Sürüncəklik nəzəriyyəsiYüklə 35,83 Kb.

tarix08.07.2018
ölçüsü35,83 Kb.


AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 

“Sürüncəklik nəzəriyyəsi” şöbəsinin 2016-ci ilin I yarımili   

                            üzrə elmi və elmi-təşkilatı fəaliyyəti   haqqında 

HESABATI 

 

       “Sürüncəklik nəzəriyyəsi”  şöbəsində 10 (on) nəfər  əməkdaş  fəaliyyət 

göstərir:  

1.

 Talıblı Lətif Xəlil oğlu – şöbə müdiri     

2.

 Kazımova Raisə Əbülfəz qızı – aparıcı elmi işçi    

3.

 Mir-Səlim-zadə Minavər Vaqif qızı – aparıcı elmi işçi  

4.

 Məmmədova Mehriban Əli qızı – aparıcı elmi işçi  

5.

 Məmmədova Hicran Əli qızı – elmi işçi 

6.

 Bağırov Emin Telman oğlu – elmi işçi  

7.

 Əliməmmədov Rəşad Qürbət oğlu – kiçik elmi işçi  

8.

 Nağıyeva Nigar Miryaşar qızı – kiçik elmi işçi  

9.

 Bağırova Səma Asif qızı – böyük laborant  

10.


 

Şıxverdiyev Nemət Maarif oğlu – texnik    

Bunlardan 8 (səkkiz) nəfəri elmi işçi, 1 (bir) nəfər böyük laborant, 1 (bir) 

nəfər isə texniki işçidir. 2016-cı ilin elmi-tədqiqat planına uyğun olaraq bir mövzu- 

“Deformasiyası dönməz cisimlərin dəyişən yüklənməsi” mövzusu üzrə elmi 

tədqiqat işləri aparılmışdır. Planda səkkiz elmi işin yerinə yetirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. Nəzərdə tutulan elmi işlər hesabat dövrünün planına uyğun olaraq  

yerinə yetirilmişdir. 

 

I.Elmi fəaliyyət 

İş:  Dərinin özlüelastik deformasiyasının nəzəri işlənməsi

 

 

İcraçı:  f-r.e.d., prof  L.X.Talıblı         Təcrübələr (A.E.Fyodorov, V.A.Loxov) vasitəsilə isbat olunmuşdur ki, dəri 

özlüelastik xassəyə malikdir. Mexaniki xassəsi müəyyən istiqamətlər üzrə 

paylanmış materialdır.  İşdə  dərinin deformasiyası ilə onda yaranan gərginliklər 

arasında münasibəti təyin edən hal tənlikləri verilmişdir. Hal tənliyinə daxil olan 

funksiyaların və sabitlərin təyini üçün təcrübələr sistemi təklif olunmuşdur. 

Gərginlik deformasiya məsələsinin riyazi qoyuluşu verilmiş və bu məsələnin həll 

metodu işlənmişdir. 1. L.Kh.Talybly., M.A.Mammadova,  

Method for a solution to some class of quasi-static problems in linear 

viscoelasticity theory, as applied to problems of linear torsion of a prismatic solid // 

Journal of Mathematics and Statistical Scienc, 2016, №7  

2. L.Kh.Talybly, N.M.Nagiyeva.  

Fatigue failure of an oval cross section prismatic bar at pulsating torsion// 

International Journal of Engineering and Innovative Technology, vol.5, issue 11, 

may 2016, p.76-83 

3. Л.Х.Талыблы, Х.А.Мамедова 

О  прогнозировании  времени  коррозионного  разрушения  тел  при  действии 

диффундирующего  вещества  нестационарной  концентрации // Физикохимия 

поверхности и защита материалов, 2016 

L.X.Talıblı Nailə Merac qızı  Kələntərlinin “Разрушение  круговых  и 

кольцевых  дисков” mövzusunda doktorluq dissertasiya işinin rəsmi opponenti 

olmuşdur. L.X.Talıblının elmi rəhbəri olduğu Bakı Dövlət Universitetinin 

dissertantı  Esmira Mustafayeva “Aqressiv mühitlə  təmasda olan konstruksiya 

elementlərinin uzunmüddətli möhkəmliyi” dissertasiya işini müdafiəyə  təqdim 

etmişdir. O, “International Journal of fatique” (Elsevier), “Simulation Modeling 

Practice and Theory” (Kanada)  jurnallarının rəyçisi olmuşdur. 

 

İş:  En kəsiyi üçbucaq olan tirin aqressiv mühitdə burulması İcraçı:  f-r.e.n., dos., a.e.i. R.Ə.Kazımova  

         Aqressiv  mühitdə burulan üçbucaqlı en kəsiyə malik elastiki 

deformasiyalanan tirin korroziya dağılması vaxtı proqnozlaşdırılmışdır.  

1. Кязимова Р.А.

Нариманов С.В.  Напряженное  состояние  и  долговечность  корродирующего  клина  с 

сосредоточенной силой, приложенной в перпендикулярном к оси симметрии 

направлении // AMEA-nın məruzələri, №3, 2015,c.13-15

  

2. Раиса Кязымова.  

Некоторые  задачи  нелинейной  теории  упругости / LAP LAMBERT Academic 

Publishing.p.100 (monoqrafiya) 

3. Кязимова Р.А.

Нариманов С.В.  Напряженное  состояние  и  долговечность  корродирующего  клина  с 

сосредоточенной силой, приложенной в перпендикулярном к оси симметрии 

направлении // 18-я Международная научно-практическая конференция 

«Технологии  упрочнения,  нанесения  покрытий  и  ремонта:  теория  и 

практика» Санкт-Петербург,  Россия, 14-15 апреля 2016, с.305-307 R.Ə.Kazımovanın elmi rəhbəri oldugu elmi işçi Emin Telman oğlu 

Bağırovun “Konstruksiya elementlərinin temperaturunun qeyri-stasionar 

dəyişilməsində korroziya çatlaması” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə üçün 

təqdim olunmuşdur. 

 

İş: Özlüelastiklik nəzəriyyəsinin burulma deformasiyası üçün ümumi kvazistatik məsələsinin həlli 

İcraçı:  f-r.e.n., dos. a.e.i. M.Ə.Məmmədova 

Özlüelastiklik nəzəriyyəsinin ümumi kvazistatik ixtiyari en kəsikli tirlərin 

burulma məsələsinin həllini uyğun elastiklik nəzəriyyəsinin məsələsinin həllinə 

gətirən düsturlar tapılmışdır.   

1.M.А.Мамедова 

Длительное разрушение вязко упруго-пластических материалов (monoqrafiya) 

LAP LAMBERT Academic Publishing. p.63 

2. M.A.Mammadova, L.Kh.Talybly.  

Method for a solution to some class of quasi-static problems in linear 

viscoelasticity theory, as applied to problems of linear torsion of a prismatic solid // 

Journal of Mathematics and Statistical Science, 2016, №7 

3. Mammadova Mehriban 

Long durability of hollow shaft at torsion with the account of its damageability // 

SYLWAN English Editor,2016, 160(3), pp.190-202 

 

İş:  Dəyişən qalınlıqlı yarıqlar sistemi ilə zəiflədilmiş stringerli lövhə üçün periodik kontakt  məsələsi 

İcraçı:  f-r.e.n. dos.a.e.i. M.V.Mirsəlimzadə 

Məsələnin riyazi qoyuluşu verilmiş, həll üsulu seçilmişdir. Məsələ  həll 

olunmuş - yarıqlarda yaranan gərginliklər təyin edilmişdir. 

1.

 

Мир-Салим-заде М.В.  Закрытие  щели,  исходящей  из  контура  кругового  отверстия  в  стрингерной 

пластине // Механика предельного состояния. 2016. № 1(27). C.78-89 

2.

 

Мир-Салим-заде М.В.  Частичный  контакт  берегов  щели  переменной  ширины  в  подкрепленной 

стрингерами  пластине // Физико-химическая  механика  материалов. 2016. Т. 

52, № 3. C.29-34 

 

  


İş: Konsentrik dairəvi lövhənin daxili və xarici təzyiqlər altında qeyri- stasionar 

konsentrasiyalı aqressiv mühitdə korroziya dağılması             

İcraçı:  e.i. H.Ə.Məmmədova 

         Konsentrasiyası qeyri-stasionar dəyişən aqressiv mühitdə daxili və xarici 

təzyiqlər altında deformasiyaya uğrayan konsentrik dairəvi lövhənin korroziya 

dağılmasına qədərki vaxt təyin edilmişdir.  

1.H.A. Mamedova.  

On one case of determining failure time of a semi-infinite plate in corrosive 

medium at its deformation by sloping force applied on linear boundary // Journal 

of Qafqaz University, 2016. 

2. Х.А.Мамедова , Л.Х.Талыблы,  

О  прогнозировании  времени  коррозионного  разрушения  тел  при  действии 

диффундирующего  вещества  нестационарной  концентрации // Физикохимия поверхности и защита материалов, 2016 

 Hicran 


Əli qızı  Məmmədova AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika 

İnstitutunun dissertantı təsdiq olunmuşdur.  

 

İş: Səthində toxunan qüvvə  təsir edən yarımsonsuz massivin aqressiv mühitdə deformasiyası  

İcraçı:  e.i. E.T.Bağırov 

 Aqressiv 

mühitdə  səthinə toxunan qüvvə  təsir edən yarımsonsuz massivin 

korroziya dağılması vaxtı proqnozlaşdırılmışdır. 

 

Emin Telman oğlu Bağırov “Konstruksiya elementlərinin temperaturunun qeyri-stasionar dəyişilməsində korroziya çatlaması” mövzusunda dissertasiya işini  

müdafiə üçün təqdim etmişdir. 

 

 

İş: Özlü maye ilə doldurulmuş uzununa bərkidilmiş, materialı ortotrop elastiki zədələnən olan slindrik örtüyün parametrik rəqsləri 

İcraçı:  k.e.i. R.Q.Əliməmmədov 

        Periodik  qüvvə  təsirinə  məruz qalan doğuranı boyu çubuqlarla 

möhkəmləndirilmiş özlü maye ilə  təmasda olan zədələnmələri nəzərə alınan 

ortotrop silindrik örtüyün məxsusi rəqsləri tədqiq olunmuşdur. Məsələnin həllində 

Hamilton-Octoroqradski variasiya prinsipindən istifadə etməklə özlü maye ilə 

kontakda olan doğuranı boyu möhkəmləndirilmiş, dinamik qüvvənin təsirinə 

məruz qalan, zədələnmələri nəzərə alınan ortotrop silindrik qabığın sərbəst 

rəqslərini tədqiq etmək üçün tənliklər sistemi qurulmuşdur. Tezlik tənliyi  ədədi 

üsulla həll olunmuşdur.  
 

 

 1.ALİMAMEDOV R.K., SEYFULLAYEV A.İ. 

Parametric oscillation of longitudinal damaged orthotropic cyldrincal stiffened skin 

filled üith viscous fluid // Journal of Qafqaz University mechanical and industrial 

engineering, Vol 3, Number 2, 2015, p.149-156 

 

İş: Daxili konturunda döyünən moment və  təzyiq təsir edən həlqəli lövhənin yorğunluq dağılması 

İcraçı:  k.e.i. N.M.Nağıyeva 

         Daxili  konturunda  təkrarlanan mament və  təkrarlanan təzyiq təsir edən 

həlqəvari lövhənin yorğunluq dağılmasına gətirən təkrar yükləmələrin sayı  təyin 

edilmişdir. 

1.N.M.Nagiyeva, L.Kh.Talybly  

Fatigue failure of an oval cross section prismatic bar at pulsating torsion // 

International journal of engineering and innovative technology, vol.5, issue 11, 

may 2016, p.76-83 

 

 

 

 

 

II.Elmi-təşkilatı fəaliyyət 

 

 Şöbənin  əməkdaşları hesabat dövründə iki monoqrafiya (LAP LAMBERT 

Academic Publishing), 10 (on) məqalə, bunlardan 7 (yeddi) məqalə xarici jurnalda 

-  İmpakt faktorlu jurnallarda 3 (üç) məqalə, Tomson Reuters siyahısı üzrə isə 2 

(iki) məqalə  çap etdirmişlər. Monoqrafiyalar bunlardır: R.Ə.Kazımova 

“Некоторые  задачи  нелинейной  теории  упругости” və    M.Ə.Məmmədova 

“Длительное разрушение вязко упруго-пластических материалов”. 

         Şöbədə hər həftənin bazar ertəsi günü elmi seminar keçirilir. 

 

                  

 

             Şöbə müdiri                          f-r.e.d, prof. L.X.Talıblı    

 

  Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə