T. C. Mehmet akif ersoy üNİversitesi İlahiyat faküLtesi ders programiYüklə 52,63 Kb.
səhifə3/4
tarix17.11.2018
ölçüsü52,63 Kb.
#80713
1   2   3   4


Yedinci Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

K

S

AKTS

18401

Kur’an Okuma ve Tecvid VII

2

2

3

18403

Arapça Tefsir Metinleri

2

2

4

18405

Arapça Kelam Metinleri

2

2

4

18407

Arapça İslam Hukuku Met.

2

2

4

18409

Tasavvuf

2

2

4

18411

İslam Felsefesi Tarihi I

2

2

4

18413

Din Felsefesi I

2

2

2

18415

Dinî Bilgiler Öğretimi

2

2

2
Seçmeli 1

2

2

1
Seçmeli 2

2

2

1
Seçmeli 3

2

2

1

Seçmeli Dersler

18417

Kur’ân’a Çağdaş Yaklaşımlar

2

2

1

18419

Mukayeseli İslâm Hukuku

2

2

1

18421

Türkiye’de Dinî Akımlar

2

2

1

18423

Çağdaş İslâm Düşünürleri

2

2

1

18425

Mukayeseli Halk İnançları

2

2

1

18427

Günümüz Tasavvuf Akımları

2

2

1

18429

Osmanlı Türkçesi II

2

2

1

18431

Paleografi-Epigrafi

2

2

1

18433

Halkla İlişkiler

2

2

1

18435

Klasik Kelâm Metinleri

2

2

1

18437

Seçme Hadis Metinleri

2

2

1

18439

Yabancı Dilde Dinî Metinler

2

2

1

18441

Arap Dili ve Belâğatı

2

2

1

Toplam__22__22__30'>Toplam

22

22

30

Sekizinci Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

K

S

AKTS

18402

Hadis Metinleri

2

2

4

18404

İslam Felsefesi Tarihi II

2

2

4

18406

Kur’an Öğretimi

2

2

4

18408

Mezuniyet Tezi

-

-

4

18410

Din Felsefesi II

2

2

4

18412

Din Hizmetlerinde Reh. ve İl.

2

2

5

18414

Cami Deneyimi

3

2

2
Seçmeli 1

2

2

1
Seçmeli 2

2

2

1
Seçmeli 3

2

2

1

Seçmeli Dersler

18416

İslâm, İnsan Hakları ve Demokrasi

2

2

1

18418

Günümüz Felsefî Akımlar

2

2

1

18420

Günümüz Kelâm Problemleri

2

2

1

18422

Dinler Arası Diyalog

2

2

1

18424

Çağdaş İslâm Akımları

2

2

1

18426

Çağdaş Eğitim Akımları

2

2

1

18428

Türk Cumhuriyetleri Tarihi

2

2

1

18430

Din Felsefesinin Problemleri

2

2

1

18432

Ahlâk Felsefesi

2

2

1

18434

Çevre ve Din

2

2

1

18436

Tefsir Metinleri

2

2

1

18438

Antropoloji

2

2

1

Toplam

19

18

30


T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ


I.YARIYIL

15101- Kur’an Okuma ve Tecvid I

Tecvid bilgisi ve uygulaması; yüzünden okuma, Duha ve Nas arasındaki surelerin ezberlenmesi ve Türkçe anlamlarının öğrenilmesi.


15111- Arapça I

Gramer, Metin Okuma, Sarf.

15103- Tefsir Tarihi ve Usulü

Doğuşundan, günümüze gelen tarihsel süreç içerisinde tedvin edilen Tefsir Usûlü’ne yönelik yapılan araştırmaların kronolojik olarak ve içerik açısından incelenmesi; Klâsik ve çağdaş Tefsir Usullerinden örnek metinler çerçevesinde, Kur’ân İlimleri (Ulûmu’l-Kur’ân), Kur’ân Tarihi, Tefsir Tarihi hakkında genel bilgilerin verilmesi; Tefsir Usûlü’nün klâsikleri arasında meşhur olan Zerkeşî’nin el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’ân’ı; Suyûtî’nin el-Itkan fî Ulûmi’l-Kur’ân’ı ile çağdaş usüller arasında yer alan Dr. Subhi Salih’in Mebâhis fî Ulûmi’l-Kur’ân’ı ve Mennâu’l-Kattân’ın Mebâhis fî Ulûmi’l-Kur’ân’ı gibi kaynaklar başta olmak üzere Tefsir biliminde yer alan, Tefsir Usûlü bibliyografyasındaki diğer kaynakların tedvin asrından itibaren başlamak suretiyle, yüzyıllara göre, ayrı ayrı tanıtımı, incelenmesi ve tarihsel süreç içerisinde her bir usül kaynağını telif eden müelliflerin Kur’ân ilimlerine bakış perspektiflerinin irdelenmesi ve diacronic (artzamanlı) açıdan, mütekaddimûn (öncekiler) ile müteahhirûn (sonra gelenler) arasındaki belirgin farklar ile benzerliklerin ortaya konulması.

15105- Hadis Tarihi ve Usulü

Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur.

15107- İslam İnanç Esasları

Kur’an Kelamı, İnançları Belirlemede Yöntemler, Allah inancı, Allah’ın Varlığı ve Delilleri, Allah’ın sıfatları, Kur’an’ın Allah Hakkındaki Anlatımlarında dil, Melek İnancı, Melek Anlatımlarındaki İnsanbiçimci dil, Doğanı Hakkındaki Anlatımlar, Kur’an’ın İnsan Anlatımları, İnsanın Yaratılışına İlişkin Anlatımlarda Gerçeklik Sorunu, İnsanın Mahiyeti ve Fiilleri, İnsanın İsimleri, Elçilik, Elçilerin Bilinmesine İlişkin Yöntemler, Kur’an’ın Tarih Anlatımları, Kitapların Özellikleri, Kitapların Amaçları, Diriliş, Diriliş Hakkındaki Kur’an Anlatımları.15109- Siyer

Bu derste; Hz. Muhammed’in doğumundan başlamak üzere vefat edinceye kadar geçen olaylar kronolojik bir şekilde görülecektir. Son ilahi din olan İslam’ın Arabistan yarımadasına yayılışı ve burada gelişen olaylar ayrıntılarıyla işlenecektir.15180- Temel Yabancı Dil (İngilizce) I

Manage simple, routine exchanges, Possessive adjectives, Questions and negatives, countries Everyday objects, countries, opposite adjectives What time is it?? Social expressions: I'm sorry. Excuse me! There is/are, How many?, Prepositions of place Give and receive information about travel and buy ticket Agree and disagree with others, order a meal Agree and disagree with others, order a meal Describe events and activities Express likes and Dislike Describe family and living conditions Relate personal experience Simple Past Tense.

15170- Türk Dili I

Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı, imla kuralları ve noktalama işaretleri; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri (anı, fıkra, hikaye eleştiri, roman vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor,

ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale vb.) makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

15160- Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I

Osmanlının çöküş sebeplerine genel bir bakış, Türkiye Cumhuriyeti?nin kuruluşuna giden yol, Osmanlı?nın son dönemindeki fikir akımları, Mondros mütarekesi sonrasında ülkenin karşı karşıya kaldığı durum ve Atatürk?ün Samsun yolculuğu, Milli Mücadelenin ilk adımı, Milli güçler ve Misak-ı Milli, TBMM?nin kurulması, savaşın idaresini ele alması ve Batı Cephesindeki savaşlar, Büyük Taarruz ve zafer.

15113- Güzel Sanatlar/Tezhip

Hat Sanatı, Tarihçesi, Yazı Türleri ve Hat Sanatında Kullanılan Malzemelerin hazırlanması, Tezhib Sanatı ve Tezhib Sanatında Kullanılan Malzemeler, Tezhip sanatında motifler ve çizim teknikleri, Ebru hakkında teorik bilgi, Ebru sanatında kullanılan malzemeler ve hazırlanması, Tek renk battal ebru uygulaması, İki renk battal ebru uygulaması, Gelgit ebru uygulaması, Bülbülyuvası ebru uygulaması, Taraklı ebru uygulaması, Hatip ebru uygulaması, Ebru sanatında yaprak yapımı, Ebru sanatında Lale çiçeğinin yapılması.15115- Güzel Sanatlar/Hat

Hat Sanatı, Tarihçesi, Yazı Türleri ve Hat Sanatında Kullanılan Malzemelerin hazırlanması, Tezhib Sanatı ve Tezhib Sanatında Kullanılan Malzemeler, Tezhip sanatında motifler ve çizim teknikleri, Ebru hakkında teorik bilgi, Ebru sanatında kullanılan malzemeler ve hazırlanması, Tek renk battal ebru uygulaması, İki renk battal ebru uygulaması, Gelgit ebru uygulaması, Bülbülyuvası ebru uygulaması, Taraklı ebru uygulaması, Hatip ebru uygulaması, Ebru sanatında yaprak yapımı, Ebru sanatında Lale çiçeğinin yapılması.II.YARIYIL

15102- Kur’an Okuma ve Tecvid II

Tecvid Bilgisi: yüzünden okuma, tecvid uygulamaları, Ya’sin, Mülk, Nebe surelerinin ezberlenmesi ve Türkçe anlamlarının öğrenilmesi.1514- Arapça II

Arapça grameri ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi, Öğrenilen kavramların metin içerisinde pekiştirilmesi, Kelimelerin kontekst içerisinde görülerek tanınması, Basit düzeyde metinleri anlama becerisi elde edilmesi, Basit cümle yapılarının öğrenilmesi.

15104- Tefsir I

Maide Suresi, adı, sebebi nüzulü, konusu, 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110, 111-120. Ayetlerin tefsiri. Ayetlerden çıkarılan hükümler. Amaç öğrencilere Kuranı doğru anlama ile Kuran ayetlerinin tefsir tarihi boyunca yapılmış eski ve yeni tefsirlerini okuyabilme ve anlayabilme bilgi ve becerisini kazandırmak. Yardımcı kaynaklar: Suyuti, Tefsiru’l-Celaleyn, Sabuni, Safvetu’t-Tefasir.


15106- Hadis I

Niyet hadisi, ilim ve vahyin başlangıcı ile ilgili hadislerin okunması, tercüme edilip şerhlerden faydalanarak açıklanması. İman ve imanın rükünleri, İslamın şartları, Dinin nasihat oluşu konularını içine alan hadislerin okunması ve tercüme dilmesi. Nikah, evlenilmesi yasak olan kadınlar, nikahın sahih olmasının şartları, Emzirme, süt akrabalığı ve bununla ilgili mezheplerin görüşleri, bu konu etrafındaki tartışmalar. Boşanma ve talak sayıları, bunlarla ilgili mezheplerin görüşleri, ilgili hadislerin okunması ve tercüme edilmesi. Kölelik ile ilgili hadisler, köle azadı, kölelerin yaptığı anlaşmalar. Yeme-içme ile ilgili hadislerin okunması tercüme edilmesi, yenilip içilmesi haram olan gıdalar. Giyim-kuşam ile ilgili hadislerin okunup tercüme edilmesi, Hz. Peygamber?in (sav) giyim tarzı, Süslenme. Edep ile ilgili hadislerin okunması, tercüme edilmesi, edep dairesi içine giren davranışlar, hal ve hareketler. Avlanma, hayvanların nasıl boğazlanacağı, eti yenen hayvanlar gibi konuları ihtiva eden hadislerin okunması tercüme edilmesi. Selamlaşma, yabancı kadınlara karşı tavır ve tutumlar ile ilgili hadislerin okunması, tercüme edilmesi. Hadislerde tedavi yöntemleri, hastalıklar ve rukye (okuyarak tedavi). İyilik etme, akrabayı ziyaret etme (sıla-i rahim), güzel söz söyleme, kötü sözün çirkin oluşu.15108- İslam İbadet Esasları

İbadet kavramı ve değişik dinlerdeki ibadetlerle ilgili genel bilgiler; İslam’ın temel ibadetleri olan taharet, namaz, oruç, zekat, hac, kurban, nezirler ve yeminlere dair değişik fıkıh mezheplerinin görüşleri kaynaklarıyla beraber verilecektir.15110- İslam Tarihi I

Dört Halife; Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali dönemi ve Halifeliğin Emevilere geçişi, Muaviye döneminde meydana gelen olaylar, Yezid b. Muaviye dönemi olayları ve diğer halifeler zamanında meydana gelen olaylar.15112- Türk-İslam Sanatları Tarihi

İslam sanatının doğuşu, gelişmesi ve karakteri, İslamda sanat anlayışı, Müslüman Türklerde estetik anlayışı ve sanat faaliyetleri.15280- Temel Yabancı Dil (İngilizce) II

Geçmiş olaylardan bahsetme. Geçmiş ve şimdiki zaman olaylarında soru-cevap yeterliliği. Yaşadığı yer hakkında bahsetme ve kabiliyet cümleleri. Tanınan yerler hakkında bahsedebilme ve turistik bilgilendirme makalelerinde önemli bilgileri tespit edebilme. Dışarıda bir gün planlama ve basit ölçüde elektronik posta ve mektubu anlayabilme. Boş zaman aktivitelerinden bahsetme zamanları hakkında konuşabilme. Konser, sergi vb. etkinlikler hakkında bulunan ilanlardan önemli bilgiler bulmak. Nesnelerin odada yer yön bakımından ilişkilendirilmesi ve günlük rutinleri tanımlama. Önemli günler, haftalar ve aylarda kullanılan kalıpları kullanabilmek. Öneri, teklif yapmak ve bunlara karşılık vermek, yiyecek, içecek isimlerini kullanabilmek ve anlamak. Tanınmayan kişiler hakkında soru sorma ve cevap verebilme, diğer insanların boş zaman aktiviteleri ve rutinleri hakkında yorum yapabilme. Yerleşim yerlerini ve tanıdık mekanları tanımlayabilme, kişilerin yaşadıkları yerler hakkında soru sorabilme. Geçmişte gerçekleşen olaylar hakkında konuşabilmek, yılları telafuz edip anlayabilmek, kişiler hakkında haberlere karşılık verip karşılıklı soru sorup cevap verme.

15270- Türk Dili II

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon, metin ağırlıklı uygulamalar, diyalog, güzel konuşma yardımcı teknikler, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. Anlama teknikleri: okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini artırma, dinlemenin ve verimliliğini artırma, dinlemenin diğer öğrenme biçim.eriyle ilişkisi.Yüklə 52,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə