T. C. İStanbul cumhuriyet başsavciliğI (cmk'nın 250. Maddesi İle Yetkili)Yüklə 14,1 Mb.
səhifə25/278
tarix14.09.2018
ölçüsü14,1 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   278

Genel Kurul Çalışmaları

Gündem, açılış, yemin töreni, demokratik konfederal sistemin yetkili organlarının kent meclisine sunumu, açılış raporlarının sunumu kent meclisi başkanlık divanının raporu, kent konseyinin raporu, yargı kurumlarının bilgilendirme raporu, kadın hareketinin bilgilendirme raporu, yerel yönetimin çalışma raporu, rapor ve çalışmaların değerlendirilmesi özel gündemde yer alacak konular, oylaması yapılacak konular, genel görüşme ve komisyon çalışması yapılanmasına dair görüşmeler, soru önergesi,….( anlaşılmadı)tasarıları, karar teklifleri, proje ve planlamalar, seçim, kapanış. Gündemlerin görüşülme sırası veya gündemin geneli kent meclisinin en az 10 üyesinin yazılı talebi üzerine genel kurul oy çokluğu ile değiştirilebilir.02.29

BÖLÜM 5

Meclis Organlarının İşleyişi

Demokratik Kent Meclisi Başkanlık Divanının Seçimi

Demokratik Kent Meclisi Başkanlık Divanı demokratik toplum sözleşmesinin ikinci maddesinde belirtilen meclis başkanı ve iki yardımcısından oluşur. Meclis başkanı genel kurulda üçte iki çoğunluğu ile seçili. Yardımcılar ise genel kurul üyeleri içinden saf oy çokluğu ile seçilirler. Genel kurulun her yenilenmesinde başkanlık divanı yeniden seçilir. Başkanlık seçiminde ilk turda saf çoğunluk sağlanamaması halinde 2. Ve 3. Turda yapılacak saf çoğunluk aranır. İlk iki turda üçte iki çoğunluk sağlanmazsa 3. Turda saf çoğunluk aranır. Bir kişi meclis başkanlığına üst üste en fazla 2 iki dönem seçilebilir. Her genel kurul toplantısında sayıları üçten aşağı olmamak üzere yeterli sayıda katip üyede seçilir.

Madde 8: Demokratik Kent Meclisi Başkanlık Divanının görevleri

Demokratik Kent Meclisi Başkanlık Divanı, meclisin çalışmalarını düzenleyip yürütmekle sorumludur. Genel kurul toplantılarını ve ara dönem kurul toplantılarını organize eder ve yönetir. Komisyon çalışmalarını koordine eder, düzenler, denetleyip çalıştırır. Demokratik kent meclisi başkanlık divanı başkanın çağrısı ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyeleri ile oy çoğunluğu ile alır. Genel kurulun açılışı demokratik kent meclisi başkanı tarafından yapılır. Demokratik kent meclisi başkanı hazır olmadığı takdirde vekalet eden bir yardımcısı tarafından yapılır. Genel kurulun idaresi de demokratik kent meclisi başkanlık divanı tarafından yürütülür. Her oturumun yönetimi divan başkanı yada divanın kendi içinde belirlediği bir sözcü yapar. Yeterince divan üyesinin hazır bulunmaması durumunda genel kurul o toplantı içinde eksiklikleri tamamlar. Başkanlık divanı daimi komisyonların çalışma işleyişi ve esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir. Demokratik Kent Meclisi başkanlık divanı kent konfederalizm ve işleyiş esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir. Demokratik Kent Meclisi Demokratik Toplum Meclisine karşı sorumludur. Başkanlık divanı ile kent konseyi arasında ilişki hukuku ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.


Madde 9:Birleşimin Açılması ve kapanması

Oturumun açılışı ve kapanışı oturum başkanı tarafından yapılır .oturumlarda başkan ve iki divan üyesi başkanlık divanında yer alır. Başkanın bulunmadığı hallerde başkan yardımcılarından biri başkan adına vekalet eder.

Madde 10 :Gündem Dışı Konuşma

Birleşimin başında başkan gerekli görürse 10 dakikayı geçmemek üzere 3 üyeye gündem dışı konuşma izni verilir. Söz almak için başkanlığa ad yazdırılıp konu hakkında başkana bilgi verilir. Konuşma başkanlık divanına ve genel kurula hitaben yapılır.02.32:48

Madde 11 :Söz Sırası Ve Usul

Usul ve usule ilişkin konular öncelikle görüşülür. Görüşülen konular üzerinde lehte ve aleyhinde iki üye söz alabilir. Söz alma kayıt ve istem sırasına göre olur.

Madd 12 :Başkan ve üyelerin görüşmeye katılmaması

Genel kurula başkanlık eden başkan veya başkan vekili divanda yer alan üyeler konu görüşülürken ve oylanırken taraf tutucu tartışmalara ve seçime katılamazlar. Görevleri ile ilgili konular ve kişisel hakları saklıdır. Ancak herhangi bir divan üyesi gerekli gördüğü halde kendi adına söz alıp görüş belirtebilir.

Madde 13 : Görüşmelerde genel düzen

Genel kurulda komisyon sözcüsü veya yeterli sayıda üye komisyonu temsil etmek üzere ilgili komisyonlara ayrılan bölümlere otururlar. Genel kurulda söz kesmek şahsiyetle uğraşmak veya çalışma düzeni bozucu hareketlerde bulunmak yasaktır. Kürsüdeki üyenin sözü ancak başkan tarafından kendisini iç tüzüğe uymaya ve gündemden ayrılmamaya davet etmek için kesilebilir. İki defa yapılan uyarıya uymayan üye başkanın istemi üzerine genel kurul tarafından işaret yolu ile konuşmaktan men edilir.02.34:28

BÖLÜM 6

Madde 14 :Karar Tasarı Teklif ve Komisyonlara Havale

Kent konseyi demokratik toplu örgütlenmeler kente ki kurumlar ve yerel yönetimler tarafından hazırlanan tasarıları gerekçesi ile birlikte başkanlığı sunulur. Genel kurul üyeleri tarafından verilen karar tekliflerinde birden fazla üyenin imzası bulunabilir. Üyelerin karar teklifleri gerekçesi ile birlikte başkanlığa sunulur. Başkanlık gelen karar tasarıları ve teklifleri dikkate alır ilgili komisyona havale eder. Komisyonlar bir eksiklik görürlerse tamamlanması için gelen tasarı veya teklifleri sahiplerine geri iade edebilirler. Karar tasarı ve gelen teklifleri sahipleri tarafından komisyonlardan geri alınabilir. Meclis başkanı, başkanlık divanı ve daimi komisyonlar ilgili komisyon adına tasarı ve teklifte bulunabilirler. Dinleyiciler söz hakkı alabilir ve öneri yapabilirler.

Madde 15 :Tümü Üzerinde Görüşmeler

Karar ve teklifler görüşüldüğünde önce tası ve teklifin tümü hakkında söz verilir. Kent konseyi ve komisyonlar adına yapılan konuşmalar 20’ şer dakika ile sınırlıdır. Bu süre genel kurul tarafından değiştirilebilir. Maddeler hakkında yapılan konuşma süreleri bunun yarısı kadardır. Üyelerin konuşma süresi 10 dakikadır.02.36

Madde 16 :Görüşme Ve Oylama

Genel kurul üyeleri karar tasarı teklifleri maddeleri hakkında değişiklik önergesi verebilirler. Verilen değişiklik önergesine katılıp katılmadığı ilgili komisyona sorulur. Önerge sahibi isterse 5 dakikayı geçmemek üzere kendisine söz verilir. Maddeler tek tek görüşülür ve oylanır. Maddeler üzerinde görüşmeler bittikten sonra tasarı ve tekliflerinin tümü oylanır.

Madde 17 : Metin Ve Maddenin Geri İstenmesi

Görüşmeler sırasında ilgili komisyon veya kent konseyi demokratik toplum örgütlenmeleri, kentteki kurumlar veya yerel yönetimler tasarı teklifinin tümünü veya beli bir bölümünün veya birkaç maddenin komisyona geri verilmesini bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir.(02.36:58)

BÖLÜM 7


Madde 18 :Komisyonlar

Kent meclisi daimi komisyon esasına göre çalışır. Bu komisyonlar;  1. İdeolojik alan komisyonları

  2. Sosyal alan komisyonları

  3. Siyasi alan komisyonları

  4. Mali ve ekonomik alan komisyonları

  5. Öz savunma alan olmak üzere 5 alandan oluşur.

1)İdeolojik Alan Komisyonu: kültür komisyonu, basın komisyonu ideoloji ve bilim aydınlanma komisyonu

2)Siyasi Alan Komisyonu: siyasi komisyon, hukuk komisyonu ekoloji ve yerel yönetimler komisyonu adında bilinen grupların komisyonu

3)Sosyal Alan Komisyonu : Anadilde eğitim, halk eğitimi komisyonu, halk sağlığı komisyonu, emekçiler komisyonu, gençlik komisyonu, özgür yurttaş komisyonu, kadın komisyonu, çocuk eğitimi komisyonu, sosyal kesimler komisyonu, göç mağdurları, fiziksel engelliler, yaşlılar, gaziler, tutuklu yakınları, barış anneleri komisyonu

4) Öz Savunma Komisyonu Ekonomik Ve Mali Ve Komisyonu: meclis gerekli gördüğü hallerde kentin ihtiyaçlarına göre gerekli gördüğü hallerde yeni komisyonlar kurabilir. Ancak daimi komisyon sıfatı ile sözleşmede ve iç tüzükte ismi geçen komisyonlar durdurulamaz değiştirilemez geçici işleyemez. Her komisyon ihtiyaç duyması halinde uzman kişilerden oluşacak alt komisyonlar yada geçici komisyonlar kurabilir. Alanlarda yer alan her bir üye komisyonu 3 yada 5 üyeden oluşur. Komisyon üyeleri başkanlık divanı tarafından belirlenir genel kurul tarafınca onaylanır. Komisyon birleşimleri genel kuru üyesi arasından seçilir. Her komisyon kendi …..(anlaşılmadı) bir başkan ve yardımcısı seçer. Komisyonlarda iç çalışma başkanlık divanı ile çalışma esasları ayrı bir yönetmelikle ayrıntılı olarak düzenlenir.

Madde 19 : Demokratik Kent Meclisi Daimi Komisyon Görevleri

Demokratik toplum sözleşmesinin daimi komisyon için belirlenen görevleri yerine getirirler. Kent meclisi başkanlık divanı kent konseyi, kent koordinasyonu alan merkezleri ilgili kurumlardan, demokratik sivil örgütlerinden gelen proje ve karar tasarılarını inceler. Genel kurulda sunulmak üzere son şeklini verir.Kent meclisinin çalışmalarını iç tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak takip eder. Bu sebeple alan ve komitelerin periyodik toplantılarına komisyon başkanı başkanın olmadığı durumlarda başkan yardımcısı gözlem sıfatı ile katılır. Seçtiği konularda eğitici ağırlıklı araştırma inceleme yaparak proje ve yasa tasarıları da hazırlayabilir. Komisyonlar çalışmalarına komisyon dışından kişi yada gruplardan yardım alabilir. Komisyonlar kendilerine havale edilen karar tasarı teklifleri ile karara bağladıkları diğer işler için en kısa zamanda başkanlık divanına sunulmak üzere birer rapor düzenlerler. Raporda bulunan komisyonun düşünceleri ile komisyon tarafından yapılan değişikliklerin gerekçeleri yer alır. Komisyonlar başkanlık divanının kendisine havale ettiği tüm tasarı ve proje tasarılarını inceleyerek son teklifini verir. Ara dönem veya genel kurula hazır hale getirilir.02.40.


Madde 20 : kâtip üyelerinin Görevleri

Tutanakların tutulmasını sağlamak ve denetlemek, genel kurullara evrak taşımak, yoklama yapmak, oyları saymak, seçimlerin düzen ve dürüstlük içerisinde geçmesini sağlamak, söz sırasını kaydetmek, genel kurul üyelerini gelişmelerle ilgili bilgilendirmek.

Madde 21 :Sekretarya

Bir sekreter ve iki yardımcı dan oluşan sekretarya kurumu örgütlenir. Sekretarya başkanlık divanı tarafından atanır. Başkanlık divanına karşı sorumludur. ………. 02.41:12 (anlaşılmadı) yazışmaların takibi komisyon evraklarının düzenlenmesi gibi idari işleri yapar.

BÖLÜM 8

Madde 22 : Demokratik Kent Meclisinin İşleyişi

Yılda bir genel kurul toplantısını yapar. 4 ayda bir ise ara dönem kurul toplantısını yapar.Kendi içinden seçtiği 3 kişilik başkanlık divanı tarafından yönetilir.Karaları Demokratik Toplum Meclisi kararları ile uyumlu olmak zorundadır. Karalarını hayata geçirecek ilçe ve mahalle meclislerini oluşturur veya ilçe ve mahalle meclisi gelişim komisyonunun görevlendireceği üyelerin çalışmalarını denetler. Alınan karaların, projelerin her alanda yaşama geçirilmesi için kendi içinde yürütme veya koordinasyonu sağlayacak 30 kişiden oluşan kent konseyini seçer. Bu sayı ilin özgün durumuna göre ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde düzenlenebilir. Yılda bir genel kurul toplantılarını 3/2 çoğunlukla yapar. Ara dönem kurul toplantılarını daimi komisyon üyeleri, kent konseyi üyeleri, proje sınav üyeleri, örgüt yada kurum temsilcileri yeterli sayıda katılarak gerçekleştirilir.02.42:24

BÖLÜM 9:Kent KonseyiMadde 23 : Kent konseyi halkın demokratik işleyişini yürüten bir icra organıdır .Demokratik Kent Meclisi karılarını yaşama geçirir.Demokratik Kent Meclisi faaliyetleri hakkında toplantılarda rapor sunar, çalışmalarını meclisin denetimine açar. Kent Konseyi kentin ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde alan örgütlenmelerine uygun kendi içinde komiteler tarzı görev dağılımını yaparak örgütlenir. İç toplantısında belirleyeceği bir periyotla 3-4 ayda olağan toplantı gerçekleştirir. Gerektiğinde daha erken sürelerde olağan biçimde de toplantılarına gidebilir. Kent konseyi 2 yılda bir meclis delegeleri arasından seçilen 30 üyeden oluşur. Konsey üyeleri demokratik kent meclisi tarafından salt çoğunlukla seçilirler. Konsey üyeleri en fazla iki dönem üst üste seçilebilirler. Kendi içinde ihtiyaca göre 5 kişiden oluşan koordinasyonunu seçer. Koordinasyon haftada bir olağan toplantısını yapar. ….(anlaşılmadı) üzerinde plan ve programı oluşturur hayata geçirir. Dönemsel olarak basın yayın araçları ile halka çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapar. İhtiyaç oranında komite ve çalışma birimi oluşturarak çalışmalarını yürütür. Genel esaslara ilişkin kararlar alamaz. Kent konseyi çeşitli nedenlerden dolayı üyelerinin azalması durumunda genel kurul tarafından seçim yolu ile tamamlanır. Kent konseyinin işleyişi çalışma esasları bir yönetmelikle düzenlenir.02.44:15
Madde 24 : Kent Konseyi Çalışma Alanları

Kent konseyi öncelikli olarak komalan sözleşmesinde ifade edilen ideolojik, sosyal, siyasal maliye, ekonomi. Özgür yurttaş, öz savunma alan merkezlerine göre bu alanlarda konumlanan bileşenlerle ortaklaşarak kendini örgütlemek zorundadır. Her alan yönetimi 7-13kişiden oluşur.Her alan yönetiminde kent konseyi yeterli sayıda yer alır. Merkez alan yönetimi iç toplantısında 3 kişilik merkez yürütmeyi seçer . Alan yönetimi ayda bir iç toplantılarını yerine getirerek çalışmalarını değerlendirerek planlama ve karara ulaşır. Alan komitelerinin oluşumunda kent meclisi üyesi olma şartı aranmaz. Çalışmaları yönetmeye uygun kişiler kent meclisi tarafından görevlendirilir. Buna göre alanlar esas alınarak kent konseyi kendi arasında görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

İdeolojik Alan: Demokratik Konfederalizmin inşa sürecinde yeni paradigmanın anlaşılmasında propaganda edilmesinde özgür birey temelinde özgür yurttaşın yetiştirilmesinde ve özgür yurttaş bilinci ile kurulabilecek demokratik konfederal sistemi zayıflatan değersizleştiren engelleyen birey ve toplumu iradeli güç olmaktan alıkoyan bütün faaliyetleri konfederal sistem karşısı ideolojiler yönelimler olarak ele alır ve buna karşı etkin mücadele yürütür. İktidarcı hiyerarşik farklı zihniyetleri değiştirerek demokratik ekolojik cinsiyet özgürlüğüne dayalı zihniyet dönüşümünü esas alır. Özgürlükçü yapının esas ve….(anlaşılmadı) ekseninde kadına yönelik tüm gericiliğe karşı müdahale eder. Bu konuda sistemin öncü gücü olarak rol üstlenir. Kapitalist sistemin bütün ideolojik akımlarını toplumu yönlendirme ve biçimlendirmesinde düşünüş ve yaşayış ve ruhsal etkinliklere karşı mücadele eder.Bu temelde demokratik kültürün güçlenmesini sağlar. İdeolojik alan komünal demokratik sistemin oluşturulmasını ve kadrosunu açığa çıkarmasının kent düzeyinde ideolojik alan çalışmasını örgütleyerek ……..(anlaşılmadı) eğitim sitemini oluşturarak yürütür.

Siyasi Alan: Kent Meclisi bünyesinde örgütlü bulunan siyasal parti yerel yönetim grupları komitelerinden oluşur. Bu örgütlü yapılardan biri veya bir kaçı henüz örgütlü bir yapıya kavuşmamışsa ….( anlaşılmadı)yönetimi oluşturacak sosyal alan eksik olan bu yapıları örgütlemeyi önüne görev olarak koyar. Kürt halkı üzerinde imha ve inkar siyasetine karşı ulusal demokratik siyasetin belirlenip uygulanmasına, siyasi çalışmaların örgütlenmesinden halkımızın diğer halklarla ve demokratik kamuoyu ile ilişki ve irtibatının geliştirmesini demokratik ekolojik cinsiyet özgürlükçü toplum kurma çalışmaları için örgütlenme ve eylem bilincinin oluşturulmasında demokratik örgütlenme ve olgu sisteminin yaratılmasından sorumludur. Siyasi alan kendi iç meclisinde bir iç yönetmelik oluşturarak yürütür.

Sosyal alan: Merkezi demokrasi ve konfederalizm sisteminin örülmesinde önemli alanlardan biridir. Çeşitli toplumsal kesimlerin emekçiler, çocuklar, yaşlılar, zihinsel engelliler gazi şehit yakınları tutuklu aileleri göç edenler işsizler vb. Örgütlenmesinde ve mecliste temsili için çalışma yürütür. Aynı zamanda çeşitli toplumsal ihtiyaçlar için dernek vakıf hareket komite ve örgütlenmelerle girer. Sosyal alanda kadın gençlik ve özgür yurttaş hareketi demokratik konfederal sistemin örülmesinde önemli bir rol üstlenir. Sosyal alan merkezi genelde 9 temel birleşenden oluşur.bunlar;

1)Kadın Hareketi

2)Gençlik Hareketi

3)Sosyal İçerikli Dernek İl Gençlikleri Bileşimler Oluşumlar

4)Emek Hareketi Komitesi

5)Halk eğitim hareketi Komitesi

6)Özgür Yurttaş Hareketi: Öncelikli görevi yerele ilişkin meclis birleşenleri ile birlikte

Örgütlenme alanları, ilçe ve mahalle meclisi komün ocak yaratması

7)Halk Sağlığı Komitesi

8)Halkla İlişkiler Ve Danışmanlık: Demokratik işleyiş gereği olarak halkı ilgilendiren tüm çalışmaların halkın denetimine açık tutulması halkın doğrudan katılımının sağlanması amacıyla meclis üyelerinin dışında de halka meclis faaliyetlerini izlemek takip etme görüş öneri ve eleştiri hakkını yerine getirme ayrıca sorunlarını taleplerini ihtiyaçlarını doğrudan başlayarak bildirimde korunmasını sağlamaya dönük oluşturur. Bu komite görevini yerine getirme ve işleyiş esaslarını içeren ayrı bir yönetmelikle çalışır.

9)Spor Komitesi: sağlıklı yaşam için her bireye spor yapma imkanı oluşturma bilinci sağlama estetiğini gelişimini ve baş rol oynamasını sağlar.

Mali Ve Ekonomik Alan: Demokratik Konfederal sistemin kalıplaşması ve süreklileşmesi için ekonomik sistemin oluşması zorunlu bir ihtiyaçtır. Bu amaçla komünal ekonomi anlayışını topluma kazandırma ve üretim biçimlerini teşvik etme amaçlı çalışır. Bu yönlü ekonomik politikalar geliştirir. Halkın ekonomik sorunlarının çözümüne ilişkin meclise planlama ve proje sunar. Ayrıca mali çalışmalar üzerinde komalan esaslarına göre bir sisteme kavuşturur. Tüm kurumların saymanları ile ortaklaşa eşgüdüm içinde çalışır. İl düzeyinde merkezi mali bir politika palanlar ve yaşama geçirir. Engellemeye yönelik meclis bileşenleri oluşturan kurum ve bireyler üzerinde ….. (anlaşılmadı)usulüne dayalı bir fon oluşturur. Demokratik Kent Meclisinin mali ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Diğer kurumların mali sorunlarını çözmeye de yardımcı olur.Öz savunma alanı : Demokratik eylem anlayışı ile kitle bilincini güçlendirmek baskıcı anti demokratik sistemin uygulanmasına karşı eylemlerin öldürücü caydırıcı olarak atfedecek kitlesel baskıyı açığa çıkarır. Her birimin toplumsal şiddete karşı halkın ve toplumsal kesimin kendisini savunma mekanizmasını oluşturmasını hedefler. Bu yönü ile demokratik toplum meclisini ve demokratik kent meclisinin dönemsel demokratik eylem politikalarını kentin bütün alanlarında hayata geçirmekle yükümlüdür. Eylemlerin kitlesel bir düzey kazanması için tüm ilçe ve mahallelerde örgütlü yapılarla eşgüdüm içinde çalışır. Gerektiğinde ilçe ilçe mahalle mahalle sokak sokak halkın içerisinde halk savunma birlikleri oluşturur. Kent halkının demokratik eylem gücünü açığa çıkararak harekete geçirir.02.52:05
10 BÖLÜM

Madde 25 : ToplantılarOlağan Toplantılar: Demokratik kent meclisi yıllık ve ara dönem ve kurulu toplantılarını olağan toplantılar olarak yapar. Başkanlık divanı ve kent konseyinin ortak kararı ile genel kurul toplantısı bir ay öne alınabilir. Toplantı tarihleri üyelere bir ay önceden bildirilir.

Olağanüstü Toplantılar: Kent meclisi başkanlık divanı Kent Konseyi veya Kent Meclisi üye tam sayısının dörtte birinin istemi veya demokratik toplum konferansının demokratik toplum meclisini yetkili organlarının istemi üzerine de kent meclisi olağanüstü toplanabilir. Gerekli hallerde demokratik toplum konferansının Demokratik Toplum Meclisinin Başkanlık Divanının, Kent Meclisi Başkanlık Divanının, Kent Konseyinin ortak kararı ile en fazla 6 ay ertelenebilir. Bu… (anlaşılmadı)genel kurulda belirtilen yer ve tarih kent meclisi üyeleri başkanlık divanınca toplantıya çağırılır.02.53:07

11 BÖLÜM

İki Toplantı Arasında Yasama Faaliyetleri

Madde 26 :Ara Dönem Kararları: Kent meclisi genel kurulda yıllık çalışmalarını tamamlayıp dağıldıktan sonra meclis başkanlık divanını daimi komisyon üyeleri temsil eder. Normal işleyişte ve günlük hareketlerde genel kurul adına faaliyet yürütür ve karar almakla kurumlar yetkili ve görevlidir. Kent konseyi ara dönem faaliyet raporunu…….( hışırtıdan dolayı anlaşılmadı) bulundurur. Komisyonlar ve hazırlanana tasarılar başkanlık divanı daimi komisyonları ortak toplantısında alınan ara dönem kurulunca karara bağlanır. Genel kurulun toplanamadığı olağan üstü durumlarda kenti kent yurttaşlarını mahalle meclis ve kentteki kurumları ilgilendiren hayatiyet arz eden kurumlarda başkanlık divanı daimi komisyonlar kent konseyi ve ilgili kurumlar ortak birleşimi genel kurul adına görev alabilir. Ayrıca kent halkının genelini bağlayan kent meclisi kuruluş yasası meclis iç tüzüğü toplumsal yasaları değiştirilemez.02.24:42

12 BÖLÜM

Denetim Yolları

Madde 27Soru önergesi: Soru önergesi gerekçesiz ve şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin bir önerge ile kent meclisi üyelerinden açık ve belli bir konu hakkında sözlü veya yazılı bir bilgi istemekten ibarettir. Soru önergesi sadece bir üye tarafından imzalanır. Soru önergesi meclis başkanlık divanına verilir. Meclis başkanlık divanı gelen soru önergesini cevaplaması için ilgili kent konseyi üyesine havale eder. Kendisine soru sorulan kent konseyi üyesi meclis başkanlık divanı aracılığı ile sorulan soruyu sahibine iletir. Sözlü sorulara genel kurulda cevap verilir. 02.55:11

Madde 28 :Genel Görüşme

Toplum ve genel talepleri ilgilendiren ilgili konunun genel kurulda görüşülmesidir. Genel görüşme açılması kent konseyi veya en az 20 genel kurul üyesi tarafından başkanlık divanından bir önerge ile istenir. Genel kurul kabulü ile gündeme alınır.

Madde 29 :Genel Kurul Soruşturması

Kent Konseyi ve Genel Kurul üyeleri hakkında üye tam sayısının en az 5’te 1’nin vereceği önerge ile soruşturma istenebilir.Soruşturma taliplerini genel kurul en kısa sürede görüşür ve genel hükümler çerçevesinde karara bağlar.

Madde 30 :Gen Soru

Kent Konseyi üyeleri hakkında en az 1 yada 5 üyenin vereceği güven isteme önergesidir. Gen soru önergesi başkanlık divanına verilir. Genel hükümler çerçevesinde görüşülür ve açık oya sunulur.

13 BÖLÜM

Madde 31 :Oylama Şekilleri

A)İşaret İle Oylama

B)Açık Oylama

C)Gizli Oylama Açık Sayım

BÖLÜM 14

Madde 32 :Seçimler

Seçilecek Organlar

Kent Konseyi Meclis Başkanının Başkanlık divanı, Başkanlık Divanı üyeleri Kent Konseyi ve Meclis Disiplin Kurulu üyeleri Halk Mahkemesi ve hakimlerini Kent Seçim Komisyonu ve Daimi Komisyonu seçer. Bu organların seçilmesinde de demokratik toplum sözleşmesindeki hükümler uygulanır. Seçilen tüm bu organlar genel kurla karşı sorumludurlar.02.57.03

15 Bölüm :Çeşitli Hükümler

Madde 33 :İç Tüzüğün Değiştirilmesi

İç tüzüğün Değiştirilmesini öngören hükümler hakkında karar teklifleri hükümleri hakkında genel hükümler uygulanır.

Madde 34: Uygulanacak Hükümler

Hakkında hüküm bulunmayan konularda demokratik toplum sözleşmesinin ilgili maddeleri uygulanır. Kent Meclisi iç tüzük hükümleri demokratik toplum sözleşmesindeki hükümlerle kesişemez.

Madde 35 : Meclis Üyeliğin Düşmesi

Demokratik kent meclisi üyeliğinden ayrılmak isteyen kişi söz konusu kentin Meclis başkanlık divanına yazılı başvurur. Bu başvuru genel kurulda görüşülür ve genel oy çokluğu ile karara bağlanır. Demokratik tolum sözleşmesi demokratik kent meclisi içinde birbirine aykırı hareket eden meclis üyeleri hakkında meclis başkanlık divanının yer aldığı üye tam sayısının 5te 1’inin yazılı başvurusu üzerine disiplin soruşturması açılmak üzere gündeme alınır. Meclis üyesi olarak organlara seçilirken alınan iptal soruşturması karara bağlanmasında yeterlidir. Soruşturmayı disiplin kurulu yürütür. Disiplin kurulunun kararına yapılan itirazlarda bir üst mahkemeye götürülür ve verilecek karalar kesinleşir. Olmaması halinde ise başkanlık divanı ilgili üyenin görevli meclise karşı sorumlulukları kapsamında askıya alabilir. Durumunu görüşmek üzere ara dönem yada genel kurla götürür. Genel kurul üyeliğini düşürülmesi söz konusu üyenin seçildiği köy sokak komüni mahalle ilçe meclisi organları kent meclisinin kendilerini temsil eden üyelerinin kent meclisi üyeliğinin düşürülmesi talebinde bulunma hakkı vardır. Bu talebi demokratik kent meclisi başkanlık divanına yazılı olarak bildirilir. Talip genel kurul tarafından görüşülerek kara bağlanır.

Madde 36 : Meclis Tarafından Görevden Alma

Demokratik Kent Meclisinin demokratik toplum sözleşmesi meclis iç tüzüğü hükümlerince seçerek görevlendirdiği organlara meclis başkanlığı, divanın daimi komisyonların kent seçim komitesi yargı hakimleri yer alan görevli hakkında disiplin suçları doğması halinde yukarıda belirtilen durum uygulanır. Görevden almanın kara bağlanması halinde söz konusu organ eksikliği seçimi yapılır.

16 BÖLÜM

Madde37 : Meclis Disiplin Kurulu

Demokratik Kent Meclisi tarafından seçilen 3 asıl (olarak anlaşıldı) iki yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulunun görevleri Demokratik Kent Meclisi veya meclis birleşimini oluşturan kurum ve yapıların tüzüğe aykırı çalışmalar içinde bulunan üyelerin durumlarını netleştirme ve kara bağlam ile yükümlüdür. Disiplin Kurulunun aldığı kararlar Demokratik Kent Meclisi tarafından uygulamaya geçer.Ancak yaptırma uğrayan her üye veya kurul çalışanı itiraz hakkın kullanabilir. İtiraz doğrudan Demokratik Toplum Meclisini Disiplin Kuruluna yapılır. Oradan çıkan Demokratik Kent Meclisinin kararı olarak bütün yapıyı ve kurumları bağlar. Meclisin onayladığı bir disiplin kurulu yönetmeliği ile çalışmaların yürütür.


BÖLÜM 17

Madde 38 :Demokrasi Kent Meclisinin Yetkisi

Demokratik Kent Meclisi demokratik komünal anlayış doğrultusunda meclis çalışmalarını düzenler. Kent halkını ilgilendiren tüm konulara ilişkin karar alma, yasa çıkarma planlama yapma

BÖLÜM 18


Madde 39 :Geri Çekme Hakkı

Demokratik kent meclisinin yereldeki kurum ve yapılanmaların yönetimleri ile bu yönetimler içinde yer alan kadroları geri çekme hakkı vardır. Ancak bu gerekli hallerin ……..(ses kısıklaşıyor anlaşılmıyor03.01:27) sözleşme hukukuna uymayan kurum ve kadro yönetim yöneticilik vasfı ister. Bunlar halk ve siyasal kesimleri temsiliyetten uzaklaşma içinde bulunduğu kurumu ve yöneticilik bileşenleri rencide eden davranışlarda ahlaki yozlaşma maksatsızlaşma meclis iradesini tanımama karşıt çalışma içinde bulunma kurum ve yapılarımıza karşı yıkıcı bir faaliyet içinde bulunma kumar iftira ve benzeri içinde bulunmak halk ile mücadele değerlerini küçük görme, tartışma ve karşısına alma geri çekme halinin oluşmasıdır. Ayrıca meclis veya onun bileşeni olan yapı ve kurumlarla gruplaşan didişen çekiştiren anlayış açısı suç kapsamındadır. Başkalarına karşı kanıtlanmayan ithamlarda bulunmak suçtur. Bütün bu tartışma ve eleştirilerin yeri meşru platformlarını meclis çoğunun birleşeni olan kurumlarımızdır. Disiplin kurulu birey ve yönetim kurumlarını içine gireceği bu davranış biçimlerine göre ikaz etme ve öz eleştiri isteme hakkına sahiptir. Gerekli itiraz ve uyarılar yapıldıktan sonra birey yönetimden aynı hukuk dışı bir davranış biçimlerini kurumsal işlevsizlik yaratacak derecede sürdürürlerse halk meclisi geri çekme yetkisini kullanır. Geri çekme ancak meclis üye tam sayasının 3te 2’lik kararı ile alınır.

BÖLÜM 19

Madde 40 :İlçe ve Mahalle MeclisleriSöz konusu ilçeler bu yasayı esas alarak meclisin düzenlemesine girer. Meclis komisyonlarını oluşturmak zorunda olmamak kaydı ile ihtiyaca göre oluşturulur. Meclis çalışmalarını düzenlemekten sorumlu 3 kişilik ilçe meclis divanına seçilir. Görevi kent meclisi başkanlık divanı görevi ile aynıdır. İlçe meclisleri kent meclisine karşı sorumludur. İlçe meclisi aldığı kararları ilçe meclis divanı üzerine kent meclisine bir rapor halinde bildirir. Öz yeterliliğinde olan proje ve kararlarının dışında onay gerektiren hallerde kent meclisini onayına sunar. Kent meclisi başkanlık divanı her meclis toplantısında ilçe meclis divanını çağırır. İlçe meclisine karşı sorumludur. Semt yada mahalle meclisleri ilçe meclisleri gibi kurulur ve çalışır. Mahallelerin nüfus oranına göre komün tarzında da örgütlenebilir. Her mahalli yada kent meclisi içindeki meclisine kentteki mahalle yada semt meclisi yada komünal kent meclisine karşı sorumludur. Sorumluluğunu bu yasadaki işleyişine göre yerine getirir. Kentte ve mahalle meclislerinde kent meclisinde olduğu gibi daimi komisyonlar kurulmaz. Ancak ihtiyaç duyulması halinde söz konusu meclis divanında geçici komisyonlar görevlendirilir. İlçe meclisleri meclis iç tüzüğü oluşturarak çalışır. Mahalle ve kent meclisleri ise bir yönetmelik oluşturarak çalışır.03.05.18
Madde:41 :Komün

Komün: Doğrudan demokrasinin uygulandığı tüm halkın katıldığı söz tartışma hakkını kullandığı karar alma yeridir. İl ve ilçe meclisi örgütlenmeleri tabana komün tarzı örgütlenerek yayılır. Mahalle ve köy sakinleri sosyal siyasal ekonomik eğitsel ve kültürel eğitim ihtiyaçlarına ilişkin proje plan oluşturmak sorunlara ilişkin çözüm gücünü ortaya çıkarma karar alma platformudur. Halkın öz gücünü ve iradesini açığa çıkardığı temel örgütlenme biçimidir. Her komün örgütlendiği yerleşim birimine karşı duyduğu sorumluluğu aynı zamanda sınırları dahilinde yer aldığı ilçe yada kent meclisine karşı da yerine getirir. Demokratik işleyiş ve demokratik kültür çerçevesinde diğer komünlerle gerekli dayanışma ve ortak çalışma içinde olur. Her komün bir yönetmelikle çalışır. Komün işleyişi doğrudan demokrasi yöntemi ile gerçekleştirilir. İhtiyaç duyulduğunda mahalleye bağlı sokak komün örgütlenmeye de gidilir. Sokak komünleri komün toplantısı sonuçları idari olarak bağlı bulunduğu mahalle komününe sunar. Mahalle komünü de komün toplantı sonuçlarını bir meclise rapor eder. Komün toplantıları komün tarafından seçilen 3 kişilik komün heyeti tarafından yürütülür. Komün heyetinin görev süresi iki yıldır. İlk komün toplantısı bir üst meclisin divanı tarafından örgütlenir. Görevlendirilecek komün heyeti ilk komün toplantısında seçimle iş başına gelir. Heyetin seçilmesi ile birlikte toplantıyı açan divan görevini tamamlar. Yasada geçen gen soru halinde olması durumunda bu yasanın ilgili maddeleri uygulanarak güven oylamasına gidilir. Komün karaları aleni ve yerleşim yerlerinde 16 ve yukarı yaşlardaki herkesin katılımı ile alır. Aynı zamanda mahalledeki örgütlenmiş sivil toplum örgütleri de temsilcisini komünde bulundurur. Komünin aldığı kararları planları uygulamak takip etmek ve denetlemekten sorumlu yeterli sayıda oluşan bir yönetim organı görevlendirilir. Komün yönetimi komün toplantısında seçimle iş başına gelir. Çalışmalarında komüne karşı sorumludur. Ayda bir toplanarak faaliyetlerini değerlendirir. Faaliyet raporlarını komün toplantılarında sunarak halkın denetimine açık tutar. Komünal yaşamın örgütlenmesi yaşamsal ihtiyaçların eşitsizce tek taraflı bireyselliği geliştirmeyen komün tarafından çıkarına ters düşmeyecek aleyhte gelişmeye yol açmayacak şekilde komünal yaşama katılım temel bir ahlaktır. İhtiyaçların dengede karşılanması dayanışmanın ve paylaşmanın gücenmesi demokratik toplumsal yaşamı oluşturması amacı ile mahalle yönetimine bağlı olarak çeşitli alanlara kurumlara ilişkin kadın gençlik tarım ticaret hayvancılık sağlık eğitim spor kültür sanat çevre araştırma inceleme yapmak palan ve proje hazırlamakla görevli geçici komisyonlar oluşturulur. Her komün ocak örgütlenmesine gidebilir. Ocak demokratik toplumsal kültürün ahlakın manevi komünal değerlerin demokratik özgürlük ilkeleri temelinde üretildiği özgür yurttaş bilincinin geliştirildiği toplumsal eğitimin üstlenildiği ve bu eğitimsel çalışmaların yürütüldüğü halka mal edildiği yerlerdir.03.09.13

Madde 42 :Ek Hükümler

Demokratik kent meclisi öncelikli meclisi oluşturmak için belirlediği kent ve mahallelerde ivedilikle örgütlenme çalışmalarında başlar. Diğer ilçe ve mahallelerde ve söz konusu ilçe ve mahallelerde bulunan yurtsever demokratik örgütlü yapıların yetkin yürütme görevini yerine getirmek üzere meclis girişim grubu oluşturur. Yürütme konumunda bu yönetim veya meclis girişim grubu o ilçe ve mahallelerde tüm çalışmalardan sorumludur. Kent konseyine bağlı çalışmalarını sürdürür. İlçe ve mahalleler oluşturulan meclisler esas olarak demokratik kent meclisinin esaslarına göre oluşturulur ve bu işleve kavuşur. Amaç komünal sistemin her alanda yaşama geçirilmesi ve halklara öz yetimi öz yeterlilik ve iradeleşmenin sağlanmasıdır.

Madde 43 Yürütme :

Bu yasa demokratik kent temel yürütme organı tarafından yürütülür.03.10:20
Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   278


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə