T est : 0408#01#Y14#01 qiyabiYüklə 449,59 Kb.

səhifə1/17
tarix20.09.2018
ölçüsü449,59 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


T

EST

: 0408#01#Y14#01 (

QIYABI

)

Test


0408#01#Y14#01 (qiyabi)

Fənn


0408 - Pul və banklar

Təsviri


[Təsviri]

Müəllif


Administrator P.V.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı160 (32 %)

Suallardan

500

Bölmələr


13

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 0101

Ad

0101Suallardan

63

Maksimal faiz63

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

5 %


Sual: Pulun mövcudluğunun zəruri əsası (Çəki: 1)

Dövlətin maliyyə ehtiyacları

Xarici iqtisadit əlaqələr

Əmtəə istehsalı və əmtəə tədavülü

Mərkəzi və kommersiy1a banklarının tələbatı

Sual: Pulun meydana gəlməsinin ilkin şərti (Çəki: 1)

Qızıl ehtiyatlarının kəşfi və ərzaq malları bazarının meydana gəlməsi

Natural təsərrüfatdan əmtəələrin istehsalı və mübadiləçsinə keçid

Mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin meydana gəlməsi və qızıl yataqlarının kəşfi

İstehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətin mövcudluğu və iri topdan bazarların 

meydana çıxmasıSual: Pul … ümumi ekvivalentidir. (Çəki: 1)

Mübadilə dəyərinin

Mal və xidmətlərin dəyəri

İstehlak dəyərinin

Tam dəyərli pulların çəkisinin

Sual: Hansı dəyər forması bir əmtəənin dəyərini bir neçə ekvivalent əmtəədə əks 

etdirir. (Çəki: 1)

Tam


Pul

Ümumi


Sadə

Sual: Nominal dəyərləri … … pullar tam dəyərlidir. (Çəki: 1)

Bazarda kortəbii müəyyən olunan

Real dəyərindən aşağı olan 

Real dəyərini üstələyən

Real dəyərə müvafiq olan

Sual: Bir əmtəənin dəyərinin digər əmtəədə əks olunması hansı dəyər forması üçün 

xarakterikdir: (Çəki: 1)

Sadə

Tam


Ümumi

Pul


Sual: Pul ilə ödənilməyən mala mülkiyyət hüququ verən mal mübadiləsi sövdələşməsi 

necə adlanır? (Çəki: 1)

Forfeytinq

Dempinq


Barter

Faktorinq

Sual: Nominal dəyəri … … dəyər nişanələri puldur: (Çəki: 1)

Müəyyən olunmayan

Real dəyərə müvafiq olan

Real dəyərindən aşağı olan

Real dəyərdən yuxarı olan

Sual: Hansı konsenpsiyaya görə pul insanlar arasındakı xüsusi razılaşma nəticəsində 

meydana gəlmişdir: (Çəki: 1)

Monetarist

Rasionalist

TəkamülPsixoloji

Sual: Pul hansı ehtiyacların ödənilməsi vasitəsidir (Çəki: 1)

Ancaq mənəvi

Məhdud saydakı

Bütün

Ancaq maddiSual: Pul … … dəyərinin müstəqil formasıdır. (Çəki: 1)

Mübadilə


İstehlak

Əmtəə


Maliyyə

Sual: Nisbətən likvidli bir əmtəənin yerli bazarda ümumi ekvivalent rolunu oynaması 

hansı dəyər forması üçün xarakterikdir: (Çəki: 1)

Pul


Tam

Ümumi


Sadə

Sual: Əmtəələrin … … onun istehsalına sərf olunan əmək məsrəfləri əsasında 

müəyyən olunur: (Çəki: 1)

Dəyəri


İstehlak dəyəri

Valyuta kursu

Mənfəəti

Sual: Pul ictimai zəruri əmək sərfinin hansı ölçüsü kimi çıxış edir: (Çəki: 1)

Xarici

Daxili


Mənəvi

Mövsümi


Sual: Əmtəənin dəyərinin pul ilə ifadəsi kimi … … çıxış edir: (Çəki: 1)

Gəlir


Mənfəət

Rentabellik

Qiymət

Sual: Hansı düstur pulun kapital kimi fəaliyyətini xarakterizə edir: (Çəki: 1)Pul-əmtəə-pul

Əmtəə-pul-əmtəə

Əmtəə-əmtəə- pulPul – borc öhdəliyi- əmtəə

Sual: Müasir pullar: (Çəki: 1)

Qızıla dəyişdirilmir

Dövlət nişanı fabrikində qızıla dəyişdirilir

AR Mərkəzi bankında qızıla dəyişdirilir

AR Maliyyə Nazirliyində qızıla dəyişdirilir.

Sual: … … mövcud olduqca pul mövcud olacaqdır: (Çəki: 1)

Əmtəə istehsalı

Valyuta bazarı

Fond bazarı

Veksel mübadiləsi

Sual: Pulun funksiyaları … … deməkdir: (Çəki: 1)

Cəmiyyətin fəaliyyəti və inkişafının müxtəlif sahələrinə pulun tətbiqi və təsirinin 

nəticəsi


Onların mahiyyətinin dəyərin ümumi ekvivalenti kimi xarici təzahürü

Pulun düzgün fəaliyyəti üçün zəruri şərait.

Kreditə verilmiş pulun qiyməti

Sual: Dəyər ölçüsü funksiyasını … … pullar yerinə yetirir: (Çəki: 1)

Yalnız tam dəyərli

Yalnız natamam dəyərli

Tam və natamam dəyərli

Kağız və kredit

Sual: Pulun dəyər ölçüsü funksiyasının mahiyyəti özünü … … kimi çıxış etməsində 

göstərir: (Çəki: 1)

Əmtəə mübadiləsində vasitəçi

Borc öhdəliklərinin ödəmə vasitəsi

Ümumi dəyər etalonu

Yığım və əmanət vasitəsi

Sual: Pulun hansı funksiyası onun digər funksiyalarının reallaşmasının təminatçısıdır: 

(Çəki: 1)

Dünya pulu

Tədiyə vasitəsi

Dəyər ölçüsü

Tədavül vasitəsi

Sual: Pulun tədavül vasitəsi funksiyasının mahiyyəti özünü … kimi çıxış etməsində 

göstərir: (Çəki: 1)

Əmtəələrin mübadiləsində vasitəsiBorc öhdəliklərinin ödənilməsində vasitəçi

Yığım və əmanət vasitəsi

Digər əmtəələrin dəyər ölçüsü, ümumi ekvivalent

Sual: Tədavül vasitəsi funksiyasını … pullar yerinə yetirir. (Çəki: 1)

İdeal, xəyal edlilən

Ancaq real

Ancaq nağdsız

İdeal və real

Sual: Pul tədavül vasitəsi funksiyasını yerinə yetirərkən ödəmə qabiliyyətli tələbin 

həcmi: (Çəki: 1)

Əmtəə təklifini xeyli qabaqlamalıdır

Əmtəə təklifindən xeyli aşağı olmalıdır

Vaxt keçdikgə azalsın

Əmtəələrin təklifinə uyğun olmalıdır.

Sual: Tədavül vasitəsi funksiyasını … yerinə yetirir (Çəki: 1)

Yalnız tam dəyərli pullar

Yalnız dəyər nişanələri

Tamdəyərli pullar və dəyər nişanələri

Yalnız nağdsız pullar

Sual: Pulun yığım vasitəsi funksiyası özünü … göstərir (Çəki: 1)

Əmtəələrin mübadiləsində vasitəçilikdə 

Borc öhdəliklərinin ödənilmə vasitəsində 

Digər əmtəələrin dəyər ölçüsü, ümumi ekvivalent olmasında

Yığım vasitəsi və pul aprtımında

Sual: Yığım vasitəsi funksiyasını … pullar yerinə yetirir. (Çəki: 1)

Yalnız real pullar

İdeal pullar

İdeal və real pullar

Yalnız nağdsız pullar

Sual: Pulun tədavül vasitəsi funksiyasını yerinə yetirməsi üçün hansı düstur 

xarakterikdir: (Çəki: 1)

Əmtəə-pul-əmtəə

Pul-əmtəə-pul

Əmtəə-borc öhdəliyi-pul

İstehsal – bölgü- mübadilə – istehlak

Sual: Dünya pulu funksiyası hansı qarşılıqlı münasibətdə təzahür olunur: (Çəki: 1)

Yalnız müxtəlif ölkələrin kommersiya bankları arasındakı

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə