Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Teklif Çağrısının Başlığı: Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (Dİhaa)Yüklə 230,2 Kb.
səhifə1/8
tarix04.11.2017
ölçüsü230,2 Kb.
#8656
  1   2   3   4   5   6   7   8

Bu belge, proje teklif çağrısının gayriresmi tercümesidir. Yorum farklılığı olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.Sözleşme Makamı:
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Teklif Çağrısının Başlığı:

Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA)

Türkiye Ülke Bazlı Destek Programı

Sınırlı Teklif Çağrısı


Hibe Başvuru Rehberi

Bütçe Kalemi 19 04 01
İlgi: EuropeAid/136297/DD/ACT/TR
Kavramsal Notlar için son teslim tarihi: 15.12.2014


UYARI


Bu, sınırlı bir teklif çağrısıdır. İlk aşamada, sadece Kavramsal Notlar değerlendirme için sunulmalıdır. Ardından, Kavramsal Notları ön elemeden geçen başvuru sahipleri bir Tam Başvuru Formu sunmaya davet edilecektir. Tam Başvuruların değerlendirilmesinin ardından, ilk aşamada şartlı olarak seçilen başvuru sahipleri bir uygunluk denetiminden geçirilecektir. Bu denetim; Sözleşme Makamı tarafından talep edilen destekleyici belgeler, imzalanan ve başvuruyla birlikte gönderilecek olan “Başvuru Sahibi Beyanı” esas alınarak gerçekleştirilecektir.
İçindekiler

1.DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI İÇİN AVRUPA ARACI TÜRKİYE PROGRAMI 4

1.1.Arka plan 4

1.2.Programın hedefleri ve öncelikli alanlar 4

1.3.Sözleşme Makamı tarafından sağlanacak mali destek 62.TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR 7

2.1.Uygunluk kriterleri 7

2.1.1.Başvuru sahiplerinin uygunluğu: (başvuru sahibi ve eş başvuru sahibi (sahipleri) 7

2.1.2.İlgili Üçüncü Taraflar 8

2.1.3.İştirakçiler (associates) ve Yükleniciler (Contractors) 10

2.1.4.Uygun Projeler: Hibe başvurusunda bulunulabilecek projeler 10

2.1.5.Giderlerin uygunluğu: hibeden karşılanabilecek giderler 13

2.2.Başvuru şekli ve yapılacak işlemler 15

2.2.1.Kavramsal Notun içeriği 16

2.2.2.Kavramsal Notlar nereye ve nasıl gönderilecek? 16

2.2.3.Kavramsal Notlar için Son Teslim Tarihi 17

2.2.4.Kavramsal Not ile ilgili diğer bilgiler 17

2.2.5.Tam Başvuru formu 18

2.2.6.Tam Başvuru formu nereye ve nasıl gönderilecek? 18

2.2.7.Tam Başvuru formu için son teslim tarihi 19

2.2.8.Tam Başvuru formu ile ilgili diğer bilgiler 19

2.3.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ 20

2.4.ŞARTLI OLARAK KABUL EDİLMİŞ BAŞVURULAR İÇİN DESTEKLEYİCİ BELGELERİN SUNULMASI 23

2.5.Sözleşme Makamının kararının bildirilmesi 25

2.5.1.Kararın içeriği 25

2.5.2.Öngörülen takvim 25

2.6.SÖZLEŞME MAKAMININ HİBE VERME KARARINI TAKİBEN PROJE UYGULAMAYA YÖNELİK KOŞULLAR 26

2.7.ERKEN UYARI SİSTEMİ VE MERKEZİ RED VERİTABANI 26

3. EKLER 27
 1. DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI İÇİN AVRUPA ARACI TÜRKİYE PROGRAMI
  1. Arka plan

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA), dünya çapında demokrasiyi ve insan haklarını sivil toplum girişimlerini destekleyerek teşvik etmeyi amaçlayan bir Avrupa Birliği programıdır. DİHAA1 Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından Mart 2014’te ve 2014-2020 dönemi için kabul edilmiş olup DİHAA (2006-2013) ile Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa İnisiyatifi (2000-2006) programlarının yerini almış; adı geçen programların üzerine inşa edilmiştir. DİHAA’nın yanıt stratejisinin hedefleri, DİHAA 2011-2013 Strateji Belgesi’nde tanımlanmıştır.2


2002’den bugüne kadar DİHAA, Türkiye’de ifade özgürlüğünden adalete erişimin arttırılması, işkence ve cezasızlıkla mücadele, kadın hakları ve kültürel çeşitliliğin korunması ve kültürel çeşitliliğe saygıya kadar uzanan çok çeşitli sorunları ele alan 100’den fazlaya projeye destek sağlamıştır. Bu destek, örgütlenmiş vatandaşların reform sürecine daha iyi katılımına olanak sağlayarak Türkiye’deki reform çabalarını tamamlayıcı bir rol oynamıştır. DİHAA Türkiye Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için:

http://www.avrupa.info.tr/en/eu-and-civil-society/what-is-the-european-instrument-for-democracy-and-human-rights-eidhr.html  1. Programın hedefleri ve öncelikli alanlar

Bu proje Teklif Çağrısının genel hedefi demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının gelişmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.


Teklif Çağrısının iki özel hedefi şu şekildedir:
1. Yerel ve ulusal düzeylerde sivil toplumun insan hakları politikalarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesine katılımının güçlendirilmesi
2. Yerel düzeyde insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve gerçekleşmesini destekleme ve bu amaçla mücadele etme çabalarında insan hakları savunucularının desteklenmesi
Proje tekliflerin özel hedeflerden birine yanıt vermesi beklenmektedir. Seçilen özel hedef başvuru formunda açık bir şekilde belirtilecektir (bkz Ek A).
Özel Hedef 1: Sivil Toplum Katılımının Güçlendirilmesi
Sivil toplum, yerel ve ulusal düzeylerde politikalarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi sürecinde insan haklarına saygı gösterilmesini ve bu hakların korunmasını ve desteklenmesini temin etme açısından hayati rol oynayabilir. Teklifler, insan hakları ihlalinin görüldüğü ya da Türkiye’de insan haklarının desteklenmesine ve korunmasına ve ayrıca, hükümet politikalarının oluşturulması ve uygulanması sürecinde insan haklarına saygının izlenmesine ihtiyaç duyulan durumlardan herhangi birini ele alabilir. Bu özel hedef kapsamında belirlenen öncelikli alanlar şöyledir:


 • ifade, vicdan, din, medya, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri;

 • adalete erişim, adil yargılanma hakkı ve yargı süreci;

 • cezaevlerinde insan hakları;

 • işkence ve kötü muamelenin engellenmesi;

 • cezasızlıkla mücadele;

 • ayrımcılıkla mücadele, kültürel haklar, azınlık hakları;

 • göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar;

 • çocuk hakları;

 • kadın hakları, LGBTI hakları, cinsiyete dayalı şiddet;

 • sosyal haklar ve fırsat eşitliği (engelliler, sendikal haklar, eğitim hakkı, sağlık ve barınma hakkı ve çevre dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla).

Burada listelenenler fikir verme amaçlı olup sadece bu alanlarla sınırlı değildir.


Özel Hedef 2: İnsan Hakları Savunucularının Desteklenmesi
İnsan hakları savunucuları toplumun, evrensel düzeyde tanınan insan hakları ve temel özgürlükleri destekleyen ve koruyan bireyleri, grupları ve organlarıdır. İnsan hakları savunucuları medeni ve siyasi hakların desteklenmesi ve korunmasının yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel hakların desteklenmesi, korunması ve gerçekleştirilmesi için çaba sarf eder. İnsan hakları savunucuları ayrıca yerli ırklar/topluluklar gibi gruplara mensup olanların haklarını da destekler ve korurlar. Bu tanım şiddet uygulayan ya da şiddet propagandası yapan kişi ya da grupları içermemektedir.3 İnsan hakları savunucularının faaliyetleri sivil toplum kuruluşları ve insan hakları aktivistlerinin örgütleri yoluyla dâhil olmak üzere, yerel ve ulusal düzeylerde yürütülebilir.
Özel Hedef 2, insan hakları savunucularının desteklenmesine yönelik çalışmaların yapılması da dâhil olmak üzere, insan haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu özel hedef kapsamındaki teklifler, hak savunucularının insan haklarının desteklenmesi ve korunması için yerel ve ulusal düzeyde mücadele ettiği herhangi bir durumun yanı sıra insan hakları ihlali durumunu da ele alabilir.
Teklifler aşağıdakileri içerebilir:


 • insan hakları savunucularının korunmasına yönelik eylemler;

 • insan hakları savunucularının teknik bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi;

 • ihlallerin izlenme ve belgelendirilmesi, insan hakları ihlallerinin mağdurları için hak arama çalışmaları, cezasızlıkla mücadele dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, insan hakları savunucuları örgütlerinin faaliyetlerini yürütme kapasitelerinin güçlendirilmesi;

 • insan hakları savunucularının afet sonrası durumlarda çalışma kapasitelerinin arttırılması;

 • proje tekliflerine insan hakları savunucularına küçük hibeler ve/veya finansal destek verilmesi de dahil edilebilir (ancak mecburi koşul değildir).

Burada listelenenler fikir verme amaçlı olup sadece bu alanlarla sınırlı değildir.


Katma değer sağlayan hususlar
Her iki özel hedef kapsamındaki proje teklifleri değerlendirilirken, aşağıdaki hususlar katma değer sağlayan unsurlar olarak düşünülecektir (bakınız bölüm 2.3 adım (1) değerlendirme tablosu puan 1.4):
(a) Katılım: Eş başvuru sahiplerinin (var ise), hedef grup ve/veya nihai yararlanıcıların mümkün olduğunca proje etkinliklerinin planlanma ve uygulama süreçlerine katılımını sağlamak ve bu şekilde, bu grupların aktif vatandaşlık ve sivil toplum temsili yönünde güçlenmeleri sağlanacaktır. Bu tür bir katılım, hedef grupların proje teklifinin hazırlanması sürecinin yanı sıra uygulamanın kilit aşamalarına ve sonuç ve etkilerinin değerlendirilmesine de dâhil olmaları anlamına gelir. Bu bağlamda, resmi olmayan ortaklıklar da teşvik edilmektedir (bkz bölüm 2.1.2 Ortaklıklar ve ortakların uygunluğu).
(b) Coğrafi Odak: Başvuru sahibinin veya (eğer varsa) başvuru sahiplerinden en az birinin genel merkezinin Türkiye’de İstanbul veya Ankara dışında olduğu projeler. Ayrıca, etkinliklerinin çoğu İstanbul veya Ankara dışında olan projeler.  1. Yüklə 230,2 Kb.

   Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə