Soyqirimi: tarixin qanlı salnaməsiYüklə 3,15 Mb.

səhifə9/138
tarix08.03.2018
ölçüsü3,15 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   138

Axı  linqvistikada  qəbul  edilmiş  qaydaya  əsasən,  hay dili  yüz 

seçim  əlamətinə  görə  11  qrupa  və  44  dialektə  bölünür (Bax: 

Джаикян  Г.Б.  Общее  и  армянское  языкознание.  Ереван,  1978 

г.).  Dilçi  mütəxəssislərin  fikrincə,  xalqın  bu  qədər  çoxsaylı  dil 

və  dialekt  şaxələrinin  olması  bunu  deməyə  əsas  verir  ki,  hay 

dili  bir  xalqın  dili  deyildir.  Bu,  Ermənistan  ərazisində  qədim 

məzarlıq-larda  tapılmış  kəllələrlə  də  təsdiqlənir.  Həmin  kəllə­

lərin  baş  göstəriciləri  müasir  ermənilərin  baş  göstəricilərindən 

kəskin  fərqlənir  (Bax:  Рогтнский  Я.Я., Левин  M.Г.  Антрополо­

гия. M.,  1963, с.390).  Ermənilərin  16  antropoloji  tipə  bölünməsi 

tədqiqatçıları  heyrətləndirir.  Bir  xalqın  bu  qədər  antropoloji 

fərqləri  ola  bilməz.  Belə  çıxır  ki,  haylar  və  ermənilər  arasında 

əlaqə  məsələsini  cəsarətlə  şübhə  altına  almaq  olar.  Ola  bilsin 

ki,  Ermənistan  prezidentinin  komandasında  bu  barədə  fikirlə­

şərək  başa  düşərlər  ki,  yaşayış  məntəqəsi  200-300  il  bundan 

əvvəl  məhz  Azərbaycan  adına  necə  malik  ola  bilərdi.

Başqa  bir  məsələ  barədə  də  fikirləşmək  pis  olmazdı.  Ermə­

nilər  antropoloji  baxımdan  praktik  olaraq  yeganə  xalqdır  ki, 

onlar  Cənubi  Qafqaz  xalqları  üçün  xarakterik  olan  antropoloji 

tipə  uyğun  gəlmirlər.  Aparılmış  antropoloji  tədqiqatlara  əsa­

sən  deyə  bilərik  ki,  tarixi  Azərbaycanın  qərb  hissəsinin  əhali­

si  bütün  dövrlərdə  (eneolitdən  başlamış  müasir  dövrə 

Azərbaycanın  qalan  hissəsinin  əhalisinə  oxşar olmuşdur.  Müa­

sir  Ermənistan  ərazisində  ermənilərlə  bağlı  aşkar  edilmiş  ən 

qədim  antropoloji  tapıntılar  yalnız  XVII  əsrə  aiddir  və  yalnız 

Kenaker  nekropolunda  aşkar  edilmiş  tapıntılarla  təsdiqlənir. 

Onlar  bir  sıra  əlamətlərə  (kəllə  qutusunun  forması,  üz  skeleti­

nin  quruluşu  və  s.)  görə  əvvəlki  paleoantropoloji  seriyalardan 

əsaslı  şəkildə  fərqlənir  və  yeni  etnik  komponentlərdir.

Ermənilərin  diş-çənə  sisteminin  təhlili  də  onların  Dağlıq 

Qarabağ  zonasında  aborigenlər  olmamasına  dəlalət  edir18.

«Arsax»  toponimi  də  «erməni»  toponimi  olmuş  və  əlüstü 

«Vararakn»  adlı  «erməni  məskəni»  uydurulmuşdur.  Heç  bir 

mənbədə  «Vararakn»  deyilən  məskən  adı  çəkilmir.  Əlbəttə,

33əgər  ermənilərin  tarixi  saxtalaşdırmaq  laboratoriyalarında  belə 

bir  şey  uydurmağa  və  əsası  Qarabağ  xanları  tərəfindən  qoyul­

muş  Xankəndinin  yerləşdiyi  əraziyə  bağlamağa  hələ  macal 

tapmayıblarsa.  «Berdzor»,  «Karvaçar»,  «Kaşataq»  və  bir  sıra 

başqa  uydurma  «qədim  erməni»  adları  kimi,  bu  «Vararakn» 

da  erməni  təbliğatının  faydasız  icadıdır.  Məsələn,  onlar  Azər­

baycanın  işğal  edilmiş  Ağdam  rayonunda  qanunsuz  arxeoloji 

qazıntılar  zamanı  aşkar  edilmiş  tikilinin  bünövrəsinin  ətrafın­

dakı  yeri  özbaşına,  ciddi  elmi  faktlara  əsaslanmadan  «Tiqrana- 

kert»  adlandırmağı  qərara  almışlar.  Sual  edilir:  nə  üçün  başqa 

ad  deyil,  məhz  «Tiqranakert»  və  nə  üçün  başqa  yerdə  deyil, 

məhz  bu  yerdə?  Təkcə  ona  görəmi  ki,  bu  yer  ermənilərin  xo­

şuna  gəlmişdir  və  tarixi  saxtalaşdırmaq  laboratoriyasının  ilhaq- 

çı  planlarının  həyata  keçirilməsinə  kömək  etmək  üçün,  adət­

ləri  üzrə,  saxta  şəhadətlərə  və  salnamələrə  istinad  edir  və  indi 

özləri  də  alimnüma  görkəmlə  bu  mənbələrə  istinad  edirlər?!

Əvvəllər  Azərbaycana  (məhz  Azərbaycana!)  məxsus  olmuş 

İrəvan  xanlığının  ərazisində  yüzlərlə  toponimin  sovet  döv­

ründə  vaxtilə  həmin  torpaqlarda  yaşamış  Azərbaycan  türklə­

rinin  izlərini  məhv  etmək  məqsədi  ilə  adları  dəyişdirilərək 

onlara  erməni  adları  qoyulmuşdur.  Bizim  dildə  mənası  olan 

bu  toponimlərin  erməni  dilində  heç  bir  mənası  yoxdur.  Bu 

toponimlər  haraya  yox  olmuşdur?  Şübhə  yoxdur  ki,  elə  hə­

min  tarixi  saxtalaşdırmaq  laboratoriyaları  bu  suala  cavab  ax­

tararkən  Basarkeçər  (Vardenis),  Qaranlıq  (Martuni),  Hamamlı 

(Spitak),  Cəlaloğlu  (Stepanavan),  Qarakilsə  (Sisyan),  Qarakilsə 

(Vanadzor),  Keşişkənd  (Yexeqnadzor),  Uluxanlı  və  ya Zəngiba- 

sar  (Masis),  İstibulaq  və  ya  Karvansara  (İcevan),  Dəvəli  (Ararat 

qəsəbəsi),  Gözlü  Kəmərli  (Metsamor),  Üç  Müədzin  (Eçmiəd- 

zin),  Alagöz  (Araqats),  Göyçə  (Sevan),  Arpaçay  (Axuryan)  və 

yüzlərlə  başqa  keçmiş  Azərbaycan  toponimləri  üçün  yüzlərlə 

yeni  «vararakn»lar  icad  edəcəklər.  Az  qala  Nuh  əyyamından 

qalmış  yeni  «qədim  erməni»  adlarının  guya  qeydə  alındığı  sax­

34ta  «salnamələr»  üzə  çıxacaqdır.  Elə  həmin  laboratoriyalar  işğal 

edilmiş  şəhərlər  və  kəndlər  üçün  yeni  adlar  fikirləşib  tapmış 

və  bir  müddətdən  sonra  Ermənistan  rəhbərləri  yüksək  tribuna­

lardan  çıxış  edərək  yeni  «vararakn»lar  barədə  dünyaya  car  çə­

kəcəklər.  Ermənilər  artıq  Ukraynanın  Lvov  şəhərinin  də  adını 

dəyişdirərək  onu  Aryuts  adlandırmaq  istəyirlər!

«Erməni»  mənşəli  «Arsax»  toponiminə  gəldikdə  isə,  onun 

erməni  dilinə  və  Ermənistanın  erkən  tarixinə  heç  bir  aidiyyəti 

yoxdur.  Ermənistan  prezidentinin  Gorusda  səsləndirdiyi  tezis 

savadsızlıq  dərəcəsinə  görə  adamı  mat  qoyur:  «Bu  yerin  er­

məni  adı  -  Arsax  miladdan  əvvəl  VIII  əsrdə  təsdiqlənmişdir  və 

bunu  Yerevanın  təməlini  qoymuş  I  Arqiştinin  oğlu  II  Sarduri 

təsdiq  etmişdir».  Əvvələn,  I  Arqişti  və  II  Sarduri  hay  çarları 

deyil,  Urartu  çarları  olmuşdur.  Urartu  və  hay  xalqları  müxtəlif 

xalqlar  olmuş  və  müxtəlif  dil  ailələrinə  aid  olan  müxtəlif  d il­

lərdə  danışmışlar.  Görünür,  Sarkisyan,  «yeri  gəlmişkən»,  təkcə 

albanların  deyil,  həm  də  urartuluların  mədəni-tarixi  irsinə  ta­

mah  salmışdır.  İkincisi,  bu  ad  nə  münasibətlə  birdən-birə  er­

məni  adı  oldu?  Urartu  çarı  yalnız  «Arsax»  adını  təsdiqləmiş, 

lakin  onun  erməni  toponimi  olmasını  təsdiqləməmişdir!  O, 

yalnız  qeyd  etmişdir  ki,  belə  bir  vilayət  var,  vəssalam.  Belə  çı­

xır  ki,  əgər Qafqazda Arsax  adlı  bir vilayət olması  barədə  Misir 

fironları  və  ya  Çin  imperatorları  məlumat  vermiş  olsaydı,  onda 

bu  toponim  həmin  an  hökmən  Misir  və  ya  Çin  toponimi  ola­

caqdı?  Axı  Arsax  toponimi  təkcə  Bizans  mənbələrində  onun 

adının  çəkilməsinə  görə  antik  toponim  olmamışdır!  Başabəla 

erməni  alim  və  siyasətçilərinin  saxtalaşdırma  metodları  insanı 

mat  qoyur:  onlar  əvvəlcə  hurritdilli  urartuluları  hind-Avropa 

haylarına çevirir və onların  irsini  mənimsəyir,  sonra  isə Arsaxın 

«erməni»  adı  olmasını  bəyan  edirlər.  Özü  də  yalnız  ona  görə 

ki,  baxın  ha,  təzə  peyda  olmuş  «hay»  II  Sarduri  Arsaxın  adını 

çəkmişdir.  Halbuki  dünya  tarixşünaslığında  müəyyən  edilmiş 

konsensusa  görə,  bugünkü  ermənilərin  (haylar)  istər  Arsax  to-

35

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə