T u r k o L o g I y a 2016 “henrix friDRİx fon dits vəYüklə 415,96 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix29.09.2018
ölçüsü415,96 Kb.
#71414


№ 2

T U R K O L O G I Y A

2016

“HENRİX FRİDRİX FON DİTS və 

KİTABİ-DƏDƏ QORQUD -  200” 

“ГЕНРИХ ФРИДРИХ ФОН ДИТЦ и 

КИТАБИ-ДЕДЕ ГОРГУД -  200” 

"HEINRICH FRIEDRICH VON DIEZ and 

THE  BOOK OF DADA GORGUD -  200"

DEDE KORKUT KİTABI’NIN VATİKAN NÜSHASININ 

LATİNCE, ARAPÇA, FARSÇA ve TÜRKÇE M ETİN DIŞI 

KAYITLARI

Makalede Dede Korkut Kitabı’mn Vatikaıı nüshasımn Latince, Arapça, Farsça ve 

Türkçe  metin  dışı kayitlann’dan bahsediliyor.  Bildiyimiz  gibi,  Dede  Korkut  Kitabi’mn 

bugüne  kadar  iki  yazma  nüshası  bulunmuştur.  Bilinen  ilk  nüsha  Almanya'da  Dresden 

Krallık  Kütüphänesi'nde  bulunan  ve  bir  “giriş'’  bölümü  ile  12  hikäyeyi  ihtiva  eden 

Kitäb-ı  Dedem Korkud  ‘Alä  Lisän-ı  Täife-i  Oguzan  [Oğuzlar taifesinin  dili  ile  Dedem 

Korkud  Kitabi]  başlığını  taşımakta  ve  her  sahifesinde  harekesiz  13  satxr  olan  153 

yapraktaki 304 sahifeden oluşmaktadır.

İkinci  nüsha  İtalya’nın  Roma  şehrinde  Vatikan  Kütüphanesi’nde  bulunan  ve  6 

hikäyeyi  ihtiva  eden  Hikaye-i  Oguz-name-i  Kazan  Beg  ve  gayn  [Kazan  Bey  Oğuz- 

nämesi  hikäyesi  ve  diğerleri]  başlığım  taşımakta  ve  her  sahifesinde  harekeli  13  satır 

ihtiva eden 102 (96 + 6) sahifeden oluşmaktadır.

Makalede  Vatikan nüshasının  1512-1513'de  telif edilerek  Sultan Bäyezid'in oğlu 

Şehzäde  Alemşah'a  sunulduğunun  kayıtlı  olduğu,  Alemşäh'ın  ölümünden  sonra 

yazmanın 6  kez  sahip  değiştirdiği,  son olarak da Kudüs'te  Kardinal  Canuenas'm mülki- 

yetine  geçtiği,  onun  terekesinden  de  Vatikan  Kütüphanesi'ne  intikal  edip  Biblioteca 

Apostolica Vatican damgası vurulduğu ve  1950  yılında Profesör Rossi tarafından bilim 

alamine tanıtıldığı anlatılmaktadır.  Aynca yazmaya eklenen manzum ve mensur kayıtlar 

da tarihlendirilerek verilmektedir.

A nahtar kelimeler: Dede Korkut Kitabi, LatinArap, Fars,  Türkçe, Dresden Krallık Kütiiphänesi,  Vatikan Kütiiphänesi.

O SM AN FİK RISERTK AYA  (Türkiye)

Özet

*  Istanbul Ü niversitesi  Edebiyyat Fakültesi T ürk Dili ve  Edebiyatı  Bölüm ü Ö ğretim  Üyesi,  Prof.Dr.  E-ıııail: 

ofsertkaya@ m ynet. cornO SM ANFIKRI SERTKAYA

Dede  K o rk u t  K ita b f  nin bugiine kadar iki yazma nüshası bulunmuştur.

Bilinen  ilk  nüsha  Alm anya’da  Dresden  Krallık  Kütüphänesi’nde  bulunan 

ve  bir  “giriş”  bölümü  ile  12  hikäyeyi  ihtiva  eden  Kitab-i  Dedem  Korkud  ‘Ala Lisän-ı  Täife-i  Oguzan  [Oğuzlar  taifesinin  dili  ile  Dedem  Korkud  Kitabi

başlığını taşımakta ve  her sahifesinde harekesiz  13  satir olan  153 yapraktaki  304 

sahifeden  oluşmaktadır.  1831 'de  Leipzig’de  Heinrich  Orthobius  Fleischer 

tarafindan  Catalogus  Codicum  Manuscriptorum  Orientalium  Bibliothecae Regiae  Dresdensis  başlıklı  kataloğunda  tavsif  edilen  Dresden  nüshası  1814 

yılında  Heinrich  Friedrich  von  Diez  tarafindan  Arap  harfleri  ile  istinsah 

edilmişti.  Berlin Devlet  Kütüphänesi'nde bulunan ve W ilhelm  Pertseh tarafindan 

1899’da  Verzeichniss  der  türkischen  Handschriften  der  königlichen  Bibliothek zu  Berlin  başlıklı  kataloğunda tavsif edilen  bu  istinsah  nüshası  Kilisli  Muallim 

Rifat Bilge’nin  1916 yılında yaptığı Dede Korkud yayınına kaynaklık yapmıştır.

Ahmet  Caferoğlu  hocamin  1927/1928  yillannda  D resden’den  aldığı 

fotoğraflara  dayanan  Muharrem  Ergin  yayiminda  Dresden  yazmasinm  ilk  kez 

siyah-beyaz  fotoğraflan  verilmişti.  Bu  fotoğraflardan  da  görüleeeği  üzere 

Dresden  nüshası  metinden  önce  14,  metinden  sonra  1  gazel  olmak lizere  15  me- 

tin dışı kayıt ihtiva eder.

Bilinen  ikinci  niisha  İtalya’nın  Roma  şehrinde  Vatikan  Kütüphänesı'nde 

bulunan  ve  6  hikäyeyi  ihtiva  eden  H ikäye-i  Oguz-näme-i  Kazan  Beg  ve  gayri 

[Kazan  Bey  Oğuz-ndmesi  hikäyesi  ve  diğerleri]  başlığını  taşımakta  ve  her 

sahifesinde harekeli  13  satir ihtiva eden  102 (96 + 6) sahifeden oluşmaktadır.

1950’de  Ettore  Rossi  tarafindan  bulunan  bu  nüshanın  siyah-beyaz 

tıpkıbasımı  1952’de metin dışı kayıtlann bulunduğu sahifeler eksik olarak,  Rossi 

tarafindan yayımlanmıştı.

İlk  kez  2014  yilinda  Tiirkive’de  “Türkiye  Odalar  ve  Borsalar  Birliği” 

tarafindan  yapilan  Vatikan  niishasinm  renkli  tipkibasiminm  tam aminda  metin 

öncesi ve  sonrasi olmak üzere  17  metin dışı kayit bulunmaktadir.  Bu kayitlardan 

yazmamn sirasi ile el değiştiren yedi sahibi hakkinda bilgi ediniyoruz.

Şimdi  Vatikan  nüshasında bulunan  metin  dışı  kayitlar hakkindaki  bilgileri 

sunalim:

Dede  Korkut  K itabi’nin  Vatikan  nüshası  her  sahifesinde  harekeli  13  satir 

bulunan  iki  eseri  ihtiva  etmektedir.  Bu  eserlerden  birincisi  2a-58a  yapraklan 

arasındaki  Hikaye-i  Latife-i  U ‘cübe  ve  M ahcübe-i  Zarife  adli  eserdir.  Ettore 

Rossi  dokuz  bölümden  oluşan  ve  adälet  ile  merhamet  hakkindaki  918  ahlaki 

hikäye  ihtiva  eden  bu  metnin  Sidki  lakapli  “Seyyid  Ahmed  bin  Hasan  Bali” 

tarafindan  Farsçadan  Türkçeye  çevırildiğini  ve  yazmamn  4.  sahifesinin  10. 

satınndaki A l-i  ‘Osman  Sultan  ‘Alemşäh  bin  Bäyezid Han  kaydindan  hicri  918 

(1512-1513)  yılında  ölen  Sultan  II.  Bäyezid’in  oğlu  A lem şäh'a  sunulduğunu 

söylüyor.

Yazmadaki  ikinci  eser  ise  58b-108a yapraklan  arasında bulunan Hikäye-i 

Oguz-näme-i  Kazan  Beg  ve  gayrı  [Kazan  Bey  Oğuz-nämesi  hikäyesi  ve 

dığerleri]  başlığım taşıyan  Dede Korkut K itabf nin Vatikan yazmasıdır.

Bu  yazmada  ilk  eser  olan  Hikäye-i Latıfe-i  U ‘cübe  ve M ahcübe-i Zarife 

ve  ikinci  eser olan H ikäye-i  Oguz-näme-i Kazan Beg ve gayrı  başlıklı  iki  metinD ED EKO RKU TKİTABIM N VATİKANNÜSHASININLATİNCE, ARAPÇA, FARSÇA ve TÜRKÇEMETİNDIŞIKAY1TLARI 

87

dışında, yazmanın ön ve arka sahifelerinde  Latince, Arapça,  Farsça ve Türkçe  17 kayıt bulunmaktadır.  Bu kayıtlar şunlardır:

Ön  sahife

1. 


A(ngelo)  M aio’nun  Catalogus  codd.  Bibliotheca  Vaticaena  arabi- 

corum,  persicorum,  turciconım başlıklı kataloğunda (Romae,  1821, IV, parte  2a) 

Farsça  46  numarada  kayıtlı  olan  yazmanın  la   sahifesinden  önceki  sahifede  (ön 

sahifede)  Latince  bir  tavsif  kaydı  vardır.  (Angelo  Maio, 

Scriptorum  Veterim 

Nova Collectio E   Vaticanis Codicibus Edita, Romae,  1831,  IV, s.  647).

h  

S k j C / Л Ш - ы ,

i S  

£g.  cr> i/C Yb''a,i^

у  и rrj^  ,  «t-£.Y u S A w   &   f x i S a J

A r * J t y .  

,

%' G i * » b X V .   'c U

j* '

1Сod(ex)  in 4 bomb(ys) fol(iorum )  109, persice con


OSMAN FİKRİ SERTKAYA

2scriptus,  quo continentur. 

3Sermones de somniis,  de fortitudme, 

4liberalitate de laudibus pietatis,

5et fidei,  de conservando,  secreto 

6de segregatione a consortio impio 

7 rum etc.  Ut eruitur ex indice 

8capitum arabice descripto.

9Is codex ad  XV.  Christi saeculum 

I0videtur referendus.

Yazmanın ön  sahifesindeki  10  satırlık bu Latince tavsifin  1  ila 4.  ve  9.-10. 

satirlan  1952’de  Ettore  Rossi  tarafindan  II  Kitab-i  Dede  Qorqut,  s.  11,  2 

numarah  dip  notunda  kısmen  verilmiştir  (E.  Rossi,  II  “Kitab-i  Dede  Q orqut”. Racconti  epico-cavallereschi  dei  Turchi  Oguz.  Tradotti  e  annotati  con 

“fa c sim ile ” del ms.  Vat.  Turco  102,  C ittä del  Vaticano,  1952,  s.  9).

Prof.  Dr.  Çiğdem  Dürüşken  tav sif  metninin  Latinceden  Turkiye 

T ürkçesfne  aşağıda  verdiğim  çevirisini  yaptı.  A ynca  lb'deki  Latince  satın 

okuyup Türkçe’ye  çevirdi.  Kendisine teşekkür ederim.[Farsça kaleme alınmış  109 ipek sahifeden oluşan dört ciltlik elyazması,  Arapça 

yazılmış  başlıklardan  da  anlaşılacağı  üzere  şu  konuları  içerir.  Dindarlık  ve 

güvene  dair  medhiyeler  hakkında,  sir  saklama  hakkında,  günahkärların 

topluluğundan  tecrit  hakkında  konuşmalar  vs.  Bu  elyazmasının  M.  S.  15. 

yüzyılda tarihlendiği görülüyor. ]

Böylece  ön  sahifede  bulunan  Latince  tavsifin  yazmanın  ilk  eseri  olan H ikäye-i  Latife-i  U ‘cübe  ve  M ahcübe-i  Zarife  adlı  eser  ile  ilgili  olduğu  ve 

ikinci  eser olan H ikäye-i Oguz-näme-i Kazan Beg ve gayrı başlıklı  metin  ıle  bir 

ilgisinin bulunmadığı açıkça görülmektedir.

l a


la   sahifesinde  Vatikan  yazmasının  üç  sahibi  hakkında  ilk  ikisi  Arapça, 

üçüncüsü  Farsça  olan  üç  kayıt  ile  yazmayı  Kudüs’e  götüren  kişinin  adının 

Arapça kaydı  ve  Vatikan  Kütüphänesi’nin  damgası,  damganın  yanında da Arap 

harfleri ile  353  ve  46 num aralan vardır.

Bu kayıtlann bazılan hakkındaki  ilk bilgi Ettore  Rossi  (1952),  s.  11-12’de 

özet olarak verilmiş,  oradan  aynen  Orhan  Şäik  Gökyay  (1973),  s.  Ve,  oradan  da 

Mustafa Sinan  Kaçalin (2006),  s.  13’e aktanlmıştır.DEDE KORKUT KITABI N IN  VATİKAN NÜSHASININ LATİNCE, ARAPÇA, FARSÇA ve TÜRKÇE METİN D IŞIKAYITLARI

  89


'A

“ °»г?й ч  

'

ü

1 - Э ^ Ь^  b ı W -

. л

2. Arapça kayıt:

ими  vedäyi‘  i ’z-zamäni 

‘ilä  mülk-i ad‘afi  ibädi’l- 

lähi  seyyid  ahmed  bin 

seyyid  hasan  el-defteri f i  

şehr-i nıuharremi’l-harä- 

mi  min  şuhuri  seneti  el­

fin  f i   mahrüset-i  nusra 

humiyet  ‘an  il  äfät  [(Bu 

kitap)  Allah’m  en  zayıf 

(äciz)  kullanndan  olan 

Seyyid  Hasan  el-Defte- 

ri'nin  oğlu  Seyyid  Ah- 

med’in  mülkine  Mısır’da 

(Allah  onu  äfetlerden  ko- 

rusun)  1000  yılrnın  Mu- 

harrem  ayında  [=  Kasım 

1591] geçmiştir.J3. Arapça kayıt: 

sa‘ide 

bi-temellukihi 

muhtäcı  ‘afvi  rabbihi’l- 

mennani  el-‘abdü’lfakir 

‘elvän  et-tezkireci  el-än 

bi-mahrüseti  mısra  el- 

kähire  [Şu  anda  Mısır 

Kahircsi'ndekı  görevi tez- 

kirecilik  olan  ve  mennan 

olan  rabbinin  bağışına 

muhtäc fakır kul Elvän bu 

kitaba  sahip  olmak  ile 

mutlu oldu.]

Daha  sonra  Elvan, 

bu  kitabı  Kähire’den  Ku- 

düs’teki  kardeşi  Mustafa 

Efendi’ye  “Bezüz  (?)  (ve- 

ya)  Bezzüz  (?)  oğlu Носа 

Ahmed ile” göndermiştir.

4. Farsça kayıt: 

hediyye-i furustäd berä-yı 

biräder-i  Mustafä  Efendi 

der Kudüs-i şerıf sene 2-4 

ve elf.  temme.

[1024  [=  1615-1616]  yı- 

lında  (Elvan  tarafindan) 

Kudüs-i  şerifteki  kardeşi 

Mustafa  Efendi  için  gön- 

derilmiş bir hediyedir.]
t)0________________________________

OSMAN FIKRISERTKAYA

5.  Kitabi K udüs’e götüren kişinin  adı:

Sağ  alt  köşede  kitabı  Kudüs-i  şe rif e  götüren  kişinin  adı m a‘a  h väce 

ahmed bin  bezüz(?) /  bezzuz(?) /  huzzüz (?)  [Bezüz(?)  /  Bezzüz(?)  / Buzzüz  (?) 

oğlu Носа Ahmed]  şeklinde kaydedilmiştir.6.  Kütüphäne damgası ve numaralar

Ortada 


Bibliotheca Apostolica  Vaticana şeklindeki kütüphäne  damgasının 

sağında  yukandan  aşağı  olmak  üzere  Arap  harfleri  ile  353  yazılı.  Onun  altında 

46 numarası yazılıdır.

lb

7. 


l b ’nin  üst tarafında yazmanın  sahiplerinden birisinin  adı geçen  Latince 

kayıt şudur:Pertinet a d Canuenas  S.  Petri  in M onte Aureo  [(Kitap)  S.  Petri  in  Monte 

Aureo (kardinal unvanlı) Canuenas'a aittir.]Q

 

» v -  с ^ г у х м . .rr

r

7 1   f ?

/  /  /   1  /  

*j &

t i » 1

Й р :• 7 

/у 


авзв

Bu  Arapça,  Farsça  ve  Latince  kayıtlardan  yazmanın  kütüphaneye  mal 

edilmesinden öneeki dört sahibinin kimliği anlaşılmış olmaktadır.

Bundan  sonra  Sunulläh  adlı  oğlunu  956  yılında  kaybeden  bir  babanin 

çeşitli hacimlerde yazdığı beş tarih manzumesi gelmektedir.

107b

8. 


(5 beyitlik bir tarih gazeli)

Hezec + ---- / + ----- / + -----/ + -----

M efailün / m efäılün / mefäılün / mefäılün
DEDE KORKUT K İTA B IW N  VATİKAN N Ü S H A S m N  LATİNCE, ARAPÇA. FARSÇA ve TÜRKÇE METİN D IŞIKAY

1

TLAR

1

  91


l.dem -i ähirde ben üftadeye ol vähibü’l-ihsän 

verüb bir ‘akl-ı e w e l k'oldı  cümle fenni ol cämi'

2.0

 meh togdukda sandım devletim mihri tu lü ‘etdi kara bahtım anı häk içre güm kıldı zehı tali'

3.degüldı  cism-i zätı belki ol bir rüh-ı mahz idi 

kesäfetden çıkub ol nür oldı aslma räci‘

4.dirigä  kişt-zär-ı dehr içinde yaturub kendüm 

yele verdim huzün häsıl-ı  ‘ömrüm kılub zäyi‘

5.vefat  etdükde ol sun‘-ı ilähı gavbdan fi’l-häl 

dedi tarıh ana hätif “kim etdi sunı‘nı  säni‘

ü> j>j 

6jt*jTı£) 

d

 

1

« W

 /•

^  Л 

v- 


- j^ j ^ t X " '

Resim  4

Velehu

9. 

(5 beyitlik bir tarih  gazeli)

Remel  - + 

-

Fäilätün / failätün / faılun1. 

hasreta derd eder vana äh u äh 

k ’oldı ol cism-i hatıf ähir tebäh

2. 


ağannca kana, kan ağla gözüm 

kara toprak oldı  ol  çeşm-i siyäh

3. 

kanı ol sayt u sadä-yı hüsn-i hulk kanı ol fazl-ı kemäl ü  'izz ü cäh


92

.

OSMAN FİKRİ SERTKAYA

4. 


kaldı dıl tär{ih}ık-i gamda tä ebed 

äh tolandı güneş tutuldı mäh

5. 

dediler bin äh ile tarih ana“böyle oldi kismet ü sun- ‘~ı  Hah”

İU  *-Z>4jr-3İ^J 

ijlib*  Л   - -3'  i  W” *->I»'

>j/) 

^

Л   4l  > o'! 

^ ^


y//-

\'^S‘jt.

Resim  5

diger

10. 

(5 beyitlik bir tarih gazeli)

Remel  - + 

-

Fäilätün / fäilätün / failätün / fäilün1. 

bir peri-peyker melek-manzar beşer-rü hür-ı cäh 

äh kim deyü felek kapdı anı kddı penäh

2. 


nakd-ı  ‘ömrüm harc edüb anı civän etmiş idüm 

şimdı pır oldum ki  ‘ömrüm häsılı oldı tebäh

3. 

bilmezem hançerlerine  süsen uzatdı mı dil çeşm-i m ahm ünna nergis mi edübdü kej-nigäh

4. 


dökünüb şimşäd u  ‘ar‘ar derler ol servüe  dirig 

kim bahär-ı  ‘ömrine bäd u hazän erişdi äh

5. 

eşk-i hünınimle yazdım sinede tarihini'~äh ki baha ezelden hecr imiş sun :-ı ılä ti' 

956


11. 

(3  beyitlik bir tarih gazeli)

Remel  - + 

-

Fäilätün / fäilätün / failätün / fäilün1. 

konmış idi  väkram da başıma bır mäh äh

Anunüçün eyledim ta'bir-i  ‘izz ü cäh ähDEDEKORKUTKİTABININ VATİKANNÜSHASININLATİNCE, ARAPÇA, FARSÇA ve TÜRKÇEMETİNDIŞIKAYITLARI

  93


2. 

ol hod lugaz när-ı furkat yanmaga eş‘är imiş 

oda yandı onmaduk başım benüm nägäh äh

3. 


sordum  ihvän-ı ehibbädan anun tarihini 

“dediler tedbır-i cähun bozdı  su n V l-lä h  äh’’

tärih-i diğer 956

r ^ ; \ >  

' v

  -  ‘ 


j

(

,

t■v'  •[.•

** 


S  

-!  с ’ч '*  

/7. /  J?»£'c 

Уt& ij, 

.'« « ü o .u 'j/^ ı к Г> г >   ^   г

G“.12. (9  beytlik bir tarih  gazeli)

Cedıd  + + - -  / + - + - /  + - -

Feilätün / mefäilün / feılün

1. 


äh kim devlete erem sanub 

etmiş idim bir äsitänı penäh

2. 

deridim yär göre  ‘ömr-ı dıräz bu vücüdum öninde ola tebäh

3. 


umar idim ki bendesi olub 

öleydim olunca ‘äleme  şäh
м .

OSMAN FİKRİ SERTKAYA

4. 


hoş geçem säyesinde ol servün 

yüz tuta bana ‘älı-mansıb u cäh

5. 

fıkr ü tedbir ü räyım ile dirig olmaz imiş cihana eşi her gäh

6. 


başıma käküli sevädı gibi 

kara günler getürdı baht-ı siyäh

7. 

görmez oldum о  serv-i kämetini kaldı hasret kıyamete degin äh

8. 


y a'nı hak rahmetiyle dünyädan 

nhlet etdi bekäya surf u ’l-läh

9. 

dedi can bu musibete tarihbozdı tedbır-i cänı sun‘-ı iläh” 

956


108a

13. 

mtrkelämi sun‘u ’l-lah  rahmetu’l-lähi  ‘aleyh

Cedıd  + + - -  / + - + - /  + - -

Feilätün / mefäilün / feılün

dest-mälun hemışe işi bu kim 

buldugını hemän salur elde 

tan mı kim bäzär içinde asılsa 

cebe iner gehı durur belde

’ f   :\

/   Л  &  'Resim  6


DEDE KORKUT KITABI WIN VATİKAN NÜSHASININ LATİNCE, ARAPÇA, FARSÇA ve TÜRKÇE METİN D IŞIKAYITLARI

  95


14. 

miifred

Remel  - + 

-

Fäilätün / fäilätün / failätün / failün1.  döstum  bin cän fedä bir kez ayagın öpmege 

on sekiz bin  ‘älemi verdim tutagın öpmege15. 

(3  beyitlik bir gazel)

Remel 


- + 

-

Fäilätün / fäilätün / fäılätün / failün

1.  gönlümü  şäm u seher derdünle hayrän eyle dost 

cänumı  seyf ü şitha ‘aşkunla sekrän eyle dost

2.  ben garfb äşüfteye gülzär-ı hüsnün yädına 

her seher bülbül-sıfat söz ile nälän eyle dost

3.  derdünün virdi ile dermände olmışdur gönül 

derdümerdündür yine virdünle derman eyle dost16. 

beyt

Hezec 


+ ----- / + ------ / + 

- -


M efaılün / mefaılün / feülun

cihända kimse kalsaydı muhalled 

kalaydı  ‘älemün fahrı muhammed

110b

17. 

Arapça  bir dörtlük

1 lOb’de  a/a/b/b kafıyeli  Arapça 

bir  dörtlük  bulunmaktadır.  Prof.  Dr.

Mehmet  Yavuz  bu  dörtlüğü  şöyle  okumuş  ve  çevirmiştir.  Kendisine  teşekkür 

ediyorum.

Kämil  + + - + - /  + - -  / + + -  + - /  + - -  

M ütefailün / feulün / mütefailün / feülün06

________________________________O SM ANFIKRISERTKAYA

'4

~ c> -kalıka’lmuhibbı  bi 

men  garrake  we 

m ä delleke

külli  'alä  katletı 

yä 


hubbu 

men 


delleke

fekale  hezı  uyüni 

guncuhum silku

ekfanu 


men 

fi 


havänä 

gazluhä 


silku

Resim  7


Muhibbı seni kandıranı ve nazlandıram merak etti.

Söyle bana ey aşk!  Beni öldürmeye  seni kim teşvik etti?

Dedi ki; işte gözlerim, onlann cilvesi ipliktir

Bizim aşkımıza düşenlerin kefenlerinin bağlan  (bu) ipliktendir.

SONUÇ

K ayıtların  değerlendirilm esiY azm am n  ilk  sahibi:  Hikäye-i Latife-i  U ‘cübe ve M ahcübe-i Zarıfe adlı 

eserin  Sıdkı  lakaplı  Hasan  Bälı  oğlu  Seyyid  Ahmed  tarafindan  Farsçadan 

Türkçeye  çevirildiğini  ve  yazmamn  4.  sahifesinin  10.  satınndaki  A l-i  ‘Osmän 

Sultän  ‘Alemşäh  bin  B äyeztd  Han  kaydından  Sultan  II.  Bäyezıd’in  hicri  918 

(1512-1513) yılında ölen oğlu Alem şäh’a sunulduğunu biliyoruz.  .

Buna göre  16.  yüzyılın  başlannda  kaleme  alındığı  anlaşılan  yazmamn  ilk 

sahibi  Şehzäde  "Alemşäh’tır.

Y azm am n  ikinci  sahibi:  Şehzäde  ‘alem şäh’ın  ölümünden  sonra

yazmamn  ikinci  sahibinin  eline  geçtiği,  bu  kişinin  hicri  956  (=  1559-1550)  'de 

ölen  oğlu  Sunulläh’ın  vefatı  üzerine  yazmamn  sonuna  107b’ye  ebced  hesabı  ile 

tarih  kayıtlan  ihtiva  eden  altı  gazel  ile  108a’ya  bir  dörtlüğü  yazdığmı 

söyleyebıliriz.  108a'daki  müfred,  üç  beyitlik  gazel  ve  llO b ’deki  Arapça dörtlük 

bu tarihlerden sonra yazılmış olmalıdır.
DEDE KORKUT KITABI N IN  VATIKAN NÜSHASININ LATİNCE, ARAPÇA, FARSÇA ve TÜRKÇEMETİNDIŞI KAYITLARI 

97

Yazmanm  üçüncü  sahibi:  Yazm a  daha  sonra  hicri  1000  yilmin 

muharrem  ayinda  (=  Kasim  1591)’de  Seyyid  Hasan  el-D efteri'nin  oğlu  Seyyid 

ahm ed’in mülküne geçmiştir.Yazmanm  dördüncü  sahibi:  Yazm a  daha  sonra  Kahire’de  tezkirecilik 

yapan Elvan’ın eline geçmiştir.Yazmanm  beşinci  sahibi:  Elvan bu yazmayi hicri  1024 (=  1615-1616)’da 

K udüs’teki kardeşi  Mustafa Efendi’ye hediye olarak göndermiştir.Yazmanm  altinci  sahibi:  Yazmanm  рек  muhtemelen  K udüs’te  el 

değiştirdiği  ve  "S(aint)  Petri  in  M onte  Aureo  =  “Altin  tepedeki  Aziz  Petrus” 

(Kardinal  unvanli)  Canucnas'in  eline  geçtiği  l b ’nin  üst  satm ndaki  Latince 

kayıttan anlaşılmaktadır.Yazmanm  yedinci  sahibi:  Yazm a daha  sonra kütüphaneye  intikal  etmiş 

ve 


Bibliotheca  Apostolica  Vaticana  damgası  vurularak  önce  Farsça  46 

numaraya kaydedilmiş,  daha  sonra  da Türki  102  numaraya nakledilmiştir.  Şu  an 

bu num ara altında kayıtlıdır.

Vatikan  yazması  İtalyan  Türkolog  Ettore  Rossi  tarafından  incelenmiş  ve 

ikinci  eser  olan 

Hikaye-i  Oguz-name-i  Kazan  Beg  ve  gayrı  başlığını  taşıyan 

Dede  Korkut  Kitabi  bilim  alemine  1950  yilinda  bir  makale  ile  tanıtılmış,  1942 

yılında  da  yayımlanmıştır.  (Ettore  Rossi,  “Un  nuovo  manoscritto  del  Kitäb-i 

Dede  Qorqud". Rıvısta degli Studi  Orientali, XXV, Roma,  1950,  s.  34-43; Ettore 

Rossi, 

II  “Kitäb-i Dede Qorqud”.  Racconti epico-cavellereschi dei  Turchi  Oguz. 

Tradotti  e  annotati  con  “fa c sim ile ” del  ms.  Vat.  Turco  102,  Citt ä del  Vaticano, 

1952,  364  s.).

Bu  yayin  Ettore  R o ssrnin   bir  makalesi  ile  de  tanıtılmıştır.  (Ettore  Rossi, 

“Osservazioni  preliminari  per  una  edizione  critica  del  Kitab-e  Dede  Qorqud”, Rivista degli Studi  Orientali, XXVII, Roma,  1952,  s.  68-73.).

Kitabin  1952  yılında  yapılan  yayınının  İtalyanca’dan  Türkçe’ye  çevirisi 

ise  M ahmut  H.  Şakiroğlu  tarafından,  1999’da,  bazı  bölümleri  özetlenerek, 

yapılmış  “Dede  Korkut Kitabi  iizerine  bir araştırma” başlığı  ile  Erdem  (Cilt:  12, 

Sayi:  34,  1999, s.  183-276)’de yayımlanmıştır.

Yazmanm  çok  güzel  bir  renklı  tıpkıbasımı  ise  2014  yılında  Türkiye 

Odalar  ve  Borsalar  Birliği  tarafmdan  yayimlanarak  ilim  alemine  sunulmuştur. 

Bu  renkli  tıpkıbasımdan  faydalanarak  metin  dışı  kayitlardan  Vatikan  nüshasının 

hikäyesini öğreniyoruz.

Осман  Фикри  Серткая

Комментарии к тексту Ватиканского экземпляра Китаби-Деде Горгуд 

на латыни, арабском, фарси и турецком языках.

Резюме

В  статье рассматриваются комментарии  к тексту  Ватиканского  экземпляра 

Китаби-Деде  Торгу да  на  латыни,  арабском,  фарси  и  турецком  языках.  На 

сегодняшний день  известно  всего  два рукописных  экземпляра  эпоса  Китаби-Деде 

Горгуд.  Первый экземпляр,  называющийся  "Книга о  моем деде Горгуде,  на языке2

В

OSMAN FİKRİ SERTKAYA

племени огузов",  хранится  в  Дрезденской  Королевской Библиотеке  в  Германии  и 

содержит одну  "вводную"  часть и  12  сказаний.  Эта рукопись  состоит из  304  стра­

ниц (153 листов), на каждой из которых  13 строк без огласовки.

Второй  экземпляр,  называющийся  "Огуз-намэ  о  Казан-беке  и других",  хра­

нится в Ватиканской библиотеке  в Риме  и содержит 6 сказаний.  Рукопись состоит 

из  102 страниц (96+6) на каждой  из которых по  13 страниц с огласовкой.

Известно,  что  рукопись,  ныне  хранящаяся  в Ватиканской  библиотеке,  была 

обнаружена  в  1512-1513  годах,  представлена  принцу  Алсмшаху,  сыну  султана 

Баязида, 

после  смерти  принца  сменила  шесть  владельцев,  затем  оказалась  в 

Иерусалиме,  где  принадлежала  кардиналу  Гануэнасу,  и  в  итоге  была  передана 

Ватиканской  библиотеке  (где  на  рукописи  была  оттиснута  печать  «Biblioteca 

Apostolica  Vatican»),  и  в  1950  г.  была  представлена  мировому  научному 

сообществу профессором Росси.

Кроме  того,  в статье  в  хронологическом  порядке  приводятся  стихотворные 

и прозаические комментарии к рукописи.

Ключевые  слова:  Китаби-Деде  Горгуд,  на  латыни,  арабском,  фарси, 

турецком языках,  Дрезденская Королевская  Библиотека,  Ватиканская  библиоте­

ка.

Osman  Fikri Sertkaya

Commentary on the Vatican Copy of “The Book 

of Dada Gorgud” in Latin, Arabic, Persian and Turkish

Abstract

The  article  deals  with  the  commentary  on  the  Vatican  copy  of  “The  Book  of 

Dada Gorgud”  in Latin,  Arabic, Persian and Turkish.  The first of the manuscript copies 

of “The Book of Dada  Gorgud” known up to now is kept in Dresden Royal Library and 

the  Introductory  part  of that  copy  covers  12  stories  of “The  Book  of Dada  Gorgud” 

under  the  title  of “  Ala  Lisan-i  Taife  Oguzan”  (  “The  Book  of Dada  Gorgud”  in  the 

Language of Oghuz Tribes)  and each page consists of 13  lines without hereke (  special 

signs on letters) and  153  sheets of paper (  304 pages).

The second copy which is in Vatican Library and covers 6 stories  consists of  13 

lines with hereke and  102  (  96+6) pages under the title of “ Hekayəti Oğuznamə Qazan 

bay və qeyri ( The  Story of Gazan and Oghuzname and others).

It is  informed that in the years  of 1512 -   1513  the Vatican copy  of it was  found 

out  and  introduced  to  Prince  Alamshah,  the  son  of  Sultan  Bayazid;  then  six  times  it 

changed  its  owners  after Alamshah’s  death.  In  the  end  it was  given to  Vatican Library 

(sealed  as  Biblioteca  Apostolica Vatican  there)  as  the  property  of Cardinal  lanuenas  in 

Jerusalem  and  was made known to the world of science by professor Rossy in 1950.

At the  same time,  all the verse  and prose notes  added to the manuscript are  also 

given in the chronological order.Key  words:  “The  Book o f Dada  Gorgud",  in  Latin,  in  Arabic,  in  Persian,  in 

Turkish,  Dresden Royal Library,  Vatican Library.

Yüklə 415,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə