T. C. İStanbul cumhuriyet başsavciliğI (cmk'nın 250. Maddesi İle Yetkili)Yüklə 14,1 Mb.
səhifə12/278
tarix14.09.2018
ölçüsü14,1 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   278

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

Madde 5:


Dönem, Birleşim ve Oturum
Çalışma dönemi; 2 yıl bir dönemdir.

Birleşim; Genel Kurulun belli bir günde açılan toplantısıdır.

Oturum; bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her biridir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

Madde 6:

Genel Kurul Çalışmaları


Gündem

1- Açılış

2-Yemin töreni

3-Demokratik konfederal sisteminin yetkili organlarının perspektiflerinin sunumu

4- Çalışma raporlarının sunulması

a- Kent meclis başkanlık divanının raporu

b- Kent konseyinin raporu

c- Yargı kurumlarının bilgilendirme raporu

d- Kadın hareketinin bilgilendirme raporu

e- Yerel yönetimlerin çalışma raporu

5- Rapor ve çalışmaların değerlendirilmesi

6- Özel gündemde yer alacak konular

7- Oylaması yapılacak konular

8- Genel görüşme ve Kongre soruşturması yapılmasına dair görüşmeler

9-  Soru önergeleri

10-Yasa tasarıları, karar teklifleri, proje ve planlamalar

11-Seçim

12- Kapanış

Gündemlerin görüşülme sırası veya gündemin geneli kent meclisinin en az on üyenin yazılı talebi üzerine Genel Kurul gündemi oy çokluğuyla değiştirebilir.
YEMİN

Her meclis üyesi, meclisin ilk oturumunda aşağıdaki yemin metnini kürsüden okuyarak görevine başlar.

Her şart altında halkların iradesini esas alarak demokratik Türkiye ve özgür, demokratik ve konfederal bir Kürdistan’ın inşası için çalışacağıma,

Kürdistan ve Anadolu halkları için kadın özgürlüğüne ve ekolojiye dayalı demokratik bir toplumsal düzeni hedef alacağıma,

Demokratik Konfederalizm bayrağı altında örgütlü, iradeli bir halklar topluluğu ve çağdaş bir toplum için çalışacağıma,

Demokratik Ortadoğu ve özgür Kürdistan şiarı altında barış, halkların kardeşliği ve özgür birliğinden yana olacağıma,

Bütün dinlere, etnik ve mezhepsel kimliklere hoşgürülü ve saygılı yaklaşacağıma,

Çalışmalarımda hiçbir kişisel çıkar gözetmeden, eşitlik ve özgürlük temelinde Kürdistan ve Türkiye halklarının haklarını, çıkarlarını ve birliğini layıkıyla savunacağıma,

Önderliğe, tüm devrim şehitlerine, demokratik ulusal değerlere, halklara ve Sözleşmeye bağlı kalacağıma dair tarih, insanlık ve halkların huzurunda tüm kutsal değerlerim ve şerefim üzerine ant içerim.
BEŞİNCİ BÖLÜM: 

MECLİS ORGANLARININ İŞLEYİŞİ

Madde 7:

A- DKM Başkanlık Divanının Seçimi

Demokratik Kent Meclisi Başkanlık Divanı, Demokratik Toplum Sözleşmesinin ilgili maddesinde belirtilen Meclis Başkanı ve iki yardımcısından oluşur. Meclis Başkanı Genel Kurulun üçte iki çoğunluğuyla seçilir. Yardımcılar ise; genel kurul üyeleri içinden salt oy çoğunluğuyla seçilir. Genel Kurulun her yenilenmesinde Başkanlık Divanı yeniden seçilir. Başkanın seçiminde ilk turda salt çoğunluk sağlanmaması halinde, ikinci ve üçüncü tur yapılarak salt çoğunluk aranır. iki turda üçte iki çoğunluk sağlanmazsa, üçüncü turda salt çoğunluk aranır.  Bir kişi Meclis Başkanlığı’na üst üste en fazla iki dönem seçilebilir.

Her Genel Kurul toplantısında sayıları üçten aşağı olmamak koşuluyla yeterli sayıda katip üye de seçilir.


Madde 8:

B- DKM Başkanlık Divanının Görevleri


a) DKM Başkanlık Divanı; Meclis çalışmalarını düzenleyip yürütmekten sorumludur. Genel Kurul toplantılarını ve ara dönem kurul toplantılarını organize eder ve yönetir. Komisyon çalışmalarını koordine eder, düzenler. Sekretaryayı çalıştırır.

b) DKM Başkanlık Divanı, Başkanın çağrısıyla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır.

c) Genel Kurulun açılışı Demokratik Kent Meclis Başkanı tarafından yapılır. Demokratik Kent Meclis Başkanı hazır olmadığı takdirde vekalet verdiği yardımcısı tarafından yapılır.

d) Genel Kurulun idaresi DKM Başkanlık Divani tarafından yürütülür. Her oturumun yönetimini divan başkanı ya da divanın kendi içinde belirleyeceği bir sözcü yapar.  Yeterince Divan Üyesinin hazır bulunmaması durumunda Genel Kurul o toplantı için eksiklikleri tamamlar. 

e) Başkanlık Divanı-Daimi Komisyonların çalışma ve işleyiş esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

f) Demokratik Kent Meclisi Başkanlık Divanı –Kent konseyi arasındaki işleyiş esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

g) DKM; Demokratik Toplum Meclisine karşı sorumludur.

h) Başkanlık Divanı ile Kent Konseyi arasındaki ilişki hukuku ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.


Madde 9:

Birleşimin Açılması ve Kapanması


Oturumun açılışı ve kapanışı oturum başkanı tarafından yapılır. Oturumlarda başkan ve iki divan üyesi Başkanlık Divanında yer alır. Başkanın bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcılarından biri Başkana vekalet eder.
Madde 10:

Gündem Dışı Konuşma


Birleşimin başında Başkan gerekli görürse on dakikayı geçmemek üzere üç üyeye gündem dışı söz verebilir. Söz alma sıra ile olur ve Başkanlığa ad yazdırılıp konu hakkında Başkana bilgi verilir. Konuşma kürsüden Başkanlık Divanına ve Genel Kurula hitaben yapılır.
Madde 11:

Söz Sırası ve Usul


Usule ilişkin konular öncelikle görüşülür. Görüşülen konular üzerinde lehte ve aleyhte iki üye söz alabilir.

Söz alma kayıt ve istem sırasına göre olur.

Madde 12:

Başkan ve Divan Üyelerinin Görüşmeye Katılmaması

Genel Kurula başkanlık eden Başkan veya Başkan vekilli ve divanda yer alan üyeler, konu görüşülürken ve oylanırken taraf tutucu tartışmalara ve seçime katılamazlar. Görevleri ile ilgili konular ve kişisel hakları saklıdır. Ancak herhangi bir divan üyesi gerekli gördüğü hallerde kendi adına söz alıp görüş belirtebilir.

Madde 13:

Görüşmelerde Genel Düzen

a) Genel Kurulda komisyon sözcüsü veya yeterli sayıdaki üye komisyonu temsil etmek üzere ilgili komisyonlara ayrılan bölüme otururlar.

b) Genel Kurulda söz kesmek, şahsiyetle uğraşmak ve çalışma düzenini bozucu hareketlerde bulunmak yasaktır.

c) Kürsüdeki üyenin sözü ancak Başkan tarafından, kendisini iç tüzüğe uymaya ve gündemden ayrılmamaya davet etmek için kesilebilir.

d) İki defa yapılan uyarıya uymayan üye, Başkanın istemi üzerine Genel Kurul tarafından görüşmesiz işaret oyu ile konuşmaktan men edilebilir.

ALTINCI BÖLÜM:

Madde 14:

Karar Tasarı, Teklif ve Komisyonlara Havale

a) Kent Konseyi, demokratik toplum örgütlenmeleri, kentteki kurumlar ve yerel yönetimler tarafından hazırlanan karar tasarıları, gerekçesi ile birlikte Başkanlığa sunulur.

b) Genel Kurul Üyeleri tarafından verilen karar tekliflerinde birden fazla üyenin imzası bulunabilir. Üyelerin karar teklifleri gerekçesiyle birlikte Başkanlığa sunulur.

c) Başkanlık, gelen karar tasarı ve tekliflerini kayda alır ve ilgili komisyona havale eder.

d) Komisyonlar, bir eksiklik görürlerse tamamlanması için gelen tasarı veya teklifleri sahiplerine iade edebilirler.

e) Karar tasarı veya teklifleri sahipleri tarafından komisyondan geri alınabilir.

f) Meclis Başkanı, Başkanlık Divanı ve daimi komisyonlar ilgili komisyon adına tasarı ve teklif sunabilirler.

g) Dinleyiciler de söz hakkı alabilir ve öneri yapabilirler.

Madde 15:

Tümü Üzerinde Görüşmeler

Karar tasarı ve tekliflerinin görüşülmesinde, önce tasarı ve teklifin tümü hakkında söz verilir. Kent Konseyi ve komisyonlar adına yapılan konuşmalar yirmişer dakika ile sınırlıdır. Bu süre Genel Kurul tarafından değiştirilebilir. Maddeler hakkında yapılan konuşma süreleri bunun yarısı kadardır. Üyelerin konuşma süresi on dakikadır.

Madde 16:

Görüşme ve Oylama

a) Genel Kurul Üyeleri karar tasarı ve tekliflerinin maddeleri hakkında değişiklik önergeleri verebilirler.

b) Verilen değişiklik önergesine katılıp katılmadığı ilgili komisyona sorulur.

c) Önerge sahibi isterse beş dakikayı geçmemek üzere kendisine söz verilir.

d) Maddeler tek tek görüşülür ve oylanır.

e) Maddeler üzerinde görüşmeler bittikten sonra tasarı ve teklifin tümü oylanır.

Madde 17:

Metnin ve Maddenin Geri İstenmesi

Görüşmeler sırasında ilgili komisyon veya kent Konseyi, demokratik toplum örgütlenmeleri, kentteki kurumlar ve yerel yönetimler tasarı veya teklifin tümünün veya belli bir bölümünün veya bir kaç maddesinin komisyona geri verilmesini bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM: 

Madde 18:

Komisyonlar

a) Kent Meclisi, daimi komisyon esasına göre çalışır. Bu komisyonlar;

b) 1-İdeolojik Alan, 2-Sosyal Alan, 3-Siyasi Alan, 4-Mali ve Ekonomik Alan, 5-Öz Savunma Alanı olmak üzere 5 alandan oluşur.

1- İdeolojik Alan Komisyonu (Kültür komisyonu, Basın komisyonu, ideoloji ve bilim aydınlanma komisyon),

2- Siyasi Alan Komisyonu (Siyasi Komisyon, Hukuk komisyonu, Ekoloji ve Yerel Yönetimler komisyonu, Azınlık ve İnanç Grupları Komisyonu 

3- Sosyal Alan Komisyonu (Ana dilde eğitim ve Halk Eğitimi komisyonu, Halk Sağlığı komisyonu, Emekçiler komisyonu, Gençlik komisyonu, Özgür yurttaş komisyonu, Kadın komisyonu, Çocuk eğitimi komisyonu. Sosyal kesimler komisyonu -göç mağdurları, fiziksel engelliler, yaşlılar, gaziler, tutuklu ve kayıp yakınları, barış anneleri- .

4- Öz savunma komisyonu

5- Ekonomi ve maliye komisyonu,

c) Meclis gerekli gördüğü hallerde kentin ihtiyaçlarına göre yeni komisyonlar da kurabilir. Ancak daimi komisyon sıfatıyla sözleşmede ve bu içtüzükte ismi geçen komisyonlar durdurulamaz, değiştirilemez, geçici işleyemez.

d) Her komisyon ihtiyaç duyması halinde uzman kişilerden oluşturulacak alt komisyonlar ya da geçici komisyonlar kurabilir.

e) Alanlarda yer alan her bir komisyonu 3 ya da 5 üyeden oluşur. 

f) Komisyon Üyeleri, Başkanlık Divanı tarafından belirlenip Genel Kurulca onaylanır.

g) Komisyon bileşimleri Genel Kurul Üyeleri arasından seçilir. 

h) Her komisyon kendi üyeleri içinden dönüşümlü bir başkan ve yardımcı seçer.

I) Komisyonların iç çalışma ve Başkanlık Divanıyla çalışma esasları ayrı bir yönetmelikle ayrıntılı olarak düzenlenir.

Madde 19:

Demokratik Kent Meclisi Daimi Komisyonlar Ön Görevi

a) Demokratik Toplum Sözleşmesi’nde daimi komisyonlar için belirtilen görevleri yerine getirirler. Kent Meclisi Başkanlık Divanı, Kent konseyi, kent koordinasyonu, alan merkezleri ve ilgili kurumlardan, demokratik sivil örgütlerinden gelen proje ve karar tasarılarını değerlendirerek Genel Kurula sunulmak üzere son şeklini verir. Kent konseyinin çalışmalarını iç tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak takip eder. Bu sebeple Alan ve komitelerin periyodik toplantılarına komisyon başkanı, başkanın hazır olmadığı durumlarda başkan yardımcısı gözlemci sıfatıyla katılır. çeşitli konulara ilişkin araştırma- inceleme yaparak, proje ve yasa tasarıları da hazırlayabilir. Komisyonlar çalışmalarında komisyon dışı uzman kişi ya da kuruluşlardan yardım alabilir.

b) Komisyonlar, kendilerine havale edilen karar tasarı ve teklifleri ile karara bağladıkları diğer işler için en kısa zamanda başkanlık divanına sunulmak üzere birer rapor düzenlerler. Raporda konu hakkında komisyonun düşünceleriyle komisyon tarafından yapılan değişikliklerin gerekçeleri yer alır.          

c) Komisyonlar başkanlık divanının kendisine havale ettiği tüm tasarı ve proje taslaklarını inceleyerek son şeklini verir, ara dönem veya genel kurula hazır hale getirir 

Madde 20:

Katip Üyelerinin Görevleri

a) Tutanakların tutulmasını sağlamak ve denetlemek

b) Genel Kurula evrak okumak

c) Yoklama yapmak

d) Oyları saymak

e) Seçimlerin düzen ve dürüstlük içinde geçmesini sağlamak

f) Söz sırasını kaydetmek

g) Genel Kurul Üyelerini gelişmelerle ilgili bilgilendirmek.

Madde 21:

Sekreterya

Bir sekreter ve iki yardımcıdan oluşan sekretarya kurumu örgütlenir. Sekretarya Başkanlık Divanı tarafından atanır. Başkanlık Divanına karşı sorumludur. Demokratik Kent Meclisi Genel Kurulunun tüm arşiv, belge düzeni, yazışmaların takibi, komisyon evraklarının düzenlenmesi gibi idari işlerini yapar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Madde 22:

DKM’nin İŞLEYİŞİ:

a) Yılda bir Genel Kurul toplantısını yapar

b) Dört ayda bir ara dönem kurul toplantısını yapar.

c) Kendi içinden seçtiği üç kişilik bir Başkanlık Divanı tarafından yönetilir.

d) Kararları, Demokratik Toplum Meclisi (DTM) kararlarıyla uyumlu olmak zorundadır.

e) Kararlarını hayata geçirecek ilçe ve mahalle meclislerini oluşturur ve veya ilçe ve mahalle meclis girişim komisyonlarını görevlendirerek çalışmalarını denetler.

f) Alınan kararların ve projelerin her alanda yaşama geçirilmesi için kendi içinde yürütme veya koordinasyon işlevi görecek Otuz Kişiden oluşan Kent Konseyini seçer. ( Bu sayı ilin özgün durumuna göre ihtiyaçları karşılayacak biçimde düzenlenebilir.)

g) Yılda bir genel kurul toplantısını üçte iki çoğunlukla yapar

h) Ara dönem kurul toplantılarını daimi komisyon üyeleri, kent konseyi üyeleri ve proje sunan ilgili örgüt ya da kurum temsilcileri yeter sayıda katılarak gerçekleştirir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

KENT KONSEYİ 

Madde 23


a) Kent Konseyi; halkın demokratik işlerini yürüten en üst icra organdır. Alanın DTM’nin ve Demokratik Kent Meclisinin kararlarını yaşama geçirir. Demokratik Kent Meclisi toplantılarında faaliyetleri hakkında rapor sunar, çalışmalarını meclisin denetimine açar.

b) Kent Konseyi, kentin ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde alan örgütlenmelerine uygun kendi içinde komiteler tarzı görev dağılımı yaparak örgütlenir. iç toplantısında belirleyeceği bir peryotla (3 ya da 4 ayda bir) olağan toplantılarını gerçekleştirir. Gerektiğinde daha erken sürelerde de olağanüstü de toplantılara gidebilir.

c) Kent Konseyi; DKM tarafından iki yılda bir meclis delegeleri arasından seçilen 30 üyeden oluşur. Konsey Üyeleri DKM tarafından salt çoğunlukla seçilirler. Konsey üyeleri en fazla iki dönem üst üste seçilebilir.

d) Kendi içinde ihtiyaca göre beş kişiden oluşan koordinasyonu seçer. Koordinasyon, haftada bir olağan toplantısını yapar.

e) Güncel ihtiyaçlar temelinde plan ve program oluşturur, hayata geçirir. Dönemsel olarak basın-yayın araçlarıyla halka çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapar.

f)  İhtiyaç oranında komite ve çalışma birimi oluşturarak çalışmalarını yürütür.

g) Genel esaslara ilişkin kararlar alamaz.

h) Kent Konseyi çeşitli nedenlerden dolayı üyelerinin azalması durumunda Genel Kurul tarafından seçim yoluyla tamamlanır.

I) Kent Konseyinin çalışma ve işleyiş esasları bir yönetmelikle düzenlenir.

Madde 24:

KENT KONSEYİNİN ÇALIŞMA ALANLARI:

Kent Konseyi, öncelikli olarak Komala Sözleşmesinde ifade edilen İdeolojik, Sosyal, Siyasal, Maliye ve Ekonomi, Özgür yurttaş, Öz Savunma alan merkezlerine göre bu alanlarda konumlanan bileşenlerle ortaklaşarak kendini örgütlemek durumundadır. Her alan yönetimi 7-13 arası kişiden oluşur. Her alan yönetiminde kent konseyi yeter sayıda yer alır. Merkez alan yönetimi iç toplantısında 3 kişilik merkez yürütme seçer. Alan yönetimleri, ayda bir iç toplantılarını yerine getirerek çalışmalarını değerlendirip planlama ve karara ulaşır. Alan komitelerinin oluşumunda kent meclis üyeliği şartı aranmaz. Çalışmaları yürütmeye uygun kişiler kent konseyi tarafından görevlendirilir. Buna göre, alanlar esas alınarak kent konseyi kendi arasındaki görev dağılımı aşağıdaki gibidir:


A – İDEOLOJİK ALAN:

Demokratik konfederalizmin inşa sürecinde, yeni paradigmanın anlaşılmasında, propaganda edilmesinde ve özgür birey temelinde özgür yurttaşın geliştirilmesinde ve özgür yurttaş bilinciyle ancak kurulabilecek demokratik konfederal sistemi zayıflatan, değersizleştiren, engelleyen, birey ve toplumu iradeli güç olmaktan alıkoyun, tüm faaliyetleri konfederal sistem karşıtı ideolojik yönelimler olarak ele alır ve buna karşı etkin mücadele yürütür. İktidarcı, hiyerarşik, baskıcı zihniyetleri eleştirerek demokratik-ekolojik-cinsiyet özgürlüğüne dayalı zihniyet dönüşümünü esas alır.

Cins özgürlükçü yaklaşımı esas alır ve kadın kurtuluş ideolojisi ekseninde kadına yönelik tüm gericiliğe karşı mücadele eder. Bu konuda sistemin öncü gücü olarak rol üstlenir.

Kapitalist sistemin bütün ideolojik akımlarına, toplumu yönlendirme ve biçimlendirmesindeki düşünüş, yaşayış ve ruhsal etkilerine karşı mücadele eder. Bu temelde demokratik kültürün güçlenmesini sağlar.

İdeolojik alan, komünal demokratik sistemin oluşturulması ve kadrosunu açığa çıkarmasında kent düzeyinde, ideolojik alan çalışmasını örgütleyerek, kurumsal denetim, katılım ve eğitim sistemini oluşturarak yürütür.

B -  SİYASİ ALAN: 

Kent meclisi bünyesinde örgütlü bulunan Siyasal Parti, Yerel Yönetimler, İnanç Gurupları ve Hukuk Komitelerinden oluşur. Eğer bu örgütlü yapılardan biri veya bir kaçı henüz örgütlü bir düzeye kavuşmamışsa, İl Yürütmesi bünyesinde oluşacak olan Siyasal alan, eksik olan bu yapıları örgütlemeyi kendi önüne görev olarak koyar.

Kürt halkı üzerindeki imha ve inkar siyasetine karşı ulusal demokratik siyasetin belirlenip uygulanmasından, siyasi çalışmaların örgütlendirilmesinden, halkımızın diğer halklarla ve demokratik kamuoyu ile ilişki ve ittifakının geliştirilmesinden, demokratik ekolojik cinsiyet özgürlükçü toplumu kurma çalışmaları için örgütlenme ve eylem bilincinin oluşturulmasından, demokratik örgütlenme ve hukuk sisteminin yaratılmasından sorumludur.

 Siyasi alan kendi iç işleyişini bir yönetmelik oluşturarak yürütür.

C – SOSYAL ALAN: 

Sosyal Alan Merkezi, demokratik konfederal sitemin örülmesinin en önemli alanlarından biridir. Çeşitli toplumsal kesimlerin (emekçiler, çocuk, yaşlı, fiziksel engelliler, gazi-şehit yakınları, tutuklu aileleri, göç edenler, işsizler vb) örgütlenmesini ve mecliste temsili için çalışma yürütür. Aynı zamanda çeşitli toplumsal ihtiyaçlar için dernek, vakıf, hareket, komite vb örgütlenmelere de gider. Sosyal alanda kadın, gençlik ve Özgür Yurttaş Hareketleri demokratik konfederal sistemin örülmesinde önemli bir rol üstlenir.

Sosyal alan merkezi, genelde dokuz temel bileşenden oluşur. Bunlar,

1.Kadın Hareketi

2- Gençlik hareketi

3- Sosyal içerikli dernekler, inisiyatifler, girişimler, oluşumlar

4-Emek Hareketi Komitesi

5- Dil ve Halk Eğitimi Komitesi

6- Özgür Yurttaş Hareketi (Öncelikli görevi, yerele ilişkin meclis bileşenleri ile birlikte örgütlenme alanları  (ilçe ve mahalle meclisleri, komün, ocak) yaratmaktır.)

7- Halk Sağlığı Komitesi

8- Halkla İlişkiler ve Danışmanlık (demokratik işleyiş gereği olarak halkı ilgilendiren tüm çalışmaların halkın denetimine açık tutulması, halkın doğrudan katılımının sağlanması amacıyla meclis üyelerinin dışında da halka meclis faaliyetlerini izleme takip etme, görüş öneri ve eleştiri hakkını yerine getirme, ayrıca sorunlarını, taleplerini, ihtiyaçlarını doğrudan başvurarak bildirimde bulunmasını sağlamaya dönük oluşturulur.  Bu komite görevini yerine getirme ve işleyiş esaslarını içeren ayrı bir yönetmelikle çalışır.)

9- Spor Komitesi (Sağlıklı yaşam için her bireye spor yapma imkanı oluşturma, bilincini kazandırma, toplum estetiğinin gelişimine ve barışçıl rol oymamasını sağlar.

D- MALİ VE EKONOMİK ALAN

Demokratik konfederal sistemin kalıcılaşması ve süreklileşmesi için ekonomik sisteminin oluşması zorunlu bir ihtiyaçtır. Bu amaçla komünal ekonomi anlayışını topluma kazandırma ve üretim biçimlerine teşvik etme amaçlı çalışır. Bu yönlü ekonomik politikalar oluşturur, projeler geliştirir. Halkın ekonomik sorunlarının çözümüne ilişkin meclise planlama ve proje sunar. Ayrıca il düzeyindeki mali çalışmaların tümünü Komala esaslarına göre bir sisteme kavuşturur ve disipline eder. Tüm kurumların saymanlarıyla ortaklaşarak eş güdüm içinde çalışır. İl düzeyinde merkezi bir mali politika belirleyerek planlar ve yaşama getirir. Yerele yönelik meclis bileşenlerini oluşturan kurum ve bireyler üzerinden gönüllüğe dayalı bir fon oluşturur. Demokratik Kent Meclisinin mali ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Diğer kurumların mali sorunlarını çözmede yardımcı olur.

E- ÖZ SAVUNMA ALANI

Demokratik eylem anlayışıyla kitlelerin bilincini güçlendirmek, baskıcı-antidemokratik sistemin uygulamalarına karşı eylem duruşunu caydırıcı rol atfederek kitlesel baskıyı açığa çıkarır. Her yönlü saldırı ve şiddete karşı halkın ve toplumsal kesimlerin kendisini savunma mekanizması oluşturmasını hedefler. Bu yönlü Demokratik Toplum Meclisinin ve Demokratik Kent Meclisinin dönemsel demokratik eylem politikalarını kentin bütün alanlarında hayata geçirmekle yükümlüdür. Eylemlerin kitlesel bir düzey kazanması için bütün ilçe ve mahallelerdeki örgütlü yapılarla eş güdüm içinde çalışır. Gerektiğinde ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak halk inisiyatifleri ve halk savunma birlikleri oluşturur. Kent halkının demokratik eylem gücünü açığa çıkararak harekete geçirir.            

ONUNCU BÖLÜM

Madde 25:

Toplantılar

A- Olağan Toplantılar

Demokratik Kent Meclisi; yıllık ve ara dönem kurul toplantılarını olağan toplantılar olarak yapar. Başkanlık Divanı ve Kent Konseyinin ortak kararıyla Genel Kurul toplantısı bir ay öne veya geriye alınabilir.

Toplantı tarihleri tüm üyelere bir ay önceden bildirilir.   

B- Olağanüstü Toplantılar

Kent Meclisinin Başkanlık Divanı, Kent Konseyi veya Kent Meclisinin üye tam sayısının dörtte birinin istemi veya Demokratik Toplum Koordinasyonu, Demokratik Toplum Meclisinin yetkili organlarının istemi üzerine de Kent meclisi olağan üstü toplanabilir. Gerekli hallerde Demokratik Toplum Koordinasyonu, Demokratik Toplum Meclisinin Başkanlık Divanı, Kent Meclisinin Başkanlık Divanı ve Kent Konseyinin ortak kararı ile en fazla altı ay ertelenebilir. Bu takdirde Genel Kurul, belirtilen yer ve tarihte Kent Meclisi Üyeleri Başkanlık Divanınca toplantıya çağrılır. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM:  

İki Toplantı Arasında Yasama Faaliyetleri:  

Madde 26:

Ara Dönem Kararları

Kent Meclisi Genel Kurulu yıllık çalışmasını tamamlayıp dağıldıktan sonra, Meclis Başkanlık Divanı ve daimi komisyon üyeleri temsil eder. Normal işleyişte ve günlük faaliyetlerde Genel Kurul adına çalışma yürütmek ve karar almakla bu kurumlar yetkili ve görevlidir. Kent Konseyi, ara döneme faaliyet raporunu sunar ve temsil bulundurur. Komisyonlarca hazırlanan tasarılar Başkanlık Divanı ve Daimi Komisyonların ortak toplantısı olan ara dönem kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Genel Kurulun toplanamadığı olağanüstü durumlarda Kenti, Kent Yurttaşlarını ve tüm köy-sokak komün, mahalle meclis ve kentteki kurumları ilgilendiren ve hayatiyet arz eden konularda Başkanlık Divanı, Daimi Komisyonlar, Kent Konseyi ve ilgili kurumlar ortak bileşimi Genel Kurul adına karar alabilir. Ancak kent halkının genelini bağlayan, kent meclisi kuruluş yasası, meclis iç tüzüğü, toplumsal yasaları değiştiremez.


ONİKİNCİ BÖLÜM:

Denetim Yolları

Madde 27:

Soru Önergesi

Soru Önergesi kısa, gerekçesiz ve şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin bir önerge ile Kent Konseyi üyelerinden açık ve belli bir konu hakkında sözlü veya yazılı bilgi istemekten ibarettir. Soru önergesi sadece bir üye tarafından imzalanır. Soru önergesi Meclis Başkanlık Divanına verilir. Meclis Başkanlık Divanı, gelen soru önergesini cevaplanması için ilgili Kent Konsey üyesine havale eder.

Kendisine soru sorulan Kent Konsey Üyesi Meclis Başkanlık Divanı aracılığıyla cevabını soru sahibine iletir. Sözlü sorulara Genel Kurul da cevap verilir. 

Madde 28:

Genel Görüşme

Toplum ve genel faaliyetleri ilgilendiren belli bir konunun Genel Kurulda görüşülmesidir.

Genel görüşme açılması Kent Konseyi veya en az yirmi Genel Kurul Üyesi tarafından Başkanlık Divanından bir önerge ile istenir. Genel Kurulun kabulü ile gündeme alınır. 

Madde 29:

Genel Kurul Soruşturması

Kent Konseyi ve Genel Kurul Üyeleri hakkında, üye tam sayısının en az beşte birinin vereceği önerge ile soruşturma istenebilir. Soruşturma taleplerini Genel Kurul en kısa sürede görüşür ve genel hükümler çerçevesinde karara bağlar.  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   278


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə