Siqnallar vY sistemlYr


§olduqda bu gьc Ymsalэ adlanэr vY µ §olduqda hYyYcanlanma baє verirYüklə 2 Mb.
səhifə3/7
tarix17.11.2018
ölçüsü2 Mb.
#81013
1   2   3   4   5   6   7

µ §olduqda bu gьc Ymsalэ adlanэr vY µ §olduqda hYyYcanlanma baє verir

MYnfi Yks rabitY gьclYndircilYrY nY verir?

faydasэzdэr, hYtta zYrYrlidir gьclYndiriciyY

цz ЁC цzьnY hYyYcanlanma yaradэr

faydalэdэr,buraxma zolaрэnэ geniєlYnmYsini tYmin edir

parazit bir dцvrYdir

geclYnmY Ymsalэnэ artэrэr, F.Э.Џ ЁC nэ aєaрэ salэr

GьclYndiricilYrdY gьclYnmY rejimini nY poza bilYr?

bu rejimi pozmaq ьзьn qeyri ЁC xYtti elementdYn istifadY olunmalэdэr

bu rejimi pozmaq ьзьn qida mYnbYyindYki qida normadan 20 ЁC 25% artэq olmalэdэr

bu rejimi heз nY poza bilmir

µ §olduqda, gьclYndirci цz ЁC цzьnY hYyYcanlanan generatora зevirir

bu rejimi pozmaq ьзьn tezlik zolaрэnэ artэrmaq lazэmdэr

Analoq siqnallarэn xьsusiyyYtlYri nYdir?

T- nepiodundan bir arasэ kYsilir.

Zamanca kYsilirlYr.

Bir neзY birinci tцrYmYsi olur.

Zaman oxu ьzrY bir tYrYfY yayэlэr.

RYqslYr impuls єYklindY olur.

Diskret siqnallar necY dYyiєir?

FasilYsiz olaraq dYyiєir.

Radiosiqnallar єYklindY olur.

MьYyyYn zamanda kYsilir.

Sonsuz qYdYr diferensiallana bilYr.

Sinusoidal rYqs єYklindY olur.

Diskret siqnalэ analoq siqnalэna зevirmYk ьзьn hansэ ьsuldan istifadY edilir?

DьzlYnmY vY kodlama ьsulundan.

Kodlama vY modulyasiya ьsullarэndan.

RYqYm-analoq зevrilmYsindYn.

Tezliyin зevrilmYsi ьsullarэndan.

Dedektorlama ьsulundan.

Siqnallar fiziki vY riyazi xьsusiyyYtlYrinY gцrY hansэ qruplara ayrэlэrlar?

Zamana gцrY dYyiєYn siqnallara.

DYyiєYn siqnallara.

DeterminlYєmiє vY tYsadьfi siqnallara.

Uzun dalрalэ siqnallara.

Эnformasiya daєэyan vY daєэmayan.

DeterminlYєmiє siqnallar hansэ iki hissYlYrY ayrэlэr?

Amplitudasэ dYyiєYn vY dYyiєmYyYn siqnallara.

Standart vY qeyri-standart siqnallara.

Dцvrь vY kYsilYn siqnallara.

Qeyri-dцvrь vY mьntYzYm siqnallara.

Dцvrь vY qeyri-dцvrь siqnallara.

DeterminlYєmiє siqnallar hansэ siqnallara deyilir?

Bьtьn mьntYzYm dYyiєmYyYn siqnallara.

Diskret єYkildY dYyiєYn siqnallara.

Zamanэn hYr hansэ bir funksiyasэ єYklindY verilYn bьtьn siqnallara.

Yalnэz radiosiqnallara.

Modullanmэє siqnallara.

DeterminlYєmiє siqnallar informasiya daєэyэrmэ?

QismYn daєэyэr.

Yalnэz mьntYzYm єэkildY olduqda daєэyэr

Informasiya daєэmэr.

Эnformasiya daєэyэr.

Эmpuls єYklindY olduqda daєэyэr

S(t)=S(t+T) ifadYsi hansэ siqnala aiddir?

MьntYzYm qeyri-dцvrь siqnallara.

KYsilYn qeyri-dцvrь siqnallara.

DeterminlYєmiє dцvrь siqnallara.

Dedektorlanmэє siqnallara.

Tezliyi зevrilmiє siqnallara.

Qeyri-periodik determinlYєmiє siqnalэ hansэ єYrti цdYyYndir?

S(t)= S(t-KT ) єYrtini цdYyYn.

S(t)= S(t+KT) єYrtini цdYyYn determinlYєmiє.

S(t)= S(t+KT) єYrtini цdYmYyYn determinlYєmiє.

S(t)= S sinщt єYrtini цdYyYn.

S(t)= S cosЩt єYrtini цdYyYn.

TYsadьfi siqnallar hansэ siqnallara deyilir?

Modullanmэє siqnallara.

Riyazi ifadYsi mYlum olan siqnallara.

Zamanэn nizamsэz funksiyasэ єYklindY dYyiєYn siqnallara.

Detektorlanmэє siqnallara.

Ardэcэl dYyiєYn siqnallara.

ЏgYr зэxэє rYqsinin spoktrindY yeni tezlikli rYqslYr olmazsa, onda зevrilmY hansэ dцvrYlYrdY aparэlmэє olar?

Yalnэz qeyri-xYtti dцvrYlYrdY.

Yalnэz parametrik dцvrYlYrdY.

Yalnэz xYtti dцvrYlYrdY.

Qeyri-xYtti parametrik dцvrYlYrdY.

Xarakteristikasэnэn aєaрэ dьєYn hissYsi olan dцvrYdY.

Metrlik dalрalarэn tezlik diapazonu hansэdэr?

30000 MHs-dYn 300000 MHs-Y qYdYr.

30 kHs-dYn 100 kHs-Y qYdYr.

30 MHs-dYn 300 MHs-Y qYdYr.

30000 MHs-dYn 300000 MHs-Y qYdYr.

6 MHs-dYn 30 MHs-Y qYdYr.

Sualtэ qayэqlarda hansэ dalрalardan istifadY edilir?

Santimetrik.

Aralэq.


Kilometrik.

Qэsa.


Submillimetrik.

Musiqi verliєlYri ьзьn hansэ tezlikli dalрalardan istifadY edilir?

50 Hs-6 MHs.

300-3000 Hs.

20-16000 Hs.

0-200 Hs.

3000-7000 Hs.

Modulyasiya prosesi veriliє sisteminin hansэ blokunda aparэlэr?

Modulyasiya qYbuledicidY.

Modulyasiya tezlik зeviricisindY.

Modulyasiya vericidY.

Modulyasiya qYbuledicinin giriє dцvrYsindY.

Modulyasiya detektorda.

Amplitud modulyasiyasэnda daєэyэcэ rYqsin hansэ parametri hansэ parametrY mьtYnasib olaraq dYyiєir?

Daєэyэcэ rYqsin fazasэ vY modullayэcэ rYqsin tezliyinY.

Daєэyэcэ rYqsin amplitudu modullayэcэ rYqsin tezliyinY.

Daєэyэcэ tezliyin amplitudasэ modullayэcэ rYqsin amplitudasэna.

Daєэyэcэ rYqsin mьddYti modullayэcэ rYqsin faza sьrьєmYsinY.

Daєэyэcэ rYqsin tezliyi vY modullayэcэ rYqsin tezliyinY.

Modulyasiya prosesindY nY baє verir?

Alзaq vY yьksYk tezlikli rYqslYr bir yerdY gьclYndirilir.

Daєэyэcэ tezlikli rYqslYr informasiya daєэyan rYqslYrlY qovuєdurulur.

YьksYk tezlikli rYqslYrin bir vY ya bir neзY parametri verilYn mYlumatэn qanunu ilY dьz mьtYnasib olaraq dYyiєir.

Alзaq vY daєэyэcэ yьksYk tezlikli rYqslYr bir-birini gьclYndirir.

YьksYk tezlikli daєэyэcэ rYqslYr alзaq tezlikli rYqslYrY зevrilir.

Tezlik зeviricisinin istifadYsindY mYqsYd nYdir?

QYbuledicinin sxemindY daha hYssas elementlYri istifadY etmYk.

QYbuletmY prosesini daha aєaрэ tezlikdY aparmaq.

Aralэq tezlik gьclYndiricisinin gьclYnmY Ymsalэnэ sabit saxlamaq, qYbuledicinin hYssaslэq vY seзiciliyini artэrmaq.

Siqnallarэ gьclYndirdikdY daha yьksYk gьclYnmY Ymsalэnэ YldY etmYk.

QYbuletmYni digYr bir tezlikdY aparmaq.

Detektora olan Ysas tYlYbat hansэdэr?

Modullanmэє siqnalэn formasэnэ dYyiєmYk.

Siqnalэ зэxэє qurрusuna vermYk.

Ayrэlan siqnalэn formasэnэ mьmkьn qYdYr dYqiq tYkrarlamaq.

Siqnalэn aydэnlэрэnэ yьksYltmYk.

Alэnan siqnalэ gьclYndirmYk.

Qeyri-xYtti rezistiv dцvrYdY cYrYyan vY gYrginliklYr necY tYyin edilir?

U=R(t).i ; i=G(u)

U=R·i ; i=G·u

U=R(i)·i ; i=G(i)·u

U=R(t)·i ; i=G(t)u

U=R(i,t) ; i=G(i·t)·u

Parametrik tutumda elektrik yьkь vY cYrYyan necY yazэlэr?

Qeyri-xYtti parametrik induktivliyin maqnit seli vY gYrginliyinin ifadYsi necYdir?

Sabit cYrYyana gцrY statik mьqavimYt vY statik keзiricilik necY yazэlэr?

MYnfi mьqavimYt Bolt-Amper xarakteristikasэnэn hansэ hissYsindY baє verir?

NisbYtYn orta, dьzxYtli hissYsindY.

Yuxarэ Yyri hissYsindY.

Aєaрэ dьєYn hissYsindY.

Aєaрэ qeyri-xYtti hissYsindY.

Ekstremal nцqtYlYrindY.

Qeyri-xYtti elementin diferensial mьqavimYti nYyi gцstYrir?

VAX-эn dьzxYtli hissYlYrindYki mьqavimYtini.

VAX-эn ekstremal nцqtYlYrindY sabit cYrYyana olan mьqavimYtini .

Qeyri-xYtti elementin kiзik amplitudlu dYyiєYn cYrYyana olan mьqavimYtini.

VAX-эn Yyri xYtli hissYlYrindYki sabit cYrYyana olan mьqavimYti.

Sabit cYrYyanda qeyri-xYtti elementin mьqavimYtini.

Qeyri-xYtti elementin VAX-nэn hansэ hissYsindY orta gьc mYnfi qiymYt alэr?

VAX-эn yuxarэ Yyri hissYsindY

VAX-эn aєaрэ Yyri hissYsindY.

VAX-эn aєaрэ dьєYn hissYsindY.

VAX-эn dьzxYtli hissYsindY

VAX-эn bьtьn hissYlYrindY.

Qeyri-xYtti elementin orta parametrlYri necY tYyin edilir?

Passiv elementin V-A xarakteristikasэ i=f(u) koordinat sistemindY nece yerlYєir?

VAX birinci vY dцrdьncь kvadrantda yerlYєir.

VAX ikinci vY ьзьncь kvadrantlarda olur.

VAX birinci vY ьзьncь kvadrantdan keзir,kordinat baєlanрэcэndan keзir.

VAX koordinat baєlanрэcэndan keзir.

VAX birinci kvadrantda ilmY єYklindY olur.

VAX-эn monotonlu olmasэ ьзьn hansэ єYrt цdYnilmYlidir?

-Ѓ‡< u <Ѓ‡ hYdlYrindY Yyrinin dikliyi, yYni µ § mYnfi iєarY olmalэdэr.

-Ѓ‡< u <Ѓ‡ hYdlYrindY µ § sэfэr qiymYtini almalэdэr.

-Ѓ‡< u <Ѓ‡ hYdlYrindY Yyrinin dikliyi, yYni µ § цz iєarYsini dYyiєmYmYlidir.

GYrginliyin kiзik qiymYtlYrindY µ § iєarYsini dYyiєmYlidir.

GYrginliyin mYnfi qiymYtlYrindY diklik iєarYsini dYyiєmYlidir.

Rezistiv dцvrYlYrin цtьrmY xarakteristikasэnэn tYrifi necYdir?

Giriє gYrginlik vYya cYrYyanэnэn mYnbYyini gYrginlik vY cYrYyanэndan olan asэlэlэрэnэ gцstYrir

Зэxэє gYrginliyinin зэxэє cYrYyanэndan olan asэlэlэрэnэ gцstYrir.

Зэxэє reaksiyasэnэn-зэxэєdakэ gYrginlik vY ya cYrYyanэn giriєY tYsir edYn mYnbYyin gYrginlik vY ya cYrYyanэndan olan asэlэlэрэnэ gцstYrir..

Giriє cYrYyanэnэn giriє gYrginliyindYn olan asэlэlэрэnэ gцstYrir.

Giriє gYrginliyinin zamandan olan asэlэlэрэnэ gцstYrir.

Qeyri-xYtti elementin V-A xarakteristikasэnda iєзi nцqtYnin tYrifi.

Iєзi nцqtY V.A xarakteristikasэ ьzYrindY gцtьrьlmьє nцqtYyY deyilir.

Iєзi nцqtY V.A xarakteristikasэndan kYnarda gцtьrьlmьє nцqtYyY deyilir

Sabit cYrYyanэn tYsirindY q.x elementdYki gYrginlik vY ya cYrYyanэn qiymYtinin V.A xarakteristikasэ ьzYrindY nцqtY єYklindY tYsvirinY deyilir.

DYyiєYn gYrginlik vasitYsi ilY xarakteristika ьzYrindY tYyin edilYn nцqtYyY deyilir.

DYyiєYn cYrYyanэn tYsirindY q.x. elementdYki gYrginlik vY ya cYrYyanэn qiymYtinin V.A xarakteristikasэndakэ vYziyyYtinY deyilir.

Qeyri-xYtti induktiv elementlYrin Ysas xarakteristikasэ hansэdэr?

InduktivliklY gYrginlik arasэndakэ asэlэlэqdэr L=L(u)

InduktivliklY elektrik yьkь arasэndakэ asэlэlэqdэr L=L(q)

IliєmY seli ilY sarрacэn cYrYyanэ arasэndakэ asэlэlэqdэr

Maqnit seli ilY gYrginlik arasэndakэ asэlэlэqdэr

Maqnit seli ilY cYrYyan arasэndakэ asэlэlэqdэr

Mikrofonun funksiyasэ hansi rYqslYri зevirmYkdir?

Alзaq tezlikli rYqslYri yьksэk tezlikli rYqslYrY.

Elektrik rYqsini akustik rYqslYrY.

Akustik rYqslYri elektrik rYqslYrinY.

Akustik rYqslYri modullamaqdэr.

Akustik rYqslYri detektorlamaqdэr.

Parametrik dцvrYlYrin diferensial tYnliklYrinin Ymsallarэ nYdYn asэlэ olaraq dYyiєmYlidir?

GYrginlikdYn.

TezlikdYn.

Zamandan.

CYrYyandan.

CYrYyan vY zamandan.

Qeyri-xYtti parametrik dцvrYlYrin diferensial tYnliklYrinin Ymsallarэ nYdYn asэlэ olaraq dYyiєmYlidirlYr?

GYrginlik vY fazadan.

Zaman vY tezlikdYn.

Zaman vY cYrYyandan.

Zaman vY fazadan.

CYrYyan vY tezlikdYn.

Polinomlu, transsendent funksiyalarla vY ya dьz xYtt parзalarэ ilY aproksimasiyalarэn hansэ daha dYqiq ola bilYr?

Dьz xYtt parзalarэ ilY aproksimasiya.

Transsendent funksiyalarla aproksimasiya.

Polinomlu aproksimasiya.

Dьz xYtt parзalarэ ilY parзalar kiзik gцtьrtьldьkdY.

Transsendent funksiyalarla sadYlYєmYlYri nYzYrY almadэqda.

Xarakteristikanэn tYk hissYsi hansэ ifadY ilY tYyin edilir?

xF(u)

Зэxэє siqnalэnэn yuxarэdan mYhdudlama єYrtlYri hansэlardэr?Зэxэє siqnalэnэn aєaрэdakэ mYhdudlama єYrtlYri hansэlardэr?

GYrginlik stabilizatorunun mYqsYdi nYdir?

Зэxэє gYrginliyinin giriє gYrginliyindYn mьtYnasib asэlэlэрэnэ tYmin etmYk.

Yьkьn qiymYtindYn asэlэ olaraq gYrginliyi tYnzim etmYk.

Yьk cYrYyanэ vY єYbYkY gYrginliyinin mьYyyYn hYddY dYyiєmYsindY yьkdYki gYrginliyin sabitliyi tYmin etmYk.

gYrginliyin qiymYtini pillYvari dYyiєmYk.

CYrYyan vY gYrginliyin mьtYnasib dYyiєmYsini tYmin etmYk.

Qeyri-xYtti dцvrYnin giriє vY зэxэєэnda gYrginliyin spektral tYrkibi necY olur?

MьxtYlifdir, зэxэє gYrginliyindY bir sэra harmonikalar зatэєmэr.

Eynidir, spektral tYrkib dYyiєmir.

MьxtYlifdir, зэxэє gYrginliyinin tYrkibinY YlavY harmonikalar daxil edilir.

Зэxэє gYrginliyinin tezlik spektri iki dYfY geniєdir.

Зэxэє gYrginliynin birinci harmonikasэnэn tezliyi giriє gYrginliyinin birinci harmonikasэnэn tezliyindYn fYrqlYnir.

CYrYyan stabiliratorunda qeyri-xYtti elementin sabit halэnda iєзi nцqtYnin vYziyyYtini dYyiєmYk ьзьn hansэ elementin qiymYtini dYyiєmYk lazэmdэr?

Giriє gYrginliyinin qiymYtini dYyiєmYk.

Stabilitronu dYyiєmYk.

RY-yьk mьqavimYtinin qiymYtini.

Stabilitronla paralel kondensator qoєmalэ.

R rezistorunun mьqavimYtini.

Stabilizasiya Ymsalэ necY yazэlэr?

Ьзьncь dYrYcYli kombinasiyalэ tezlikli rYqslYr almaq ьзьn qeyri-xYtti dцvrYyY eyni zamanda neзY YdYd harmonik rYqslYr tYsir etmYlidir?

Iki.


MьxtYlif tezlikli iki.

Ьз.


Bir.

f 1 vY f6 tezlikli rYqslYr.

KYsmY bucaрэ ьsulu ilY spektral analizi apardэqda зэxэєda alэnan cYrYyanэn n-ci harmonikasэ necY tYyin edilir?

Ьз vY beє ordinatlar dьsturlarэ ьsulu ilY spektral analizdY hansэ ьsul daha dYqiqdir?

Ьз ordinatlar ьsulundan daha aєaрэ ordinatlar.

Ьз ordinatlar.

Beє ordinatlar .

Beє ordinatlar ьsulundan daha yuxarэ ordinatlar.

HYr iki ordinatlar ьsullarэnэn dYqiqliyi eynidir.

Harmonik tYsirdY qeyri-xYtti rezistiv dцvrYnin зэxэєэnda yaranmэє harmonikalarэn Yn yьksYk nцmrYsi aproksimasiyada istifadY olunmuє polinomun hansэ dYrYcYsinY bYrabYr olur?

Ьзьncь dYrYcYsinY.

Џn aєaрэ dYrYcYsinY

Џn yьksYk dYrYcYsinY.

Beєinci dYrYcYsinY.

Aєaрэ vY yuxarэ dYrYcYlYrinin cYminin yarэsэna.

Beє ordinatlar dьsturuna Ysaslanan spektral analiz ьsulunda cYrYyanэn neзY qiymYti tapэlэr?

12

4

53

2

Bir yarэmperiodlu gьclYndiricidY yьkdYn keзYn cYrYyanэn orta qiymYti nY qYdYr olur?Эor = 0,1 Эmax.

Эor = 2,3 Эmax .

Эor = 0,318 Эmax.

Эor = 1,3 Эmax

Эor = 0,8 Эmax.

Эki yarэmperiodlu dьzlYndiricinin зэxэєэndakэ cYrYyanэn orta qiymYti necY tYyin edilir?

DьzlYndiricinin зэxэєэnda dцyьnmY sYviyyYsini azaltmaq ьзьn neзY fazlэ sxemlYrdYn stifadY etmYk olar?

Ikifazlэ.

Ikifazlэ sьzgYcli

Зoxfazlэ.

Birfazlэ.

Birfazlэ sьzgYcli.

Spektral analizin kYsmY bucaрэ ьsulunda kYsmY bucaрэ necY tYyin edilir?

Spektral analizdY -a gцrY normallaєdэrэlmэє harmonika Ymsallarэ necY tYyin edilir?

µ §

Beєinci harmonika ьзьn qeyri-xYtti tYhriflYr Ymsalэ necY yazэlэr?Menli-Rau tYnliyi hansэ kYmiyyYtlYrin nisbYtlYrini gцstYrir?

MьqavimYtlYr vY keзiriciliklYr arasэndakэ nisbYtlYri.

TezliklYr vY fazalar arasэndakэ nisbYtlYri.

TezliklYr vY gьclYr arasэndakэ nisbYtlYri.

CYrYyan vY mьqavimYtlYr arasэndakэ nisbYtlYri.

Gьc vY enerji arasэndakэ nisbYtlYri.

Harmonik xYttilYєmY ьsulu nYyY Ysaslanэr?

Tam mьqavimYtin sьrьєmY fazasэnэn tYtbiq olunan gYrginliyin amplitudasэndan olan asэlэlэрэna Ysaslanэr.

CYrYyan vY gYrginliklYrin birinci harmonikalarэnэn amplitudalarэnэn fYrqinin onlarэn cYminY olan asэlэlэрэna.

CYrYyan vY gYrginliklYrin birinci harmonikalarэnэn nisbYtinY vY qeyri-xYtti elementin birinci harmonikaya gцrY parametrlYrlY xarakterizY edilYn ekvivalent xYtti elementlY YvYz edilmYsinY Ysaslanэr.

Gьc vY enerjinin birinci harmonikalarэnэn nisbYtinY Ysaslanэr.

CYrYyan vY gYrginliklYrin faza bucaqlarэnэn nisbYtinY Ysaslanэr.

Harmonik xYttilYєmY ьsulu ilY adYtYn tYrkibindY neзY qeyri-xYtti element olan dцvrYnin analizi aparэlэr?

Qeyri-xYtti vY qeyri-xYtti parametrik.

Bir зox xYtti vY bir neзY qeyri-xYtti.

Yalnэz bir YdYd qeyri-xYtti dцvrY.

XYtti vY parametrik dцvrYlYr.

Iki qeyri-xYtti vY bir parametrik dцvrY.

DцvrYlYrin keyfiyyYtcY analizindY trayektoriyalar ьsulu hansэ tYrtibli avtonom dцvrYlYr ьзьn tYtbiq edilY bilYr?

Yalnэz birinci tYrtibli.

Birinci vY beєinci tYrtibli.

Ikinci tYrtibli.

ЭstYnilYn tYrtibli.

TYk tYrtibli avtonom dцvrYlYr ьзьn.

Faza mьstYvisi ьsulu hansэ tYrtibli diferensial tYnliklYrin keyfiyyYtcY inteqrallama ьsuludur?

1-dYn 5-Y qYdYr tYrtibli.

Birinci tYrtibli.

Ikinci tYrtibli.

Yalnэz ьзьncь tYrtibli.

Yalnэz beєinci tYrtibli.

Yavaє dYyiєYn amplitudlar ьsulunun Ysas mYzmunu nYdYn ibarYtdir?

Burada dцvrYdYki rYqslYrin єiddYtli sцnmYsi nYzYrdY tutulur.

Burada qeyri-xYtti tYnliyin hYlli yьksYktezlikli rYqslYr єYklindY axtarэlэr.

Burada rYqslYrin amplitudunun yavaє dYyiєmYsi nYzYrdY tutulur.

Burada qeyri-xYtti tYnliyin hYlli alзaq tezlikli rYqslYr єYklindY axtarэlэr.

Burada mYsYlYnin hYlli qrafik єYklindY axtarэlэr.

Yavaє dYyiєYn amplitudlar ьsulunun Ysas єYrtlYri.

/

GьclYndiricinin faydalэ iє Ymsalэ harmonikalar Ymsallarэ vasitYsi ilY necY yazэlэr?GьclYndiricidY dYyiєYn cYrYyanэn yьkdYki faydalэ gьcь necY yazэlэr?

GьclYndiricidY istilik єYklindY itYn gьc necY yazэlэr?

Tezlik vurucusunun giriєinY harmonik rYqs verdikdY зэxэєdakэ rYqsin tezliyi necY yazэlar? (sьzgYcin bn зэxэєэnda)

Tezlik vurucusunun зэxэєэnda sьzgYc olmasa, onda rYqsin formasэ necY dYyiєYr?

Giriє tezliyinin cьt mislinY bYrabYr tezlikli rYqs yaranar.

Giriє tezliyinin yarэsэna bYrabYr tezlikli rYqs yaranar.

GiriєdYki Ysas harmonikadan YlavY yьksYk harmonikalar da yaranar.

Зэxэєda modullanmэє rYqslYr yaranar.

Зэxэєda impuls єYkilli rYqslYr yaranar.

Tezlik vurucularэnda n-ci harmonikanэn bцyьk alэnmasэ ьзьn hansэ tYdbirlYri gцrmYk lazэmdэr?

Siqnallarэn bцlmY sxemindY eksponatorun rolu nYdYn ibarYtdir?

vY siqnallarэnэn fYrqini almaqdэr.

vY siqnallarэnэ toplamaqdэr .

SxemdY lnS1(t)--lnS2(t) siqnallarэnda siqnallarэ almaqdэr.

siqnalэ ilY siqnallarэnэn vurma hasilini almaqdэr.

siqnalэ vasitYsilY siqnalэnэ mYhdudlamaqdэr.

Ьstlь polinomla aproksimasiyada dYqiqliyi artэrmaq ьзьn hansэ kYmiyyYtin цlзьrsьnь vY necY dYyiєmYk lazэmdэr?

Xarakteristikanэn yuxarэ Yyri hissYsini istifadY etmYk lazэmdэr.

Xarakteristikanэn dьzxYtli hissYsini istifadY etmYk lazэmdэr.

Aproksimasiya olunmuє ifadYnin Ymsallarэnэ tapdэqda obsis oxunda bцlgьlYrin цlзьsьnь kiзiltmYk lazэmdэr.

Xarakteristikanэn iєзi hissYsini bцyьk gцtьrmYk lazэmdэr.

Эєзi hissYnin bцlgYlYrinin цlзьsьnь bцyьk gцtьrmYk lazэmdэr.

Ьstlь polinomla aproksimasiyada Ymsallarэ tapdэqda bцlgьlYrinin miqdarэ nYyY gцrY seзilir?

Xarakteristikanэn xYtti hissYsinin eninY gцrY.

Xarakteristikanэn Yyriliyinin istiqamYtinin dYyiєmYsinY gцrY.

Aproksimasiyada tYlYb olunan dYqiqliyY gцrY.

Xarakteristikanэn iєзi hissYsinin eninY gцrY.

ЭstifadY olunan elementin xarakterinY gцrY.

Ьstlь polinomla aproksimasiyada xarakteristikanэn aproksimasiya olan hissYsi nYyY gцrY seзilir?

gYrginliyinY gцrY.

Uo-Um gYrginliklYrinin qiymYtinY gцrY.

Uo dцvrYyY tYsir edYn gYrginliyin ikiqat amplitudasэna gцrY .

TYsir edYn gYrginliyin dцrdqat amplitudasэna gцrY.

Xarakteristikanэn dьzxYtli hissYsinin eninY gцrY.

Passiv elementin V-A xarakteristikasэ koordinat sistemindY necY yerlYєir?

Y-oxundan mьYyyY parзa kYsir.

Y-oxunun aєaрэ, mYnfi hissYsindYn keзir.

Koordinat baєlanрэcэndan keзir.

Birinci vY ikinci kvadrantlardan keзir.

2-ci vY3-cь kvadrantlardan keзir.

Passiv elemenrtin V-A xarakteristikasэ koordinat sisteminin hansэ kvadrantlarэndan keзir.

Yalnэz birinci kvadrantdan.

Yalnэz ьзьncь vY dцrdьncь kvadrantlardan.

Эkinci vY dцrdьncь kvadrantlardan.

Yalnэz birinci vY ьзьncь kvadrantlardan.

Birinci vY dцrdьncь kvadrantlardan.

Kvadratorun funksiyasэ nYdir vY єYrti iєarYsinin yazэlэє formasэ necYdir.

kvadrator funksiyanэ inteqrallamaq ьзьndьr .

y=xr funksiyasэnэ yerinY yetirir .

funksiyasэnэ yerinY yetirir .

kvadrator vY ya funksiyalarэnэ yerinY yetirir.

Kvadrator funksiyanэ diferensiallamaq ьзьndьr .

Polinomlu aproksimasiyada qэsaldэlmэє birinci dYrYcYli polinom qeyri-xYtti elementlYrin hansэ hissYlYrinin aproksimasiyasэ ьззьn xarakterzY olunur?

Xarakteristikanэn bьtьn hissYlYrinin.

GYrginliyin bцyьk qiymYtlYrinY uyрun olan hissYlYrinin.

Aєaрэ qeri-xYtti hissYsinin.

XYtti hissYlYrinin.

Yuxarэ qeyri xYtti hissYsinin.

Polinomlu aproksimasiyada qэsaldэlmэє beєinci dYrYcYli polinom hansэ Volt-Amper xarakteristikalarэnэn oproksimasiyasэ ьзьn iєlYdilir?

MьntYzYm xarakteristikalarэn aproksimasiyasэ ьзьn.

Monoton azalan xarakteristikalarэn aproksimasiyaэ ьзьn.

SadY formalэ xarakteristikalarэn aproksimasiyasэ ьзьn.

MьrYkkYb formalэ xarakteristikalarэn aproksimasiyasэ ьзьn.

MьntYzYm azlan xarakteristikalarэn aproksimasiyasэ ьзьn.

Qэsaldэlmэє ьзьncь dYrYcYli polinomdan hansэ V-A xarakteristikalarэn aproksimasiyasэ ьзьn istifadY edilir?

Harmonik rYqsdYn fYrqlYnYn xarakteristikalarэn.

Sonsuzluрa meyl edYn xarakteristikalarэn.

Harmonik rYqsY oxєar xarakteristikalarэn.

GYrginlik artdэqca cYrYyanэn azalmasэnэ Yks etdirYn xarakteristikalarэn.

GYrginliyin diskret єYkildY dYyiєmYsindY alэnan xarakteristikalarэn.

Yarэmkeзirici diodun xarakteristikasэnэn riyazi ifadYsi necY yazэlэr?

Tunel diodunun hansэ Ysas xassYsi var?

Xarakteristikasэnэn yalnэz artan hissYsi var.

Xarakteristikasэnda sэзrayэє hissYsi vardэr.

Xarakteristikasэ monotonludur.

mYnfi mьqavimYtY malikdir.

Xarakteristikanэn aєaрэ dьєYn hissYsindY mьqavimYt mьsbYt olur.

Tunel diodunun xarakteristikasэnэ aproksimasiya etdikdY hansэ iki cYrYyanэn riyazi ifadYsinin cYmini qYbul edirlYr?

DYyiєYn vY onun diferensiallanmэє qiymYtinin.

Diffuziya vY keзiricilik cYrYyanlarэnэn.

Tunel cYrYyanэ vY onun interpallanmэє qiymYtlYrinin.

Tunel vY diffuziya cYrYyanlarэnэn.

DьzlYndirilmiє vY dYyiєYn.

Parametrik tutumun elektrik yьkьnьn ifadYsi necY yazэlэr?

Siqnalэn dYqiq analizi hansэ ьsullarla YldY edilY bilYr?

TYqribi ьsulla.

Qrafiki ьsullarla.

Diferensial tYnliyin hYlli ьsulu ilY.

Polinomlu sэralar ьsulu ilY.

Eksperimental ьsulla.

AdYtYn qrafiki analiz ьsullarэ ilY hadisYlYrin hansэ gцstYricilYri nьmayiє etdirilir?

Gьcь vY enerjisi nьmayiє etdirilir.

HadisYlYrin YdYdi qiymYtini tapmaq ьзьn.

Keзid prosesi nьmayiє etdirilir.

HadisYlYrin keyfiyyYtini nьmayiє etdirir.

Hal-hazэrdakэ vYziyyYtini nьmayiє etdirir.

RYqslYrin mYhdudlama sxemlYri hansэ iki qrupa ayrэlэr.

Aєaрэdan mYhdudlama.

HYm yuxarэdan hYm dY aєaрэdan mYhdudlama.

“Yuxarэdan” mYhdudlama.

RYqslYrin ani vY amplitud mYhdudlama ьsullarэ.

RYqslYrin amplitud mYhdudlama ьsulu .

Diodun dьz vY Yks istiqamYtdYki mьqavimYtlYrinin hansэ daha bцyьkdьr?

Dьz istiqamYtinin mьqavimYti daha bцyьkdьr.

Џks istiqamYtinin mьqavimYti dьzьnkьndYn 10 dYfY azdэr.

Dьz istiqamYtinin mьqavimYti Yks istiqamYtinkindYn 10 dYfY зoxdur.

Џks istiqamYtinin mьqavimYti daha bцyьkdьr.

HYr iki mьqavimYtlYr eynidirlYr.

Paralel mYhdudlama sxemindY yьk sxemY necY qoєulur?

Yьk mьqavimYti diodla R mьqavimYti arasэna.

Yьk mьqavimYti mYhdudlayэcэ mYnbY ilY paralel.

Yьk mьqavimYti dцvrYyY R mьqavimYtindYn цncY.

Yьk diodla paralel.

Yьk diodla ardэcэl

ЭkitYrYfli mYhdudlama sxemindY neзY dioddan istifadY edilir?

Bir dioddan.

Ьз dioddan.

Џks istiqamYtdY qoєulmuє iki cьt dioddan.

Эki dioddan.

Bir diod vY bir tranzistordan.

Amplitud mYhdudlayэcэlarэ Ysas etibarэ ilY hansэ mYqsYd ьзьn istifadY edilir?

Modullanmэє rYqsin amplitudunu artэrmaq ьзьn.

Faydalэ informasiyanэ ayэrmaq ьзьndьr.


Kataloq: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə