SosiologiyaYüklə 5,03 Kb.

səhifə1/73
tarix30.04.2018
ölçüsü5,03 Kb.
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 
F. Q. Vahidov, T. B. Ağayev 
SOSIOLOGIYA
 
(Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti) 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 11 aprel 2005-ci il tarixili 
233 sayl ı əmri ilə ali məktəblər üçün dərs vəsaiti kimi təsdiq 
edilmişdir (Əlavə-lərlə təkrar nəşr). 
Bakı - 2008 


Elmi redaktorfəlsəfə eimbri doktoru, professor 
1. ə. 
RÜSTƏMOV 
Rəyçilər: fəlsəfə elmləri doktoru, professor 
H. R. İMANOV fəlsəfə elmləri doktoru, 
professor N. M. MİKAYILOV 
Vahidov F. Q.. Ağayev T. B. Sosiologiya. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı: 
«Təknur» nəşriyyatı, 2008, 334 s. 
Dərs  vəsaitində  sosiologiyanın  nəzəri  problemləri,  həyatımızın  yeni  sosial  hadisə  və  prosesləri,  habelə 
müasir nəzəri tədqiqatların nəticələri öz əksini tapmışdır. Vəsait ali məktəblərin tələbələri, habelə sosiologiya elminin 
problemlərinə maraq göstərən şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. 


MÜNDƏRİCAT 
Ön söz 
I
 
fəsil 
Sosiologiya cəmiyyət haqqında elmdir 
1.
 
Sosiologiya elminin meydana gəlməsi və inkişafı 
2.
 
Sosiologiyanın predmeti 
3.
 
Nəzəri və tətbiqi sosiologiya 
4.
 
Sosiologiyanın funksiyaları 
5.
 
Sosial qanunların mahiyyəti və təsnifatı. Sosiologiyanın kateqoriyaları 
6.
 
Sosial-siyasi və humanitar elmlər sistemində sosiologiyanın yeri 
II
 
fəsil. 
Cəmiyyət mürəkkəb sosial-mədəni fenomendir 
1.
 
Cəmiyyət ən ümumi sosial sistem kimi 
2.
 
Cəmiyyətin strukturu 
3.
 
Cəmiyyətin sosial sistem kimi inkişafı 
4.
 
Cəmiyyətin əlamətləri 
5.
 
Cəmiyyətin tipologiyası 
III
 
fəsil. 
Şəxsiyyət sosial sistemdir 
1.
 
Şəxsiyyət anlayışı 
2.
 
Şəxsiyyətin sosiallaşması və onun mərhələləri 
3.
 
Şəxsiyyətin sosial fəaliyyət mexanizmləri 
4.
 
Şəxsiyyətin deviant davranışı 
IV
 
fəsil. Sosial-ərazi birlikləri 
1.
 
İlkin sosial-ərazi birlikləri anlayışı 
2.
 
Şəhərin sosiologiyası 
3.
 
Kəndin sosiologiyası 
4.
 
Region spesifik sosial-ərazi sistemi kimi 
V
 
fəsil. Sosial strukturun sosiologiyası 
1.
 
Sosial struktur anlayışı 
2.
 
Sosial strukturun əsas tərkib hissələri 
3.
 
Sosial stratifıkasiya 
4.
 
Müasir şəraitdə AR sosial strukturun başlıca inkişaf meylləri 
VI
 
fəsil. Sosial qruplar 
1.
 
Sosial qrup anlayışı. Qrupların təsnifatı 
2.
 
Qrupun öyrənilməsinin əsas istiqamətləri 
3.
 
Sosial qrupların dinamikası 
4.
 
Kütlə sosial qrup kimi 
VII
 
fəsil. Sosial mobillik 
1.
 
Sosial mobillik anlayışı 
2.
 
Sosial mobilliyin səciyyəvi xüsusiyyətləri 
3.
 
Sosial mobilliyin inkişaf kanalları 
VIII
 
fəsil.  Sosial-etnik münasibətlərin sosiologiyası 
1.
 
Sosial-etnik münasibətlərin mahiyyəti və səciyyəvi cəhətləri 
2.
 
Milli-etnik problemlərin həlli yolları 
3.
 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun tənzimlənməsinin dinamikası 
4.
 
Müasir dövrdə sosial-etnik münaqişələrin kəskinləşməsinin səbəbləri 


X fəsil. 
XI fəsil. 
XII fəsil. 
IX fəsil. 
1

2

3. 
1

2

3. 
1

2

3. 
1

2

3. 
4. 
XIII
 
fəsil. 
1

2

3. 
4. 
XIV
 
fəsil. 
1

2

3. 
XV
 
fəsil. 
1

2

3. 
4. 
XVI
 
fəsil. 
1

2

3. 
4. 
XVII
 
fəsil. 
1

2

3. 
4. 
Sosial institutlar 
«Sosial institut» anlayışı 
İnstitutlaşma prosesi və onun inkişafı 
Sosial institutların funksiyaları 
Sosial təşkilatlar 
Sosial təşkilatlann mahiyyəti 
Sosial təşkilatların əsas elementləri 
Sosial təşkilatlarm formal və qeyri-formal növləri 
Sosial nəzarət 
Sosial nəzarətin məzmunu və funksiyaları 
Sosial nəzarətin strukturu 
Sosial nəzarət metodları 
Siyasətin sosiologiyası 
Siyasətin sosiologiyası sosioloji elmin mühümsahəsi kimi 
Siyasi institutların mahiyyəti və fəaliyyəti 
Siyasi sosiallaşma 
Siyasi mədəniyyət 
İdarəetmənin sosiologiyası 
İdarəetmənin sosial təbiəti və strukturu 
Sosial idarəetmənin xarakter xüsusiyyətləri və struktur ünsürləri 
Sosial idarəetmə mürəkkəb proses kimi 
Sosial idarəetmə metodları 
İctimai rəyin sosiologiyası 
İctimai rəyin mahiyyəti 
İctimai rəyin ifadə olunma vasitələri 
KİV ictimai rəyin formalaşmasının qüdrətli amilidir 
Hüquq sosiologiyası 
Hüquq sosiologiyasmm predmeti 
Şəxsiyyətin hüquqi sosiallaşması 
Şəxsiyyətin hüquqi davranışı 
Qanunvericilik sosiologiyasmm bəzi cəhətləri 
Ailənin sosiologiyası 
Ailənin mahiyyəti 
Ailənin funksiyaları 
Ailə strukturlannm tipologiyası 
Nikah anlayışı və boşanma 
Mənəvi həyatm sosiologiyası 
Təhsilin sosiologiyası 
Elmin sosiologiyası 
Dinin sosiologiyası 
Mədəniyyətin sosiologiyası 
Ədəbiyyat siyahısı 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə