T. C. Yalvaç İLÇESİ belediye başkanliği meclis karari oturum Birleşim) Karar Tarihi : 08. 09. 2014 Karar No : 99 İdari Birim Kimlik KoduYüklə 64,16 Kb.
tarix25.06.2018
ölçüsü64,16 Kb.


T.C.

YALVAÇ İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

(2.Oturum 1. Birleşim)
Karar Tarihi : 08.09.2014 Karar No :99

İdari Birim Kimlik Kodu: 81313205

Standart Dosya No         : 301.05.02

Belediye Meclis Üyeleri: Belediye ve Meclis Başkanı: Halil Hilmi TÜTÜNCÜ.

Fatma Meral DURUCAN- Doğan TURAN-Nuh Murat SARIOĞLU- İbrahim ŞEN – Turgut MUTAF- Fahri KODAL – Orhan ÖZEN – Mehmet BUĞDAYCI – Mümin İNANICI – Arifkadın UZEL- İsmail ÖZYURT – Mevlüt AŞIK- Abdullah GÖKKAYA – Gencer KONDAL – Hatice BAŞARAN


Toplantıda bulunmayan üyeler: Nuh Murat SARIOĞLU - Arifkadın UZEL

KONU : 05.09.2014 tarihinde yapılan belediye meclis toplantısında imar komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 07/08/2014 tarihli oturumunda görüşülerek onanan imar planı tadilatlarına askı süresi içerisinde yapılan itiraz dilekçelerinin görüşülmesi.

Şallı İnş. Pet. Mob. S.T.S. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen 03.09.2014 tarih, 2225-6285-1025 kayıt nolu itiraz dilekçesi.KARAR :

Şallı İnş. Pet. Mob. S.T.S. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen 03.09.2014 tarih, 2225-6285-1025 kayıt nolu itiraz dilekçesi :

Belediye Meclisinin 03/05/2011 tarih ve 2011/07 sayılı kararı ile onanan, ilçemiz 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planlarına plan işlem numarası 3966 no verilmiştir.

L26-a-19-d nolu 1/5000 ölçekli nazım ve L26-a-19-d-3d ve L26-a-19-d-3c nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar paftalarında yapılan plan değişiklikleri ile:    • L26-a-19-d-3d nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar paftasında yer alan “Akaryakıt+LPG İstasyonu”nun kavşak noktasına çok yakın konumu nedeniyle 35m’lik Senirkent-Yalvaç yolundan cephe almasının trafik güvenliğini tehlikeye sokması, akaryakıt istasyonuna ait inşaat ruhsatının eki olan petrol istasyonu mimari proje vaziyet planında kuzey doğusundaki 20m’lik Sücüllü yol güzergahı dışındaki giriş çıkışların iptal edilmiş olması, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin “Belediyelerin Görev ve Yetkilerini” içeren 16.Maddesi “e” bendinde belediyenin “karayolları yapısı üzerinde ve kenarında yapılan çalışmalarda karayolları trafik kanununun 16. maddesine göre çıkarılan yönetmelik hükümleri uyarınca trafik düzen ve güvenliği için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve çalışmaları denetlemek” ile yükümlü olması gerekçeleri Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 71 sayılı kararında belirtilmiş olup girişi kuzey-doğusundaki 20m’lik taşıt yolundan olacak şekilde söz konusu istasyonun cephesi değiştirilmiştir.
    • L26-a-19-d-3c nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar paftasında yer alan “Akaryakıt İstasyonu” ise yine aynı meclis kararı doğrultusunda “Akaryakıt+LPG İstasyonu” olarak düzenlenmiştir.

İmar planı tadilatları, İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı uzmanları tarafından şehircilik planlama ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olduğu görüldüğünden L26-a-19-d nolu 1/5000 ölçekli nazım ve L26-a-19-d-3d ve L26-a-19-d-3c nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar paftalarında yatay 601865 – 602233, dikey 4241748 – 4242113 koordineleri arasında yapılan plan değişikliklerinin 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisinin 07.08.2014 tarih ve 85 sayılı kararı ile onanmış, onanan planlar 08.08.2014 tarihinde eş zamanlı olarak Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz internet web sayfasında bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.


Yasal askı süresi içerisinde Şallı İnş. Pet. Mob. S.T.S. ve Tic. Ltd. Şti. 03.09.2014 tarih, 2225-6285-1025 kayıt nolu dilekçesi itirazda bulunmuştur.

“14 Haziran 2014 tarih ve 29030 sayılı resmi gazetede yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği:Planların ilanı, itirazlar ve kesinleşmesi

MADDE 33 – (1) Çevre düzeni planı ve imar planları onaylandığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde otuz gün süreyle herkesin görebileceği şekilde idarelerce tespit edilen ilan yerlerinde asılmak suretiyle ve idarelerin internet sayfalarında eş zamanlı olarak ilan edilir.

(2) İmar planlarının nerede ve nasıl görülebileceği mahalli haberleşme araçları ile yerel veya ulusal basında veya ilgili muhtarlıklarda duyurulur.

(3) Planların askıya çıkarıldığına ve askıdan indirildiğine dair tutanaklar ilgili birim amiri dahil iki imzalı olarak düzenlenir.

(4) Planlara itiraz, otuz günlük ilan süresi içinde idareye yapılır ve itirazlar idarece değerlendirilir. İdarenin karar merciince itirazların reddedilmesi halinde, planlar başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması halinde planlar askı süresinin sonunda kesinleşir.

(5) İtirazlar; askı süresinin dolduğu tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ilgili idare karar merciine gönderilir ve en geç otuz gün içinde karara bağlanarak planlar kesinleşir.

(6) İlan ve askı süresinde yapılan itirazlar üzerine idarelerce, planlarda değişiklik yapılması halinde planın değişen kısımlarına ilişkin olarak yeniden ilan süreci başlatılır.

(7) Onaylanmış planlarda yapılacak revizyon, ilave ve değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.”

Hükümlerine amirdir.

İmar planı tadilatları yasal kurallara uygun olarak ilan edilmiş olduğundan ilginin itiraz dilekçesindeki usul itirazları gerçek dışıdır.
İtiraz talebinde bulunan ilgilinin taşınmazına 05.11.1990 tarih ve 10 sayılı meclis kararı ile onanan ilave imar planı ile bakım ve akaryakıt istasyonu olarak planlaması yapılmıştır.
İlave imar planı yapılmasına yönelik olarak belediyemizce Karayolları 13. Bölge Müdürlüğüne 13.10.1989 tarih ve 1111 sayılı yazımız ile görüş sorulmuştur.
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü 16.10.1989 tarih ve 675/22192 sayılı yazıları ekinde karayolları kamulaştırma genişliğini belirten haritayı göndermiştir.
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğüne belediyemizce gönderilen 06.02.2013 tarih ve 316 sayılı yazımız ile Şallı İnş. Pet. Mob. S.T.S. ve Tic. Ltd. Ştiine yol giriş çıkış ve geçiş izninin verilip verilmediği sorulmuş, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’ nün 12.02.2013 tarih ve B.11.1.TCK.1.13.10.00-175.09/03691 sayılı yazıları Senirkent yol güzergahından cephe alacak şekilde ““geçiş yolu izin belgesi verilmediği”, ayrıca çevre yolunun yapılmasıyla birlikte, yol ağımız sınırları dışında kaldığı tespit edilmiştir.” Şeklinde cevap verilmiştir.
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’ nün 12.02.2014 tarih 76328708-175.09/25851 sayılı yazıları ile;

“… 18.10.1990 tarihinde söz konusu parsel yerinin bulunduğu kesimin yol ağımız sınırları dışında kaldığı tespit edilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde; Tesis ile ilgili ilk başvuru döneminde, tesis sahasının yolumuza cepheli olduğu, Belediye sınırları içinde kaldığı, imar hükümlerinin geçerli olması nedeniyle, kurumumuzca herhangi bir görüş verilmediği, ancak 1991 yılında ilgili Belediyece bu hususlar dikkate alınarak: Tesis giriş-çıkışının zaten 18.10.1990 tarihinde kurumumuz yol ağından çıkartılan yoldan değil, imar yolundan (Sücüllü yolu) yapılması şeklinde izin verildiği anlaşılmaktadır.

Netice itibari ile; Belediye sınırları içerisinde bulunan yapı ve tesislere o günün geçerli mevzuatına göre izin verilmesinde, her türlü görev, yetki ve sorumluluğun ilgili Belediye Başkanlığında olduğu, kurumumuzca tesis sahibine her hangi bir izin veya belge düzenlenmediği hususunda;

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.”

Açıklaması yapılmıştır.


15.05.1997 tarih ve 22990 sayılı resmi gazete yayımlanan “KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK” Hükümleri:
İKİNCİ KISIM

Genel Esaslar

Geçiş Yolu İzin Belgesi

Madde 4 - Bu Yönetmelik kapsamındaki tesisler için, karayoluna bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması zorunludur. Bu Belge sadece yol ve trafik güvenliğinin sağlanması ile ilgili olup 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince alınması gerekli ruhsatlar yönünden geçerli değildir. Ancak Geçiş Yolu İzin Belgesi alınmadan, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun öngördüğü ruhsat alınsa dahi, inşaata başlanılamaz.

Tesis sahibince, yapılanma, arazi kullanımı ve diğer hususlarla ilgili olarak görevli ve yetkili kuruluşlardan gerekli iznin alınması zorunludur.Kavşak Mesafesi

Madde 17 - Kavşak Mesafesi : Tesislere ait geçiş yolu ekseninin taşıt yolu dış kenarı  ile kesiştiği noktanın kavşak başlangıcına mesafesi, aynı yönde birden fazla şeridi olan iki yönlü devletyolları ile bölünmüş devletyollarında enaz 200 metre, diğer devletyolları ile platform genişliği 10 metre ve daha fazla olan il yollarında enaz 150 metre, diğer ilyollarında enaz 100 metre ve diğer yollarda enaz 50 metredir. Geçiş yolu, giriş ve çıkış yolu olarak tesis edilmiş ise, kavşak tarafında kalan giriş veya çıkış yolu ekseni bu mesafenin tahkikinde esas alınır. 

Tesislere ait geçiş yolu ekseninin taşıt yolu dış kenarı ile kesiştiği noktanın, platform genişliğinde daralma olan köprü, tünel ve menfez gibi yapıların yaklaşımlarında yol platformundaki daralmanın başladığı kesime olan mesafesi; iki yönlü devlet ve il yollarında her iki yönde ayrı ayrı olmak üzere enaz 100 metre, bölünmüş devlet ve il yollarında enaz 50 metredir

Ancak;

a) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının bakımı altında bulunmayan tapuda kayıtlı yollar.b)Çeşitli kamu  kurum veya kuruluşların  bakımı altında bulunmayan veya bu kuruluşların bakımı altında olmasına  rağmen kamuya açık tutulmayan yollar.

c) Çeşitli kamu, kurum veya kuruluşlarınca daha önce bakım altında iken, sonradan bakım ağından çıkarılan karayolları,

d) Geçiş yolları,

e) İlgili kuruluşlarınca yapım ve bakım altında bulundurulan sulama kanalı yolları,baraj yolları ile radyoling, radar, televizyon yayın aktarıcı istasyonları, haberleşme istasyonları, katı, sıvı veya gaz iletim hatları gibi tesislere ulaşan yollar,

f) Serbestçe girmenin yasaklandığı yollar,

g) Bölünmüş yollarda sadece ,"U" dönüşleri için ayırıcı üzerinden verilen aralıkları,

h) Bölünmüş yollarda, ayırıcıda aralık bırakılmaksızın tesis yeri karşı tarafındaki yol bölümüne bağlanan veya bu bölümden ayrılan yollar,

Kavşak mesafesi tahkikinde dikkate alınmaz.


Belediye Sınırları İçinde Bulunan Karayolu Kenarındaki Yapı ve Tesisler

Madde 36 - Bu Yönetmelikte adı geçen tesislerin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki karayolları kenarında yapılması ve açılması için,

a) İlgili Belediye Başkanlığından Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması,

b) İlgili Belediye Başkanlığının da trafik güvenliği bakımından, bu Yönetmelikte belirtilen şartların yerine getirilmesini sağlamaları,

Zorunludur.

İzinsiz olan tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulur. Bu Yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden geçiş yolu izni verilemez. İzinsiz olarak yapılmakta olan veya işletilen veya izin alınmasına rağmen izinde gösterilen ve bu Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı durumda olduğu anlaşılan tesislere ait geçiş yolları, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır.

Kavşak Mesafesi

Madde 37- (Değişik:RG-6/1/1998-23222)

Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesislere ait geçiş yolu ekseninin taşıt yolu kenar çizgisi ile kesiştiği noktanın kavşak başlangıcına mesafesi; Karayolları Genel Müdürlüğünün bakım ağına dahil, bölünmüş devlet ve il yolları ile aynı yönde birden fazla şeridi olan iki yönlü devlet yollarında enaz 100 metre, diğer devlet ve il yollarında enaz 75 metre, Karayolları Genel Müdürlüğünün bakım ağındaki karayollarının diğer yollar ile teşkil etmiş olduğu kavşakların diğer yollardan yaklaşımında enaz 50 metredir.Belediye Sınırları İçerisindeki Tesislere İlişkin Geçiş Yollarının Kaplanması

Madde 38 – (Değişik:RG-6/1/1998-23222)

İlgili belediye başkanlıklarının ,KarayolIarı Genel Müdürlüğünün yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi verilmesinden önce tesise ait onaylı vaziyet planının bir örneğini de eklemek suretiyle Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili Bölge Müdürlüğünden uygun görüş almaları zorunludur.

Yapılmak istenilen tesis yerinin incelemeye alınabilmesi için yolun trafiğe açılmış olması şarttır.

Projeleri onaylanarak kesinleşmiş, kamulaştırma işlemleri tamamlanmış, ancak inşaatı bitirilip tamamı trafiğe açılmadığı halde, başkaca bir alternatifi olmadığı için yöresel trafiğin zorunluluk nedeniyle kullandığı karayolu kenarında yapılmak istenen tesis başvuruları da incelemeye alınır.

Bu Yönetmelik gereğince verilen Geçiş Yolu İzin Belgesinin bir örneği Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilir .Bu tesislerin yapılması ve işletilmesinin, verilen izne ve bu Yönetmelik şartlarına uygunluğu ,ilgili belediyeler ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerince denetlenir.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Uygun Görüşü

Madde 39 - İlgili Belediye Başkanlıklarının,  Karayolları Genel  Müdürlüğünün  yapım ve bakımından sorumlu olduğu  karayolları  kenarında  yapılacak ve açılacak  tesislere Geçiş Yolu  İzin Belgesi  verilmesinden önce  Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili Bölge Müdürlüğünden  uygun görüş almaları zorunludur. Bu Yönetmelik gereğine göre verilen Geçiş Yolu İzin Belgesinin bir  örneği Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilir ve bu tesislerin yapımı veya işletilmesinin; verilen izin ve bu Yönetmelik şartlarına uygunluğu, ilgili Belediye ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerince denetlenir.
18.07.1997 tarih 23053 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ” hükümleri:

BEŞİNCİBÖLÜM

Belediyeler

Belediyelerin Trafik BirimleriMadde 15- Belediye başkanlıkları; Karayolları Trafik Kanunu, bu Yönetmelik ve Kanuna dayanılarak çıkarılan diğer yönetmeliklerle verilen görevleri, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca kurdukları trafik hizmetleri birimleri aracılığı ile yürütür.

Bu birimler, belediyelerin iş kapasitesine göre “Belediye trafik şube müdürlüğü”,“Belediye trafik şefliği” veya “Belediye trafik memurluğu” olarak adlandırılır.

Büyük illerde belediye trafik şube müdürlüklerine bağlı belediye trafik büro amirlikleri de oluşturulabilir.

Bu birimlerde görevlendirilecek idari ve teknik personel sayısı, iş kapasitesine göre belediye başkanlıklarınca belirlenir.Belediyelerin Görev ve Yetkileri

Madde 16-Belediye trafik hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir.

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında;

a) Yolun yapısını, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak,

b) Yol ve kavşak düzenlemeleri yapmak,

c) Trafiği düzenleme amacı ile,

1) Trafik işaret levhaları,

2) Işıklı ve sesli trafik işaretleri,

3) Yer işaretlemeleri,

Temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak,

d) Trafiğin akışını kolaylaştırma, gereksiz durma ve duraklamaları önleme bakımından, trafik akımı programları ile toplu taşıma araçlarının kalkış varış ve ara durakları için zaman tarifeli programlar yapmak ve uygulamaya koymak,e) Karayolları yapısı üzerinde ve kenarında yapılan çalışmalarda KarayollarıTrafik Kanununun 16 ncı maddesi ve bu maddesine göre çıkarılan Yönetmelik hükümleri uyarınca trafik düzen ve güvenliği için gereken tedbirleri almak, aldırmak ve çalışmaları denetlemek,

f) Açık ve kapalı park yerleri (otopark) alt ve üst geçitler yapmak, yaptırmak işletmek ve işletilmesine izin vermek,

g) Karayolları Trafik Kanununun 17 nci maddesinde sayılan ve belediye sınırlarıiçerisindeki karayolları kenarında yapılacak veya açılacak olan tesisler için Yönetmeliğinde belirlenen şartlara göre izin vermek,

h) Halkın trafik eğitimine katkıda bulunmak üzere; çocuk trafik eğitim parklarıyapmak ve yapılmasına izin vermek,

ı)Yaya ve taşıt yollarında yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren, motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak,

trafik için tehlike teşkil eden ancak, kaldırılması mümkün olmayan engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek,

(Yol işgaline ilişkin Belediye Mevzuatı hükümleri saklıdır.)

i)Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak,

j) Karayolları Trafik Kanununun 22 nci maddesi (d) bendine göre tarım kesiminde kullanılanlar hariç il trafik komisyonlarından karar almak şartıyla motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilini yapmak,

k) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Belediyeler bu hizmetlerini; il ve ilçe trafik komisyonlarınca alınan kararlara da uyulmak suretiyle mahalli trafik zabıtası ile işbirliği ve koordinasyon halinde yürütürler.

Belediyeler bu madde ile görev verilen hizmetlerin denetimi dışında, trafiği denetleyemez ve hiçbir halde trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemezler.

Bu birimlerde hizmet gören personelden resmi kıyafetli olanlar özel işaret taşır.

Trafik zabıtası ile belediye trafik birimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyon esaslarına ilişkin diğer hükümler beldenin özelliğine göre bir protokolle belirlenebilir.”

Hükümlerine amirdir.
e) bendinde belirtilen yasal hüküm gereğince belediyelerin trafik düzen ve güvenliği için gereken tedbirleri almak, aldırmak ve çalışmaları denetlemek görevi kamusal bir görevdir.
13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı resmi gazete yayımlanan “5393 sayılı Belediye Kanunu” Hükümleri:


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Belediyenin görev ve sorumlulukları

MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

İKİNCİ KISIM

Belediyenin Organları

BİRİNCİ BÖLÜM

Belediye Meclisi

Belediye meclisi

MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclisin görev ve yetkileri

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Yukarıda belirtilen yasal mevzuatlar gereğince Belediye Meclisi belediyelerin en üst karar organıdır. Meclis üyeleri seçimle iş başına gelmektedir. Belediye Meclisi belediyenin en üst karar organı olarak, sorunlara kalıcı ve köklü çözümler bularak kamusal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını yönlendiren en üst organdır.

İmar planı tadilatına itirazda bulunan talep sahibinin “Akaryakıt İstasyonu” yapım süreci başlangıcından bugüne kadar süreç incelendiğinde Senirkent Karayolu güzergahından cephe alacağı şeklinde geçiş yolu izin belgesi düzenlenmemiştir.

Uygulamada izinsiz olarak Senirkent yolundan cephe aldığı görülse de “Hukukta Usulde Paralellik İlkesi” gereğince işlemi tesis eden organların kararlarını kamusal yarar ön planda tutularak değiştirebileceği açık ve kesin bir hükümdür. Akaryakıt İstasyonunun üç yoldan cephe alması kamusal trafik güvenliği açısından sakıncalıdır.

Belediye Meclisi 03.05.2011 tarih ve 2011/07 sayılı kararı ile onamış olduğu revizyon uygulama imar planında akaryakıt istasyonu olarak kullanılan istasyonlarda LPG istasyonları da olmasına rağmen LPG gösterimleri sehven unutulmuştur.

Belediye Meclisi 07.08.2014 tarih, 83 ve 85 sayılı kararları ile imar planındaki tüm akaryakıt istasyonlarına uygulamada var olan LPG istasyonlarının da herhangi bir başvuru yapılmasına gerek duymadan LPG istasyonlarının ilave edilmesi yönünde imar planı değişikliklerini onamıştır.

Yapılan imar planı değişiklikleri ile itiraz talebinde bulunan istasyonun cephe alacağı yol güzergâhının imar planı kararı ile Sücüllü yolundan cephe alacağı şeklinde kesin ve net bir karar alınarak sorunlara kalıcı ve köklü çözümler getirilmiş, her türlü tereddütler ortadan kaldırılmıştır.

Şallı İnş. Pet. Mob. S.T.S. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen 03.09.2014 tarih, 2225-6285-1025 kayıt nolu itiraz dilekçesindeki taleplerinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda ve 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince Red Edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Orhan ÖZEN Mehmet BUĞDAYCI Fatma Meral DURUCAN

Meclis 1.Başkan Vekili Üye Üye

(1.Yedek Katip) ( Katip)Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə