T mamlarininYüklə 1,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/12
tarix26.10.2018
ölçüsü1,17 Mb.
#75706
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


PDF... 

 

1 

 

  

 

  

T  MAMLARININ

 

(Allah onlara r hm t etsin) 

MÜ YY N  NSANA 

HÜCC T ÇATDIRMAQ 

HAQQINDA SÖZL

 

 

  

 

 

 

 

Toplayan: 

id ibn  hm d Uveyyi

 

 

 rcüm  ed n: 

Rahim Muradl
PDF... 

 

2rh

tli v  r hmli Allah n ad  il  

 

qiq n h md Allaha m xsusdur. Biz Ona h md edir, Ondan yard m v  günahlar

ba lamas  dil yirik. N fsl rimizin  rind n v  pis ll rimizd n Allaha s

q. 


Allah n do ru yola yön ltdiyi kims ni azd ran, azd rd  kims ni is  do ru yola yön ld n 

tap lmaz. 

n   ahidlik  edir m  ki,  Allahdan  ba qa  ibad   layiq  haqq  m bud  yoxdur.  O,  t kdir  v  

riki yoxdur. M n  ahidlik edir m ki, M

mm d Onun qulu v  elçisidir. 

"Ey iman g tir nl r! Allahdan layiqinc  qorxun. Yaln z müs lman oldu unuz halda 

(müs lman kimi) ölün!" 

(Ali-Imran,102)

 

"Ey insanlar! Sizi t k bir  xsd n (Ad md n) x lq ed n, ondan zövc sini ( vvan ) yaradan  onlardan da bir çox ki i v  qad nlar tör

n R bbinizd n qorxun! (Ad  il ) bir-birinizd n 

(cürb cür  eyl r) ist diyiniz Allahdan, h mçinin qohumluq  laq rini k sm kd n h

r edin! 

übh siz ki, Allah sizin üz rinizd  göz tçidir!" 

n-Nisa,1)

 

"Ey iman g tir nl r! Allahdan qorxun v  do ru söz söyl yin! (r  bel  ets niz, Allah

ll rinizi islah ed r v  günahlar

 ba layar. H r k s Allaha v  Pey mb rin  ita t ets 

böyük bir s ad  ( nn ) nail olar." 

l- hzab,70-71)

 

“ qiq n, sözl rin  n do rusu Allah n k lam , yollar n  n xeyirlisi Mmm din (ona 

Allah n salavat  v  salam  olsun!yoludur. 

ll rin  n pisi is  sonradan uydurulanlard r. Sonradan 

uydurulub din  g tiril n h r 

l bid t, h r bid t yolundan sapma v  sapma da c

nn mlikdir”

*

 

Mü yy n insan  t kfir etm k  slam ümm tinin s hab rin dövründ n bu günümüz  q

ya ad


n t hlük li m

rd ndir. Ra idi x lif  Osman ibn  ffan n xilaf tinin ilk vaxtlar nda 

 el

 d

li ibn  bu Talibin xilaf tind  xarici (x varicl r) firq si meydana ç xd . Bu firq  ad  kil n x lif

 kafir deyir, onlara qar  zülm v

dav tl  döyü ürdül r. Onlar Pey mb rin 

(Ona v  ail sin  Allah n salavat  v  salam  olsun) s hab rini, bu x lif

 d st k olan 

müs lmanlar  kafir say r, h tta onlar  q tl  yetirirdil r. 

Xaricil r (x varicl r) firq si zühur etdikd n sonra bu gün  q

r müxt lif t riq tl r zühur 

etm kd dir. S fi salehin davamç lar  say lan  hli Sünn  v  Camaat  Allah t ala haqq yola 

yön ltmi  v  onlar  bu yolun yolçusu olma a müv ff q etmi dir. Onlar dind  ifrata varanlarla ona 

laqeydlik göst

nl r aras nda orta bir mövqe tutmu lar. Xaricil r (x varicl r) firq si öz t hlük li 

qid sini müs lmanlara kafir dem k metodu  sas nda qurmu lar. S hab rin vaxt ndan bu gün  

r haqq t


fdar  olan bir çox  slam aliml ri onlar n  qid rinin batil olmas

ri tin aç q-

kar d lill ri il  isbat etmi r. Haqq t

fdar  olan aliml

 nümun  olaraq, ba da  eyxülislam 

mm d ibn  bdülvahhab  t-T mimi

1

 

(Allah ona r hm t etsin) olmaqla bütün d

t imamlar  

göst rm k olar. Onlar mü yy n insana kafir dem k bar

 öz metodlar  aç qlam  v  bu 

xüsusda S fi Salehin metodunda olduqlar  bildirmi r. Elmi m nb rimin q tl  s

bind n, 


tam olmasa da bacard m q

"Mü yy n insana kafir dem n önc  ona hücc tin çatd lmas " 

vacibliyi haqq nda bu aliml rin b zi sözl rini toplam am. Bu mövzuda onlar n otuzdan çox 

sözünü qeyd etmi m. Dü ünür m ki, bu sitatlar d

t imamlar n sözl rini s hv ba a dü n 

qarda lar

 

(Allah bizim ham

 ba las n)

 qane ed


kdir. Daha sonra yekun olaraq hücc ti ba a 

yin (F hmul Hücc t) rt olmas  msi haqq nda do ru r yi qeyd edib, M

mm d ibn 

bdülvahhab v  dig r d

t imamlar n hücc ti ba a dü

yi bir  rt olaraq q bul etdikl rini, 

vv lki aliml rin yolu il  getdikl rini aç qlam am. M

mm d R id Ridan n,  eyx  bu B tinin 

(Allah ona r hm t etsin) sözün  g tirdiyi aç qlaman  da qeyd etmi m. Bu aç qlama il  m

nin bir 


çox qaranl q t

fi aç qlan r, h dis v  elm t dqiqatç lar  say lan aliml rin metoduna  sas n 

hücc tin çatd lmas  il  b rab r onun ba a dü ülm si mütl q laz md r. 

                                               

 

*

 Muslim (867), N sai, (3/188). 1

qid t 


eyx M

mm d ibn  bdülvahhab  s-S fiyy  v

ruh  fil Al m  l- slami ( eyx, Saleh  l-

bud). Yüklə 1,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə