Sumqayıt Dövlət Universiteti Filologiya fakültəsi Xarici dillər kafedrasınınYüklə 22,97 Kb.
səhifə1/2
tarix25.03.2023
ölçüsü22,97 Kb.
#103137
  1   2
Tezis-Modallıq kateqoriyasının öyrənilməsində nəzəri fikirlərin inkişafı-1


Sumqayıt Dövlət Universiteti
Filologiya fakültəsi Xarici dillər kafedrasının
24.02.23 tarixində keçirilən kafedra iclası.

Protokol 10


İştirak etdilər: kafedra əməkdaşları
2. Müxtəlif məsələlər .2.1 2022-2023-cü tədris ilinin 060201-Dilşünaslıq(ingilis-dili)ixtisası üzrə 1 kurs magistrantların dissertasiya mövzülarının müzakirəsi və təsdiqi.2.2 Xarici dillər kafedrasının magistrantı Qaraşova Mayisə Elşad qızının “Modallıq kateqoriyasının öyrənilməsində nəzəri fikirlərin inkişafı”adlı tezisinin müzakirəsi.2.3Xarici dillər kafedrasının müdiri prof.N .İsgəndərova çıxış edərək qeyd etdi ki,Xarici dillər kafedrasının magistrantı Qaraşova Mayisə Elşaq qızının “Modallıq kateqoriyasının öyrənilməsində nəzəri fikirlərin inkişafı”adlı məqaləsinin çap olunması məqsədəuyğundur.
Qərar:Xarici dillər kafedrasının magistrantı Qaraşova Mayısə Elşad qızının “Modallıq kateqoriyasının öyrənilməsində nəzəri fikirlərin inkişafı”adlı məqaləsinin müzakirəsi Filologiya fakültəsinin Elmi şurasına tövsiyə olunsun.
Sədr: prof.İsgəndərova N.V
Katib: m.Məmmədova A.E


MODALLIQ KATEQORİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ
NƏZƏRİ FİKİRLƏRİN İNKİŞAFI

Maisə Elşad qızı Qaraşova


Sumqayıt Dövlət Universiteti
Mail: mayaqarashova@gmail.com
Tel: 0503889881


Açar sözlər: dilçilik, modallıq, kateqoriya, nəzəri fikir, obyektiv modallıq, subyektiv modallıq.
Key words: linguistics, modality, category, theoretical idea, objective modality, subjective modality.
Ключевые слова: языкознание, модальность, категория, теоретическое представление, объективная модальность, субъективная модальность.

Modallıq kateqoriyası mürəkkəb hadisədir. Mənaların tərkibi və linqvistik mahiyyəti ən müxtəlif, bəzən bir-birinə zidd fikirlər doğurur. Bu da modallıq kateqoriyasını qeyri-müəyyən edir. Modallıq kateqoriyası problemi təkcə dilçilikdə deyil, həm də fəlsəfədə nəzərdən keçirilir, çünki modallıq təfəkkür və məntiqi quruluşla bilavasitə əlaqəli olan dil hadisələri sahəsidir.


“Modallıq” anlayışının özü dilçilik tərəfindən formal məntiqdən götürülüb. Məşhur dilçi alimlərin bir çox əsərləri modallıq kateqoriyasına həsr edilmişdir. Əvvəlcə modallıq məntiqi modallıqdan ikinci dərəcəli formalaşma kimi qəbul edilirdi. Öz əsərində modallıq kateqoriyasına ilk toxunanlardan biri olan isveçrəli dilçi Ş.Ballinin fikrincə, modallığın məntiqi funksiyası təfəkkür subyektinin onun təmsilinə reaksiyasını ifadə etməkdir [2, s.22]. İfadə nəzəriyyəsinin inkişafı ilə məşğul olan dilçi iki əsas elementi - bu, “diktum” adlanan əsas məzmunu və “modus” termini adlanan bəyan edilmiş faktların fərdi qiymətləndirilməsini qeyd etmişdi. Balli modallığı danışan subyektin diktumda əks etdirdiyi təmsil üzərində yerinə yetirdiyi aktiv zehni əməliyyat kimi yerləşdirir.
Terminologiyanın oxşarlığını nəzərə alaraq, “modallıq” və “modus” anlayışlarını bir-birindən ayırmaq vacibdir. Beləliklə, modifikasiya deyimin semantikasının subyektiv-qiymətləndirici komponentidir. Modusa bir sıra kateqoriyalar daxildir: metakateqoriyalar, kvalifikasiya, aktuallaşdırma və sosial kateqoriyalar. Metakateqoriyalar birbaşa danışma aktı haqqında məlumat daşıyır. Aktuallaşma kateqoriyalarına predikativlik kateqoriyasının şəxs, zaman və modallıqda ifadə olunan hissələri daxildir. Səlahiyyət, qiymətləndirmə və inandırıcılıq ixtisas kateqoriyalarına aiddir. Onların funksiyası məlumatı qavrayış mənbəyi, etibarlılığı, natiq tərəfindən işin real vəziyyətinə münasibətinin ifadəsi baxımından qeyd etməkdir. Sosial kateqoriyalar müəllifin ünvana münasibətdə statusunu xarakterizə edir. Subyektiv modallığa gəlincə, bu, vurğunun (gücləndirilməsinin), emosional ekspressiv qiymətləndirmənin, razılıq və ya fikir ayrılığının və s. mənalarının bütün spektrini ifadə edən müəllifin ünsiyyət qurduğu məlumatlara münasibəti kimi başa düşülür. Beləliklə, “modus” anlayışı” daha geniş kontekstdə sintaktik modal mənaları ehtiva edir. Ona görə də ifadədə subyektiv mənaları ifadə edən vasitələr kompleksi genişlənir. Balli yaradıcılığına qayıdaraq demək lazımdır ki, onun fikrincə, hər cümlənin modallığı var. O, modallığı müxtəlif mürəkkəblik səviyyəli konstruksiyalarla təmsil olunan sintaktik kateqoriya hesab edir. Balli modallığı “cümlənin ruhu” adlandırırdı [2, s.29]. Məntiqi-semantik anlayışların tərəfdarları modallıq kateqoriyasını modus anlayışı ilə əlaqələndirirlər. F.Cahangirov subyektiv modallığı belə xarakterizə edir: “subyektiv modallıq intonasiya ilə, söz sırası ilə, sintaktik təkrarlarla, intensivlik və sürət bildirən xüsusi konstruksiyalarla, ədat, modal sözlər, ara sözlər və ara cümlələrlə ifadə oluna bilər. Lakin, subyektiv modallıq münasibətlərini doğuran əsas vasitə modal sözlər hesab olunur” [1, s.73].
Tədqiqatçılar deyimin kommunikativ yönümünü və emosional planın mənasını modallıq sahəsinə aid edirlər. V.V.Vinoqradova görə, modallıq kateqoriyası cümlə və onun növlərinin müxtəlifliyi ilə sıx əlaqəyə malikdir [3, s.18]. Cümlə reallığın tərcüməçisi və nitqin məzmunu ilə real vəziyyət arasındakı əlaqənin ifadəsidir. Modal məna - reallıqla əlaqənin göstəricisi - hər bir cümlənin mühüm xüsusiyyətidir. Reallıq faktlarını əks etdirmək üçün motivlərin, hisslərin, düşüncələrin hər hansı bir tam ifadəsi cümlənin bir növ intonasiya sxemi şəklində təcəssüm olunur. Bu da sintaktik mənalardan birini ifadə edir, müxtəlifliyi ümumilikdə kateqoriyanı təşkil edir.
Oxşar nöqteyi-nəzəri M.Qrepl də bölüşür. Onun fikrincə, məntiqi və linqvistik modallıq fərqləndirilməlidir [5, s.41]. Dil modallığına gəlincə, onun mahiyyətini nitqin məzmununun reallığa münasibətinin müxtəlif cəhətlərinin qrammatik ifadə formal vahidləri təşkil edir. Dilçi məntiqi modallığı reallıq/irreallıq anlayışı ilə əlaqələndirir: məntiqi modallıq hadisənin reallığı və ya mümkünlüyü, onun zəruriliyi haqqında mühakimədə reallaşır. Linqvistik modallıqda reallıq və ya qeyri-reallıq anlayışı nisbətən nisbidir.
Cümlənin struktur sxeminin qrammatik xüsusiyyətləri indiki, keçmiş və ya gələcək zamanda faktiki olaraq baş verən və ya mümkün qədər arzuolunan kimi bildirilənləri vurğulamağa imkan verir. Bu da müvəqqəti müəyyənlik - qeyri-müəyyənlik baxımından müxalifəti aydın şəkildə əks etdirir. E.Trauqot modallığı mürəkkəb hadisə kimi, o cümlədən cümlə strukturunda görünən, bəzən bir-birini üst-üstə düşən müxtəlif modal xüsusiyyətlər kimi yerləşdirir [6, s.385]. Modallıq dilçi tərəfindən “bəyanatın məzmununun reallıq, reallığa uyğunluğu və ya qeyri-uyğunluğu nöqteyi-nəzərindən reallığa subyektiv-obyektiv münasibət” kimi qəbul edilir. Beləliklə, E.Trauqot iki növ modallıq ayırır: real (birbaşa) və qeyri-real (irreal) [6, s.387]. Başqa nöqteyi-nəzər də var ki, onun məzmunu məntiqi-semantik yanaşmadır ki, burada məntiqi və linqvistik modallıqlar bilavasitə əlaqəlidir. Belə bir konsepsiyanın əksi P.A.Lekantın əsərlərində nəzərə çarpır. Əsas məqam hökm və onu müqayisə etməkdir. Onun fikrincə, modallıq dilçiliklə eyni dərəcədə məntiqin tədqiq predmetidir [4, s.41]. Məntiqdə modallıq təfəkkür forması kimi mühakimənin mühüm xüsusiyyəti kimi öyrənilir. Dilçilikdə modallıq cümlənin dil vahidi kimi əsas xüsusiyyətlərindən biridir. P.A.Lekant ontoloji və inandırıcı, başqa sözlə, obyektiv və subyektiv modallıqları fərqləndirir [4, s.72]. Birincisi, məlum olan bir vəziyyətdə mövcud olan obyektiv əlaqələri əks etdirir - bunlar mümkün, real və zəruri əlaqələrdir. Bu əlaqələrin nə dərəcədə məlum olması, başqa sözlə desək, bu vəziyyəti əks etdirən ifadənin etibarlılıq dərəcəsi haqqında danışanın qiymətləndirməsi subyektiv modallığın məzmununu təşkil edir. Bu, sadə, kateqoriyalı və problemli əminliyi ehtiva edir. Hökmün strukturunda dilçi iki səviyyəni ayırır. Birinci səviyyədə müddəa təklif funksiyası kimi müəyyən edilir və onun strukturu predikat və arqumentlər vasitəsilə formalaşır. İkinci səviyyədə mühakimə məntiqi subyekt və predikat (obyekt anlayışı və onun atributu) tərəfindən formalaşır. Bu da mühakiməni subyekt-predikat strukturu kimi müəyyən etməyə imkan verir. Dilçi birinci səviyyəni cümlənin sintaktik bölgüsü ilə, ikincisi isə faktiki bölgüyə aid edir.
Modallıq kateqoriyası cümlənin ən mühüm əlaməti olan predikativliklə bağlıdır. Bu fikir P.A.Lekantın əsərlərində öz əksini tapmışdır. O, predikativliyi sintaktik vasitələrin: söz sırası və intonasiya, funksional sözlər, söz formalarının qarşılıqlı təsiri ilə ifadə olunan cümlənin semantik məzmununun reallıqla əlaqəsi kimi xarakterizə edir [4, s.89]. Predikativlik öz ifadəsini aşağıdakı qrammatik kateqoriyalarda tapır: sintaktik zaman, sintaktik modallıq və sintaktik şəxs. Hər bir kateqoriya öz qaydasında danışan tərəfindən qurulan ifadə ilə reallıq arasındakı əlaqənin bəzi cəhətlərini ifadə edir. Predikativliyin bu xüsusiyyəti modallığı cümlənin ən mühüm komponenti, onun formalaşması adlandırmağa imkan verir.
Xülasə edərək demək lazımdır ki, modallıq kateqoriyası ən mürəkkəb növlərdən biridir. Alimlərin bu kateqoriya ilə bağlı fikirlərində müəyyən fərqlər olsa da, təmas nöqtələri ondan ibarətdir ki, modallıq kateqoriyasının əsasını ifadənin məzmununun reallıq-irreallıq mövqeyindən reallığa münasibəti təşkil edir. Modallığın predikativliyin ifadə vasitəsi kimi qəbul edildiyi yanaşması xüsusi diqqətə layiqdir.Yüklə 22,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə