hYyYcanlanma baє verir.

yekun gьclYnmY Ymsalэ vY µ § olduqda hYyYcanlanma baє verir


Kataloq: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə