Siqnallar vY sistemlYrYüklə 2 Mb.
səhifə4/7
tarix17.11.2018
ölçüsü2 Mb.
#81013
1   2   3   4   5   6   7

Modullanmэз siqnalэ uzaq mэsafYyY vermYk ьзьndьr.

Amplitud modullanmэє rYqslYrin spektrini sabit saxlayaraq, amplitudunu mYhdudlamaq ьзьn.

Daєэycэ rYqsin tezliyini dYyiєmYk ьзьndьr.

Amplitud mYhdudlayэcэsэ sxemindY yьk vYzifYsini hansэ element gцrьr?

XYtti induktivlik L.

XYtti rezistor R

XYtti tutum C.

Daєэyэcэ µ § tezliyinY kцklYnmiє kontur.

Qeyri-xYtti mьqavimYt R (Э).

GYrginlik stabilizatorunda stabilizasiya Ymsalэ nYyY deyilir?

ЄYbYkYnin gYrginliyi ilY зэxэє gYrginliyinin fYrqinY.

Зэxэє gYrginliyinin bir saniyYdY dYyiєmYsinY.

Зэxэє gYrginliyinin dYyiєmYsinin maksimal qiymYtinY.

Giriє gYrginliyinin nisbi dYyiєmYsinin зэxэє gYrginliyinin nisbi dYyiєmYsinY olan nisbYtinY.

Зэxэє gYrginliyinin minimal qiymYtinY.

GYrginlik stabilizatorunun stabilizasiya Ymsalэ necY yazэlэr?

CYrYyan stabilizatoru sxeminY hansэ xarakteristikalэ qeyri-xYtti element qoєmaq lazэmdэr?

YьksYk dYrYcYli parabolik

XYtti qanunla artan

Absis oxuna paralel

Eksponent ьzrY artan

S-єYkilli

GYrginlik stabilizatorunda hansэ єYkilli xarakteristikalэ element istifadY olunur?

Eksponent ьzrY artan

Absis oxuna paralel olan

N-єYkilli

YьksYk dYrYcYli parabolik

Dьz xYtt qanunu ьzrY artan.

Beє ordinatlar ьsuluna Ysaslanan ьsul vasitYsi ilY cYrYyanэn neзY vY hansэ orta qiymYtlYrinin amplitudunu tapmaq mьmkьndьr?

Эki - Э0, vY Э1 qiymYtini.

Ьз - Э0,-Э1 vY Э2 qiymYtini

Altэ - Э0,-Э1, Э2, Э3, Э4, Э5 qiymYtini.

Э0 vY birinci dцrd - Э1,- Э2, Э3,Э4 qiymYtini

Birinci 10 qiymYtini.

Avtogeneratorun qida mYnbYyinin hansэ qoєma sxemi daha Ylveriєlidir.

Qarэєэq

Daxili.


Ardэcэl.

Paralel.

Xarici.

Aproksimasiyanэn kYsmY bucaрэ ьsulunda зэxэєdakэ cYrYyan impulslarэ cYrYyanэn hansэ parametrlYri ilY xarakterizY edilir?

CYrYyan impulsunun eni ilY () .

Эmpulslar arasэ fasilY ilY.

Зэxэє cYrYyanэnэn periodu ilY. (T)

CYrYyanэn maksimal qiymYti Эmax vY impulslarэn eni ( ) . ilY.

CYrYyan impulslarэnэn tYkrarlanma tezliyi ilY.

Harmonikalar (Berq) Ymsallarэndan hansэ mYqsYdlY istifadY olunur?

Зэxэє cYrYyanэnэn tYrkibindYki harmonikalarэn sayэnэ tYyin etmYk.

Зэxэє cYrYyanэnэn dYyiєmY qanununu bilmYk.

Зэxэєda keзid proseslYrini цyrYnmYk.

Зэxэє cYrYyanэnэn komponetlYrinin qiymYtini tYyin etmYk.

Эmpulsda harmonikalarэn qarєэlэqlэ tYsirini цyrYnmYk.

Parametrik qurрuda enerjinin sistemY daxil edilmYsi hansэ yolla YldY edilir?

Kondensatorda yэрэlan enerji sistemY daxil olur.

Xьsusi transformator vasitYsi ilY verilir.

ЏlavY enerji mYnbYyi vasitYdsi ilY verilir.

Reaktiv parametrin mьYyyYn tezliklY dYyiєmYsi yolu ilY aparэlэr.

DцvrYdYki mYnfi mьqavimYt vasitYsi ilY sistemY enerji daxil edilir.

RYqsin tezlik spektrini hansэ elementlYr vasitYsi ilY dYyiєmYk olar?

XYtti induktivlik.

XYtti kondensator.

XYtti gьclYndirici.

Qeyri-xYtti vY ya qeyri-xYtti parametrik dцvrY.

Tezlik sьzgYclYri.

TYnliklYrin hYllindY faza mьstYvisi ьsulunun ьstьn cYhYtlYri hansэlardэr?

ЭstYnilYn tYrtibli tYnliklYrin hYll etmY imkanlarэnэn olmasэdэr.

Analitik hesablamalarэn azaldэlmasэdэr.

Hesablamanэn nYticYnin yьksYk dYqiqliklY YldY edilmYsidir.

Onun eyni dYrYcYdY ikinci dYrYcYli xYtti vY qeyri-xYtti dцvrYlYrin analizi ьзьn yaralэ olmasэdэr.

TYnliklYrin hYllinin sadYlYєdirilmYsidir.

Kvadrator hansэ dцvrYlYrdYn ibarYt olur?

ЏtalYtli xYtti dцvrYlYrdYn.

XYtti vY parametrik dцvrYlYrdYn.

XYtti dцvrYlYrdYn.

Xarakteristikasэnda cYrYyanla gYrginliyin kvadratik asэlэlэрэ olan qeyri-xYtti

elementdYn.

Parametrik dцvrYlYrdYn.

Miqyas qovєaрэ hansэ YmYliyyatэ yerinY yetirir vY hansэ dцvrYdYn ibarYtdir?

y=kx YmYliyyatэnэ aparan qeyri-xYtti dцvrYdir.

µ § YmYliyyatэnэ yerinY yetirir, qeyri-xYtti dцvrYdir.

Qeri-xYtti dцvrYdir y=lnx YmYliyyatэnэ yerinY yetirir.

y=kx YmYliyyatэnэ aparan xYtti dцvrYdir.

y=lnx YmYliyyatэnэ yerinY yetirir,qeyri-xYtti dцvrYdir.

Differenssiator hansэ dцvrYdir vY hansэ YmYliyyatэ yerinY yetirir

µ § YmYliyyatэnэ, YtalYtli xYtti dцvrYdir.

Эnteqrallama, YtalYtsiz xYtti dцvrYdir.

y= X1-X2 YmYliyyatэnэ, qeyri-xYtti dцvrYdir.

y=Ln (x) YmYliyyatэnэ, xYtti dцvrYdir.

y= xz YmYliyyatэnэ, xYtti dцvrYdir.

Hansэ dцvrYlYrdY superpozisiya ьsulundan istifadY etmYk olmaz?

XYtti dцvrYlYrdY.

Sabit cYrYyan dцvrYlYrindY.

Parametrik dцvrYlYrdY.

Qeyri-xYtti dцvrYlYrdY.

MьrYkkYb xYtti dцvrYlYrdY.

Hansэ dцvrYlYrdY зэxэє siqnalэnэn spektral tYrkibi giriє dцvrYsindYkinY gцrY dYyiєmiє olur?

XYtti parametrik.

XYtti.

XYtti RC.Qeyri-xYtti.

XYtti LC.

Differensial mьqavimYtin tYrifi necYdir?

Xarakteristikasэndakэ iєзi nцqtYni sьrьєdьrYn gYrginliyY deyilir.

Xarakteristikanэn iєзi nцqtYsindYki gYrginliyin cYrYyana olan nisbYtidir.

Volt-Amper xarakteristikasэnэn dьzxYtli hissYsindY gYrginliyin cYrYyana olan nisbYtidir.

Qeyri-xYtti elementin kiзik amplitudlu dYyiєYn cYrYyana olan mьqavimYtidir.

Xarakteristikanэn iki nцqtYsindY tYyin edilmiє mьqavimYtlYrin fYrqidir.

Qeyri-xYtti parametrik dцvrYnin gYrginliyi necY gцstYrilir?

U=u (u,i)

U=u (k.x)

U=u (t,)

U=u (i,t)

U=u (i,p)

DYyiєYn induktivliyY malik olan induktiv elementin Veber-Amper xarakteristikasэ necY yazэlэr?

Zamanca dYyiєYn tutumlu elementin cYrYyanэ ilY gYrginliyi arasэndakэ asэlэlэq necY yazэlэr?

CYrYyan stabilizatorunda dцvrYdY cYrYyanэn -nin qiymYti gYrginliyin -nin qiymYtindYn hansэ nisbYtdY olmalэdэr?

bYrabYr olmalэdэr

bцyьk olmalэdэr

mьtYnasib olaraq dYyiєmYlidir

qat-qat kiзik olmalэdэr

daha єiddYtli dYyiєmYlidir

GYrginlik stabilizatorunda yьkьn gYrginliyinin µ § nisbi dYyiєmYsi nisbi dYyiєmYsi ilY hansэ nisbYtdY olmalэdэr?

bцyьk olmalэdэr.

mьtYnasib dYyiєmYlidir.

qat-qat cox olmalэdэr.

qat-qat kiзik olmalэdэr.

daha єiddYtli dYyiєmYlidir.

Darzolaqlэ siqnallar hansэ siqnallardэr?

Darzolaqlэ siqnallar sьzgYcdYn sonra alэnan siqnallara deyilir.

Darzolaqlэ siqnallarэn dar nisbi buraxэlan zolaрэ olur.

Bu siqnallarэn Ysas tezlik zolaрэ olur.

Bu siqnallarэn spektral tYrkib hissYsi hYYr hansэ mYrkYzi tezliyi Ytrafэnda nisbYtYn dar zolaqda qruplaєэr.

Зэxэє konturlarэnda alэnan siqnallar darzolaqlэ olur.

VYziyyYt fYzasэ nYyY deyilir?

X vY Y koordinat sistemi ilY tYєkil edilmiє mьstYviyY deyilir.

Siqnalэn keзiє prosesini tYdqiq etmYyY imkan verYn koordinat sisteminY deyilir.

VYziyyYt fYzasэ iki цlзьlь koordinat sisteminY deyilir.

VYziyyYt fYzasэ dedikdY ьзцlзьlь koordinat sistemi nYzYrdY tutlur.

RYqsin zamana gцrY dYyiєmYsini gцstYrYn mьstYviyY deyilir.

FYza mьstYvisi ьsulunun Ysas mьsbYt cYhYti hansэdэr?

Yalnэz qeyri-xYtti dцvrYlYrin analizindY yararlэ olmasэ.

Yalnэz xYtti dцvrYlYrin analizindY yararlэ olmasэ.

XYtti vY parametrik dцvrYlYrin analizindY yararlэ olmasэ.

Eyni zamanda hYm xYtti vY hYm dY qeyri-xYtti dцvrYlYrin analizi ьзьn yararlэ olmasэ

Parametrik vY qeyri-xYtti parametrik dцvrYlYrin analizindY yararlэ olmasэ.

RadioqYbuledicidY geterodin ilY giriє dцvrYsinin tezliklYrinin eyni dYrYcYdY dYyiєdirilmYsi nY ьзьndьr?

Tezlik зeviricisinin stabil iєlYmYsi ьзьndьr.

ЗevirmY Ymsalэnэn giriє gYrginliyindYn asэlэlэрэnэ tYmin etmYk ьзьn.

Geterodinin tezliyini stabillYєdirmYk ьзьndьr.

Aralэq tezlik gьclYndiricisinin giriє gYrginliyinin tezliyini sabit saxlamaq ьзьn.

Зeviricinin зэxэєэnda kombinasiyalэ tezlikli rYqslYrin alэnmasэ ьзьndьr.

Tezlik зeviricisindYn sonra tezliyin sabit saxlanmasэ nY ьзьndьr?

Detektorun detektorlama Ymsalэnэ amplitudadan asэlэ etmYk ьзьndьr.

GьclYndiricisinin gьclYnmY Ymsalэnэ dYyiєmYk ьзьndьr.

Geteroidin vasitYsi ilY tezlik зeviricisini tYnzimlYmYk ьзьndьr.

Aralэq tezlik gьclYndiricisinin sabit qalan, bir aralэq tezliyindY iєlYmYsi ьзьndьr.

Зeviricinin gьclYnmY Ymsalэnэ artэrmaq ьзьndьr.

Detektorun зэxэєэndakэ rYqslYrin tezliyi hansэ diapazonda olur?

YьksYk tezlik diapazonunda.

Aralэq tezliyindY.

Metrlik tezliklYrdY.

Alзaq tezlik diapazonunda.

Santimetrlik diapazonda.

ЏgYr зэxэє rYqsinin spektrindY yeni tezlkli rYqslYr olmazsa , onda зevrilmY hansэ dцvrYdY aparэlmэє olar.

Yalnэz qeyri-xYtti.

Yalnэz parmetrik.

Yalnэz xYtti.

Qeyri-xYtti parametrik.

Xarakteristikasэnэn aєaрэ dьєYn hissYsi olan.

Analiz mYsYlYsindY verilmiє x(t) siqnalэna gцrY koordinat sistemindY hansэ kYmiyyYtin qrafiki qurulur.

DцvrYnin keзiriciliyinin.

Зэxэє mьqavimYtinin z(t).

DцvrYnin tam mьqavimYtinin.

Зэxэє gYrginliyinin u(t).

Зэxэє enerjisinin P(t).

Tranzistorlu vY diodlu detektor sxemlYrinin iєindY Ysas hansэ fYrq var.

Эєзi nцqtY xarakteristikanэn mьxtYlif nцqtYlYrindY yerlYєir.

Onlarэn yьk mьqavimYtlYri bir-birindYn fYrqlYnir.

Tranzistorlu detektor sxemindY зэxэє siqnalэnэn harmonikalarэ az olur.

Tranzistor sxemindY siqnalэn detektorlamasэndan YlavY gьclYnmY dY baє verir.

Tranzistor detektorunda giriєY verilYn siqnalэn amplitudasэ daha bьyьk olur.

SxemlYrdY kvadrator hansэ xarakteristikalэ dцvrYdir.

XYtti dYyiєYn induktivlikdir

YьklYnmiє kondensatordur.

XYtti dYyiєYn rezistordur.

Xarakteristikasэ kvadratik dYyiєYn qeyri-xYtti dцvrYdir.

XYtti parametrik dцvrYdir.

Summator hansэ xarakteristikalэ dцvrYdir..

Эnteqrallayici qeyri-xYtti.

Эkinci dYrYcYli ьstlь polinomla xarakterize edilYn qeyri-xYtti.

ЏtalYtli qeyri-xYtti

Dьz xYtt qanunu ьzrY dYyiєYn.

ЏtalYtsiz qeyri-xYtti.

SxemlYrdY invertor hansэ YmYliyyatэ yerinY yetirir

Verilmiє iki kYmiyyYtin cYmini tapэr.

RYqsin pozulmuє fazasэnэ bYrpa edir.

Siqnalэn tezliyini ikiqat artэrэr.

GiriєdYki siqnalэn fazasэnэ 180 dYrYcY dцndYrir.

Verilmlє iki kYmiyyYtin fYqini tapэr.

SxemlYrdY eksponatorun funksiysэ nYdYn ibarYtdir.

Зэxэє siqnalэnэn harmonikalarэnэn gьcьnь tYyin etmYkdir.

Giriє vY зэxэє siqnallarэnэ tezliyY gцrY bir-birindYn ayэrmaqdэr.

Loqariflanmэє funksiyalarэ ьstlь polinomlu sэra єYklindY gцstYrmYdir.

Loqariflanmэє siqnalэn antiloqarifm funksiyasэnэ almaqdэr.

Verilmiє iki funsiyanэ bir-birinY vurmaqdэr.

Tezlik зeviricisindY daєэyэcэ (0),aralэq (ar) vY geterodin (get) tezliklYri bir-biri ilY necY YlaqYdardэrlar?

=- 2 .


=2 -- .

= 4+ 3


=

= -3


Tezlik зeviricisinin xarakteristikasэ nYyY deyilir?

Geterodin rYqsinin amplitudunun зэxэє siqnalэnэn amplituduna olan nisbYtinY

Зэxэє siqnalэnэn tezliyinin giriє siqnalэnэn tezliyinY olan nisbYtinY deyilir.

Зэxэє siqnalэnэn faza sьrьєmYsinin giriє siqnalэnэm faza sьrьєmYsinY olan nisbYtinY.

Tezliyi зevrilmiє rYqsin`amplitudunun verilmiє siqnalэn amplitudundan olan asэlэlэрэna.

Geterodin rYqsinin amplitudunun giriє siqnalэnэn amplituduna olan nisbYtinY

Hansэ faza fэrlandэrэcэsэ HilbertY gцrY зevirici adlanэr?

Siqnalэn aєaрэ tezlikli harmonikalarэnэ qYdYr fэrladan.

Bьtьn harmonikalarэn fazalarэnэ sabit saxlayan.

Bьtьn harmonikalarэn fazalarэnэ µ § qYdYr dцndYrYn.

Bьtьn harmonikalarэn fazalarэnэ µ § qYdYr dцndYrYn.

YьksYk tezlikli harmonikalarэn fazalarэnэ qYdYr dYyiєYn.

MьrYkkYb rYqslY amplitud modulyasiyasэnda aєaрэ yantezliukli rYqslYr necY yazэlэr?

n

-MьrYkkYb alзaq tezliklY amplitud modulyasiyasэnda yuxarэ yantezlikli rYqslYr necY yazэlэr?

2 n


n-

1)


+

n

MьrYkkYb rYqslY amplitud modulyasiyasэnэ apardэqda yan tezlikli rYqslYr necY yazilir2 n

n-


1)

n

Amplitud modulyasiya Ymsalэ hansэ цlзьlYrlY ifadY olunur?AmperlYrlY

µ §-lY


Faradlarla

FaizlYrlY

DYrYcYlY.

Amplitud modulyasiya Ymsalэ - M nYyin funksiyasэdэr?

daєэyэcэnэn sьrьєmY bucaрэnэn

daєэyэcэ rYqsin gьcьnьn.

modullanmэє rYqsin amplitud dYyiєmYsinin.

modullayэcэ rYasin tezliyinin.

daєэyэcэnэn faza bucaрэnэn.

Modulyasiyada daєэyэcэ vY modullayэcэ rYqslYrin vurulmasэ hansьэ dцvrYdY olur?

Emitter dцvrYsindY.

Bazanэ giriєindY.

Yьk dцvrYsindY.

Kollektor dцvrYsindY.

Qeyri-xYtti gьclYndiricidY

MьrYkkYb rYqslY amplitud modulyasiyasэnda m1, m2, m3 ... mn Ymsallarэ necY adlanэr?

Amplitud

Keзid.


Aralэq.

Qьsursuz modulyasiya Ymsalэ

Tam modulyasiya.

MьrYkkYb rYqslY amplitud modulyasiyasэnda spektrin eni necY tYyin edilir vY necY yazэlэr?

Modullayэcэ rYqslYrin amplitudu ilY vY 2Umin . olur.

Modullayэcэ rYqslYrin orta tezliyi ilY.vY 4 or olur.

Modullayэcэ rYqslYrin Yn kiзik tezliyi ilY vY 2min olur.

Modullayэcэ rYqslYrin Yn yьksYk tezliyi ilY vY 2 max olur.

Modullayэcэ rYqslYrin birinci harmonikasэnэn tezliyi ilY vY 21 olur.

Nitqin vY musiqi proqramlarэnэn vertiliєindY uyрun olaraq Yn yьksYk tezliklYr hansэlardэr.

Nitqin veriliєindY 20 kHs, ,musiqinin veriliєindY 3-5kHs.

Nitqin veriliєindY 3 MHs, musiqinin veriliєindY 8-10 MHs.

Nitqin veriliєindY 10000Hs,musiqinin veriliєindY 30-40 kHs.

Nitqin veriliєindY 3kHs , musiqinin veriliєindY 10-15 kHs.

Nitqin veriliєindY 1000Hs , musiqinin veriliєindY 1-3 kHs.

Kollektor modulyasэnda modullayэcэ siqnal tranzistorun hansэ dцvrYsinY verilir.

Baza - kollekytor

Daєэyэcэ rYqslY ardэcэl

Emitter.

Kollektor dцvrYsinY

Baza.

Amplitud modulyasiyasэnda statik modulyasiya xarakteristikasэnэn nYyY deyilir?Зэxэє gYginliyinin modulyasiya Ymsalэndan olan asэlэlэрэna.

Зэxэє gYginliyinin giriє gYrginliyinY gцrY dYyiєmYsinY.

Эk1 cYrYyanэnэn modulyasiya Ymsalэndan olan asэlэlэрэna.

Эk1 cYrYyanэnэn baza gYrginliyindYn olan asэlэlэрэna.

Зэxэє siqnalэnэn tezlik zolaрэnэn giriє siqnalэnэn tezlik zolaрэna olan asэlэlэрэna.

Amplitud modulyasiyasэnda bцyьk modulyasiya Ymsalэ almaq ьзьn iєзi nцqtYsi modulyasiya xarakteristikasэnэn hansэ hissYsindY gцtьrьlmYlidir?

baєlanрэc

aєaрэ qeyri-xYtli

yuxarэ qeuri-xYtti.

orta dьzxYtli.

aєaрэ dьєYn.

Anod amplitud modulyasiyasэnda hansэ gYrginliklэYr sabit qalэr vY hansэ dYyiєir?

SьrьєmY vY yьksYktezlikli rYqslYr sabit qalэr, anod gYrginliyi dYyiєir.

Alзaqtezlikli vY daєэyэcэ rYqslYr sabit qalэr ,sьrьєmY gYrginliyi dYyiєir.

SьrьєmY vY modullayэcэ sabit qalэr, yьksYktezlikli rYqslYr dYyiєir.

SьrьєmY gYrginliyinin tYsiri altэnda anod gYrginliyi dYyiєir,daєэyэcэ rYqslYrin amplitudu sabit qalэr.

HYr ьз rYqsin amplitudu dYyiєir.

Эki yantezlikli siqnallarэ almaq ьзьn hansэ sxemlYrdYn istifadY edilir?

Diferensiallayэcэ.

Qeyri-xYtti gьclYndiricilYrdYn.

Эnteqrallayэcэ.

Balans modulyatorlarэndan.

Fazafэrlandэrэcэ

HansY modulyasiya bir yanzolaqlэ modulyasiya adlanэr?

Tezlik spektrindY yuxari yanzolaрэ olmayan.

Tezlik spektrindY harmonikalarэ olmayan.

Tezlik spektrindY daєэyэcэsэ olmayan.

Daєэyэcэsэz bir yanzolaqlэ siqnalэn alэnmasэnэ tYmin edYn.

TYrkibindY yalnэz daєэyэcэ tezlikli siqnal olan.

Detektorlamada nY YldY edilir?

Modullanmэє siqnal aralэq tezlikli siqnala зevrilir.

Modullanmэє siqnaldan onun yantezlikli hissYsini ayэrэr.

Bir nцv modullanmэє siqnalэ digYr nцv modullanmэє siqnala зevirir.

Modullanmэє siqnaldan onun informasiya daєэyan hissYsini ayэrэr

Modullanmэє siqnalэn sabit hissYsini ayэrэr.

Detektor hansэ funksiyanэ yerinY yetirir.

Kombinasiyalэ rYqslYrin Yn yьksYk tezlikli rYqsini ayэrэr.

Aralэq tezlikli modullanmэє rYqslYri daєэyэcэ tezlikli modullanmэє rYqslYrY зevirir.

ModullanmYє rYqslYrin tezliyini dYyiєir.

Kombinasiya tezlikli rYqslYrdYn tezlikli faydalэ rYqsi ayэrэr.

Alзaqtezlikli rYqslYrin harmonikalarэnэ ayэrэr.

RC Avtogeneratorunda bir RC dцvrY fazanэ neзY dYrYcY dцndYrY bilэr?

900.

1800.


450.

900-yY qYdYr.

2700.

Detektorun xarakteristikasэnэn tYrifi necYdir?Зэxэє cYrYyanэnэn amplitudunun modullayэcэ gYrginliyin amplitudundan olan asэlэlэрэnэ gцstYrir.

Modullayэcэ rYqsin amplitudasэnэn daєэyэcэ rYqsin amplitudasэ olan nisbYtini gцstYrir.

Qeyri-xYtti elementin xarakteristikasэnэn dikliyinin daєэyэcэ rYqsin gYrginliyininampliruduna olan nisbYtini gцstYrir.

Зэxэє cYrYyanэnэn amplitudunun daєэyэcэ rYqsin amplitudundan olan asэlэlэрэnэ gцstYrir.

Detektorlama cYrYyanэnэn iєзi nцqtYnin dikliyinY olan nisbYtini gцstYrir.

Kvadratik detektor hansэ detektora deyilir?

Detektorun зэxэєэnda cYrYyan kvadratik asэlэlэqla dYyiєYrsY o kvadratik olar.

Эє rejimi xarakteristikanэn dьzxYtli hissYsindY oldukda o kvadratik olur.

Эєзi nцqtY xarakteristikanэn yuxarэ Yyri hissYsindY olduqda detektor kvadratik adlanэr.

Xarakteristikasэ [ d] kvadratik asэlэlэqla dYyiєYn detektor kvadratik olur.

SxemdYki R mьqavimYti kvadratik єYkildY dYyiєYrsY, detektor kvadratik olar.

Diod detektorunun xYtti rejimdY iєlYmYsi ьзьn giriє gYrginliyinin qiymYti tYqribYn neзY Voltdan kiзik olmalэdэr?

(0,02- 0,05)Voltdan.

(0, 05-0,2)Voltdan.

(0,05-0,1)Voltdan.

( 0,5-1)Voltdan.

( 0,01-0,06)Voltdan.

Tor detektoru hansэ funksiyalarэ yerinY yetirir.

Siqnalэn tYkrarYn modullanma

ModullanmYє rYqsin detektorlanma

Giriє siqnalэnэn dьzlYnmY.

Detektorlama vY gьclYnmY.

SьzgYc

Detektorda alзaqtezlikli gYrginliyin tYhrifsiz gьclYnmYsi ьзьn hansэ tYdbir gцrьlьr?GьclYndirilYn gYrginliyin qiymYti anod-tor xarakteristikasэnэn aєaрэ Yyri hissYsindY gцtьrьlr.

GьclYndiricinin anod-tor xarakteristikasэnэn iєзi nцqtYsi Yyri hissYdYn kYnara зэxmamalэdэr.

Yьk mьqavimYti induktivliklY єuntlanmalэdэr.

GьclYndirilYn gYrginliyin qiymYti anod-tor xarakteristikasэnэn dьzxYtli hissYsindYn kYnara зYxmamalэdэr.

GьclYndirilYn gYrginliyin qiymYti anod-tor xarakteristikasэnэn yuxarэ Yyri hissYsindY gцtьrьlr.

Detektorun зэxэєэ kondensatorla nY mYqsYdlY єuntlanэr?

R mьqavimYtindYn alзaqtezlikli cYrYyanэn keзmYmYsi ьзьn.

Зэxэє dцvrYsi ilY detektorun mьqavimYtini uyрunlaєdэrmaq ьзьn.

Yьk mьqavimYtindYn cYrYyanэn yьksYk harmonikalarэnэn keзmYsi ьзьn.

Зэxэє cYrYyanэnэn alзaqtezlikli hissYsinin rezistordan keзmYsi ьзьn.

Зэxэєda rezonansэn yaranmamasэ ьзьn.

Diod detektorunda зэxэє cYrYyanэnэn formasэ nY єYklindY olur?

Sinusoidal

SцnYn rYqslYr.

Sabit cYrYyan.

Эmpulslar.

Trapeseidal.

Tezlik modulyasiyasэnda daєэyэcэnэn hansэ parametri modullayэcэnэn hansэ parametrinY mьtYnasib olaraq dYyiєir.

Daєэyэcэnэn fazasэ modullayэcэnэn fazasэna.

Daєэyэcэnэn tezliyi modullayэcэnэn tezliyinY.

Daєэyэcэnэn amplitudu modullayэcэnэn amplituduna.

Daєэyэcэnэn tezliyi modullayэcэnэn amplitudasэna.

Daєэyэcэnэn fazasэ modullayэcэnэn tezliyinY.

Hansэ modulyasiya nцvlYri bucaq modulyasiyasэna aiddir.

Эki yantezlikli

Amplitud.

Amplitud vY tezlik.

Tezlik vY faza.

Bir yan tezlikli

Tezlik modulyasiyasэnda rYqsin tezlik zolaрэ (spektri) nY qYdYr gцtьrьlьr?

Tezlik zolaрэ +0 qYdYr gцtьrьlьr.

Tezlik zolaрэ 0 -- 2 qYdYr gцtьrьlьr.

Tezlik zolaрэ 2 qYdYr gцtьrьlьr.

Amplitudu maksimal toplananэn q faizdYn artэq olmayan toplananlarla

mYhdudlaєmэє tezlik zolaрэ gцtьrьlьr.

Tezlik zolaрэ 4 qYdYr gцtьrьlьr.

Tezlik modulyasiyasэnda зэxэє konturuna hansэ element vY necY qoєulur?

Kondensator vY paralel.

Эnduktivlik vY ardэcэl.

Rezistor vY ardэcэl.

Reaktiv mьqavimYt vY paralel.

Rezistor vY paralel.

Tezlik modulyatorunda adYtYn hansэ elementdYn idaredici reaktiv mьqavimYt kimi istifadY edilir?

Reaktiv lampa vY ya reaktiv tranzistor sxemlYrindYn.

Reaktiv kondensatorlardan

Reaktiv induktivlidYn

LC konturlarэndan.

Fazafэrlandэrэcэlardan.

TM rYqslYrin detektorlanmasэ hansэ ьsullar vY sxemlYr vasitYsi ilY aparэlYr.

Amplitud detektoru ilY.

Sinxron detektoru ilY.

Tranzistorlu detektor sxemi ilY.

Dolayэ vY dьz ьsulla .

Anod detektoru ilY.

TM rYqslYri hansэ rYqslYrY зevrilldikdYn sonra amplitud detektoru vasitYsi ilY detektorlanэr?

FM rYqsY.

AM-TM rYqsY.

AM-FM rYqsY.

AM rYqsY.

Эnteqrallanaraq faza detektoru vasitYsi ilY detektorlanэr.

TM rYqsi AM rYqsY зevirmYk ьзьn hansэ ьsuldan istifadY edilir?

o tezliyinY kцklYnmiє konturdan buraxэlэr.

Alзaqtezlik sьzgYcindYn buraxэlэr.

Эnteqrallayyэcэ dцvrYdYn buraxэlэr.

Daєэyэcэ tezliyY gцrY kцkdYn dьєmьє konturdan buraxэlэr.

Rezonans gьclYndiricisindYn buraxэlэr.

Faza modulyasiyasэnda nYyin tYsiri altэnda hansэ parametr hansэ qanunla dYyiєir?

Daєэyэcэ rYqsin amplitudundan tYsiri altэnda modullayэcэ rYqsin fazasэ dьz xYtt qanunu ilY dYyiєir.

Daєэyэcэ rYqsin amplitudasэnэn tYsiri altэnda modullayэcэ rYqsin tezliyi dьz xYtt qanunu ilY dYyiєir.

Daєэyэcэ rYqsin tezliyinin tYsiri altэnda modullayэcэ rYqsin fazasэ dьz xYtt qanunu ilY dYyiєir.

Modullayэcэ rYqsin amplitudasэnэn tYsiri altэnda daєэyэcэ rYqsin fazasэ dьz xYtt qanunu ilY dYyiєir.

Modullayэcэ rYqsin fazasindan asэlэ olaraq daєэyэcэ rYqsin fazasэ dьz xYtt qanunu ilY dYyiєir.

Tranzistorlu faza modulyator sxemindY idarY olunan element hansэ xarakterli olur?

RC-dцvrYsi.

Aktiv rezistor.

RL-dцvrYsi.

Reaktiv mьqavimYt.

LC-dцvrYsi.

Faza modulyatorunda idarY olunan reaktiv element hansэ sxemin konturuna vY necY qoєulur?

Modullayэcэ mYbYyY ardэcэl.

MYhdudlayэcэ ilY ardicil.

Generatorun konturuna ardэcэl.

GьclYndiricinin konturuna ardэcэl ardэcэl

GьclYndiricinin konturuna paralel.

Kollektor modulyasiyasэnda modullayэcэ rYqs hansэ kYmiyyYtdir?

Aralэqtezlikli rYqs.

Geterodinin rYqslYri.

YьksYktezlikli rYqs.

Эmpuls єYkilli rYqslYr.

Эnformasiya daєэyan alзaqtezlikli rYqs.

Faza detektorunun зэxэє gYrginliyi hansэ qanunla dYyiєmYlidir?

Giriє siqnalэnэn tezliyi ilY mьtYnasib olaraq dYyiєmYlidir.

Daєэyэcэ rYqslYrin tezliyi ilY mьtYnasib olaraq dYyiєmYlidir.

Daєэyэcэ vY modullayэcэ rYqslYrin fazalar fYrqinY mьtYnasib olaraq

Giriє siqnalэnэn amlitudasэ ilY mьtYnasib olaraq dYyiєmYlidir.

Giriє siqnalэnэn fazasэnэn dYyiєmY qanununu tYkrarlamalэdэr.

Эntermodulyasiya nYdir?

Зэxэєda faydalэ siqnaldan YlavY harmonikalarэn yaranmasэdэr.

GьclYndiricidY yaranan tYhriflYrin sYbYblYrindYn biridir.

Modulyasiyanэn tYhrifY uрramasэdэr.

Normal iє prosesini pozan bir sYbYbdir.

Зэxэє spektrindY kombinasiya tezlikli rYqslYrin yaranmasэdэr.

Avtogenratorun rYqslYri haansэ enerji mYnbYyinin hesabэna yaranэr?


Kataloq: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə