T. C. Kara harp okulu savunma bġLĠmlerġ enstġTÜSÜ GÜvenlġk bġLĠmlerġ anabġLĠm daliYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/117
tarix15.03.2018
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   117


T.C. 
KARA HARP OKULU 
SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
 
GÜVENLĠK BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI
 
 
 
 
 
 
 
NATO HAREKÂTLARINDA 
ĠSTĠHBARATIN YERĠ: AFGANĠSTAN’DA 
KÜLTÜREL ĠSTĠHBARAT
 
 
 
 
DOKTORA TEZĠ
 
 
 
 
Hazırlayan
 
Yusuf ÖZER 
 
 
 
 
Tez DanıĢmanı
 
Doç. Dr. Haldun YALÇINKAYA 
 
 
 
 
 
ANKARA 

 2014 


 
 


TEZ TANITIM FORMU 
TEZĠN TARĠHĠ
   :  03.11.2014 
TEZĠN TĠPĠ
       :  Doktora Tezi 
TEZĠN BAġLIĞI
 : 
NATO  Harekâtların
da 
Ġstihbaratın  Yeri:  Afganistan‟da 
Kültürel Ġstihbarat
 
TEZĠN YAPILDIĞI BĠRĠM
  :  Kara  Harp  Okulu  Savunma  Bilimleri  Enstitüsü 
Güvenlik Bilimleri Anab
ilim Dalı
 
SPONSOR KURULUġ
 : 

 
DAĞITIM LĠSTESĠ
  :  Kara  Harp  Okulu  Savunma  Bilimleri  Enstitüsü  Tez 
Hazırlama,  Onay,  Dağıtım  ve  Muhafaza  Esasları  Kılavuzunda  Belirtilen 
Yerlere 
TEZĠN ÖZETĠ
  : 
Bu  çalıĢmanın  temel  amacı;  kültürel  istihbarat  kavramının 
Uluslararası  ĠliĢkiler  literatürü  dâhilinde  tartıĢılmasıdır.  ÇalıĢmanın  hipotezi; 
“uluslararası  arenada  farklı  kültürlerin
 
var  olduğu  ortamlarda  barıĢı 
korumadan  savaĢa  kadar  değiĢebilen  tüm  askeri  harekâtların  baĢarısı  için 
kültürel istihbaratın varlığına ihtiyaç duyulur” Ģeklindedir. Bu hipotezi sınamak 
amacıyla
,  ilk  olarak  mevcut 
literatür  araĢtırılmıĢ,  takiben  NATO‟nun 
is
tihbarata  kapsamlı  yaklaĢımı 
ve  Afgan  kültürünün  analizini  içeren  örnek 
uygulama 
çalıĢması  gerçekleĢtirilmiĢ,  son  olarak  kültürel  farkındalıkla  ilgili 
ihtiyaçları  tespit  etme  kapasitesine
 
sahip  toplam  45  kiĢi  ile  görüĢme 
yapılmıĢtır. GörüĢmeden elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz 
edilerek yorumlanmıĢtır.  
 
ANAHTAR KELĠMELER
 : 
NATO, Güç, Sert Güç, YumuĢak Güç, Akıllı Güç, 
Ġstihbarat, Kültürel Ġstihbarat, Afganistan, Ġnsan 
 
Dokusunu Tanıma Sistemi
  
SAYFA SAYISI            :  298 
GĠZLĠLĠK DERECESĠ
     : 
Tasnif DıĢı
 


T.C. 
KARA HARP OKULU 
SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
 
GÜVENLĠK BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI
 
 
 
 
 
 
 
NATO HAREKÂTLARINDA 
ĠSTĠHBARATIN YERĠ: AFGANĠSTAN’DA 
KÜLTÜREL ĠSTĠHBARAT
 
 
 
 
DOKTORA TEZĠ
 
 
 
 
 
Hazırlayan
 
Yusuf ÖZER 
 
 
 
 
Tez DanıĢmanı
 
Doç. Dr. Haldun YALÇINKAYA 
 
 
 
 
ANKARA 

 2014 

TEġEKKÜR
 
 
 
Bu  tez  çalıĢmasında,  sadece  benim  değil

birçok  kiĢinin  emeği 
bulunmakta.  Doktora  eğitim  sürecinde  bana  verdikleri  akademik,  moral  ve 
sosyal destekleri için değerli hocalarım, arkadaĢlarım ve aileme minnettarım.
      
 
Öncelikle  her  türlü  konuda  bana  yol  gösteren  ve 
kendisinden  çok  Ģey 
öğrendiğim
 
tez  danıĢmanım  Doç.  Dr.  Haldun  Yalçınkaya‟ya  teĢekkür
 
ediyorum. 
Tezin  baĢından  itibaren
 
yapıcı  eleĢtirileri
yle  beni  yönlendiren 
hocalarım
 Doç.Dr.
Mehmet GüneĢ
,Yrd.Doç.Dr.Evren Çelik Wiltse, Doç.Dr. Nil 
ġatana
,  Doç.Dr.  Memet  Erkenekli  ve  Yrd.  Doç.Dr.  D. 
Arı
kan  Açar
‟a; 
tez 
jürimde  yer  alan  hocalarım  Doç.Dr.Bilal  Karabulut,  Doç.Dr.KürĢa
d  Turan  ve 
Yrd.Doç.Dr.Levent  KuĢoğlu‟na, 
idari  ve  akademik  desteklerini  esirgemeyen 
Savunma Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Haluk TekbaĢ, Güvenlik Bilimleri 
Ana  Bilim  Dalı  BaĢkanı  Yrd.Doç.Dr.
 
Ertan  Erol  ve  çalıĢma  arkadaĢlarına; 
tezin 
Ģekillenmesinde katkıları bulunan arkadaĢlarım 
Dr.
Engin Avcı, 
Abdullah 
UĢan

Nihat  TaĢbaĢ
,  Cengiz  Mesut  Bükeç  ve  Merve  Seren
‟e
 
Ģükranlarımı 
sunuyorum. 
 
Öte  yandan, 
bana  Türk  Silahlı  Kuvvetlerinin  güzide  eğitim 
kurumlarından  biri  olan  Kara  Harp  Okulu  Savunma  Bilimleri  Enstitüsünde 
eğitim  fırsatını 
sunan  Türk  Hava  Kuvvetleri 
Komutanlığına,  eğitim
 
aĢamasında 
desteklerini  esirgemeyen 
sıralı  komutanlarıma
  ve  mesai 
arkadaĢlarıma
 
teĢekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.
 
 
S
on  paragrafı  aileme  ayırmak  istiyorum.  Doktora  eğitiminin 
baĢlangıcından
 
bitimine  kadar  zor  zamanlarımız  oldu.  Bu  zamanlarda
  her 
anlamda  desteklerini  hissettiğim  eĢim  Yrd.Doç.Dr.Esin  Özer  ile  kızım  Birsu 
Öz
er‟e  sabır  ve  özverilerinden  dolayı  teĢekkür  ediyorum.  Ayrıca  benim  bu 
günlere gelmemde büyük emekleri bulunan rahmetli babam 
Asım Özer ve
 bu 
dönemde 
ağır bir tedavi sürecine giren ama ümidini hiç 
kaybetmeyen annem 
Makbule Özer‟e
 
Ģükranlarımı sunuyorum. 
  
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   117


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə