Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaYüklə 0,51 Mb.
səhifə1/5
tarix22.05.2018
ölçüsü0,51 Mb.
#45322
  1   2   3   4   5
ZP.3/ 2017

ZA M A W I A J Ą C Y:

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Sp. z o.o.

Ul.Bożka 13 ,55-220 Jelcz-Laskowice_____________________________________________
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


       w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot kw  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29               stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zakup, dostawa, montaż , uruchomienie aparatury medycznej (laboratorium) i sprzętu IT oraz przeszkolenie personelu w ramach projektu :Poprawa opieki kardiologicznej w regionie ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia reprodukcyjnego kobiet zagrożonych chorobami sercowo-naczyniowymi poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej i sprzętu IT przez „Przychodnię Rejonowo-Specjalistyczną”

Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach

04.10.2017r.

Zatwierdził:


Prezes Zarządu

dr n. med. Janusza Bolanowskiego

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.Rozdział I

ZAMAWIAJĄCY:

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Sp. z o.o.

Ul.Bożka 13 ,55-220 Jelcz-Laskowice

http://przychodniajelczlaskowice.pl/

poniedziałek-piątek 7:30 -15:00

fax : 71 3182339

sekretariat@prs-jelcz.idsl.plRozdział II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  1. Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, w którym w odpowiedzi

na  publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy

zainteresowani   wykonawcy.  1. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.).

  1. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu

o  udzielenie  zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks

cywilny    (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 380 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.


Rozdział III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest zakup, dostawa, montaż, uruchomienie aparatury medycznej ( laboratorium) i sprzętu IT oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi w ramach :

Zadania nr 1

- Czytnik pasków do moczu 1 szt.

- Analizator do elektrolitów 1 szt.
Zadania nr 2

- Analizator hematologiczny 1 szt.- Licznik hematologiczny 1 szt.

Zadania nr 3

- Oprogramowanie laboratorium program informatyczny 1 szt.

- Serwer 1 szt.

- Komputer 4 szt.


Zadania realizowane są w ramach projektu p.n.

Poprawa opieki kardiologicznej w regionie ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia reprodukcyjnego kobiet zagrożonych chorobami sercowo-naczyniowymi poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej i sprzętu IT przez „Przychodnię Rejonowo-Specjalistyczną” Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.

Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
KODY CPV :

33100000-1 Urządzenia Medyczne

33197000-7 Medyczne urządzenia komputerowe

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

2. Wymagane parametry techniczne bezwzględne i podlegające ocenie oraz formularz ofertowy zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na każde zadanie osobno. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedno, dwa lub trzy zadania zamówienia,

3.1 W przypadku okoliczności unieważnienia postępowania Zamawiający unieważni postępowanie tylko dla danej części (zadania)

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający skorzysta z procedury odwróconej (art. 24aa ustawy Pzp) dla prowadzonego postępowania oznacza to, że badanie przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków udziału dotyczyć będzie Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie  części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.Rozdział IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 6 tygodni od podpisania umowy.
Rozdział V

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW


Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə