Sumqayit döVLƏt universitetiYüklə 219,93 Kb.
səhifə4/4
tarix17.09.2017
ölçüsü219,93 Kb.
#17
1   2   3   4

NƏTİCƏ
Arxiv və faktiki materiallar göstərdi ki, Azərbaycan psixoloqları psixologiyanın nəzəri məsələlərinə aid də müəyyən əsərlər yazmış və bu problemin həllinə biganə qalmamışlar. Lakin, Azərbaycanda psixologiyanın nəzəri məsələlərinə aid yazılan əsərlər keçmiş SSRİ ideologiyasından kənara çıxa bilməmişdir. Bu qanunauyğun tarixi faktdır. Başqa müttəfiq respublikalar kimi, Azərbaycan psixoloqları da Moskvada hazırlanmış nəzəriyyələrdən istifadə etmiş, öz tədqiqatlarında onu əsas götürmüşlər. Azərbaycanda psixoloji fikrin nəzəri mənbəyini təşkil edən mifik təfəkkür qaynaqları kölgədə buraxılmışdır. 1988-ci ildən başlayaraq rus imperiyasının dağılmağa başlaması, SSRİ-nin ləğvi xalqımızın özünə, öz soykökünə qayıtmasına şərait yaratdı. Azərbaycan psixoloqları da bu ictimai-siyasi, tarixi prosesi əliboş qarşılamadı. “Psixoloji etüdlər” (Ə.S.Bayramov, 1989), “Psixolojidüşüncələr” (Ə.S.Bayramov, 1994) adlı kitablar və onlarca başqa məqalələr həmin prosesin təsiri ilə yarandı.

Hər hansı bir elmin inkişafı müəyyən bir prinsipə, metodoloji özülə əsaslanmalıdır. Belə bir metodoloji prinsipi gözləmədən həmin elmin inkişafından danışmaq olmaz. Psixologiya elmi də müstəsnalıq təşkil etmir. XX əsrdə Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafından danışarkən keçmiş SSRİ-də bu məsələnin necə cərəyan etməsinə toxunmamaq qeyri-mümkündür. Çünki, Azərbaycan Respublikası 1920-1991-ci ilə kimi SSRİ-nin tərkibində olan respublika kimi orada cərəyan edən hadisələrin iştirakçısı və icraçısı olmuşdur. Keçmiş SSRİ-də psixologiyanın nəzəri problemlərinin öyrənilməsi işində rus psixoloqlarından K.N.Kornilov, P.P.Blonski, L.S.Vıqotski ilk təşəbbüsçülər olmuşlar. Aydındır ki, XX əsrin son on illiyinə qədər bütün elmlərin, o cümlədən psixologiyanın metodoloji əsası kimi marksizm-leninizm nəzəriyyəsi qəbul olunmuşdu. Psixologiyanın nəzəri məsələlərini də həmin təlim təşkil edirdi. Ona görə də psixologiyanın nəzəri məsələləri marksizm-leninizm metodologiyası əsasında öyrənilmişdir. Lakin, bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan alimləri və psixoloqları bu sahədə ciddi nailiyyətlər əldə etmişlər.İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT:


 1. Ümumi psixologiya A.V.Petrovskinin red. Ali məktəb dərsliyi, Bakı, 1977.

 2. Q.Əzimov “XX əsrdə Azərbaycan psixoloji fikrin inkişafı” I hissə.

 3. Q.Əzimov “XX əsrdə Azərbaycan psixoloji fikrin inkişafı” II hissə.

 4. Ə.S. Bayramov, Ə.Ə. Əlizadə. “Psixologiya”. Bakı 2006.

 5. Ə.Ə. Əlizadə. “Məhəbbət aləmi”. Bakı 1995.

 6. Ə.Ə. Əlizadə, A. Abbasov. “Ailə”. Bakı 1989.

 7. Ə.Ə. Əlizadə, A.N. Abbasov. “Ailə həyatının etika və psixologiyası”. Bakı 1988.

 8. Мария Земска “Семья и личность”. Москва 1986.

 9. Ə.S. Bayramov “Etnik psixologiya məsələləri”, Bakı, 1996.

 10. Çələbiyev N.Z. “Psixodioqnostika məsələləri” B.,ADPU, 2003.

 11. Məmmədov A.U “Təlimin psixologiyası” Bakı, 1992.

 12. Həmzəyev M.Ə.,Babayev Ş.M.“Təlim psixologiyasının bəzi məsələləri” Bakı, 1965.

 13. Mehdizadə Z.M. “Uşaq psixologiyası” I hissə,B., APİ 1982.

 14. Mehdizadə Z.M. “Uşaq psixologiyası” II hissə,B., APİ 1982.

 15. Mehdizadə Z.M. “Uşaq psixologiyası” III hissə,B., APİ 1982.

 16. N.Tusi “Əxlaqi-nasiri”.B., “Elm”,1980.

 17. Qədirov Ə.Ə., İ.N.Məmmədov . “Yaş psixologiyası”.B., “Maarif”, 1986.

 18. İpə-sapa düzülməmiş incilər.B., “Azərnəşr”, 1981.

 19. Seyidov Ə.Y. Azərbaycan pedaqoji fikrin inkişaf tarixindən. B., “Maarif”, 1987.

 20. Nəcəfov C.Ə. və b. Uşaq anatomiyası və fiziologiyası. B.,2001.

 21. Suxomlinski V.A. “Ürəyimi uşaqlara verirəm”. B., “Maarif”, 1979.

 22. Ə.T.Baxşəliyev “XX əsrdə Azərbacanda psixoloji fikrin inkişafı III hissə”,B.,ADPU,1998.

 23. Ə.Ə.Əlizadə Uşaq və yeniyetmələrin cinsi tərbiyəsi. B., “Maarif” 1986.

 24. B.H.Əliyev “Məhkəmə-psixoloji ekspertizasının ümumi nəzəriyyəsi.” Bakı, 1997.

 25. Həmzəyev M.Ə. Yaş və pedaqoji psixologiyanın əsasları. B., 2000.

 26. Tomas İsmayılov “İdman psixologiyasının bəzi aktual problemləri” Bakı, 1994.

 27. Kərimov K.Ə. Altıyaşlıların iradi keyfiyyətlərinin inkişafı üzrə işin təşkili. B., 1985.

 28. Bayramov Ə.S. “Psixoloji düşüncələr”, Bakı, 1994.

 29. Quliyev E.M. Kiçik məktəblilərdə idrak fəaliyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri.B.,ADPU,1995.

 30. Азаров Ю.П. Радость учить и учиться М., Изд-во политической литературы. 1989.

 31. Гребенников И.В. Основы семейной жизни. М., Просвещение 1991.

 32. 13.Детская практическая психология. М., «Гардарики» 2003.

 33. Мухина В.С. Психология дошкольника. М., Просвещение 1975.

 34. Мухина В.С. Детская психология. М., Просвещение 1985.

 35. Немов Р.С Психология (книга 2) М., «Владос», 1999.

 36. Немов Р.С Психология М., Просвещение, 1990.

 37. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе. М., «Академа», 2002.

 38. Кузнецова Л.В. Гармоническое равитие личности младшего школьника. М., Просвещение 1988.

 39. Байрамов А.С. “Психологические этюды”, Баку, 1989.

 40. Фридман Э.П. Занимательная приматология. М., «Знания», 1985.

 41. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə., - Psixologiya. Bakı, “Çinar-Çap”, 2006, - 620 səh.

 42. Гиппенрейтер Ю.Б. – Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: Черо, МПСИ, Омега-Л, 2006. – 336 с.

 43. Маклаков А.Г. – Общая психология. СПб.: Питер, 2006. – 583 с. Хэйес Н.,

 44. Оррелл С. – Что такое психология? – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 688 с.

 45. Лурия А.Р. – Лекции по общей психологии. СПб.: Питер, 2007. – 320с.

 46. Рубинштейн С.Л. – Основы общей психоогии. СПб., 1998 Аткинсон и др.,

 47. Введение в психологию – СПб, М., 2003. 232. с.

 48. Материал из Википедии – свободной энциклопедии.

 49. http://www.i-u.ru/

 50. http:// www.psixologiya.net/

 51. http:// www.koob.ru/

 52. Гальперин П.Я., Ждан А.Н. – Хрестоматия по истории психологии. М.: Изд-во МГУ, 1980.

 53. Bayramov Ə.S. Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiya. Bakı: 2003.

 54. Cabbarova L.M. Psixologiyada tənhalıq problemi. Bakı.1997.

 55. Bayramov Ə.S. Psixoloji düşüncələr. Bakı:1994.

 56. Bayramov Ə.S. Etnik psixologiya. Bakı:2001.

 57. Əlizadə Ə.Ə. Etnik psixologiyaya giriş. Bakı:2004.

 58. Андреева Г.М. Социальная психология. М.1998.

 59. Немов Р.С . Психология. М: 2001.

 60. Маклаков С.Я. Общая психология. М: 2006.


M Ü N D Ə R İ C A T

GİRİŞ----------------------------------------------------------------------------------------1

 1. Psixologiya tarixinin öyrənilməsi-------------------------------------------------3

 2. Psixologiya tarixində Biheviorizm və Neobiheviorizm cərəyanları----------5

 3. Psixologiyanın bir elm kimi xarakteristikası-------------------------------------10

 4. Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı--------------------------------------------14

 5. Azərbaycanda psixoloji fikrin qaynaqları və tədqiqi problemi----------------18

 6. Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişaf tarixinin dövrləşdirilməsi,

tədqiqi msələləri, problemləri və vəzifələri---------------------------------------20

 1. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında psixoloji fikrin inkişafı---------------------22

NƏTİCƏ--------------------------------------------------------------------------------------26

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT------------------------------------------------27Yüklə 219,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə