T a n I t I m t a h L i L e L e ş t I r I d e r g I s I y önetim y eri Gazi m ustafa Kemal Bulvarı, 133 06570 Maltepe / ankara t elefonlar Santral: 312) 232 22 57-231 23 48 YazıYüklə 1,35 Mb.

səhifə1/53
tarix25.06.2018
ölçüsü1,35 Mb.
növüYazı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


YAYI N  T A N I T I M   T A H L İ L   E L E Ş T İ R İ

D E R G İ S İY önetim  Y eri

Gazi M ustafa Kemal  Bulvarı,  133 

06570 Maltepe / ANKARA

T elefonlar

Santral:  (0.312) 232 22  57-231  23 48 

Yazı İşleri:  (0.312)  232 43  21 

Abone İşleri:  (0.312)  232  39  13 

Belgegeçer (Faks):  (0.312)  232 43  21

Fiyatı

2.000.000 .TL.Dış Ü lkeler İçin  Yıllığı:  20 S

(Gönderme Gideri Hariç)

P osta Ç ek N u m arası:  212938 

ISSN  1300  -  283XYayın  Tanıtım   Tahlil

E leştiri

Ü ç  A y d a   B ir   Ç ı k a rCilt: 8,2001 / GUZ 30

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH 

YÜKSEK KURUMU

ATATÜRK KÜLTÜR M ERK EZİ

Başkanlığı Adına 

Sahibi


Prof. Dr. SADIK TURAL

Yazı İşleri Müdürü 

İm ran BABA

Prof. Dr. 

Prof. Dr. 

Prof. D r. 

Dr.

Uzm.


Yayın Kurulu 

Şerif AKT AŞ 

Sadık TURAL 

Berin YURDADOĞ 

M üjgân CUNBUR 

Feyzi H ALICI 

İm ran  BABA 

Songül BOYBEYİ

A.B.D

AzerbaycanDanimarka

Kazakistan

Kırgızistan

Macaristan

Özbekistan

Tataristan

Türkmenistan

Yurtdışı Temsilciliği

Doç. D r. M ustafa ÖZCAN

Prof. Dr. Kâmil VELİYEV

Zeynel KOZANOĞLU

Prof. D r. Şâkir İBRAYEV

Prof. D r. Abdıldacan 

AKMATALİYEV

:  Prof. D r. G. HAZAİ

:  Prof. D r. Begali KASIMOV

:  Prof. D r. H atip M İNNİGULİ

:  Prof. D r. A nnagurban AŞIROV

Dizgi-Tasarım-Ofset Baskı

Can


R e k l a m e v i   B a s ı n   Y a y ı n   O f s e t   M a t b a a c ı l ı k

Tel:  (0.312) 230 46 60 - 229 70 72 

Fax:  (0.312) 230 46 67 

e.mail: cantugtr@yahoo.com
MAKALELER

Abdülmelik NISANBAYEV 

:  Kazak Felsefesi ve G eleneksel Kültürün E vrensellikleri*.............................................................. 3

Mehmet Â kif TURAL 

:  K arakeçililer...............................................................................................................................................9

Elnara BAŞİROVA 

:  Azerbaycan Muhacirliği ve Ş iir............................................................................................................12

Hüseyin HAŞİM  

:  Recâizâde M ahmut Ekrem ve Azerbaycan E d eb iy atı* ...................................................................17

Zaureş HAMİTKIZI BAYMOLDİNA  :  Kazakistan Cumhuriyeti M edenî  Usul  Kanununda G ıyabî T a h k ik a t* ..................................... 22

Nergiz AHUNDOVA 

:  Halife Mutasım Döneminde Bağdat Hilafetinde Siyasî  Durum  ve TUrklerin  Y ükselişi....... 24

Hamit PEHLİVA NLI 

:  M ehm ed  Sâdık  (Tanşu)  B e y ................................................................................................................. 28

Almaz H Ü SEY tN O V A  

:  Azerbaycan M uhacirleri  A rasında “ Köroğlu” D estanı*................................................................. 30

B A S IN D A N

im aj 


:  Kapak - D o s y a ........................................................................................................................................ 3 3

Edime Halkın Sesi ve Hudut Gazetesi  :  K apıkule’de Kitap S ta n d ı................................................................................................................... 3 4

K İT A P L A R

Saim KESK İN 

: Ç eviri, Ü bersetzung, T ranslation......................................................................................................... 35

Nail TAN 

: D ünya Kenti  Safranbolu Üzerine İki  K itap .......................................................................................37

Banu A LTINOV A 

:  “P edro’nun Zorunlu İstanbul  Seyahati”ne B ir B a k ış ......................................................................40

Şevkiye KAZAN 

:  “T uhfetü’l-Em sâl” H akkında................................................................................................................44

Ayşe Ç. KARA 

:  “Hatay  Tarihi” ....................................................................................................................................... -48

Abdulkerim ABD U LK A D İRO Ğ LU   :  K ültür B akanlığı’mn İki  Â bidevî Y a y ın ı....................................................................................... 5 0

Neval KONUK 

: “K osova’daki Osmanlı  M im arî Eserleri I” ....................................................................................... 5 3

Yıldıray ÖZBEK 

: “Arşivlerdeki Plân ve Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar Sistemi (XVIII. ve XIX. yüzyıl) ...57

Sevay OK AY-ATILGAN 

: “Celal Esad  Arseven Anısına Sanat Tarihi Semineri Bildirileri” ..................................................61

Saim KESK İN 

: Ermeni  M eselesi......................................................................................................................................63

Neval  KONUK 

:  “Türkiye ve D ünya’da İngilizce, Türkiye ve Türkler Bibliyografyası” ......................................66

Reşide GÜRSES 

:  “Gagauzçanm Gram atikası” ................................................................................................................ .68

Yunus AY ATA 

: Öm er Seyfettin  K ü lliy a tı.......................................................................................................................70

Pervane BAYRAM  

: Füyuzatçıların M ektebi......................................................................................................................... .74

Dildar ŞİRZAD-ATM ACA 

:  “Carpet and Picture” ...............................................................................................................................77

D E R G İL E R

Semiha ÖZEL 

:  İm aj'  m ız .................................................................................................................................................. 78

D E R S   K İT A P L A R I

Songül BOYBEYİ 

: Liseler İçin Mantık Ders  K itabı........................................................................................................... 79*Bu m akaleler Türkiye  T ürkçesine aktarılm ıştır.
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə