SöZLƏRİn təHLÜKƏSİYüklə 58,65 Kb.

tarix12.10.2018
ölçüsü58,65 Kb.


!"#$%&'()*%+$,-%!')

)

'./01213)42567184)9:9.;298)1<):.=>5>18?4)48)0=@)1>A1B9?4)=2C898)98296;<29.;8)A4.1B1)

)

DE48) 1./01) ?56124FG) %H4.) /9.9?4.121) 8>9829.) I1J1F) /96?929.;) /4IC2) 5?1I) =829.9) .1964A) 5?1.24.>4K)=829.9)/9.<;)750)I1.)5A1.9J;F)6=@?C.G)LMJM8M)?5>4FK)?=>A29.;F;8)I4J124.1)/9.9?4.121?1.24.GGGGN)

)

O4234?4)>1J)IC)P4)69)IC89)=@<9.)B131.24.24)0=@).9>A29;8;JG)OC) F42CF9A) I.=;) P9>1A4>124) FM.9Q14A) 5A?161F1J) FM46648) A5.F1824.18) 90;/29F9>;8;) P5.F43)

1>A461.13G) O.=9?4Q4) =29.9/) 1?56929.?;.G) R829.) IC) >SJ24.18) 65H984)

1B9?4)5?4)I124Q461)F48929.)?5612G)L12)74.)I1.)J9F98)?4615>18?4?1.K)IC):.=>5>)A5.F1824.)P4)

98296;<29.?98)?9)698)350F1.G)#9F98)350?13Q4)=829.)?461<4)P4)6581)F489)34>I)5?4)I124.24.G)

+4AA9)SJ)/9:;)/=81664A?4)I524)84J4.4)92F92;6;/)31K)?5?161F1J)74.)798>;)I1.)>SJ)/9.<;)

A4.4B?48)6982;<)9829<;29)I124.G)T9??98)0;@9.AF969/)31K)>SJ24.)?4)I4J48)DA472M3421N)=29)I124.G)

)

'(!U()+UV$U&W)'8>98)79/29.;K)750)I1.)1>A1>89)=2F9?98K)74.)I1.)18>98;8)B96?92989)I124Q461)79/29.?;.G)OC)79/29.)XYZQ1)

4>.) DE99.1B01213N) Q4.4698;8;8) B12=>=B29.;8;8) 1?56929.;89) 4>9>298;.G) '8>98) +9/29.;89) >=>192) 79/29.)

[IC829.)?SP24A18)FM>I4A)F489?9)FM?9@124>181)84J4.?4)ACA98)1G)31F1)

79/29.?;.\)P4)>169>1)79/29.)[750)I1.)?SP24A)FM?9@124>181)84J4.?4)ACAF9698)IC)79/29.9)B131.)P4)>SJ)

9J9?2;];K)J=.93;2;]9)/9.<;)FM?9B14)P4)>G)91??1.\)?9@12?1.G)T928;J)I1.)8504)Q;.A?98)P4)69)6581)69.9898)

?SP24A24.)1>A1>89)=2F9/29K)IC)HM8)UP.=:9?9)FSPQC?)=298)IMAM8)?SP24A24.)OE*Z818)'8>98)+9/29.;)

O469889F4>181)P4)69)UP.=:9?9)'8>98)+9/29.;)O469889F4>181)1FJ929F;<29.G)

)

O%&UO%&$'-)O4.9I4.213) 18>9829.;8) I4.9I4.) =2F9) P4J1664A1?1.G) OC) =) ?5F43?1.) 31K) ) P921?56824.1818) 31F21618?48K)

Q4F1664A?4) ACA?C]C) FSP/5?48) 9>;2;) =2F969.9/) 74.) I1.) 18>98) 5681) 474F1664A4) F9213?1.G) %2I4AA4K)

79F;) 5681) F9.9/29.9K) /9I121664A4) P4) 7469A) A4.J184) F9213) =29) I12F4JG) O52421324K) I4.9I4.213) 5681)

7M/C/29.9)P4)5681)<98>29.9)F9213)=2F9];)84J4.?4)ACAC.G)W8>9829.)SJ)>4624.18?48)9>;2;)=29.9/K)A47>12)

P4) 69) 1<) >974>18?4) 1.4212464) I12F43) M0M8) 5681) 1F39829.) 42?4) 5AF421?1.24.G) O4.9I4.213) =) J9F98)

.59229<9)I124.)31K)IMAM8)18>9829.)F48J12)A4Q71J9A;K)>=>192)A472M34>1J213K)>1P12)7M/C/29.;)P4)P4A48?9<2;/)

>974>18?4)5681)>4P1664?4)1F39829.)42?4)5A>1824.G)

)

L"#,E$,$,-)
LSJMF2M2M3) ?M8698;8) FM@A421B) ) J48H18) F4?481664A24.181K) FM@A421B) ) 18>9829.;) =2?C/29.;) 31F1) /4IC2)

5AF4K)/16F4A248?1.F4)P4)7S.F4A)5AF43?1.G)LSJMF2M2M3)FM@A421B21324.)9.9>;8?9)I1.)I9298>)69.9?;.G)

OC) I121324.K) M8>1664AK) B131.) 9J9?2;];K) P1Q?98K) 90;/2;2;/) P4) 5A1/9?29.) 31F1) S84F21) 9F1224.?48)

/9689/298;.G)LSJMF2M2M3)SJ)1?56929.;8;)I9

LSJMF2M2M3) A4>21F) =2F9/) P4) 69) H5.1) 04312F43) ?5F43) ?5612G) LSJMF2M2M3) 74.) <56?48) 4PP42K)

I99>) 9J9?2;/29.;8;) P4) MFCF1) 18>98) 79/29.;8;) A98;F9/29) 8MF961<) 5A?1.1248) 93A1P)

FM89>1I4A?1.G)LSJMF2M2M3)>=>192)4?924A>1J2164)P4)69)31F18>4)189F)P4)5A1/9?29.;8;8)92092?;2F9>;)69)

?9) 1FA189) 124) /9.<;298F9>;89) HSJ) 6CFF9/) ?5612G) LSJMF2M2M3) F4B7CFC) IMAM8) 79229.?9) FM>I4A)

@9.93A5.)?9<;F;.G)LSJMF2M2M3)>SJM8M8)48484P1)F48929.;89)7S.F4A)P4)69)/4IC2)5AF43)98296;<29.;)

?9@12)?5612G))

)

L"#,E!,#$,-)LSJMF>MJ2M3) I91J21324) 6989

798>;) I1.) 18>98;8) ?1H4.24.1818) B4./21) 7469A) A4.J181) ) 69) ?9) SJM84F4@>C>) B131.24.181) /4IC2) 5AF4?161)

J9F98) F56?989) 0;@;.G) LSJMF>MJ2M3) 74F) ) ?4) ) 18>9829.9) SJ) ?181) 5A1/9?29.;89K) >53>C92)

F5622121324.184K) 74AA9) H561F) P4) ) >90) ?MJMF24.184) HS.4) FM89>1I4A) HS>A4.F461) 84J4.?4) ACAC.G))

LSJMF>MJ2M3) 18>9829.) 9.9>;8?9) FM@A421B2161) /4IC2) 5AF1.G) ) OC) 69899>;8?9) .9>1JFK)

98A1>5F1A1JFK) 1>29F=B=I169K) 3>58=B=I169) P4) ?1>3.1F189>169) 98296;<29.;) ?C.C.G) OC) 0=@) J9F98)

J=.93;2;]9)6=2)909)I124.G)

)

V%&%#$')^'-'&)O1.) 18>98;) A98;F9?98) =8C8) F48>CI) =2?C]C) /.C:C8) HMF98) =2C898) 429F4A24.1) 4>9>;8?9) 74F18)

18>98) 79//;8?9) .46) 69.9?;.>98>9K) IC) /4.4J21) B131.?1.G) V4.4J21) B131.24.) ?=].C2C]C) A4>?1/248F4?48)

/9I9/Q9?98) 69.9898) P4) HMF98) 5?1248) 3=F:253>) 1?56929.?;.G) O1.) 18>98) I5681) IC) QM.) B131.24.)

=2F9?98)B4921664A)HS>A4.4)I12F4JG))O5681F1J?4))=298)/4.4J21)B131.24.?48)A9F)7921)=2>9/K)=829.9)74.)

I1.) F489?9) M>AM8) H424) I124.13G) V9I9/Q9?98) F48B1) .4624.4) F9213) =298) I1.) 18>98) 6928;J) =8C8)

B131.24.124) ) M>AZM>A4) ?M<48) F4/9F29.;) HS.4) I124Q43) P4) IC) ?9) =8C8) /4.4J21216181) P4) 1898?;];)

>A5.5=A1:24.1) HMQ248?1.4Q43G) !A5.5=A1:) 18>9829.;8) 39A5/=.16929.;) I9.4?4) MFCF1) 69.98F;<)

FM7931F424.)4>9>;8?9)69.98;.G)

)

L'!-&'E'(U!'TU)L1>3.1F189>169) I1.) 18>98;) FM7931F4) 5AF43) 69) ?9) 5A813) F48I4K) >=>192) /.C:K) F1221664AK) Q18>K) ?4.1)

.48H1)P4)>G)31F1)81>I1)@M>C>1664A24.)4>9>;8?9)18>989)85/9A1P)6989

)

-!_(R^RO'TU+4.B1)F489?9)D3>585B=I169N)4Q84I124.?48)/=.@C)F489>;8;)1B9?4)5?1.G)OC)>SJ)I9

69) I99829.9) /9.<;) ?M1I4A1) HS>A4.F43K) =829.;8)
4848424.184) P4) F4?481664A24.184) 7S.F4A>1J24324) 6989<;2F9) 79229.;8;) A4>P1.) 5AF43) M0M8) 1>A1B9?4)

=2C8C.G)


)

'&V`'$'-)

'./01213)I1.)Q4.4698)31F1)I4J1)18>9829.;)FM46648)1./4)F48>CI)=2?C/29.;89)HS.4)M>AM8)75>9I)5?1.G)

'./0124.4) HS.4) 1./) 5681) 4a?9?29.9) F9213) 18>98) /.C:C?C.G) R829.) ?4.1) .48H1K) >90) B=.F9>;) 31F1) B1J131)

429F4A24.4)4>9>48)FM@A421B)1./24.1)I1.ZI1.18?48)B4./248?1.1.24.G)+4/1/4A?4K)18>9829.)9.9>;8?9)IS6M3)

FM@A421B2134.K) @M>C>48) ?4) 96.;Z>50312164) >4I4I) =29Q9/) @M>C>1) B4./24.) 6=@?C.G) !=8) A4?/1/9A29.)

HS>A4.1.)31K)1./)6928;J)A4@466M2?4)FSPQC?)=298K)I1=2=a1)4>9>;)=2F9698)I1.)98296;SJM)

74F)?4)D9209/)1./N18)8MF9648?424.184)/9.<;)9/.5>>1P)P4)A47/1.9F1J)6989P1.)5AF43)M0M8)

1>A1B9?4)=2C8C.G)'./01213)A9.1@K)F4?481664A)P4)?1H4.)>=>192)B93A=.29.?98)9>;2;)=29.9/K)FM@A421B)S23424.?4)

FM@A421B)B=.F929.?9)SJM8M)IM.CJ4)P5.1.G)'./0121618)81>I4A48)6581)B=.F9>;)=298)D5A813)P4)69)F4?481)

B4./248?1.F4N) 9?29898) Q4.46989) 4>9>48) IMAM8) 1./24.) P4) F4?481664A24.) I4.9I4.?1.K) 29318) SJ)

=.1a18922;/29.;8;) >9@2969) I12F43) M0M8) I1.ZI1.1) 124) /96896;IZ/9.;

FSPQC?2C]C) I9.4?4) 7424) ?4) 52F?4) ACA9.2;) I1.) >MICA) 6=@?C.G) O1=2=H169?9) 6928;J) I1.) 1./)

FM466482498?;.G)

)

U(*'!_E'*'#E)U8A1>5F1A1JF) 647C?124.4) /9.<;) 6S842F1<) /4.4J21) B131.?1.G) U8A1>5F1A24.) 6982;<) =29.9/) B4.J) 5?1.24.) 31K)

647C?124.))?1H4.)18>9829.?98)4>9>2;)>M.4A?4)B4./2481.24.G)R829.)4F18?1.24.)31K)647C?124.)?M8698;8)74.)

I1.)8S/A4>18?4)F4@B1)3=8>:1.9>169)6=2C)124)?M8698;)1?9.4)5AF43)81664A18?4?1.24.G)%Q84I124.4)/9.<;)

?SJMF>MJ2M6M8) IC) B=.F9>;) B4.?24.4) /9.<;) ?1>3.1F189>16969) >4I4I) =2F9/29) 6989<;K) 647C?124.18)

/.C:)31F1)A4/1I184)<4.91A)69.9?;.G)U8A1>5F1A1JF18)48)?47<4A21)F981B5>A1)+1A25.18)7931F1664A4)H42F4>1)

P4)1./1)A4F1J2164)?91.)89>1>A)1?5=2=H169>;8;8)69.98F9>;)124)=2FC

S23424.?48) ?5:=.A9>169) =2C8FC<) F126=829.29) 647C?1) +=2=3=>A) ?SP.M8?4) S2MF) ?M<4.H424.18?4)

S2?M.M2FM5F1A1JF)84)+=2=3=>A29)I9<29F;

F4?481664A1818)?4.18)3S324.18?4?1.)P4)IC)HM8)?4)SJM8M)HS>A4.F43?4?1.G)

)

^Ub'#E)^9<1JF)>=8)98?9)SJM8M))90;/)A5..=.1>A)?13A9A=.2C]C)B=.F9>;8?9)IM.CJ4))P5.48)J=.93;2;]9)F56221K)

FM.A4Q5)>9]0;)>169>1)74.439A?;.G)^9<1JF)@M>C>124)1/A1>9?1)P4)>169>1)IS7.9829.)J9F98;))IMAM8)>=>192)

/.C:29.) 9.9>;8?9) .4]I4A) /9J98;.K) ?5F=3.9A13) 9J9?2;/29.;) F47P) 5AF4324) 6989<;) FM@A421B) 4/1?4)

>971I24.181) P4) @M>C>1) [5A813\) 9J2;/29.;8) 8MF9648?424.181) 9<;/) ?1>3.1F189>16969) F4.CJ) /=6C.G)

^9<1>A24.):9.29F58A9.)?5F=3.9A16969)?5612K)HMQ2M)I1.)21?5.18)P971?)7931F1664A184)1898;.29.G)^9<1JF)

0=@)J9F98))>=8.9?98)1./01;164)05P.1248)HMQ2M)F122164A01213):.18>1:24.1)4>9>;8?9)69.98;.G)^9<1JF18)48)

/4??9.) F981B5>A1) SJM8M) XcddZXcefZQ1) 1224.) 9.9>;8?9) U2F98169?9) ) FSPQC?) =298) F1221Z>=>1921>A)

?13A9A=.2CHC8C8))B4921664A18?4)HS>A4.1.K)29318)IC)?9)A9.1@?4)FSPQC?)=298)65H984)B9<1JF)7S3CF4A1)
?5612G) D^9<1JFN) ) >SJM) 123) ?4B4) 'A92169) ?13A9A=.C) EC>>=2181) A4.4B18?48) 69.9?;2;IG) EM46648) A9.1@1)

3=8A53>A?4)>:5>1B13)1?5=2=H169)I9.4?4)?98;SJM8M)IS6M3)D^N)24)1<24?1.13K)29318)

4H4.) >S7I4A) 6928;J) MFCF1) D1?5=2=H16929.N) I9.4?4) H5?1.>4) >SJM) IS6M3) 74.B24) 1<24AF464) 57A169Q)

6=@?C.G)OC)HM8)74F18)1?5=2=H16969)18989829.)D85=ZB9<1>A24.N)9?298;.29.G)

)

(U!W#E))


(9>1JF)SJM8M)XcddZefZQ1))1224.)4.4B4>18?4)?979)/9I9.;/)IM.CJ4)P5.F1<))U2F98)B9<1JF1818))>169>1)

1?5=2=H169>;?;.G) OC) 1?5=2=H1698;8) 4>9>;8?9) ) ) 1./01213K) ) 98A1>5F1A1JFK) A=A921A9.) .5a1FK) >=>192)

?5F9/=H139K)9/.5>>169K)J=.93;2;/)P4)?1H4.)@92/29.))MJ4.18?4)9]92;/)1??1929.;)31F1):.18>1:24.)?C.C.G)

(9>1JF) >SJM) U2F98169?9) (!LUg[U2F98169) E1221Z!=>1921>A) ^4724) g9.A169>;\) :9.A169>;8;8) 1?9.4)

5A?161)F1221Z>=>1921JF)74.439A;8;8)/;>92?;2F;<)9?;?;.G)XcXcZQC)12?4)69.9?;2F;<)IC):9.A169)9.A;/)XcddZ

QM) 12?48) 5A1I9.48) U2F98169?9) A9F) 7931F1664A1) 424) 92F9]9) 8912) =2FC

EM79.1I4>18?48)>=8.9)3501.12F1<))(C.18I5./))F4734F4>18?4)Q18964A39.)A4<3129A)5298)=2C8FC

(9>1>A) .5a1F1) FM@A421B21324.184) [HMF98) =2C898\) HS.4) S2MF) ?M<4.H424.18?4) >9@298;298) F126=829.29)

18>98;8) S2MFM8?4) HM89739.) 75>9I) =2C8FC;.9>;89) @M>C>124) /9.90;29.K)

647C?124.K) 7=F=>53>C9229.) P4) 3=FFC81>A) h) >=>1921>A24.) ?9@12) 1?1G) OC) HM8) ?4) (9>1JF) 1?56929.;89)

4>9>29898) 18>98) /.C:29.;89) .9>A) H42F43) =29.G) R829.) (5=89>1>A24.) 9?298?;.;2;.29.G) (5=89>1>A24.)

I4J48) SJ24.181) >31875?24.) 31F1) A4/?1F) 5?1.24.K) 29318) IMAM8) >31875?24.4) (5=89>1>A) P4) IMAM8)

(5=89>1>A24.4)>31875?)?5F43)=2F9JG)

)))


+RER^ROWTU

+=F=>53>C9229.9) /9.<;) B4./21) FM89>1I4A) P4) =829.;8) Q4F1664A) A4.4B18?48) /4IC2) =2C8F9F9>;)

7=F=B=I169)9?298;.G)O4J48)18>9829.)7=F=>53>C9229.29))69):>1@1)@4>A4K)69)6=2C8C)9JF;<)I1.)9?9F)

69)?9)69J;/)I1.1)31F1).4BA9.)5?1.K)=829.;)D@4>A4K)?421)P4)/4FH18N)75>9I)5?1.24.G)+=F=B=I169)?979)0=@)

?181) 5A1/9?29.?98) /9689/298;.G) ,FCF1664A24K) 7=F=B=I13) 18>98) I91) ?9@121K) F484P1)

924F184)HS.4)?5612K))=8C8)Q18>1)F562184)HS.4)?464.248?1.1.G)+=F=>53>C9229.)4>.24.)I=6C)A4/1I24.4)

F4.CJ)/92F;<29.K)18?1)?4)I4J1)S23424.?4)IC)QM.))A4/1I24.)?9P9F)5?1.G)+=F=>53>C92)>SJM)?979)0=@)

D@4>A4213N)F489>;8?9)1<248?1618?48K)0=@29.;)F9P1K)25JI198)P4)69@C?)i$O*)[F9P1K)25JI198K)131Q18>21)

P4)Q18>181)?461A1B9?4)5?1.G)

)

!_-!'#E)!53>1JF) 31<124.) P4) /9?;829.) 9.9>;8?9) 4>9>>;J) B4./24.) 69.9AF9/?;.G) O4J48) FMP9B1/) 79229.?9)

74/1/4A48) ?4) 31<1) P4) /9?;829.9) 5681) 69894I4I1) IC) 131) Q18>18) B4./21)

B1J131)/C.C2C<29.9)F9213)=2F9>;?;.G)-1<1)P4)/9?;829.;)4?924A>1J)792?9)I1.ZI1.18?48)B4./248?1.F4618)SJM)

?4) I1.) ?1>3.1F189>169?;.G) !53>1JF) Z) ?1>3.1F189>1698;8) I1.) B=.F9>;?;.G) j18>24.) >SJM8M8) 4P4J184)

93A1P1>A24.)DH58?5.N)342F4>18?48)1>A1B9?4)5?1.24.G)j18>)I1=2=a1)A5.F18)=2?C]C)792?9K)H58?5.)>=>192)P4)

>169>1)A5.F18?1.G)i58?5.)Q4F1664A18)31<1213)P4)/9?;82;/)F4B7CF29.;89)6989)

kU$V


k92/)SJ24.181)P971?)I1.)/.C:)<43218?4)HS.F43)1>A4648)18>98)/.C:C?C.G)R829.)MFCF1)4Q?9?9K)MFCF1)

A9.1@4)P4)0=@)J9F98)MFCF1)4.9J164)F9213)=2?C/29.;8;)/4IC2)5?1.24.G)k92/29.)I1=2=a1K)A4I11)P4)69@C?)

=./9813) I1.21324.) ?561224.G) R829.;8) FSPQC?2C]C) 18>9829.;8) 1>A4324.184) I9]2;?;.G) R829.) DA4@466M2M8)

F47>C2CN?C.G) $9318) IC) =829.;8) FSPQC?2C]C89) 0=@) ?9) @4242) H4A1.F1.K) I524) 31) I1J) 18>9829.;8)

FSPQC?2C]C89) 1898?;/29.;) F4B7CF29.;) /4IC2) 5AF464) F4QIC.) =2C.C/G) LM8698;8) 4>9>) 69.98F9)

>MAC829.;) 31F1) @92/29.;8) FSPQC?) =2F9>;) 1?569>;) 81>I4A48) 6581?1.G) OC) 1?569) XcZQC) 4>.?4)

B=.F9299829.;) P971?) 792?9) I1.24

?SP24A24.)P971?)A9.1@K)P971?)?12)P4)P971?)4.9J164)F9213)@92/)1?569>;8;)696F9]9)I9<29?;29.G))

)

E'$$'TT%*`'$'-)E1221664A01213)524)I1.)>169>1)1?5=2=H169?;.))31K)I1.)@92/;8)P4)69)F1221)/.C:C8)F9.9/29.;8;)I9

F9.9/29.;8?98K) 9124K) ?=>AK) H58?5.) 69) ?9) ) I4<4.1664A24) ) FSPQC?) =298) 74.) QM.) I9]2;2;/?98) ) M>AM8)

75>9I) 5?1.G) OC) 0=@) J9F98) 4.9J1) 1??1929.;) 124) I9]2;) =2C.G) E1221664A01213) >4.74?24.18) IS2M8F4>1)

84A1Q4>18?4)18>9829.)9.9>;8?9)B4./24.)69.9?;.G)+92IC31)ICK)74F18)4.9J1?4)69<9698)18>9829.;8)?5612K)

@4.1A4?4)SJ)1??1929.;)124)>4.74?)04348)7S3F?9.29.;8)69)?9)7931F1664A)=./9829.;8;8)HM897;?;.G)OC)

>169>1)1?5=2=H16969)HS.4)I1.)@92/;8)8MF9648?424.1)?1H4.24.18?48)?979)M>AM8?M.G)OC)B131.)?4)?1H4.)

@92/29.;8)FSPQC?2C]C8C)92;.G)j4.4698;8)48)53>A.1F)B=.F9>;)<=P181JF?1.G)W23)I9

IC) Q4.4698) IC) QM.) 85/9A1P) @9.93A5.21) =2F9F;

F4.CJ) /9298) 9J2;/29.;8) 9J9?) =2C8F9>;8?9) P4) P4A48?9<) 7M/C/29.;8;8) 1831<9B) 5A?1.12F4>18?4) B492)

1;8?9)1.>K)<4@>1664A)P4)D/98N)9829F29.;)?C.C.>9K)

0=@)A472M3421)84A1Q424.1)=29)I124.G))

))

l%*%(g%&l%&$'-)l4A48:4.P4.213) SJ) @92/;8;8) 8MF9648?4>1) =2F9/?98) /M.C.) ?C6F9/) P4) 69) SJ) @92/;8;) >5PF43)

F489>;8?9)1<2481.G)g9A.1=A1JF)I1.)18>98;8)SJ)F4?481664A184K)Q4F1664A184)P4)48)4>9>;)SJ)F1224A184)

/9.<;) 69.9898) 5F=>1=892) FM89>1I4A18?48) /9689/298;.G) ) OC) QM.) ?M

F1224A24.24) ?=>A2C/) FMF3M8?M.K) P4A48:4.P4.24.) ?1H4.) F4?481664A24.4) P4) 7M/C/29.9) 7S.F4A24)

6989<;.29.G) OC) 4/1?4) [>169>1\) F1224A01213?48) B4./21) =2>9) ?9K) P4A48I:4.P4.213) ?SJMF>MJ) F1224A01213)

:.18>1:24.184)6=2)909)I124.G)

)

O_T(%$E'$%$`'$'-)O56842F124201213))18>98)7469A;8;K)18>98)79/29.;8;)P4)18>98;8)2469/4A181)F1224A01213):.18>1:24.18?48)/9AZ

/9A)M>AM8)75>9I)5?48)I1.)?M869HS.M;8?9)

74.) 798>;) 1./1) B4./24.18) =2F9>;) B93A;8;) /4A1664A24) A43J1I) 5?1.G) OC) 4/1?464) >971I) 18>9829.) 84A1Q4)5A1I9.124K) F1224A01213K) 1./01213K) B9<1JFK) >53>1JFK) 98A1>5F1A1JFK) 1>29F=B=I169K) 7=F=B=I169) P4)

?SJMF>MJ2M6M8)?1H4.)B=.F929.;89)/9.<;)/4A1)FMI9.1J4)9:9.9Q9/29.G)

)

E%L%('TT%*$%&U&U!W)OC.9?9)4>9>):.18>1:)=?C.)31K)I1J)I9

J48H18) =29) I124.13G) EM@A421B) F4?481) 1.>24.4) F9213) =2F929.;89) I9@F969.9/) FM@A421B) 18>9829.) I1.H4)

69<9F9];)I9Q9.F92;?1.29.G)E4?481664A24.9.9>;)4F43?9<2;/)FSPQC?)=298)FM@A421B21324.1)/4IC2)5?1.)

P4) =829.9) 7S.F4A24) 6989<;.G) OC) ?M9829.) 4F18?1.24.) 31K) =829.) I9

F4?481664A24.1)/4IC2)5AF4324)31B964A)/4?4.)658121324.)P4)B96?9)42?4)5?4))I124.24.G))

)

`RkE%L%('TT%*$'$'-)`=@F4?481664A21213) 9?4A48) I1.) S234) ?9@1218?4) FM@A421B) F4?481664A24.18) FSPQC?2C]C) 69) ?9)

FSPQC?2C]C89) <4.91A18) 69.9?;2F9>;) F489>;8?9) 1<2481.G) U8A1Z1./01) H424Q43) I9.4?4) ?98;<98?9) 0=@)

18>9829.)IC)F4B7CF?98)1>A1B9?4)5?1.G)$9318)0=@F4?481664A21213)74F)?4)F4?481664A24.18)/9.<;2;/2;)

A4Q.1?)=2C8F9>;)F489>;8?9)?9)1<2484)I124.G)O4J1)1./0124.18)/4IC2)5A?161)0=@F4?481664A21213)9829F;)

?979) 0=@) FM@A421B) F4?481664A24.18) 4?924A>1J) P4) /4??9.Q9>;89) I1.ZI1.18?48) 96.;2?;];) j48CI1)

UB.139?9)FSPQC?)=298)D9:9.A51?N)>1>A5F184)69@;8?;.G))

)

'(*_V&U!'TU)W8A5/.9>169)B4.?24.18)P4)B4921664A24.18)6581)I1.)>1>A5F?4)P971?)<4324)>92;8F9>;?;.G)OC)=)9829F9)H421.)

31K)F1221)9J2;/29.)P4)4>9>)@92/;8)8MF9648?424.1)74.)131)A4.4B18)1?569)P4)?464.24.1818)I1.H4)FSPQC?)

=29Q9];)6581)69<9F)A4.J181)69.9?;.G)W8A5/.9>169))74F)?4)74.)34>18)Q4F1664A?4)SJ)65.181)A9:F9>;)

F489>;8?9)1<2481.G)V.C:29.)9.9>;8?9)4>9>2;)B4./24.)6=@?C.G)

)

U!!'E'$TU!'TU)U>>1F1269>169)FM@A421B21324.18)>;@;;)>169>4A1?1.G)`=@)QMJ1)79229.?9)18>9829.)SJ)9J9?)1>A4324.1)

124)9>>1F1269>1698;)/4IC2)5?1.24.K)43>4.)79229.?9)IC)F4QIC.1)7469A9)3501.121.G)OC)93A))74.)798>;)I1.)

/.C:C)SJ)F4?481)?464.24.181)?1H4.)I1.)@92/;8)F4?481664A184)/C.I98)P5.F464)P9?9.)5?1.G)U?4A48)

9J2;/29.)43>4.1664A)A4<312)5?48)F1224A18)F4?481664A181)/4IC2)5?1.G)

)

!R!'U$)-%(U&$UbLW&W$EU)!=>192) ) 3489.29=>192) 18A5/.9>1698;8) A9F) 43>1?1.G) OC) 9?4A48) F4?481) 1.>K) 5A813)

F48>CI1664AK)4212213K)Q18>1)=.1658A9>169)P4)>G)9F1224.4)HS.4)69.9898)?1>3.1F189>1698;8)84A1Q4>1)31F1)

F56?989)0;@;.G)OC)9?4A48)6=@>C22C]9K)/.C:29.)9.9>;)4?9P4A4)P4)A47>12K)>471664)P4)1QA1F91)B4921664A)

31F1)J4.C.1)>=>192)A4F189A29.?98)3489.294I4I)=2C.G)OC)3489.29

[29318)I524)79229.)0=@)=2C.\K)?979)0=@)FM89>1I4A24.4)4>9>298;.m)FM46648)9J2;/29.;8)7469A)A4.J184)

C6]C8)H42F4648))6M3>43)>A98?9.A29.;8))69.9?;2F9>;K))/.C:C8)65.184))65A1.4)I12F464Q461)/96?929.;8)
FS734F248?1.F4>1)P4)>G)!=>192)3489.2992)31F1)5P>1J)18>9829.;)

?5F43)=29.G)

)

U#$WV)


UJ2;/)/.C:C)?5?13?4)FM46648)I1.)4.9J1?4)47921)9.9>;8?9))IS6M3)/.C:29.29)81>I4A?4)?979)9J)>969)

F9213)18>98)/.C:C)84J4.?4)ACAC2C.G)OC)/.C:9)?9@12)=298)18>9829.;))5A813K)?12K)?18)P4)?1H4.)>:5>1B13)

@M>C>1664A24.) I1.2498) /.C:C8C) 4.9J1?4) ACA?C/29.;) 47921) B91J184) HS.4) 6=@K) F9213)

=2?C/29.;)FSP/5)4>9>;8?9)9J2;/)9?298?;.;.;/G)UJ2;/29.)43>4.1664A)A4<312)5?48)@92/29.29)FM/961>4?4)

?979) 9<9];) >=>192) P4) 1/A1>9?1) FSP/564) F9213?1.24.G) OS6M3) /.C:29.29) 81>I4A?4) 9J2;/29.) ) QMJ1)

>42971664A24.24)31B964A248F421)=2C.29.G)O4J48)9J2;/29.)SJ24.181)96.;Q9)@92/))75>9I)5?1.24.G)

)

E'V&U(*)


E1/.98A) SJ) 989) P4A4818?48) ?1H4.) I1.) S23464) 3S048) <4@>?1.G) E1/.98A29.) /90/;829.?98) B4./21?1.24.G)

R829.) S23481) A4/1I) =2C8F9) ) /=.@C>C) 124) A4.3) 5AF1.24.G) E1/.98A29.;8) 0=@C) ?1H4.) S23424.4) SJ24.1) P4)

912424.1)M0M8)?979)69@<;)7469A)/C.F9/)MF1?124)3S0M.24.G)EM9>1.) A5.F18=2=H169?9)/90/;8)>A9AC>C)

92F9698) /90/;829.9) ?9) F1/.98A) 31F1) FM.9Q14A) 5?121.G) ^4./24.) ) 9?4A48) 4>9>) FM@A421B2164) ?5612K)

18J1I9A1) 9F1224.4) 4>9>298;.G) E1824.24) F1/.98A) SJ) P4A4818?4) 7469A29.;8;) A472M34) 92A;89) >929) I124Q43)

>1AC9>16929.29)/9.<;29

)

VU`VW()


V90/;8) 7469A1) A472M3421)I1.) >1AC9>16969)?M

18>98?;.G) O4J1) 79229.?9) /90/;8) >SJM) >169>1) >;];89Q9/) 9@A9.98) P4) /90/;8) >A9AC>C) 42?4) 5?48))

18>9829.9K)I4J48)?4)A472M34?48)CJ9/29A4648)18>9829.9)<9F12)=2C8C.G)OC)A4.1B24.)9.9>;8?9)

B4./24.)218/P1>A13)=2F96;I)?979)0=@)>169>1)@9.93A5.)?9<;6;.G)O4J48)1/A1>9?1)/90/;829.)342F4>18?48)

?4)1>A1B9?4)=2C8C.G)OC)18>9829.)1/A1>9?1)09A;A1>F9.K)9Q2;/)P4)6=@>C22C/)31F1)B93A=.29.)

MJM8?48)4.9J181)A4.3)5AF421)=2C.29.G)j585P4)-=8P58>169>;8?9)IC)>SJ)18Q4248F1<)P4)?979)F47?C?)

@9.93A5.) 42?4) 5AF1=>192) /.C:9)

F48>CI2C]C89)P4)>169>1)4/1?4>184)HS.4)A4/1I4)F4.CJ)/9298)18>9829.)84J4.?4)ACAC2C.G)UB.139?9)IC)

>SJ))74F)?4)9Q2;/)P4)A4I11)@4>A421324.?48)69@9)/C.A9.F9/)M0M8)>;];89Q9/)9@A9.98)18>9829.9)<9F12)

=2C8C.G)!=8C8QC)LCI218).9J;2;];89)HS.4)j585P.4)-=8P58>169>;8?9)9?;)0431248)/90/;8)>SJM)6928;J))

?SP24A)A4.4B18?48)>169>1)A4/1I24.4)F4.CJ)/9298)B4.?24.4)91?)5?124Q43G)

)

!WnW(UjUV)Uk*U&U($U&)!;];89Q9/) 9@A9.98) ) ) FM46648) I1.) @9.1Q1) S234?4) FM?9B14) 9@A9.98) P4) /90/;8) >A9AC>C) 42?4) 5AF43)

1>A4648)I1.)18>98?;.G)O1.)0=@)S23424.?4)>;];89Q9/)9@A9.9829.)84J9.4A)92A;8?9)>9@298;2;.G)O4J124.1)1>4)

>4.74??48) IC.9@;2F;.G) !;];89Q9/) 9@A9.9829.;8) 0=@) QMJ1) 71>>4>1) /92F9/) M0M8) A9F) J4F984A) 42?4)

5?4)I121.G))
)

V_T&'ZVU(o('

O1J24)5681)>974?4)092;<98)18>9829.;8)0=@C)9.A;/)/56.1Z/98C81)A5.F1818?48)1>A1B9?4)5AF1.K)43>184)IC)

HM8) ) >484?24.1) /96?9>;8?9) =2F9698) 18>989) FM.9Q14A) 5AF43) M0M8) D>98>Z:9:15.>N) [74.B1) F489>;)

D>484?>1JN) ?5F43?1.\) A5.F18184) M>AM82M3) P5.121.G) LSP24A18) 4.9J1>184) 1Q9J4>1J) ?9@12) =298) P4) 69)

69<9?;];) 4.9J1?4) F48J12) 7M/C/C) =2F9698K) 69) ?9) 7S3CF4A18) /98C829.?9) 5A?161) ?461<1321324.)

84A1Q4>18?4)S234?4)/92F9/)7M/C/C8?98)F47.CF)=298)18>9829.9)/56.1Z/98C81)A5.F18181)91?)5AF43)

=29.G)


)

+%E&%T$'-))

O1J) 74F.46213) ?5?13?4) 18>98) /.C:29.;K) B4.?24.) P4) 69) S23424.) 9.9>;8?9) 69.9898) MFCF1213K) I1.H4213)

[.4]I4AK)F484P1)?4>A43K)F9??1)69.?;F)P4)69)4F43?9<2;/\)71>>181))84J4.?4)ACAC.C/G)+4F.46213)74F)

:9>>1P)[)F4>4248).4]I4A)71>>1\K)74F)?4)93A1P)[F4>4248)F9??1)69.?;F)P4)69)4F43?9<2;/\)=29)I124.G)

)

L_ER-&U*'TU)L5F=3.9A169) /4?1F) 6C898) >SJM) =2CIK) F489>;) D18>9829.) A4.4B18?48) 1?9.4) =2C898N) ?5F43?1.G)

UP.=:9?9)DE99.1B01213N)Q4.4698;8;8)8MF9648?424.1)IC)1?5=2=H1698;8)69.98F9>;89)A4398)P5.F1<24.G)

OCHM8) ?5F=3.9A169) A5.F181) ?5?13?4) 524) I1.) ?SP24A) >1>A5F1) 84J4.?4) ACAC2C.) 31K) IC.9?9) 48) 9J;)

18>9829.)>4.I4>A)<4312?4)>503124.?4)89F1J4?24.4)>4>)P5.4)I121.G)OC)9829F?9)?5F=3.9A169)74F)?4)

Q4F1664A?4)18>9829.29)I4.9I4.)7M/C/29.9)F9213)=2F9/29)6989<;)B492)1

5AF4)?5?13?4))FM@A421B))B4921664A)/C.CF29.;89)F4>G)H48Q24.)A4<3129A;89)B492)/=

P5.12F4>18?4) Q42I) =2C8F9) 84J4.?4) ACAC2C.G) L5F=3.9A1698;8) IC) B=.F9>;89) 4>9>48) IS6M3) /.C:29.)

B4./21) B131.24.4) >971I) =2>929.) I524K) 9J2;/29.;8) ?9) .46184) 7S.F4A24) 6989

9.@9>;8?9) FM@A421B21324.4) ?SJMF2M2M3) HS>A4.F43) P4) A4?.1Q48) 74.) 34>18) .1B97;) M0M8) 3=F:.=F1>4)

H5AF461)I9Q9.F9/))1?56929.;)?C.C.G))

)

!R$Z!Un


D!=2N) P4) D>9]N) >SJ24.1) >169>1) A5.F18) 31F1) ^.98>98;8) 123) .5>:CI2139>;8;8) O9<) U>9FI2569>;8?9)

=AC.9Q9/29.9) FMP9B1/) =29.9/) 1>A1B9?4) =2C8F9]9) I9<29F;;)

?461=8.9)?9)?461<4Q43?1.G),FCF1664A24)D>=2N)>SJM8M8)F48929.;89)

/9I9/Q;22;/K) ?461<1321324.4) 189FK) I4.9I4.213) A4.4B?9.;) P4) J41B18) FM?9B14>1) 31F1) 9829F29.) ?9@12?1.G)

D!9]N) ?5?13?4) FM79B1J439.K) >A9I12213) P4) ?9P9F2;2;/) A4.4B?9.;K) 521A98;8) 21?5.216184) P4) 69@<;8;8)

/424I4>184)189898)<4@>)I9<9)?MC>124)/56?)5?12F421?1.)31K)E4.34J1)P4)b4./1)UP.=:9?9)IC)

A5.F18) B4./21) F489?9) 1<24812F464) I9<29F;=>1921>AN) 31F1)

FM.9Q14A)=2C8?C]C)792?9K)V4.I18)D>9]N)9?298?;.9Q9];)/.C:29.)DF4.34JN)?564)9?298?;.;2;.G)

)o('*_L)E4?481664A24.9.9>;)^4921664A)89F184)

E1224A01213K)1./01213K)B9<1JF)42567184)P4)F1/.98A29.;)P4)/90/;829.;)?4>A4324648)

UP.=:9)<4I434>1)

g=>AIC>)eXdK)($ZXppp)U-)UF>A5.?9FK)(1?5.298?)

*525B=8)qdXZrpZsYdettYK)B93>)qdXZrpZsYdefYr)

18B=uC81A5?9H918>A.9Q1>FG=.HK)

vvvGC81A5?9H918>A.9Q1>FG=.H))

)Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə