Spora formalı törədiclərlə yoluxmuş heyvan formalarının ərazisiYüklə 89,92 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.05.2018
ölçüsü89,92 Kb.
#45087


1

Spora formalı törədiclərlə yoluxmuş heyvan formalarının ərazisi 

dezenfeksiya edilırkən neçə %-li natrium-hidroksid məhlulundan 

istifadə edilir?  A) 1  B) 5  C) 8  D) 10  E) 7

2

Hansı xəstəlik buğdanı, çovdarı arpanı məhv edir?  A) Pas xəstəliyi  B) Pirikulyarioz  C) Kartof fitoftorası  D) Manqo  E) Pasterellyoz

3

Pirikulyarioz xəstəliyi nəticəsində hansı məhsulun 80-100%-i məhv olur?  A) Kartof  B)Çəltik  C) Kök  D) Soğan  E) Kələm

4

Pas xəstəliyi nəticəsində məhsul itkisi neçə % olur?  A) 15  B) 50  C) 25  D )75  E) 85  

5

Aşağıdakılardan hansı sinir iflic edici təsirli zəhərli maddələrə aiddir?  A) Zarın, Zoman  B) Fosgen, difosgen  C) Xlor, sian  D) 

Sianid turşusu, xlor  E) İprit, fosgen 

6

Boğucu zəhərli maddələr hansılardır?  A) Xlor, sian  B) Zarın, zoman  C) Fosgen, Difosgen  D) Sianid, iprit  E) Xlor, zoman

7

Sinir iflic edən zəhərli maddələr insan və heyvan orqanizminə necə təsir göstərir?  A) Suluq əmələ gəlir  B) Damar sisteminin 

fəaliyyəti pozulur  C) Dəri səthi şişir  D) ağızdan tüpürcək axır  E) 

İrinli yaralar əmələ gəlir

8

Aşağıdakılardan hansı kütləvi qırğın silahlarına aiddir?  1. nüvə silahı 2. aerozol  3. radiasiya  4. bioloji silah  5. torpedlər  6. 

kimyəvi silah A) 2,4,6  B) 1,4,6  C) 1,4,5  D) 1,2,3  E) 2,3,6

9

Şüa xəstəliyi neçə dərəcə olur?  A) 1  B) 3  C) 4  D) 5  E)710

4-10 kal/sm  neçənci dərəcəli yanıqlara səbəb olur?  A) 1  B) 3  C) 

4  D) Heç biri  E) 2 

11

Qoruyucu maska radioaktiv tozun neçə %-ni özündə saxlayır?  A) 70  B) 50  C) 20  D) 85  E )10

12

Heyvan bədənini neçə dərəcə temperaturlu su ilə yuyaraq radioaktiv tozdan təmizləyirlər?  A) 25-40  B ) 14-26  C) 18-23  D) 

12-22  E) 13-17 

13

Heyvan bədənini təmizləmək üçün neçə %-li sulfazol məhlulu ilə təmizləyirlər?  A) 0,25  B) 2  C) 5  D) 4  E )9

14

Yer səthinə çatan kosmik şüalanma öz enerjilərinə və tərkibinə görə neçə qrupa bölünür?  A) 2  B) 3  C) 4  D ) 6  E) 10

15

Atmosferdən yer səthinə düşən radioaktiv çöküntülərinə görə neçə qrupa bölünür?  A) 2  B) 4  C) 5  D) 6  E) 3

16

Mülayim şüalar hansı hissəciklərdən ibarətdir?  A) proton və alfa  B) proton və neytron  C) Elektron və pozitron  D) triton və deytron  

E) alfa və neytron 

17

Güclü ionlaşdırıcı şüaların enerjisi neçədir?  A) 22 mev  B) 12 mev  C) 9 mev  D) 5 mev  E) 10-15 mev

18

Şiddətli şüalar hansı hissəciklərdən ibarətdir?  A) Deytron və pozitron  B) Elektron və alfa C) Mezon və Proton  D) Triton və 

elektron 

19

Enerji çevrilmələri neçə mərhələdən ibarətdir?  A) 1  B) 3  C) 5  D) 4  E )7

20

Canlı orqanizmin hüceyrəsində neçə % su olur?  A) 35-40  B )60-90  C) 25-30  D) 10-15  E) 20-25  


21

Enerji çevrilməsinin 2-ci mərhələsində hansı proses gedir?  A) 

Atomların ionlaşması  B) Orqanizmdə bioloji reaksiya gedir  C) 

Sərbəst radikalların əmələ gəlməsi prosesi  D) Orqanizmdə kimyəvi 

reaksiya gedir   E) Molekulların ionlaşması 

22

Enerji çevrilməsinin 3-cü mərhələsində hansı proses gedir?  A) Atomların ionlaşması  B) Orqanizmdə bioloji reaksiya getməsi  C) 

Sərbəst radikalların əmələ gəlməsi D) Orqanizmdə baş verən 

kimyəvi reaksiyası prosesi   E) Molekulların ionlaşması 

23

Enerji çevrilməsinin 4-cü mərhələsində hansı proses gedir?  A) Atomların ionlaşması  B) Orqanizmdə bioloji reaksiyası prosesi  C) 

Sərbəst radikalların əmələ gəlməsi D) Orqanizmdə baş verən 

kimyəvi reaksiyalar   E) Molekulların ionlaşması 

24

Şüa  xəstəliyin 1,5-2 həftə davam edən ağırlaşma dövründə heyvanlarda hansı əlamətlər müşahidə olunur?  A) Heyvan iştahdan 

düşür, temperatur qalxır  B) Süst olur C) Qan azalır  D) Qansızma 

baş verir  E) Temperatur düşür

25

Heyvanlarda ən ağır şüa xəstəliyinin dozası nə qədərdir?  A) 250 R  B) 335 R  C) 450 R  D) 350  E )600 R 

26

Aşağıdakılardan hansı radiokimyəvi ekspetiza əməliyyatına aiddir?  1. nümunələrin seçilməsi  2. başlanğıc  3. sağalma dövrləri  4. 

radiokimyəvi analiz  5. aerozol     A) 2,3,4  B) 1,3,5  C) 1,4  D) 

2,3,5  E) 1,2.3

27

Elektoaerozol nədir?  A) Çox qütblü əlavə elektrik yükü daşıyan maye aerozol hissəcikləri  B) Cəmdəklərin zərərsizləşdirilməsi  C) 

İki sözün birləşməsi  D) Atom və molekulların ionlaşması  E) 

Sərbəst radikalların əmələ gəlməsi

28

Aerozol nədir?  A) Maye damlalarının və ya bərk hissəciklərin hava mühitindən asılı vəziyyətdə almasıB) Cəmdəklərin 

zərərsizləşdirilməsi  C) İki sözün birləşməsi  D) Atom və 

molekulların ionlaşması  E) Sərbəst radikalların əmələ gəlməsi

29

Aerozol dezinfeksiya neçə üsulla aparılır?  A) 1  B) 2  C) 3  D)  5 E) 7

30

 Şüalanmanın udulan dozasının vahidi nədir?  A) Mol  B) Kelvin  C) Coul/kq  D) Amper  E) Kandela 

31

Yüksək dispersli aerozol hissəcikləri hansı cihaz vasitəsilə almaq olar?  A) Akselerometr  B) Ampermetr  C) Barometr  D) Aİ-1 

cihazı  E) Dinamometr

32

Dezinfeksiya sözünün mənası nədir?  A) İçmək  B) Təmizləmək  C) Getmək  D) Bitirmək  E) Yoluxmanı rədd etmək  

33

Şiddətli şüanın müsbət və mənfi mezon hissəciklərində enerjisi nə qədərdir?  A) 450 mev  B) 230 mev  C) 120 mev  D) 510 mev  E) 

600 mev


34

Sedimentasiya metodu ilə nə ölçülür?  A) Atmosferdən yer səthinə 

çökən radioaktiv hissəciklərin aktivliyi.  B) Hava axımının 

titrəməsi  C) Radioaktiv şüalanmanı  D) Qüvvəni  E) Mayelərin 

sıxlığını

35

Aİ-1 cihazının ölçüsü nə qədədir?  A) 8kq  B) 12kq  C) 10,5 kq  D) 5kq  E) 14kq 

36

Aşağıdakılardan hansı baytarlıqda müalicə, proflaktika və dezinfeksiya vasitələrinin tətbiqi üçün istifadə edilə bilməz?  A) Aİ-

1  B) Dinamometr  C) UZAA  D) PVAN  E) PR-045
37

PR-045 cihazının başqa adı nədir?  A) UZAA  B) Rəng çiləyən  C) 

Aerozol inqalyator  D) Ultrasəs aerozol  E) Pnevmatik burulğan 

aerozol


38

PR-045 cihazının çəkisi nə qədərdir?  A) 700 qr  B) 10 kq  C) 8kq  

D) 422 kq  E) 332 kq 

39

Şüa xəstəyinin neçə forması var?  A) 1  B) 3  C) 4  D) 5  E) 2 40

Radioaktiv şüaların və elementlərin bioloji təsiri barədə 

monoqrafiya kim tərəfindən təsdiq edilmişdir?  A) Platon  B) 

Demokritos  C) E.S.London  D) Socrates  E) Thales

41

Rentgen şüasının bitkilərə təsiri, bitki seleksiyasında radioaktiv izotopların istifadə olunması, onun ətraf mühitə təsir etməsi 

neçənci ildə öyrənilmişdir?  A) 1934  B) 1923  C) 1673  D) 1930  

E) 1845

42

Radioaktiv şüaların maddə ilə qarşılıqlı təsiri zamanı neçə nğv enerji itkisi ayırd edilir? A) 2  B) 3  C) 5  D) 7  E) 9

43

Aşağıdakılardan hansı radioaktiv elementlərin sırasına aiddir?  A) Təbii və suni  B) Şiddətli şüalar və mülayim şüalar C) Başlanğıc və 

gizli D) Uran, aktinouran və torium  E) Ultraaerozol və 

elektroaerozol

44

Partlayıcı maddəsi, doldurulmuş vasitələrdən, bombalardan, torpedlərdən və.s ibarətdir. Bu sözlər hansı kütləvi qırğın silahına 

aiddir?  A) Bioloji silah  B) Nüvə silahı  C)Bakteroloji silah  D) 

Kimyəvi silah  E) Heç biri 

45

Yüngül zədələnmələr nə qədər təzyiq altında baş verir?  A) 0,2-0,4 kq/sm  B) 1-2 kq/sm  C) 2-3 kq/sm  D) 4-5 kq/sm  E) 6-8 kq/sm

46

Bakteroloji silahın əsasını nə təşkil edir? A) Partlayıcı maddə B) Bomba  C) Torped  D) Rikketsiyalar  E) Nüfuzedici radiasiya

47

Radionukleidlərin torpaqda olan komponentlərlə əlaqə xasəssi hansı disturla hesablanır?  A) P=mg  B) A=Nt  C) π M +  m ↔ πm 

+ M  D) F=mg  E) E= mc2  

48

Heyvanların radiasiyaya qarşı hissiyatını müəyyənləşdirmək üçün hansı anlayışdan istifadə etmək lazımdır?  A) Defoliant  B) 

Desikant  C) Latent  D) Melioidov  E) Pozitron  

49

Aşağıdakılardan hansı radiasiyaya həssas olan orqanlar göstərlmişdir?  A) Dəri, gözlər, limfa düyünləri  B) Beyin, sümük, 

sinir sistemi  C) Cinsiyyət vəziləri, əzələlər, dəri  D) Dalaq, göz, 

böyrək  E) Qırmızı sümük iliyi, dalaq, mədə-bağırsağın follikulları, 

limfa düyünləri

50

Hansı alim rentgen şüasını qurbağanın hərəkət üzvünə təsiri zamanı müvəqqəti refleksin uzanmasını müəyyən etmişdir?  A) E.London  

B) İ.R. Tarakanov  C) M. Jukovskiy  D) M. Livanov  E) N. Kavalev

51

Dəniz üzərində partlayış aparılan zaman onun neçə %-i strosferada qalır, neçə %-i isə lokal şəkildə çökür?  A) 30% və 70%  B) 25% 

və 75%  C) 85% və 15%  D) 35% və 65%  E) 45% və 55% 

52

Aşağıdakılardan hansı şüalanmaya bir qədər  az olan orqanlar göstərilmişdir?  A) Dəri, gözlər, davamlı olan orqanlar  B) Dalaq, 

cinsiyyət vəziləri  C) Sümük, böyrəklər  D ) Beyin, sinir sistemi
53

Müxtəlif növ şüaların bioloji təsiri nədən aslıdır?  A) Hansı 

qarışıqda olmasından  B) Xaric olma sürətindən  C) Daxil olma 

sürətindən  D) Enerji vermə səviyyəsindən, enerjinin ötürülmə 

xəttindən  E) Şüalanmanın növündən

54

Radioaktiv izotopların orqanizimdə paylanması növlərinə görə neçə əsas qrupa bölünür?  A) 1  B) 2  C) 3  D) 5  E) 4 

55

Hansı alimlər bor atomunu α-zərrəciklərlə mərmiləyən zaman təkcə neytronlar deyil, eyni zamanda pozitronlar əmələ gəlməsini sübut 

etmişdir?  A) M.Livanov və P.Makarov  B) İ.J.Küri və F.J.Küri  C) 

M.Jikovski və M.Livanov  D) E.London və P.Makarov  E) 

Q.Nadson və Q.Filipov

56

İti şüa xəstəliyinin birinci dövründə ilk reaksiya neçə gün davam edir?  A) 15-20 gün  B) 12-13 gün  C) 2-3 gün  D) 34-35 gün  E) 20-

23 gün 


57

Şüalanmış toyuqlarda ilk reaksiya əlaməti hansıdır?  A) Kəskin 

qusma  B) Temperaturun yüksəlməsi  C) Çəkisinin azalması  D) 

Başlarının əsməsi  E) Hərəkətin pozulması

58

Qoyun və keçilərdə şüalanmanın gizli dövrü neçə gün davam edir?  A) 1-2 gün  B) 3-4 gün  C) 4-5 gün  D) 10-15gün  E) 6-7 gün

59

Şüa xəstəliyinə tutulmuş quşların ölümlə nəticələnməsi adətənneçənci həftədə baş verir?  A) 2-ci həftə  B) 3-cü həftədə  C) 4-cü 

həftə  D) 5-ci həftə  E) 6-cı həftə

60

Qisovoy qaz xromotoqrafiyası ilə suda aparılan ümumiləşmiş müşahidə zamanı dozanın səviyyəsinin neçə olduğunu təyin 

etmişdir?  A) 1-5 hq/dm2  B) 2-3 hq/dm2  C) 4-5 hq/dm2  D) 6-7 

hq/dm2  E) 8-9 hq/dm2 

61

Heyvanları LD 50/30 dozada şüalandıran zamanı ilk üç gündə hansı əlamətləri qeyd olunur?  A) İştahanın azalması  B) Tənəffüsün 

artması  C)  Oyanma və əsmə  D) Huşun itməsi  E) Selikli qişanın 

axması 

62

Atların və eşşəklərin LD 50/30 şüalanması zamanı birinci ikinci günündə hansı əlamətlər qeydə olunur?  A) İştahanın artması, 

temperaturun yüksəlməsi  B) Tənəffüsün artması, ürək 

döyüntülərinin artması  C) Qansızma, iştahanın azalması  D) 

Tüklərin tökülməsi, köklük dərəcəsi artır  E) İştahanın azalması, 

həyacanlanmanın yüksəlməsi, başda və quyruğun ucunda 

qızartıların olması

63

E.S.London siçanlarda apardığı tədqiqatlardan müəyyən etmişdir ki, baş nahiyyəsində hansı element ilə şüalandıran zaman beyində 

funksional və morfoloji dəyişikliklər əmələ gəlir? A) Radium  B) 

Maqnezium  C) Kalsium  D) Barium  E) Natrium

64

İti şüa xəstəliyinin ikinci dövrünün gizli dövrü neçə həftəyə qədər davam edir?  A) 4-8 həftə  B) 3-6 həftə  C) 7-10 həftə D) 5-7 həftə  

E) 2-3 həftə

65

İti şüa xəstəliyinin inkişafı neçə dövrə bölünür?  A) 1  B) 3 C) 4  D) 5  E) 7 

66

Tam bölünmə dövrü nədir?  A) Radioaktiv elementlərin bəsit maddəyə çevrilənə qədər parçalanmasına B) Sabitliyin itirilməsi C) 

Protonun neytrona çevrilməsi  D) Radioaktiv maddələrin 

çirklənməsi  E) Radioaktiv maddənin yarpaqdan bitkiyə keçməsi67

Tam bölünmə dövrü nə ilə işarə olunur?  A) Alfa  B) Lyamba  C) 

Betta D) Gamma  E) Siqma

68

Heyvanlarda şüa xəstəliyi əsasən neçə yerə ayrılır?  A) 1  B) 2  C) 4  D) 5  E) 3

69

İti şüa xəstəliyinin yüngül forması neçə R-nin təsirindən əmələ gəlmir?  A) 900-1000 R  B) 600-700 R  C) 150-200 R  D) 500-600 

R  E) 800-900 R 

70

İti şüa xəstələyinin üçüncü dövründə hansı əlamətlər görünür?  A) Qanda eritrositlərin miqdarı artır  B) Ürək vurğularının pozulması  

C) Təngənəfəsliyin yaranması  D) Qəbzlik, selik qişasında qan 

sızmaları  E) Temperaturun artması

71

Neytrofillərin miqdarı neçə % azalarsa leykopeniya əmələ gələr?  A) 25-45  B) 55-65   C) 50-60  D) 75-85  E) 15-45 

72

Historadioavtoqrafiya nədən bəhs edir?  A) Radioaktiv izotopların heyvan orqanizmində dövriyyəyə daxil olmasını  B) Şüalanmaya 

məruz qalmış orqanlardan hazırlanan materiallarda radioqrafiyanın 

aparılması  C) Radioaktiv elementlərlə şüalanmış heyvanların 

daxili orqanlarında yaranan proseslərin mikroskopiyasını öyrənir.  

D) Radioaktiv elementlərin ilk aktivliyini  E) Elementlərin gümüş 

bromidə təsirini

73

Radioaktiv izotopların toksikliyinin təyin olunması nədən aslıdır?  A) Şüalanmanın növündən  B) Xaric olma sürəti  C) Daxil olma 

sürəti  D) Parçalanma müddəti  E) Kvantların möhkəmliyi  

74

Bütün növ kiçik heyvanlar üçün ölüm dozası neçədir?  A) 250 R  B) 430 R  C) 350 R  D) 1000 R  E) 540 R

75

Aşağıdakılardan hansı şüalanmanın udulan dozasının vahididir?  A) Kandela  B) Coul/kq  C) Mol  D) Kelvin  E) Amper

76

Neçə dərəcəli dozanın təsirindən heyvanlarda orta dərəcəli kəskin şüa xəstəliyi yaranır?  A) 340-450 R  B) 120-210 R  C) 332-340 R  

D) 200-300 R  E) 543-654 R

77

Xəstəliyinin sağalma dövrü şüalanmanın neçənci günü başlayır?  A) 25-30 gün  B) 21-23 gün  C) 12-20 gün  D) 19-20 gün  E) 16-18 

gün 


78

Kənd təsərrüfatı heyvanları LD 50/30 dozada şüalandıran zaman 

temperatur neçə dərəcəyə qalxır?  A) 41-42  B) 39  C) 38  D) 40  E) 

43

79Aşağıdakılardan hansı xroniki şüa xəstəliyinin əlamətləri 

göstərilmişdir?  A) İştaha azalır, temperatur yüksəlir  B) Nazik 

bağırsaqda qan sızma olur  C) Sidik ifrazatının artması  D) 

Orqanların distrofiyası baş verir, qanın əmələ gəlməsi zəifləyir, 

heyvan doğumdan kəsilir. E) Ağciyərin iltihabı, ürək 

döyüntülərinin zəifləməsi

80

Ditiokaplamat siçanların erkəkləri üçün latent doza nə qədər olur?  A) 2,5  B) 4,0  C) 5,8  D) 3,5  E) 5,0 

81

Rentgen şüasının bioloji təsirinə dair topladığı materialı kim təqdim edilmişdir?  A) E.London  B) Q. Nadson  C) T. Dilipov  D) 

A. Bekkeri  E) M.M.Nemanov

82

Neçənci ildə keçmiş SSRİ- də ABŞ- da, Anqliyada, Fransada və başqa yerlərdə yeni tədqiqat radiologiya və toksikologiya 

institutları yaradıldı?  A) 1945  B)  1975  C)  1935  D) 1946  E) 

83

Dəniz səviyyəsində zəif ionlaşdırıcı şüa neçədir?  A) 99,5 %  B) 10%  C) 20%  D) 35%  E) 15% 


84

α- zərrəciklərlə azot atomuna zərbə endirildikdə, həmin zərrəciklər 

azotun nüvəsinə daxil olaraq oradan protonu vurub çıxarmasını 

hansı alim isbat etdi?  A)M.O.Jikovski  B) E. Rezerford C) 

P.O.Makarov  D) M.H.Livanov  E) V.A.Kirşin

85

İzotop sözünün mənası nədir?  A) Nüvə  B) Maddə  C) Eyni yer  D) Şüa  E) Toxuma

86

Şüalanmadan sonra orqanlarda baş verən morfoloji dəyişiklik əlamətlərinə görə orqanlar neçə qrupa bölünür?   A) 2  B) 3  C) 4  

D) 6  E) 8

87

Aşağıdakılardan hansı şüalanmaya qarşı həssalığı bir qədər yüksək orqanlar göstərilmişdir?  A) Qırmızı sümük iliyi, dəri  B) Göz, 

dalaq  C) Cinsiyyət vəziləri, sinir sistemi  D) Qaraciyər, ağciyər, 

ürək  E) Limfa düyünləri, beyin

88

İonlaşdırıcı şüalanmanın mühitin maddəsinə təsir effekti neçə yerə ayrılır?  A) 3  B) 5  C) 7  D) 2  E) 9

89

İşləmə prinsipinə görə neçə detektor var? A) 1  B) 3  C) 4  D) 5  E) 7

90

Uran, radium və torium izotopları sırasında torpaqdan bitkiyə ən çox dövretmə qabiliyyətinə malik olan element hansıdır?  A) 

Radium  B) Berillium  C) Magnezium  D) Kalsium  E) Barium

91

Radioaktiv izotop nədir?  A) Suni yolla alınmış element  B) Nüvə parçalanması  C) Nüvə şüalanması  D) Nüvələrin çevrilməsi  E) Öz-

özünə parçalanan izotop 

92

Orta çəkisi 20-30 qr olan ağ siçanlara orta toksiki xasəssi hansı alimlər tərəfindən təyin olunmuşdur?  A) V.Ostapçuk və A.Bedelov  

B) Liçfilda və Uilkoksona  C) N.Kavalev  D) E.London və 

A.Bedelov  E) E.Nejikov və V.Ostapçuk  

93

Qevrqievin içməli su barəsində apardığı müşahidələrdən sora suda DDT-nin miqdarı hər dm3 sahəyə neçə mkqcdüşür?  A) 12,5-15 

mkq  B) 4-5 mkq  C) 6,5-7 mkq  D) 0,06-0,10 mkq  E) 17,5-18,5 

mkq

94

A- kateqoriyasının ən çox dozası neçədir?  A) 11  B) 13  C) 5  D) 19  E) 17

95

Nişanlanmış atomların köməyi ilə heyvanlarda nəyi müəyyən etmək olar?  A) Qan damarlarında qanın sürətini  B) Tənəffüsü  C) 

Temperaturu  D) Ürəyin ritmini  E) Çəkisini

96

LD 30/30 dozada şüalanmış donuzların 3-cü həftəsində hansı əlamətlər müşahidə olunur?  A) Mədə-bağırsaq sistemində 

pozğunluq  B) Bədən temperaturun qalxması  C) Bağırsaqda 

yaranın olması  D) Qansızma  E) Heyvanın çəkisinin azalması, 

təngənəfəsliyin yaranması, hərəkətin pozulması

97

Hansı xəstəliyin nəticəsində məhsul itkisi 50-100%-ə çatır?  A) Qarayar  B) Çiçək  C) Vərəm  D) Qastrit  E) Fitoftora 

98

Su quyularını dezinfeksiyası üçün tərkibində neçə % aktiv xlor olan durulmuş xlorlu əhəng məhlulu işlədilir?  A) 10%  B) 5%  C) 11%  

D) 13%  E) 14%

99

Radioaktiv sıra nədir?  A) Şüaların maddə ilə qarşılıqlı təsiri  B) Atom və molekulların ionlaşması  C) Şüalanma dozasının təyini  D) 

Başlanğıc radioaktiv elementdən başlayaraq son dayanıqlı izotopa 

qədər bir-biri ilə genetik bağlı olan elementlər sırası  E) Təbiətdə 

mövcud olan izotop
100

Təbiətdə təxminən nə qədər izotop mövcuddur?  A) 34  B) 35  C) 

40  D) 22  E) 150 

101


Dozimetriya mədir? A) İonlaşdırıcı şüalanmanın ölçülməsi, qeyd 

olunması vasitələri və prinsipləri öyrənir. B) Atom və molekulların 

ionlaşması  C) Udulan enerjinin miqdarı  D) Elektronların 

həyəcanlanması  E) Su molekullarının dissosiasiyası

102

Radioaktiv şüalanmanın birinci qrupuna hansı maddələr aiddir?  A) Təbii və suni  B) Kosmik şüalar və təbii radioaktiv maddələr  C) 

Pozitron və qamma  D) Mezon və elektron  E) Aerozol və 

ultraaerozol

103


Radiometriya nəyi öyrənir?  A) Radioaktiv maddələrin 

intezivliklərinin nəzəri və təcrübi yolla öyrənilməsi və şüalanmaya 

görə izotopların təyin olunması  B) Enerjinin miqdarı  C) Atom və 

molekulların ionlaşması  D) Şüaların maddə ilə qarşılıqlı təsiri  E) 

Su molekullarının ionlaşması 

104


Kosmik şüalar öz mənbələrinə görə neçə qrupa bölünür?  A) 1  B) 3  

C) 4  D) 5  E) 2 

105

B- kateqoriyasının ən çox dozası neçədir?  A) 11 BER  B) 13 BER   C) 12 BER  D) 1,5 BER  E) 17 BER

106


Avtoradioqrafik üsulu ilə ilk dəfə hansı alim istifadə etmişdir?  A) 

A.D.Belov  B) E.A.Nejikov  C) E.London  D) N.A.Kavalev  E) 

V.P.Ostapçuk

107


Ditiokaplamat siçanların dişilər üçün latent doza nə qədər olur?  A) 

2,5  B) 4,0  C) 6,9  D) 3,5  E) 5,0 

108

M.M.Nemanov neçənci ildə Rentgen şüasının bioloji təsirinə dair topladığı materialı təqdim etmişdir?  A) 1920  B) 1916  C) 1915  

D) 1910  E) 1925

109

LD 50/30 və AT 100/30 ilə şüalanmış heyvanlar 1ay müddətində neçə %-i ölümlə nəticələnir?  A) 10%  B) 100%  C) 20%  D) 30%  

E) 40% 


110

Radioaktiv yodun toksiklik xassəsi ilk əvvəl hansı sekresiya 

vəzisini zədələnməsi ilə əmələ gəlir?  A) Epifiz  B) Hipofiz  C) 

Böyrəküstü vəzi  D) Qalxana bənzər vəzisi  E) Mədəaltı vəzi

111

Kəskin şüa xəstəliyi zamanı heyvanda hansı əlamətlər meydana çıxır?  A) Yemdən imtina edir, ürək damar sistemində 

çatışmamazlıq olur  B) Ağciyərdə iltihab  C) Çox yatır, dəridə ağrı 

olur  D) Hərəkətin pozulması, tüklər tökülür  E) Təngənəfəsliyiin 

yaranması

112

Hansı üsul ilə heyvanlarda quduzluğu  təyin etmək olur? A)Monoqrafiya  B) Radioindikator  C) Radioimmun  D) 

Radiometrik  E) Applikat

113

Əgər əldə yenə radioaktiv maddə qalarsa, onda əlləri hansı xüsusi deraktivləşdirici maddə ilə yumaq lazımdir?  A) Silisium B) OP-8  

C) Kalsium  D) Natrium  E) Xlor 

114

Ölçüsü 5 mkm olan radioaktiv elementlərin neçə %- i ağciyərdə saxlanılır?  A) 12 %  B) 23%  C) 20%  D) 27%  E) 13% 

115


Radioaktiv izotop sezum qruppasına daxil olanlardan ən yüksək 

bioloji təhlükə yaradan izotop hansıdır?  A) Sezium-120  B) 

Sezium-190  C) Sezium-180  D) Sezium-137  E) Sezium-140

116


Orqanizmaya daxil olan radiaktiv yod-131 sağlam heyvanların 1 litr 

südündə sutka ərzində neçə % xaric olur?  A) 1%  B) 2%  C) 4%  

D) 6%  E) 8%117

Aşağıdakılardan hansı ən hərəkətli izotopdur?  A) Sezium-137  B) 

Kobalt-60  C) Kükürd-140  D) Stronsium-90  E) Kalsium-40 

118


Avtoradioqrafik nəyi öyrənir?  A) Ağ ləkələrin mənbəyini  B) 

Heyvanların daxili orqanlarını  C) Radioaktiv izotopların heyvan və 

bitkilərin müxtəlif hüceyrə və toxumalarda paylanmasını  D) Qan 

damarlarında qanın sürətini  E) Qeyri üzvi birləşmələrin 

mübadiləsini

119


Avtoqrafiya üsulu neçə yerə bölünür?  A) 3  B) 4  C) 2  D) 5  E) 6

120


Makroavtoradioqrafiya üsulu nəyi öyrənir?  A) Heyvan 

orqanizmasında dövriyyəyə daxil olmasını  B) Şüalanmanın növünü  

C) Radioaktiv maddənin miqdarını  D) Radioaktiv izotopların 

bioloji obyektlərdə gedən dəyişikliyini  E) Hüceyrənin quruluşunu

121

Avtoradioqrafiya müayinələrinin tətbiq olunma əhəmiyyəti neçə qrupa bölünür?  A) 3  B) 4  C) 5  D) 7  E) 9

122


Avtoradioqrafiya üsulu ilə nəyi müəyyənləşdirmək olar?  A) 

İzotopların toxumalarda paylanmasını  B) Hüceyrənin quruluşunu  

C) Mürəkkəb biokimyəvi dəyişiklikləri  D) İzotopların toxuma 

daxilinə toplanmasını  E) Orqanizimdə gedən şüalanmanın növünü 

və şüaların fotoemulsiyada yaratdıqları izlərə əsasən orqanizmadakı 

radioaktiv maddənin miqdarını

123

Avtoradioqrafiya üsuldan ilk dəfə hansı alim istifadə etmişdir?  A) E.S.London  B) İ.Tarakanov  C) M.Jukovskiy  D) P.Makarov  E) 

M.Livanov 

124

Mikroavtoradioqrafiya üsulu ilə nəyi müəyyənləşdirmək olar?  A) İzotopların toxumalarda paylanmasını  B) Radioaktiv izotopların 

toxuma daxilinə toplanmasının qarşısını almaq və həmçinin 

hüceyrənin quruluşunu  C) Mürəkkəb biokimyəvi dəyişiklikləri  D) 

Radioaktiv maddələrin aktivliyini E) Şüalanmanın növünü 

125

A.D.Belov neçənci ildə iki tərəfli radioavtoqrafiya üsulunu işləyib hazırlamışdır?  A) 1920  B) 1935  C) 1959  D) 1960  E) 1925  

126


Radioavtoqrafiya ilə nəyi müəyyən etmək mümkündür?  A) 

Şüalanmanın növünü  B) Ağ ləkələrin mənbəyini  C) Şüalanmış 

heyvanların daxili orqanlarını  D) Radioaktiv elementlərin tətbiq 

olunduğu sahələrdə yaratdığı izlərin fotoemulsiyasını  E) 

Radioaktiv maddələrin aktivliyini

127


A.D.Belov neçənci ildə qan zərdabında zülalın elektrofarez üsulunu 

təyin etmişdir?  A) 1972  B) 1970  C) 1980  D) 1920  E) 1970

128

Hansı alim heyvanların göz xəstəliyi zamanı applikatların tətbiq olunma üsulunu işləmişdir?  A) A.Bekkerlium  B) M.Livanov  C) 

P.Makarov  D) A.D.Belov  E) M. Jikovski  

129

Bir dəfəlik doza neçə R-dir?  A) 25-30 R  B) 35-45 R  C) 50-100 R  D) 65-80 R  E) 20-35 R 

130


Sağlam insanların istirahət vaxtı qanın kiçik dövriyyədə neçə S 

olur?  A) 12-14 S  B) 14-16 S  C) 15-18 S  D) 17-19 S  E) 5-6 S

131

Tam müalicə üçün doza neçə R-dir?  A) 135-150 R  B) 200-2000 R  C) 150-160 R  D) 135- 240 R  E) 150-210 R  

132


Mikrob neçə ölçüdə təyinə oluna bilər? A) 2  B)3  C)5  D)7  E)9

133


Uran elementi neytronlarla şüalandırdıqda davamsız yeni uran 

nüvəsi alınması neçənci ildə sübut olunmuşdur?  A) 1925  B) 1970  

C) 1939  D) 1945  E) 1960 134

Uran nüvəsi bölündükdə ayrılan enerji neçə MEV-ə bərabərdir?  A) 

123 MEV  B) 134 MEV C) 126 MEV  D) 200 MEV  E) 219 MEV

135


Ot, küləş taylarının ətrafındakı sahələr neçə metr enində 

şüalanmalıdır?  A) 11-12  B) 4-5  C) 22-25  D) 26-28  E) 17-19 

136

Peyini mexaniki sürətdə yığışdırıb xüsusi ayrılmış sahəyə neçə sm dərinlikdə yerə basdırmaq lazımdır?  A) 23-40 sm  B) 34-45 sm  C) 

46-56 sm  D) 67-78 sm  E) 70-100 sm 

137

Dezinfeksiya nədir? A) Yoluxucu xəstəlik törədən mikrobların və onların töküntülərinin məhv edilməsi  B) Suyun zərərsizləşdirilməsi  

C) Bitkilərin təmizlənməsi  D) Zəhərli maddə  E) Heyvanların 

şüalanması

138


Latent doza 200 mq/kq olduqda neçə gün müddətində zəhərlənmə 

baş verə bilər?  A) 2  B) 4  C) 3  D) 6  E) 8 

139

Latent doza 1000 mq/kq olduqda neçə gün müddətində zəhərlənmə baş verə bilər?  A) 2  B) 3  C) 4  D) 1  E) 5 

140


Latent doza 200-1000 mq/kq olduqda neçə gün müddətində 

zəhərlənmə baş verə bilər?  A) 1  B) 3  C) 4  D) 5  E) 2

141

Famid erkək heyvanlar üçün latent doza neçədir?  A) 30 mq/kq  B) 45 kq/mq  C) 25 kq/mq  D) 15 mq/kq  E) 82 mq/kq 

142


Famid dişi heyvanlar üçün latent doza neçədir?  A) 30 mq/kq  B) 

45 kq/mq  C) 25 kq/mq  D) 15 mq/kq  E) 66 mq/kq 

143

Zəhərli maddələrin orqanizmada toplanması 6,7, fasilə ilə verildikdə latent doza nə qədər olur?  A) 3,5 mq/kq B) 4,5 mq/kq  

C) 3,2 mq/kq  D) 5,5 mq/kq  E) 6,6 mq/kq 

144

Bitkilərin yerüstü orqanlarının reaktiv izotoplarla çirklənmə ölçüsü nədən aslıdır?  A) Hava şəraitindən və metroloji vəziyyətindən  B) 

Bitkilərin dövriyyəsindən  C) Torpağın fraksiyasından  D) Düşmə 

mənbəyindən  E) Ətraf mühitdən 

145


E.S.London neçənci ildə radioaktiv şüaların və elementlərin bioloji 

təsiri barədə monoqrafiyanı təqdim etmişdir?  A) 1910  B) 1911  C) 

1915  D) 1920  E) 1925 

146


Neçənci ildə Moskvada radioaktiv elementlərin toksiki təsiri barədə 

elmi tədqiqat institutları fəaliyyət göstərdi?  A) 1920  B) 1930  C) 

1970  D) 1924  E) 1990

147


Süni radioaktiv izotoplarının alınması hansı alimlər tərəfindən 

müəyyən edilmişdir?  A) Q.Nadson və T.Dilipov  B) İren və Küri  

C) M.Nemanov  və E.London  D) A.Bekri və T.Dilipov  E) 

Q.Nadson və E.London

148

Neçənci ildə M.M.Nemanov rentgen şüasının bioloji təsirinə dair topladığı materialı təqdim etmişdir?  A) 1992  B) 1996  C) 1916  

D) 1970  E) 1990

149

Yumşaq qarışıqlar neçə sm qalınlıqla qurğuşundan keçə bilər?  A) 4-5 sm  B) 3-4 sm  C) 8-10 sm  D) 2-3 sm  E) 7-8 sm  

150


Kosmik şüalar öz mənbələrinə görə neçə qrupa bölünür?  A) 1  B) 3  

C) 4  D) 5  E) 2 
Yüklə 89,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə