Sunum akişi biLGİ ekonomiSİ sağladiği değİŞİmlerYüklə 445 b.
tarix06.02.2018
ölçüsü445 b.
#26092SUNUM AKIŞI

 • BİLGİ EKONOMİSİ SAĞLADIĞI DEĞİŞİMLER

 • POST MODERN PAZARLAMA

 • VERİ TABANLI PAZARLAMA

 • GERİLLA PAZARLAMA

 • DEĞER YARATAN PAZARLAMA

 • İLİŞKİ PAZARLAMASI

 • DOĞRUDAN PAZARLAMA

 • İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA

 • ULUSLAR ARASI PAZARLAMA SÜRECİ ADIMLARI

 • YEŞİL PAZARLAMA, TELE PAZARLAMA, MAKRO VE MİKRO PAZARLAMA, SİNSİ PAZARLAMA, SÖYLENTİ VEYA DEDİKODU PAZARLAMASI, TURBO VE NÖRO PAZARLAMABİLGİ EKONOMİSİNİN SAĞLADIĞI DEĞİŞİMLER

 • Sürekli hızlanan teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme /internet ekonomisi, elektronik ticaret,

 • Artan araştırma geliştirme faaliyetleri,

 • İnsan kaynakları profilinde yaşanan köklü değişimler,

 • Artan bilişim ve bilgi yoğun faaliyetler,

 • Kısalan ürün yaşam eğrisi,

 • Pazarların küreselleşmesi,

 • Sanayi kolları arasındaki farklılıkların belirsizleşmesiPOST MODERN PAZARLAMA(1)

 • Post modern görüşün temeli;

 • Her koşulda geçerli olabilecek evrensel gerçeklere ulaşmanın imkansızlığı karşısında, öznenin bilgi ve kapasitesinin sınırlılığını kabul ederek, farklılıklar ve belirsizlikleri kabul edip kesin açıklamalar beklentisinde olmadan yaşanması gerekliliğidirPOST MODERN PAZARLAMA(2)

 • Postmodernizm, modernizmin temel varsayımları olan mantıksal nedensellik ilişkisi ve birikimsel ilerlemeye olan bağlılığın bir anlamda reddedilişidir.

 • Modernizm geçerli yasalar arayışı içerisinde olaylara bakar ve hipotezlerle test eder, diğer taraftan postmodernizm anlamlar üzerinde odaklaşarak olayları bir bütün içerisinde açıklamaya çalışır .POST MODERN PAZARLAMA(3)

 • Modernizm ile Postmodernizm arasında ortaya çıkan farklılıklar;

 • Modernizmde olayların gözlemlenmesi ve bilimsel çıkarımlara ulaşmada objektiflik esas alınır.

 • Postmodernizmde ise bilimde gerçek olarak bilinenin, bireylerin diline ve kültürüne bağlı olarak şekillendiği, dolayısıyla gerçek olarak kabul edilenin objektif olarak değerlendirilemeyeceği öne sürülmektedir.

 • Modern/Modernite Postmodern/Postmodernite

 • Düzen/Kontrol Düzensizlik/Kaos

 • Kesinlik/Determinizm Belirsizlik/Deterministik Olmayan

 • Fordizm/Fabrika Post Fordizm/Ofis

 • İçerik/Derinlik Tarz/Yüzey

 • Gelişme/Gelecek Statik/Bugün

 • Homojenlik/Fikir Birliği Heterojenlik/Çoğulculuk

 • Hiyerarşi/Yetişkinlik Eşitlik/Gençlik

 • Varoluş/Gerçekçilik Performans/Benzetme

 • Tartışma/Dışardan Yönlendirme Eğlence/Benmerkezci

 • Seyretmek/Metafizik Katılım/Parodi

 • Uyum/Beklenen Uyumsuzluk/ŞansPOSTMODERNİZMİN AYIRT EDİCİ KOŞULLARI

 • Üstgerçeklik (hyperreality),

 • Parçalanma (Fragmentation),

 • Üretim ve Tüketimin Yer Değiştirmesi (Reversal of Production and Consumption),

 • Öznenin Merkezleştirilmemesi (Decentering of the Subject),

 • Zıtlıkların Birlikteliği (Juxtaposition of Opposites);

 • Bağlılığın ve Marka Sadakatinin Kayboluşu (Loss of Comitment and Brand Loyalty)POST MODERN PAZARLAMAPOST MODERN PAZARLAMA

 • Tüketiciyi, nesneleri kontrol edebilen bir özne olarak görmeyip, ürünleri tüketmek yerine ürünlerin sembolik anlam ve imajlarını tüketerek, hem tüketici hem de tüketilebilir nesne olarak tanımlar,

 • Zıtlıkların birlikteliğini içeren ve bu doğrultuda yeni pazarlama dinamiklerinin geliştirilmesini kapsar.VERİ TABANLI PAZARLAMAVERİ TABANLI PAZARLAMA(1)

 • Veri Tabanı Oluşturulurken Dikkat Edilecek Noktalar

 • Hangi bilgilerin toplanılacağına karar verilmesi,

 • Bilginin elde edilmesi,

 • Bilgileri muhafaza etmek ve güncelleştirmek,

 • Bilginin etkin kullanımıVERİ TABANLI PAZARLAMA(2)

 • Veri Tabanlı Pazarlamanın Yararları

 • Pazarlama bütçesinin daha etkin bir şekilde kullanılmasına imkân sağlar.

 • Müşteri ile uzun süreli ve iyi bir ilişkinin kurulmasına yardımcı olur. Bu da müşteri memnuniyetinin oluşmasına ve müşteri bağlılığının yaratılmasına imkân sağlar.

 • Mevcut ve potansiyel müşteriler hakkında değerli bilgilerin elde edilmesine yardımcı olur.

 • Özel teklif sunmaya değecek müşteri ve adayların seçilmesini sağlar.

 • Çapraz satış imkânı yaratır.

 • Müşteri bölümlendirmesi ve farklılaştırılmasına imkân yaratır.VERİ TABANLI PAZARLAMA(3)

 • Veri Tabanlı Pazarlamanın Yararları

 • Pazarlama faaliyetlerinin ölçülebilir ve hesaplanabilir olmasını sağlar.

 • Farklı müşteri grupları ile farklı iletişim kurma olanağı yaratır.

 • Veri tabanlı pazarlaması güçlü rekabet avantajları yaratır.

 • Müşteri ihtiyaçlarının önceden tahmin edilmesine olanak sağlar. Bu da yeni ürün ve hizmet yaratılmasını sağlar.

 • Veri tabanlı pazarlama müşteriler hakkında araştırma yapmayı kolaylaştırır.

 • Eski müşterilerin geri kazanılmasına yardımcı olur.

 • Müşterinin markaya bağlılığını güçlendirir ve tekrar satın almalarını sağlar.GERİLLA PAZARLAMA(1)

 • Gerilla pazarlama, geleneksel olmayan metotlarla geleneksel olan amaçlara ulaşmaktır. Bu doğrultuda, işletmenin adı, mal ve hizmetleri, bunları sunma yöntemleri, fiyatlandırma planı, işletmenin konumu ve pazarlama çabalarının nasıl gerçekleştirileceği gibi konuların yanı sıra; hedef müşteriler, telefona nasıl cevap verileceği, hatta fatura ve yazışmaların tasarımını dahi içeren yeni bir söylem olarak karşımıza çıkmaktadır.GERİLLA PAZARLAMA(2)

 • Gerilla Pazarlaması Ne Demektir?DEĞER YARATAN PAZARLAMA

 • Doğrudan değer yaratmaya yönelik olarak, satın alınacak ürün ile ilgili olarak, markanın teklif ettiği değer bir yana, müşteri için değer yaratacak pazarlama faaliyetlerine değer yaratan pazarlama denir.İLİŞKİ PAZARLAMASI (1)

 • İlişki pazarlaması, başarılı bir ilişkisel alışverişin kurulması, yaşatılması ve geliştirilmesine yönelik pazarlama çabalarının tümüdür

 • İlişki pazarlamasının temel amacı; organizasyon için karlı olan sadık bir müşteri tabanı oluşturmaktırİLİŞKİ PAZARLAMASI(2)

 • İlişki Pazarlaması AmaçlarıMüşterilerin Elde Tutulmasına Yönelik Sürecin AdımlarıİLİŞKİ PAZARLAMASI(4)

 • İlişki Pazarlaması StratejisiDOĞRUDAN PAZARLAMA (1)

 • Doğrudan pazarlama birliğine göre doğrudan pazarlama, herhangi bir mekânda ölçülebilir bir tepkiyi ve/veya bir ticari işlemi etkilemek için, bir veya birden fazla reklâm medyasını kullanan etkileşimli bir pazarlama sistemidir.DOĞRUDAN PAZARLAMA(2)

 • Doğrudan Pazarlamanın, Kullanılan Medyaya Göre Sınıflandırılması

 • Kataloglar, broşürler

 • Posta gönderileri (Mektup, vb.)

 • Tele pazarlama

 • Elektronik alışveriş

 • Televizyondan satış

 • Faks gönderileri

 • İnternet kanalıyla sesli mesaj

 • E-posta – SMS.İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA (1)

 • En genel anlamı ile internet üzerinden pazarlama, internetin kar yaratma amacıyla kullanılması olarak ifade edilebilirİNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA (2)

 • İnternet üzerinden yapılan pazarlama çalışmalarının klasik pazarlama çalışmalarına göre işletmeler açısından avantajlar:

 • Pazarlama Bütçesinden Tasarruf ,

 • Zaman tasarrufu,

 • Rekabet avantajı,

 • Erişim avantajıYEŞİL PAZARLAMA(1)

 • Yeryüzünü kirletmeyen,

 • doğal kaynakları aşırı tüketmeyen,

 • geri dönüştürülebilen veya korunabilen mal ve hizmet üretmek amacıyla

  • hammadde seçimi kullanımı,
  • üretim,
  • ambalajlama,
  • dağıtım,
  • satış, tutundurma,
  • tüketim ve tüketim sonrası atılma,
  • elden çıkarma
  • geri kazanım gibi faaliyetlerin
  • tümünü içeren süreçtir.


YEŞİL PAZARLAMA (2)

 • Yeşil Pazarlama Anlayışının Aşamaları

 • Çevreci tüketiciler için yeşil ürünler tasarlamak,

 • Yeşil stratejiler geliştirmek,

 • Yeşil olmayan yani çevre dostu olmayan ürünlerin üretimi durdurularak sadece yeşil ürünler üretmek,

 • Sosyal sorumluluk bilincine ulaşmak.TELE PAZARLAMA (1)

 • Potansiyel müşterileri çekmek, mevcut müşterilere satış yapmak, sipariş almak ve sorulan soruları yanıtlamak gibi hizmetleri yerine getirmek amacıyla telefon ve çağrı merkezlerinin kullanılmasını içeren çabalardır.TELE PAZARLAMA(2)

 • Tele Pazarlama Çeşitleri

 • Tele Satış

 • Tele İlişki

 • Tele İletişim

 • Müşteri Hizmetleri ve Teknik DestekMİKRO VE MAKRO PAZARLAMA(1)

 • Makro pazarlama, pazarlama faaliyetlerinin ülke ya da toplum düzeyinde ele alınmasını ifade eder. Ekonomik olayların, dünya ve ülke bazında yaşanan gelişmelerin, yeni teknolojilerin, mal ve hizmetlerin, dağıtım yöntemlerinin ortaya çıkması halinde ticaret yapısının nasıl etkilendiği ya da etkileneceğini belirlemeye çalışır.MİKRO VE MAKRO PAZARLAMA (2)

 • Mikro pazarlama ürün ve pazarlama programlarını spesifik birey ve yerel müşteri gruplarının istek ve gereksinimlerine uyacak şekilde hazırlamayı içeren birebir pazarlama faaliyetleri olarak karşımıza çıkan süreçtir.SİNSİ (PARAZİT-OTLAKÇI) PAZARLAMA

 • Sinsi pazarlama kavramı, aslında pusu kurarak bekleme ve zamanı gelince rekabette üstünlük sağlamak amacıyla baskın yapma anlamına gelmektedir.SÖYLENTİ VEYA DEDİKODU PAZARLAMASI (BUZZ MARKETING)

 • Bu pazarlama trendinde söylentilerle bir mal veya  hizmetin ilgi ve kabul görme eğilimi arttırılarak pazarlama ortamı yaratılması amaçlanmaktadırTURBO PAZARLAMA

 • Turbo pazarlama, mal ve hizmetleri yalnız ucuz, farklı ve daha kaliteli değil özellikle zamana karşı çok daha fazla duyarlı tüketicilerin tatmini için, daha hızlı üretip, daha hızlı pazarlama ve teslim etmeye dayalı bir süreçtir.NÖRO PAZARLAMA

 • Beynin haritasını çıkararak, tüketici talebi ve tercihlerinin daha doğru belirlenmesini içeren bir süreçtir.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə